• Tartalom

26/2018. (IX. 7.) IM rendelet

26/2018. (IX. 7.) IM rendelet

egyes választásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról1

2018.09.08.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. §, a 10. §, a 18. §, a 21. §, a 22. § és a 34. § tekintetében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. § és 10. § tekintetében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 23. §, a 24. §, a 25. § és a 27. § tekintetében a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 91. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 26. §, a 28. § és a 29. § tekintetében a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 91. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 30. § tekintetében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről szóló
17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet módosítása

1. § A központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről szóló 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet (a továbbiakban: Vnyr.) 1. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Ve. 76. § (3) bekezdésében felsorolt nyilvántartások üzemeltetéséről és fejlesztéséről a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott adatfeldolgozó gondoskodik.
(5) Az informatikai rendszer működtetője és az infrastruktúra üzemeltetője a választási informatikai biztonsági ellenőrzések elvégzéséhez a választásban érintett infrastruktúrák és rendszerek vonatkozásában rendelkezésre bocsátja a szükséges naplóállományokat és egyéb információkat, vagy az NVI kérésére – az NVI által megadott szempontok alapján – elvégzi ezen naplóállományok vizsgálatát.”

2. § A Vnyr. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő szerv közvetlen adatkapcsolaton keresztül biztosítja az NVI részére a Ve. 2. melléklet a)–e) pontja és i) pont ia) alpontja szerinti adatok, valamint a bejelentett értesítési cím központi névjegyzékbe történő átvezetését a polgárok személyi és lakcímadatait tartalmazó nyilvántartásból (a továbbiakban: SZL).
(2) A választási irodák a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár névjegyzékbe vételi vagy jelöléssel kapcsolatos kérelmének, illetve szavazási irata érvényességének elbírálása, továbbá népszavazási kezdeményezése során a személyazonosság megállapítása céljából
a) a közúti közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartásából átveszik a választópolgár természetes személyazonosító adatait, ha a választópolgár a vezetői engedélyének számát adta meg,
b) az útiokmány-nyilvántartásból átveszik a választópolgár természetes személyazonosító adatait, ha a választópolgár az útlevelének számát adta meg,”

3. § A Vnyr. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az informatikai rendszerbe a felhasználó a központi felhasználókezelést, központi azonosítást, biztonságos, egy ponton történő bejelentkezést biztosító alkalmazáson keresztül, kétfaktoros autentikációval léphet be.”

4. § A Vnyr. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A szavazási levélcsomag átvételére kijelölt települések és külképviseletek felsorolását az 1. melléklet, a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmének mintáját a 2. melléklet, a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmének mintáját a 3. melléklet, az uniós választópolgárnak az Európai Parlament tagjainak választására kiterjedő névjegyzékbe vétele iránti kérelmének mintáját az 5. melléklet tartalmazza.”

5. § (1) A Vnyr. 6. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2a) A (2) bekezdés szerinti tájékoztatást, valamint a 3. melléklet szerinti kérelemnyomtatványt
a) a központi névjegyzékben nem, de az SZL-ben szereplő választópolgár részére az SZL-ben nyilvántartott címre,
b) a központi névjegyzékben szereplő választópolgár részére a Ve. 92. § (4) bekezdése szerinti postacímre, e-mail-címre vagy telefaxszámra
kell megküldeni.”

(2) A Vnyr. 6. § (2d) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2d) A (2) és a (2c) bekezdés szerinti tájékoztatást a kettős állampolgárságot tiltó országokban lévő postacímekre a külképviseleten keresztül is eljuttathatja az NVI.”

6. § A Vnyr. 10. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az NVI a központi névjegyzékbe vételét kérő, a magyarországi lakcímmel nem rendelkező kérelmező kérelmét)

c) ha a magyarországi lakcímmel nem rendelkező kérelmező az útlevele vagy a vezetői engedélye számát adja meg a kérelemben, az útiokmány-nyilvántartás vagy a közúti közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartásának”

(adatai alapján bírálja el.)

7. § A Vnyr. 11. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az NVI a magyarországi lakcímmel nem rendelkező kérelmező központi névjegyzékkel kapcsolatos – a 10. § (2) bekezdése alá nem tartozó – kérelmét]

d) ha a magyarországi lakcímmel nem rendelkező kérelmező az útlevele vagy a vezetői engedélye számát adja meg a kérelemben, az útiokmány-nyilvántartás vagy a közúti közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartásának”

(adatai alapján bírálja el.)

8. § A Vnyr. 12. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A központi névjegyzékbe vétellel kapcsolatos, valamint a központi névjegyzékkel kapcsolatos egyéb kérelem elbírálása céljából)

c) a közúti közlekedési nyilvántartó szerv az NVI részére a közúti közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartásához”

(az informatikai rendszer útján folyamatos hozzáférést biztosít.)

9. § A Vnyr. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

15. § Ha a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár az útlevele vagy a vezetői engedélye számát adja meg a kérelemben, és a 10. § vagy a 11. § szerinti ellenőrzés eredménye alapján megállapítható, hogy a választópolgár szerepel az SZL-ben is, a választópolgár személyes adatait az SZL-ből történő adatátvétellel kell a központi névjegyzékben rögzíteni.”

10. § A Vnyr. 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

19. § (1) A képviselők nyilvántartása tartalmazza annak megjelölését, hogy a képviselő, illetve a polgármester
a) melyik választáson, melyik választókerületben,
b) melyik jelölő szervezet jelöltjeként, illetve független jelöltként és
c) melyik nemzetiség jelöltjeként
szerzett mandátumot.
(2) Ha a képviselő a mandátum megüresedése miatt listáról szerez mandátumot, a nyilvántartás a választási bizottságnak a mandátum betöltéséről szóló határozatának számát is tartalmazza.”

11. § A Vnyr.

lép.

12. § Hatályát veszti a Vnyr. 4. melléklete.

2. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet módosítása

13. § (1) A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet (a továbbiakban: Önk. vhr.) 7. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A HVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –)

d) átveszi az ajánlóív-igénylő nyomtatványokat és azok mellékleteit, azokat ellenőrzi, és az igénylő figyelmét felhívja az esetleges formai hiányosságokra, továbbá az igénylést az informatikai rendszerben regisztrálja; az informatikai rendszerből kinyomtatja, és átvételi elismervény ellenében átadja az igénylő részére az ajánlóíveket; gondoskodik a jelölt fényképét tartalmazó, JPEG kiterjesztésű, 240 × 340 pixel felbontású, álló formátumú fájl feltöltéséről az informatikai rendszerbe; ellenőrzi a jelölt nemzetiségi nevét tartalmazó, Word formátumú fájl tartalmát, gondoskodik annak feltöltéséről az informatikai rendszerbe,
e) átveszi a jelölt, illetve a kompenzációs lista bejelentését tartalmazó nyomtatványokat és azok mellékleteit, azokat ellenőrzi, és a bejelentő figyelmét felhívja az esetleges hiányokra; a bejelentésről átvételi elismervényt ad ki, továbbá a bejelentést az informatikai rendszerben regisztrálja,”

(2) Az Önk. vhr. 7. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A HVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –)

g) az ajánlóíveken adott ajánlásokat – a HVB döntésének előkészítése érdekében – a szavazóköri névjegyzék, valamint a szavazókörök és választókerületek nyilvántartása alapján ellenőrzi; az ellenőrzés kiterjed arra, hogy
ga) az ajánlóív eredeti-e,
gb) az ajánlóíven a választópolgár valamennyi szükséges adata fel van-e tüntetve,
gc) létezik-e választópolgár az adott személyi azonosítóval,
gd) egyeznek-e a választópolgár ajánlóíven feltüntetett adatai a szavazóköri névjegyzék adataival,
ge) a választópolgár – az ajánlóív kiadása és az ajánlóív leadása közötti időszak bármely napján – választójogosult volt-e azon választókerület vagy település tekintetében, ahol jelöltet ajánlott, illetve a nemzetiségi önkormányzati választáson azon nemzetiség választópolgáraként, amelynek jelöltjét ajánlotta,
gf) a választópolgár nem ajánlott-e egy jelöltet többször,”

14. § Az Önk. vhr. 8. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –)

c) 7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 és 18.30 órakor adatot szolgáltat a HVI részére a szavazókörben megjelent választópolgárok számáról,”

15. § (1) Az Önk. vhr. 11. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A TVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –)

d) átveszi a jelölő szervezet jelképét tartalmazó, legalább 300 dpi minőségű, 472 × 236 pixel méretű, TIFF, JPG vagy PNG fájlformátumú fájlokat, továbbá a jelöltek fényképét tartalmazó, JPEG kiterjesztésű, 240 × 340 pixel felbontású, álló formátumú fájlokat, és gondoskodik azok feltöltéséről az informatikai rendszerbe,”

(2) Az Önk. vhr. 11. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A TVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –)

i) az ajánlóíveken leadott ajánlásokat – a TVB döntésének előkészítése érdekében – ellenőrzi; az ellenőrzés kiterjed arra, hogy
ia) az ajánlóív eredeti-e,
ib) az ajánlóíven a választópolgár valamennyi szükséges adata fel van-e tüntetve,
ic) létezik-e választópolgár az adott személyi azonosítóval,
id) egyeznek-e a választópolgár ajánlóíven feltüntetett adatai a szavazóköri névjegyzék adataival,
ie) a választópolgár – az ajánlóív kiadása és az ajánlóív leadása közötti időszak bármely napján – választójogosult volt-e abban a választókerületben, ahol jelöltet, listát ajánlott, illetve a nemzetiségi önkormányzati választáson azon nemzetiség választópolgáraként, amelynek listáját ajánlotta,
if) a választópolgár nem ajánlott-e egy jelöltet vagy listát többször,”

16. § (1) Az Önk. vhr. 14. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az NVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –)

i) az ajánlóíveken leadott ajánlásokat – az NVB döntésének előkészítése érdekében – ellenőrzi; az ellenőrzés kiterjed arra, hogy
ia) az ajánlóív eredeti-e,
ib) az ajánlóíven a választópolgár valamennyi szükséges adata fel van-e tüntetve,
ic) létezik-e választópolgár az adott személyi azonosítóval,
id) egyeznek-e a választópolgár ajánlóíven feltüntetett adatai a szavazóköri névjegyzék adataival,
ie) a választópolgár – az ajánlóív kiadása és az ajánlóív leadása közötti időszak bármely napján – szerepelt-e a szavazóköri névjegyzékben azon nemzetiség választópolgáraként, amelynek országos nemzetiségi listáját ajánlotta,
if) a választópolgár nem ajánlott-e egy jelöltet vagy listát többször,”

(2) Az Önk. vhr. 14. § (1) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az NVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –)

l) átveszi a jelölő szervezet jelképét tartalmazó, legalább 300 dpi minőségű, 472 × 236 pixel méretű, TIFF, JPG vagy PNG fájlformátumú fájlokat, továbbá a jelöltek fényképét tartalmazó, JPEG kiterjesztésű, 240 × 340 pixel felbontású, álló formátumú fájlokat, és gondoskodik azok feltöltéséről az informatikai rendszerbe,”

17. § Az Önk. vhr. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

18. § Az időközi választáson a szavazókörben megjelent választópolgárok számáról az NVI vezetőjének utasítása alapján kell jelentést adni.”

18. § Az Önk. vhr. a következő 22. §-sal egészül ki:

22. § E rendeletnek az egyes választásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról szóló 26/2018. (IX. 7.) IM rendelettel megállapított rendelkezéseit a hatálybalépését követően kitűzött választásokon kell alkalmazni.”

19. § Az Önk. vhr.

lép.

20. § Hatályát veszti az Önk. vhr. 7. § (2) bekezdés a) pontja.

3. A helyi népszavazási eljárás során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a használandó nyomtatványokról szóló
2/2015. (II. 20.) IM rendelet módosítása

21. § A helyi népszavazási eljárás során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a használandó nyomtatványokról szóló 2/2015. (II. 20.) IM rendelet (a továbbiakban: Hnsz. vhr.) 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető 7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00 17.00 és 18.30 órakor adatot szolgáltat a HVI részére a szavazókörben megjelent választópolgárok számáról.”

22. § A Hnsz. vhr. a következő 22. §-sal egészül ki:

22. § E rendeletnek az egyes választásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról szóló 26/2018. (IX. 7.) IM rendelettel megállapított rendelkezéseit a hatálybalépését követően kitűzött választásokon kell alkalmazni.”

23. § A Hnsz. vhr.

lép.

24. § Hatályát veszti a Hnsz. vhr.

4. Az országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a népszavazási eredmény országosan összesített adatainak köréről szóló 9/2016. (VI. 28.) IM rendelet módosítása

25. § Az országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a népszavazási eredmény országosan összesített adatainak köréről szóló 9/2016. (VI. 28.) IM rendelet (a továbbiakban: Onsz. vhr.) 11. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –)

c) 7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 és 18.30 órakor adatot szolgáltat a HVI részére a szavazókörben megjelent választópolgárok számáról,”

26. § Az Onsz. vhr. 11. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A HVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –)

b) továbbítja az SZSZB részére a névjegyzék lezárását követően beérkező mozgóurna iránti kérelmeket,”

27. § Az Onsz. vhr. a következő 27. §-sal egészül ki:

27. § E rendeletnek az egyes választásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról szóló 26/2018. (IX. 7.) IM rendelettel megállapított rendelkezéseit a hatálybalépését követően kitűzött választásokon kell alkalmazni.”

28. § Az Onsz. vhr.

lép.

29. § Hatályát veszti az Onsz. vhr.

b) 13. § (1) bekezdés c) pontjában a „minden munkanapon” szövegrész.

5. A népszavazás kezdeményezése során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatokról szóló 10/2016. (VI. 28.) IM rendelet módosítása

30. § A népszavazás kezdeményezése során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatokról szóló 10/2016. (VI. 28.) IM rendelet (a továbbiakban: Nszkezd. vhr.) 11. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) E rendeletnek az egyes választásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról szóló 26/2018. (IX. 7.) IM rendelettel megállapított rendelkezéseit a hatálybalépését követően benyújtott népszavazási kezdeményezésekkel kapcsolatos eljárásokban kell alkalmazni.”

31. § Az Nszkezd. vhr.

lép.

6. Az országgyűlési képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 1/2018. (I. 3.) IM rendelet módosítása

32. § Az országgyűlési képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 1/2018. (I. 3.) IM rendelet (a továbbiakban: Ogy. vhr.) I. fejezete a következő 5/A. alcímmel és 7/A. §-sal egészül ki:

„5/A. A szavazatszámláló bizottság feladatainak külön helyiségben történő ellátása
7/A. § A Ve. 78. §-a alapján kijelölt szavazókör szavazatszámláló bizottsága a szavazás lebonyolításával kapcsolatos feladatait ugyanazon épületen belül egyidejűleg több, külön helyiségben végzi, ha a szavazás folyamatos lebonyolítása és legkésőbb 19.30 órára történő lezárása csak így biztosítható, és
a) helyiségenként legalább három választott szavazatszámláló bizottsági tag és egy jegyzőkönyvvezető folyamatos jelenléte, valamint
b) a mozgóurna vagy mozgóurnák kiviteléhez szükséges számú további szavazatszámláló bizottsági tagok rendelkezésre állása
biztosított.”

33. § (1) Az Ogy. vhr. 15. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az OEVI – a 9. §-ban a HVI számára megállapított, valamint a Ve.-ben foglalt feladatain túl –)

c) átveszi az ajánlóíveket, a jelölt bejelentését tartalmazó nyomtatványokat és azok mellékleteit, azokat ellenőrzi, és a bejelentő figyelmét felhívja az esetleges formai hiányosságokra, a bejelentésről átvételi elismervényt ad ki, továbbá a bejelentést az informatikai rendszerben regisztrálja,”

(2) Az Ogy. vhr. 15. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az OEVI – a 9. §-ban a HVI számára megállapított, valamint a Ve.-ben foglalt feladatain túl –)

e) az ajánlóíveken adott ajánlásokat – az OEVB döntésének előkészítése érdekében – a szavazóköri névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek nyilvántartása alapján ellenőrzi; az ellenőrzés kiterjed arra, hogy
ea) az ajánlóív eredeti-e,
eb) az ajánlóíven a választópolgár valamennyi szükséges adata fel van-e tüntetve,
ec) létezik-e választópolgár az adott személyi azonosítóval,
ed) egyeznek-e a választópolgár ajánlóíven feltüntetett adatai a szavazóköri névjegyzék adataival,
ee) a választópolgár – az ajánlóív kiadása és az ajánlóív leadása közötti időszak bármely napján – választójogosult volt-e az országgyűlési képviselők választásán abban az országgyűlési egyéni választókerületben, ahol jelöltet ajánlott,
ef) a választópolgár nem ajánlott-e egy jelöltet többször,”

(3) Az Ogy. vhr. 15. § i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az OEVI – a 9. §-ban a HVI számára megállapított, valamint a Ve.-ben foglalt feladatain túl –)

i) a beérkezett fellebbezést az informatikai rendszerben felterjeszti az elbírálására jogosult választási bizottsághoz,”

34. § Az Ogy. vhr. a következő VI/A. fejezettel és 23/A. §-sal egészül ki:

„VI/A. FEJEZET
IDŐKÖZI VÁLASZTÁS
23/A. § (1) Az időközi választáson nem kell alkalmazni az 5. §-ban, a 6. §-ban, a 9. § (3) bekezdésében, a 10. § (2) bekezdésében, a 11. § d) és e) pontjában, a 12. § (1) bekezdés e) és f) pontjában, valamint (3) bekezdésében, a 13. § b) pontjában, a 15. § w) pontjában, a 16. § a) pontjában, a 17. § e) pontjában, a 21. § (1) bekezdés d), h), j), l), n) o), q–s) és w) pontjában, a 22. § a) pontjában, a 23. § (1) bekezdés c) pontjában, f)–h) pontjában és j)–m) pontjában foglalt rendelkezéseket.
(2) A 21. § (1) bekezdés e)–g) pontjában foglalt feladatokat az időközi választáson az OEVI látja el.”

35. § Az Ogy. vhr. a következő 26. §-sal egészül ki:

26. § E rendeletnek az egyes választásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról szóló 26/2018. (IX. 7.) IM rendelettel megállapított rendelkezéseit a hatálybalépését követően kitűzött választásokon kell alkalmazni.”

36. § Az Ogy. vhr.

lép.

37. § Hatályát veszti az Ogy. vhr. 12. § (1) bekezdés e) pontjában a „minden munkanapon” szövegrész.

7. Záró rendelkezés

38. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez

2. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez

3. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez

4. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez

5. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez

6. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez

7. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez

8. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez

9. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez

10. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez

11. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez

12. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez

13. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez

14. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez

15. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez

16. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez

17. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez

18. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez

19. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez

20. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez

21. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez

22. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez

23. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez

24. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez

25. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez

26. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez

27. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez

28. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez

29. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez

30. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez

31. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez

32. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez

33. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez

34. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez

35. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez

36. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez

37. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez

38. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez

39. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez

40. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez

41. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez

42. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez

43. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez

44. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez

45. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez

46. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez

47. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. szeptember 9. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére