• Tartalom

255/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet

255/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet

a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos, az új alapkezelő kijelölése miatt lefolytatandó átadás-átvételi eljárásról

2019.01.01.

A Kormány az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 73. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) által 2018. december 31-én a Nemzeti Együttműködési Alappal és – az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 75. § (10) bekezdése alapján – a Nemzeti Civil Alapprogrammal kapcsolatosan végzett kezelő szervi feladatok (a továbbiakban: feladatok) ellátását 2019. január 1-jétől a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) biztosítja.

(2) A feladatok átadás-átvétele a Támogatáskezelővel szemben fennálló követeléseket nem teszi lejárttá, és arra való hivatkozással az Alapkezelővel szemben szerződésszegésre alapított igényt vagy biztosíték nyújtására vonatkozó igényt nem lehet érvényesíteni.

(3) Az Alapkezelő az (1) bekezdés szerinti feladatokhoz kapcsolódóan 2019. január 1-jét megelőzően létrejött jogviszonyok vonatkozásában jogosult különösen

a) eljárni a jogosulatlanul igénybe vett vagy visszafizetésre meghatározott összegek beszedése érdekében,

b) belépni a folyamatban lévő peres és nemperes eljárásokba.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatokhoz kapcsolódó támogatási jogviszonyokban, valamint az ahhoz kapcsolódó biztosítéki szerződésekben, részletfizetési megállapodásokban valamennyi jog és kötelezettség tekintetében 2019. január 1-jétől az Alapkezelő lép a Támogatáskezelő helyébe.

2. § Az átadás-átvétellel érintett feladatok ellátásával összefüggő, a Támogatáskezelő javára kiadott, hatályban lévő hatósági engedélyek jogosultjának 2019. január 1-jétől az Alapkezelő minősül. A hatósági engedélyek ennek megfelelő módosítását az Alapkezelő kezdeményezi.

3. § Az átadás-átvétellel érintett feladatokhoz használt tárgyi eszközökkel – ide nem értve az ingatlanokat – kapcsolatos vagyonkezelői jogok és kötelezettségek tekintetében jogosultként és kötelezettként 2019. január 1-jétől a Támogatáskezelő helyébe az Alapkezelő lép.

4. § (1) Az Támogatáskezelőnél az átadás-átvétellel érintett feladatokat és az azokhoz kapcsolódó egyes segítő, támogató feladatokat 2018. december 31-én ellátó foglalkoztatottak tekintetében a munkáltató 2019. január 1-jétől az Alapkezelő és a munkáltatói jogok gyakorlója az Alapkezelő vezérigazgatója.

(2) A munkáltató személyében az (1) bekezdés szerint bekövetkező változás alapján az (1) bekezdés szerinti foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonya a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 25/A. § (7) bekezdése alapján megszűnik, és a megszűnést követő nappal, az Alapkezelő továbbfoglalkoztatási kötelezettségére való tekintettel munkaviszony létesül.

(3) A munkáltató személyében az (1) bekezdés szerint bekövetkező változás a foglalkoztatásra irányuló jogviszony határozott vagy határozatlan időre szóló jellegén, valamint azon, hogy a foglalkoztatás teljes- vagy részmunkaidőben történik-e nem változtat.

(4) Ha a munkáltató személyében az (1) bekezdés szerint bekövetkező változással érintett foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésekor kikötött próbaidő időtartama 2018. december 31-ig nem telik le, a próbaidő a jogviszony létesítésekor kikötött időtartamig áll fenn.

(5) A munkáltató személyében az (1) bekezdés szerint bekövetkező változással érintett, az Alapkezelőnél továbbfoglalkoztatott személyek munkáltatói kölcsönei vonatkozásában, a kapcsolódó jogviszonyokban valamennyi jog és kötelezettség tekintetében az Alapkezelő lép a Támogatáskezelő helyébe.

(6) Az (1)–(5) bekezdésben nem szabályozott kérdésekben a Kjt. 25/A. §-át, 25/B. §-át és 25/C. § (1)–(3) bekezdését, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 40. §-át kell megfelelően alkalmazni.

2. Az átadás-átvétel rendje

5. § (1) A Támogatáskezelő és az Alapkezelő átadás-átvételi eljárást folytat le. Az átadás-átvételi eljárás levezetője az Alapkezelő.

(2) Az átadás-átvétel kiterjed különösen a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet (a továbbiakban: NEAr.) 28. § (1) bekezdésében meghatározott feladatokhoz kapcsolódóan

a) a feladatok ellátásához használt ingó eszközállományra, az azokkal kapcsolatos jogokra és kötelezettségekre,

b) a Nemzeti Civil Alapprogram terhére kötött támogatási szerződésekkel, kiadott támogatói okiratokkal kapcsolatos szakmai és pénzügyi-számviteli feladatokra,

c) a NEAr. 29. § (5) és (7) bekezdése szerinti pénzeszközökről készített kimutatásokra és felhasználásukra,

d) az elektori választás lebonyolításával kapcsolatos feladatokra.

6. § (1) A feladatok ellátásához szükséges vagyonelemeket a Támogatáskezelő az Alapkezelő részére köteles 2019. január 7-éig átadni azzal, hogy az átadott vagyonelemek átadás napja szerinti állapotáról a Támogatáskezelő és az Alapkezelő mennyiségi és értékbeni leltárt vesz fel, és az Alapkezelő azt 2019. január 31-éig a tulajdonosi joggyakorló részére megküldi. A leltár megküldését követően az Alapkezelő és a tulajdonosi joggyakorló az átvett vagyonra vonatkozó vagyonkezelési szerződést módosítja. A Támogatáskezelő a könyvviteli, nyilvántartási számlái és részletező nyilvántartásai lezárása nélkül, a folyamatos könyvelés keretében a könyveiből 2019. január 1. napjával kivezeti az átadott és a leltárban feltüntetett vagyonelemeket.

(2) A Támogatáskezelő a feladatok ellátásához szükséges 2018. évi költségvetési előirányzatok teljesítéséhez kapcsolódóan az Alapkezelő részére átadja

a) a 2018. évi leltárral és főkönyvi kivonattal alátámasztott éves költségvetési beszámolót,

b) – legkésőbb a mérlegkészítés, illetve az éves költségvetési beszámoló összeállításáig – a 2018. december 31-ével lezárt, leltárral egyező, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 14. mellékletében foglaltak szerinti analitikus nyilvántartásokat és az azokhoz kapcsolódó bizonylatokat, valamint

c) 2019. január 15-éig a kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványok, követelések állományához kapcsolódó, azokat megalapozó dokumentumokat.

7. § Az átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben

a) tételesen meg kell határozni az átadás-átvétellel érintett feladatokat, feladatcsoportokat,

b) rendelkezni kell az átadás-átvétellel érintett feladatokhoz, feladatcsoportokhoz kapcsolódó szerződések, okiratok és más dokumentumok eredeti és hiteles másolati példányainak átadásáról,

c) meg kell határozni az Alapkezelőhöz kerülő szakmai és az ahhoz kapcsolódó funkcionális létszámkeretet, a munkáltató személyében bekövetkező változással érintett személyek körét,

d) meg kell határozni az átadás-átvétellel érintett feladatok, feladatcsoportok végrehajtásához használt, leltári számon vagy más egyedi azonosító számon nyilvántartott ingó vagyon körét és átadásának napját,

e) meg kell határozni a kezelői megállapodásokban vállalt és még folyamatban lévő feladatokat.

8. § (1) Az átadás-átvételi eljárást, illetve a jegyzőkönyv elkészítését legkésőbb 2019. február 15-éig – az éves költségvetési beszámoló átadása tekintetében 2019. március 15-éig – végre kell hajtani. A jegyzőkönyv aláírására az érintett szervezetek vezetői jogosultak.

(2) A jegyzőkönyv felvétele mellett a Támogatáskezelő vezetője vagy az általa meghatalmazott személy adja át az átadás-átvétellel érintett feladathoz kapcsolódóan a Támogatáskezelő, illetve az általa ellátott és 2018. december 31-én folyamatban lévő ügyeket az Alapkezelő vezérigazgatójának vagy az általa meghatalmazott személynek.

(3) Az átadás-átvétel keretében a Támogatáskezelő tájékoztatást nyújt mindazon tényekről, átadja mindazon okiratokat az Alapkezelőnek, amelyek 2019. január 1-jétől az Alapkezelőt megillető jogok és az Alapkezelőt terhelő kötelezettségek gyakorlásához, illetve érvényesítéséhez szükségesek.

3. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

10. § Az Alapkezelő által 2019. január 1-jétől külön jogszabály alapján civil és non-profit szervezetek támogatása kezelő szerveként ellátott feladatokhoz kapcsolódó támogatási jogviszonyokban, valamint az ahhoz kapcsolódó biztosítéki szerződésekben, részletfizetési megállapodásokban valamennyi jog és kötelezettség tekintetében 2019. január 1-jétől az Alapkezelő jogutódként belép a jogelőd helyébe.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére