• Tartalom

254/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet

254/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet

az egyéni vállalkozók nyilvántartásával összefüggő részletszabályokról

2023.01.01.

A Kormány az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 39. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. Az egyéni vállalkozói tevékenység nyilvántartásával kapcsolatosan eljáró szervek

1. §1 (1) Az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos bejelentésben közreműködő szervként, az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezető szervként a Kormány a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt (a továbbiakban: nyilvántartást vezető szerv) jelöli ki.

(2)2 Az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos hatósági ellenőrzési ügyekben eljáró szervként a Kormány a fővárosi és vármegyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a továbbiakban: Hatóság) jelöli ki.

(3) Az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő adatokról kiállított hatósági bizonyítvánnyal, valamint az egyéni vállalkozók nyilvántartásával összefüggő adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladatokat a nyilvántartást vezető szerv országos illetékességgel látja el.

2. Az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos bejelentés

2. § (1) Az egyéni vállalkozónak a tevékenység megkezdését, szünetelését, megszüntetését, valamint a nyilvántartásban szereplő adatok változását elektronikus út igénybevétele esetén a személyre szabott ügyintézési felületen keresztül elérhető elektronikus űrlapon kell bejelentenie.

(2)3 Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentéséhez, a változásbejelentéshez, szüneteléshez és megszüntetéshez szükséges adatokat tartalmazó űrlapot a nyilvántartást vezető szerv az interneten teszi közzé.

3.4

3. §

4. §

5. §

6. §

4. Hatósági ellenőrzés

7. § (1) A Hatóság által lefolytatott hatósági ellenőrzés célja annak vizsgálata, hogy az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő, az egyéni vállalkozó által bejelentett adatok megfelelnek-e a jogszabály rendelkezéseinek.

(2) A hatósági ellenőrzés keretében a Hatóság vizsgálja különösen, hogy az egyéni vállalkozó

a) rendelkezik-e az általa bejelentett székhely, telephely, illetve fióktelep (a továbbiakban együtt: székhely) gazdasági tevékenység keretében történő használatára vonatkozó jogosultsággal,

b) rendelkezik-e az általa bejelentett főtevékenység és egyéb tevékenység (a továbbiakban együtt: tevékenységi kör) folytatásához jogszabály által előírt engedéllyel,

c) eleget tett-e az általa bejelentett tevékenységi kör folytatásához jogszabály által előírt bejelentési kötelezettségnek,

d) eleget tett-e az általa bejelentett tevékenységi kör folytatásához jogszabály által előírt nyilvántartásba vételi kötelezettségnek,

e) vagy az általa határozatlan időre foglalkoztatott személy képesítési követelményhez kötött tevékenységi kör esetén rendelkezik-e a jogszabályban meghatározott képesítéssel, továbbá

f) rendelkezik-e hivatalos elérhetőséggel.

8. § (1) A Hatóság a hatósági ellenőrzést

a)5

b) ellenőrzési terv alapján indított hatósági ellenőrzés esetén az ellenőrzési tervben meghatározott időpontban, valamint

c) eseti ellenőrzés esetén a hatósági ellenőrzés lefolytatására okot adó körülményről való tudomásszerzést követően haladéktalanul

megindítja.

(2) A Hatóság a hatósági ellenőrzést abban az esetben is lefolytatja, ha a hatósági ellenőrzés megindítására okot adó körülményt követően az egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetésére irányuló bejelentést tesz.

(3) Ha a hatósági ellenőrzés megindítását követően a Hatóság megállapítja, hogy a hatósági ellenőrzés alá vont egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenység folytatására való jogosultsága időközben megszűnt, a hatósági ellenőrzést lezárja.

9. § (1) A Hatóság a hatósági ellenőrzés megindítását követő nyolc napon belül ellenőrzi, hogy a hatósági ellenőrzés lefolytatásához az egyéni vállalkozó adatszolgáltatása szükséges-e.

(2) Ha a Hatóság megállapítja, hogy a hatósági ellenőrzés lefolytatásához az egyéni vállalkozó adatszolgáltatása szükséges, értesíti az egyéni vállalkozót a hatósági ellenőrzés megindításáról, egyúttal határidő tűzésével felhívja az általa bejelentett tevékenységi kör jogszerű végzésének, illetve az általa bejelentett székhely gazdasági tevékenység keretében történő használatára vonatkozó jogosultság igazolására.

(3) Ha a Hatóság a hatósági ellenőrzés eredményeként megállapítja, hogy az egyéni vállalkozó által bejelentett adat nem felel meg a jogszabályi rendelkezéseknek, erről értesíti a nyilvántartást vezető szervet, amely törli a jogsértő adatot az egyéni vállalkozók nyilvántartásából.

10. § Ha a hatósági ellenőrzés során az ügyfél adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy valótlan adatot közöl, és ennek következtében a Hatóság kétséget kizáróan nem tudja megállapítani, hogy az egyéni vállalkozó által bejelentett tevékenységi kör jogszerű végzésének, illetve a székhely jogszerű használatának feltételei fennállnak-e, a Hatóság erről értesíti a nyilvántartást vezető szervet, amely azt az adatot, melynek megfelelősége nem ellenőrizhető, törli az egyéni vállalkozók nyilvántartásából.

5. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

12. §6

1. melléklet a 254/2018. (XII. 18.) Korm. rendelethez7

2. melléklet a 254/2018. (XII. 18.) Korm. rendelethez8

1

Az 1. § a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 196. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

2

Az 1. § (2) bekezdése a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 290. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (2) bekezdése a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 196. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

4

A 3. alcímet (3–6. §) a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 196. § (2) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

5

A 8. § (1) bekezdés a) pontját a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 196. § (2) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

6

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 1. mellékletet a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 196. § (2) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

8

A 2. mellékletet a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 196. § (2) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére