• Tartalom

26/2018. (X. 1.) AM rendelet

26/2018. (X. 1.) AM rendelet

a mezőgazdasági termékekre és élelmiszerekre vonatkozó minőségrendszerek és az önkéntes mezőgazdaságitermék-tanúsító rendszerek nemzeti elismeréséről

2018.10.16.

A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 28. § (1) bekezdés l) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) nemzeti minőségrendszer: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1305/2013/EU rendelet) 16. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti minőségrendszer;

b) önkéntes mezőgazdaságitermék-tanúsítási rendszer: az 1305/2013/EU rendelet 16. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti terméktanúsítási rendszer.

2. A minőségrendszerek és az önkéntes tanúsítási rendszerek elismerése

2. § (1) A nemzeti elismerés bejegyzett tanúsító védjeggyel rendelkező mezőgazdasági és élelmiszeripari termékekre vonatkozó minőségrendszerekre vagy önkéntes mezőgazdaságitermék-tanúsítási rendszerekre (a továbbiakban együtt: rendszer) adható.

(2) A rendszer képviseletére jogosult az elismerés iránti kérelmet (a továbbiakban: elismerési kérelem) az agrárminiszter által vezetett minisztériumhoz (a továbbiakban: minisztérium) kell benyújtani az 1. melléklet szerinti adattartalmú, a minisztérium honlapján közzétett nyomtatványon, elektronikus úton.

3. § (1) A kérelem alapján az agrárminiszter (a továbbiakban: miniszter) dönt

a) a minőségrendszer nemzeti minőségrendszerként történő elismerési kérelem előzetes elfogadásáról vagy elutasításáról,

b) az önkéntes mezőgazdaságitermék-tanúsító rendszer elismerésének megadásáról vagy elutasításáról.

(2) A minőségrendszer akkor ismerhető el, ha biztosítja, hogy

a) a végtermék egyedi jellege olyan egyértelműen meghatározott kötelezettségekre legyen visszavezethető, amelyek garantálják a termék sajátos jellemzőit, a sajátos gazdálkodási vagy termelési módszereket, vagy a végtermék minősége jelentősen múlja felül a köz-, az állat-, illetve a növényegészségügy, az állatjólét vagy a környezetvédelem tekintetében az árukra vonatkozó kereskedelmi előírások szerint megkövetelt minőséget;

b) a rendszer pártatlan, diszkriminációmentes, valamennyi termelő előtt nyitva áll;

c) a rendszer kötelező erejű termékleírásokat tartalmaz, és az e leírásoknak való megfelelést hatóság vagy független ellenőrző szervezet ellenőrzi;

d) a rendszer átlátható, és teljes mértékben biztosítja a termékek nyomonkövethetőségét; és

e) a rendszer pontosan meghatározza a szervezeti felépítést, a felelősségi szabályokat és hatásköröket, a szükséges erőforrásokat, a tanúsítási eljárás folyamatát, a csatlakozás feltételeit és követelményeit, a tagok nyilvántartásának módját és a termékek és előállítóik ellenőrzését.

(3) A miniszter tájékoztatja a kérelmezőt a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló 2015/1535/EU irányelv 5. cikk (2) bekezdése szerinti bejelentési eljárás (a továbbiakban: bejelentés) során érkezett megjegyzésről vagy részletes véleményről. Ha a kérelmező a minőségrendszert a bejelentés alapján beérkező megjegyzés vagy részletes vélemény alapján nem dolgozza át, vagy ha az átdolgozás nem indokolt, és nem ad a megjegyzésre, részletes véleményre megfelelő választ, a miniszter az elismerést elutasítja.

(4) A miniszter az elismerésre vonatkozó döntését közli a kérelmezővel. Az elismert nemzeti minőségrendszerekről és a nemzetileg elismert önkéntes mezőgazdaságitermék-tanúsítási rendszerekről a minisztérium nyilvántartást vezet. Az elismert rendszerek listáját a miniszter félévente közzéteszi a minisztérium honlapján.

4. § Az elismert rendszer működtetője a minisztert a változás bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül elektronikus úton értesíti a rendszer működését érintő változásról.

3. Az elismert rendszerek ellenőrzése

5. § A miniszter az elismerés feltételeinek fennállása érdekében az elismert rendszer ellenőrzésére jogosult.

6. § (1) Az elismert rendszer működtetője köteles a tárgyévet követő év május 31-éig éves beszámolót készíteni a miniszter részére. Az éves beszámolót a minisztérium honlapján közzétett útmutató alapján kell elkészíteni.

(2) Az éves beszámoló benyújtásának elmulasztása esetén a miniszter a rendszer elismerését a benyújtási kötelezettség teljesítésére előírt határidőig felfüggeszti. Ha a felfüggesztési határidő végéig nem kerül sor az éves beszámoló benyújtására, a miniszter a rendszer elismerését visszavonja.

7. § (1) Az elismert rendszer felülvizsgálata során értékelésre kerül a rendszer

a) elismerésére vonatkozó feltételek fennállása és

b) működésének szabályossága.

(2) A miniszter a felülvizsgálatot követően

a) felhívja a rendszer működtetőjét a felülvizsgálat során felmerült hiányosságok pótlására,

b) a rendszer elismerését felfüggeszti, vagy

c) a rendszer elismerését visszavonja.

(3) A miniszter az elismerést legfeljebb egy évre felfüggeszti, ha a rendszer működtetője a felhívás ellenére sem pótolja a hiányosságokat.

(4) A miniszter a rendszer elismerését visszavonja, ha

a) az elismerés feltételei nem állnak fenn,

b) a felfüggesztési határidő lejártáig nem kerül sor a hiányosságok pótlására.

(5) Ha az elismerés visszavonásra került, az elismerés iránti kérelem egy éven belül ismételten nem nyújtható be.

(6) A felfüggesztett és visszavont rendszerek listáját a miniszter a minisztérium honlapján félévente közzéteszi.

4. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

9. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikk (1) bekezdés b) és c) pontjának végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

10. § E rendelet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. melléklet a 26/2018. (X. 1.) AM rendelethez

Az elismerési kérelem adattartalma

1. A rendszer megnevezése;

2. A kérelmet benyújtó neve, címe és elérhetősége, valamint a képviselő neve, címe, elérhetősége;

3. A rendszer által érintett mezőgazdasági termékek, élelmiszerek köre;

4. A rendszer megkülönböztetésére létrehozott védjegy azonosítója;

5. A rendszer működésének alapjául szolgáló működési szabályzat, amely tartalmazza

5.1. a pártatlan, diszkriminációmentes és átlátható működés biztosítására vonatkozó kötelezettséget,

5.2. a szervezeti felépítést, irányítási rendszert, felelősségi szabályokat és hatásköröket,

5.3. a szükséges erőforrásokat,

5.4. a tanúsítási eljárás folyamatát,

5.5. a rendszerhez történő csatlakozás feltételeit, követelményeit,

5.6. a kötelező termékleírásokat, megfelelési igazolással ellátva,

5.7. a termékek nyomonkövethetőségét biztosító eljárást,

5.8. a rendszerhez csatlakozott termékek és előállítóik ellenőrzését,

5.9. a tagok nyilvántartásának módját,

5.10. a rendszer megkülönböztetését szolgáló védjegy használatának feltételeit;

6. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a rendszer biztosítja, hogy az annak megfelelő termék minősége jelentősen felülmúlja a 3. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott előírások valamelyikét.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére