• Tartalom

26/2018. (X. 8.) MvM utasítás

26/2018. (X. 8.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2018. (VII. 3.) MvM utasítás módosításáról1

2018.10.09.

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 60. § (2) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjára – a miniszterelnök jóváhagyásával – a következő utasítást adom ki:

1. § (1) A Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2018. (VII. 3.) MvM utasítás 1. melléklete (a továbbiakban: SzMSz) az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az SzMSz 2. függeléke az 1. függelék szerint módosul.

(3) Az SzMSz 3. függeléke a 2. függelék szerint módosul.

2. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 26/2018. (X. 8.) MvM utasításhoz


1. § Az SzMSz 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A miniszterelnök-helyettes irányítja
a) a nemzetpolitikáért felelős államtitkár és
b) az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár
tevékenységét.”

2. § Az SzMSz 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A miniszter közvetlenül irányítja
a) a közigazgatási államtitkár,
b) az üldözött keresztények megsegítésért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkár,
c) a parlamenti és stratégiai államtitkár,
d) a közszolgálatért felelős államtitkár,
e) az európai uniós politikák kialakításáért és koordinációjáért felelős államtitkár,
f) az európai uniós kapcsolatokért felelős államtitkár,
g) Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár,
h) a nemzetközi ügyekért felelős helyettes államtitkár és
i) a civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár
tevékenységét.”

3. § Az SzMSz 6. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A helyettes államtitkár tartós akadályoztatása, megbízatásának megszűnése, illetve betöltetlen helyettes államtitkári hely esetén a miniszter által kijelölt helyettes államtitkár látja el az adott helyettes államtitkári feladatokat.”

4. § Az SzMSz 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
17. § A Miniszterelnökségen
a) közigazgatási államtitkár,
b) parlamenti és stratégiai államtitkár,
c) közszolgálatért felelős államtitkár,
d) európai uniós politikák kialakításáért és koordinációjáért felelős államtitkár,
e) európai uniós kapcsolatokért felelős államtitkár,
f) nemzetpolitikáért felelős államtitkár,
g) egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár,
h) az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkár,
i) a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár,
j) a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásához kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztésért, innovációért és lokalizációért felelős államtitkár, valamint
k) Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár
működik.”

5. § Az SzMSz 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
18. § A miniszterelnök-helyettes irányítja
a) a nemzetpolitikáért felelős államtitkár és
b) az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár
tevékenységét.”

6. § Az SzMSz 9. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. Az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár
23. § (1) Az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár szakmai, politikai irányítást gyakorol az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációja, a nemzetiségpolitika tekintetében.
(2) Az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációja körében
a) irányítja
aa) a Kormány egyházpolitikai döntéseinek előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátását,
ab) az egyházakkal kapcsolatos feladatok kormányzati koordinációját, az egyeztetési rendszer kialakítását és működését, valamint az ágazati feladatok végrehajtását,
b) a kormányzati oldal delegáltjaként részt vesz a szentszéki magyar bizottság munkájában,
c) ellátja a kisebbségi vegyes bizottságokban az egyházakkal, illetve a nemzetiségekkel összefüggő ügyek képviseletét,
d) a miniszterelnök-helyettessel együttműködve ellátja a nemzetközi egyházi kapcsolatokból eredő feladatokat,
e) együttműködik a feladat ellátásáért felelős minisztériummal az ágazati közcélú feladatot ellátó egyházi intézményekkel kapcsolatos kormányzati tevékenység ellátása során,
f) javaslatot készít a magyarországi egyházi közösségek, illetve azokhoz tartozó személyek állami kitüntetésére, illetve véleményezi az erre vonatkozóan tett kezdeményezéseket,
g) részt vesz a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus megrendezésének kormányzati koordinációjában, ezzel összefüggésben kapcsolatot tart az illetékes egyházi vezetőkkel.
24. § (1) Az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár egyházi szakmai kérdésekben
a) előkészíti az egyházpolitikával kapcsolatos szakmapolitikai irányokat, fejlesztési koncepciókat,
b) felügyeli a magyarországi vallási közösségek kormányzati támogatási rendszerét és annak intézményeit, figyelemmel kíséri az e célra szolgáló költségvetési források felhasználását, azok hatékonyságát és átláthatóságát,
c) dönt a hatáskörébe utalt egyházi támogatások felhasználásáról,
d) felelős az általa irányított területre vonatkozó jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök szakmai előkészítéséért, módosításuk kezdeményezéséért és azok végrehajtásáért, a terület tárcaközi kapcsolatainak működtetéséért és a más szervezeti egységekkel való kapcsolattartásért, a stratégiai és a költségvetési intézkedések kidolgozásában történő közreműködésért, továbbá azok végrehajtásáért,
e) részt vesz a Kormány egyházi kapcsolattartással összefüggő feladatainak összehangolásában, közreműködik az ezzel összefüggő stratégiai kérdések kialakításában,
f) részt vesz a szentszéki vegyes bizottság üléseinek előkészítésében, megszervezésében, lebonyolításában,
g) együttműködik és kapcsolatot tart a magyarországi vallási közösségekkel és a határon túli magyar egyházakkal,
h) feladatkörében figyelemmel kíséri és elősegíti a kistelepüléseken működő vallási közösségek népességmegtartó munkájának kormányzati koordinációs munkáját,
i) felügyeli a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvényben meghatározott, az egyházi jogi személyek nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátását,
j) gondoskodik
ja) a vallási közösségekkel való folyamatos kapcsolattartásról, beleértve a rendszeres egyeztetéseket is,
jb) a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvényben az egyházak elismerésével és nyilvántartásával kapcsolatban a miniszter hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásáról, az Országgyűlés vallásügyekkel foglalkozó bizottsága megkeresésére az egyházi elismerési eljárásokkal összefüggésben adatok és információk szolgáltatásáról,
k) előkészíti a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 14/B. § (2) bekezdése szerinti hatósági döntést,
l) lefolytatja az elszámolási eljárást a bevett egyházak jogutód nélküli megszűnése esetén,
m) kapcsolatot tart a határon túli magyar egyházi szervezetekkel,
n) közreműködik a regionális fejlesztési, transznacionális és határ menti operatív programok előkészítésében,
o) megszervezi és koordinálja a megfelelő minisztériumok egyes államtitkárai által irányított ágazatok tekintetében a vallási közösségeket érintő ügyekben a vallási közösségekkel való kapcsolattartást, és szükség szerint egyeztetést kezdeményez a bevett egyházakkal azok nevelési, oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális és sporttevékenysége kapcsán,
p) közreműködik a zsidó közösségekkel kapcsolatos egyeztetések lefolytatásában.
(2) Az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár a nemzetiségpolitika körében
a) rendszeres kapcsolatot tart a nemzetiségi önkormányzatokkal, a magyarországi nemzetiségi közösségek politikai, érdekképviseleti, kulturális és más szervezeteivel és azok képviselőivel, ennek során közreműködik a sajátos nemzetiségi igények felmérésében,
b) összehangolja az állami szervek, valamint a hazai nemzetiségek közötti kapcsolattartást, ellátja az ezzel kapcsolatos kormányzati feladatokat,
c) előkészíti a miniszter nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos döntéseit, intézkedéseit,
d) irányítja a nemzetiségek jogaira vonatkozó jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök szakmai javaslatának kidolgozását,
e) felügyeli a magyarországi nemzetiségek kormányzati támogatási rendszerét és annak intézményeit, figyelemmel kíséri az e célra szolgáló költségvetési források felhasználását, azok hatékonyságát és átláthatóságát,
f) dönt a hatáskörébe utalt nemzetiségi támogatások felhasználásáról,
g) javaslatot készít a magyarországi nemzetiségi közösségek, illetve azokhoz tartozó személyek állami kitüntetésére, illetve véleményezi az erre vonatkozóan tett kezdeményezéseket,
h) koordinálja a nemzetiségi jogok és sajátos nemzetiségi érdekek felmérését,
i) felügyeli az Európa Tanács Strasbourgban, 1992. november 5-én létrehozott Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájában, továbbá az ugyancsak Strasbourgban 1995. február 1-jén létrehozott Kisebbségvédelmi Keretegyezményében foglaltak teljesítését.
(3) Az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár
a) ellátja a Karitatív Tanács elnöki feladatait,
b) közreműködik a zsidó közösségekkel kapcsolatos egyeztetések lefolytatásában.
(4) Az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár a nemzetiségpolitika körében
a) összehangolja a nemzetiség- és nemzetpolitikai stratégiai szempontokat,
b) kezdeményezi az alaptörvény-ellenesen működő nemzetiségi önkormányzati testület feloszlatására vonatkozó előterjesztés Országgyűléshez történő benyújtását.
25. § Az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár irányítja az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár tevékenységét.
26. § (1) Az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár munkájának és feladatainak ellátása érdekében kabinet működik.
(2) Az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár irányítja kabinetfőnöke tevékenységét.
27. § Az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárt – ha nem a minisztert helyettesítő jogkörében jár el – akadályoztatása vagy távolléte esetén
a) általánosan az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár, annak akadályoztatása esetén a kabinetfőnök,
b) egyházi és nemzetiségi szakmai ügyekben az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár
helyettesíti.”

7. § Az SzMSz V. fejezete a következő új 11/A. alcímmel egészül ki:
„11/A. Az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkár
36/A. § (1) Az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkár szakmai, politikai irányítást gyakorol az üldözött keresztények megsegítése és a humanitárius segítségnyújtás koordinációja tekintetében.
(2) Az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkár
a) a Külgazdasági és Külügyminisztérium nemzetközi humanitárius tevékenységére figyelemmel, vele együttműködve koordinálja az üldözött keresztények megsegítését, és irányítja a humanitárius segítségnyújtási programokat,
b) szervezi az üldözött keresztény közösségek és a válsággal sújtott migrációkibocsátó régiók helyzetét értékelő, elemző rendezvényeket,
c) gondoskodik a keresztényüldözéssel és a migráció kibocsátásával kapcsolatos jelenségek, sajtómegjelenések követéséről, összegyűjtéséről, elemzéséről és ezekkel összefüggésben a nyilvánosság tájékoztatásáról,
d) a Külgazdasági és Külügyminisztériummal együttműködve kapcsolatot tart a tevékenységéhez kapcsolódó nemzetközi szervezetekkel.
36/B. § Az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkár közvetlenül irányítja
a) az Üldözött Keresztények Támogatásáért Felelős Főosztály, valamint
b) a Hungary Helps Programért Felelős Főosztály
vezetőjének a tevékenységét.
36/C. § (1) Az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkár munkájának és feladatainak ellátása érdekében kabinet működik.
(2) Az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkár közvetlenül irányítja a kabinetfőnöke tevékenységét.
36/D. § Az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkárt – ha nem minisztert helyettesítő jogkörében jár el – akadályoztatása vagy távolléte esetén általánosan a kabinetfőnöke helyettesíti.”

8. § Az SzMSz 39. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
39. § A parlamenti és stratégiai államtitkár közvetlenül irányítja
a) a kabinetfőnöke,
b) a stratégiai elemzésért felelős helyettes államtitkár,
c) a Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya vezetője,
d) a Szervezési és Koordinációs Főosztály vezetője, valamint
e) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Fenntartói Hivatala Főosztály vezetője
tevékenységét.”

9. § Az SzMSz 67. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
67. § A Miniszterelnökségen
1. egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár,
2. nemzetközi ügyekért felelős helyettes államtitkár,
3. civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár,
4. modern városok és falvak fejlesztésének koordinációjáért felelős helyettes államtitkár,
5. gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár,
6. jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár,
7. stratégiai elemzésért felelős helyettes államtitkár,
8. hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár,
9. területi közigazgatás működtetéséért felelős helyettes államtitkár,
10. európai uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár,
11. építészeti és építésügyi helyettes államtitkár,
12. örökségvédelmi ügyekért felelős helyettes államtitkár,
13. közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes államtitkár,
14. európai uniós ügyek koordinációjáért felelős helyettes államtitkár,
15. európai uniós kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár és
16. Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár
működik.”

10. § Az SzMSz 95. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
95. § A jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja
a) a Perképviseleti és Döntőbizottsági Főosztály, valamint
b) a Jogi, Kodifikációs és Koordinációs Főosztály
vezetőjének a tevékenységét.”

11. § Az SzMSz 133. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
133. § A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár felel a Kormány egységes budapesti városfejlesztési tevékenységével, valamint a budapesti kiemelt nemzetközi sportesemények megpályázásával és megrendezésével kapcsolatos kormányzati feladatokkal összefüggő szakértői, valamint a kapcsolódó horizontális koordinációs feladatok végrehajtásáért és ellenőrzéséért, ennek keretében különösen
a) javaslatot tesz a feladatkörébe tartozó feladatok támogatását szolgáló források felhasználására, a támogatási szerződések megkötésére, valamint jóváhagyja a szakterület által tett javaslatokat,
b) szervezi, előkészíti, lebonyolítja a Miniszterelnökség szervezeti egységeivel, a szakminisztériumokkal, a szakminisztériumok háttérintézményeivel, illetve a Statútum 17. §-ában részletezett személyekkel és intézményekkel kapcsolatos konzultációt,
c) gondoskodik a Statútum 17. §-ában részletezett együttműködés és kapcsolattartás eredményeinek érvényesítéséről a kormányzati döntéshozatali folyamatban,
d) koordinálja és szervezi a feladatkörébe tartozó közlekedési infrastruktúra-fejlesztések, valamint állami-kormányzati városfejlesztési beruházások összehangolásával, felügyeletével és irányításával kapcsolatos feladatok végrehajtását feladat- és hatáskörében gondoskodik a Kormány döntéseinek végrehajtásához szükséges intézkedésekről,
e) közreműködik a feladat- és hatáskörébe tartozó fejlesztésekkel, beruházásokkal, valamint egyéb feladatokkal összefüggő közbeszerzési vagy más beszerzési eljárások előkészítésének és lefolytatásának a felügyeletében,
f) felelős a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár által irányított terület tárcaközi kapcsolatainak működtetéséért és a más szervezeti egységekkel való kapcsolattartásért, a területet érintő stratégiai és a költségvetési intézkedések kidolgozásában történő közreműködésért,
g) feladat- és hatáskörében közreműködik a Miniszterelnökségen folyó egyes, a fejlesztésekhez és beruházásokhoz kapcsolódó döntés-előkészítő folyamatokban, és részt vesz a kapcsolódó egyeztetéseken,
h) a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben felelős a kapcsolódó jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítéséért, a Kormány előterjesztések elkészítéséért, továbbá a más terület által előkészített tervezeteket előzetesen véleményezi,
i) a feladat- és hatáskörében közreműködik a fejlesztésekkel és beruházásokkal, valamint a budapesti kiemelt nemzetközi sporteseményekkel kapcsolatos pályázati tevékenység ellátásában,
j) feladat- és hatáskörében véleményezi a beruházási és a fejlesztéspolitikai koncepciókat,
k) a Miniszterelnökség más szervezeti egységeivel együttműködve elősegíti a feladat- és hatáskörével összefüggő közvélemény tájékoztatási és a társadalmi részvétel biztosítására vonatkozó feladatok ellátását.”

12. § Az SzMSz 145. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az önálló szervezeti egység vezetője az (1) bekezdésben meghatározottakkal összefüggésben gondoskodik az önálló szervezeti egység ügyrendje, valamint a munkaköri leírások elkészítéséről és aláírásáról.”

13. § Az SzMSz 13. § (2) bekezdés g) pontjában a „modern falvak és városok fejlesztési program” szövegrész helyébe a „Magyar Falu Program, valamint a Kisvárosok Program” szöveg lép.

14. § Az SzMSz 13. § (2) bekezdés h) pontjában a „modern falvak és városok program” szövegrész helyébe a „Magyar Falu Program, valamint a Kisvárosok Program” szöveg lép.

15. § Hatályát veszti a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítás.

16. § Hatályát veszti az SzMSz 22. alcíme.

1. függelék a 26/2018. (X. 8.) MvM utasításhoz


1. Az SzMSz 2. függelék 2.4.1. pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Tájékoztatási Főosztály)
d) kormányzati sajtókapcsolatok szervezéséért és koordinálásáért felelős szervezetekkel kapcsolatot tart, és biztosítja azon szervezetek számára a minisztérium állami vezetőinek sajtómegjelenéseire vonatkozó információkat,”

2. Az SzMSz 2. függeléke a következő 2/A. alcímmel egészül ki:
„2/A. AZ ÜLDÖZÖTT KERESZTÉNYEK MEGSEGÍTÉSÉÉRT ÉS A HUNGARY HELPS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK
2/A.1. Az Üldözött Keresztények Megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért Felelős Államtitkári Kabinet
2/A.1.1. Az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében kabinet működik.
2/A.1.2. A Kabinet segíti az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkárt és kabinetfőnökét feladataik ellátásában, melynek során elsősorban tanácsadási, döntés-előkészítő, koordinációs és adminisztratív feladatokat lát el.

2/A.2. Az Üldözött Keresztények Megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért Felelős Államtitkári Titkárság
2/A.2.1. Az Üldözött Keresztények Megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért Felelős Államtitkári Titkárság ellátja az 1. melléklet 141. §-ában rögzített titkársági feladatokat.

2/A.3. Az Üldözött Keresztények Támogatásáért Felelős Főosztály
2/A.3.1. Kodifikációs feladatai körében előkészíti az üldözött keresztény közösségek részére nyújtandó nemzetközi támogatásokról szóló kormány-előterjesztéseket.
2/A.3.2. Támogatáspolitikai feladatai körében:
a) ellátja az üldözött keresztény közösségek részére nyújtott támogatások végrehajtásával kapcsolatos feladatokat,
b) ellátja az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkár egyéb támogatásokkal kapcsolatos feladatait.
2/A.3.3. Nemzetközi feladatai körében együttműködik a Külgazdasági és Külügyminisztérium nemzetközi fejlesztési és humanitárius segítségnyújtásért felelős szervezeti egységeivel.
2/A.3.4. Szakhatósági feladatkörében: a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 147/2017. (VI. 12.) Korm. rendelete alapján ellátja a menekültügyi eljárásban hozzá rendelt szakhatósági feladatköröket.
2/A.3.5. Elemzési és kommunikációs feladatkörében:
a) gondoskodik a keresztényüldözéssel kapcsolatos jelenségek elemzéséről és értékeléséről,
b) előkészíti a keresztényüldözéssel kapcsolatos sajtómegjelenéseket, illetve gondoskodik azok figyelemmel kíséréséről.
2/A.3.6. Koordinációs feladatkörében:
a) kapcsolatot tart az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkár tevékenységéhez kapcsolódó szakmai és tudományos intézményekkel,
b) kapcsolatot tart az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkár tevékenységéhez kapcsolódó hazai és nemzetközi karitatív és egyházi szervezetekkel,
c) működteti az Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak elnevezésű miniszteri ösztöndíjprogramot a 120/2017. (VI.1.) Korm. rendeletnek megfelelően.

2/A.4. A Hungary Helps Programért Felelős Főosztály
2/A.4.1. Kodifikációs feladatai körében előkészíti a válsággal sújtott migrációkibocsátó régiók részére nyújtandó nemzetközi támogatásokról szóló kormány-előterjesztéseket.
2/A.4.2. Támogatáspolitikai feladatai körében ellátja a válsággal sújtott migrációkibocsátó régiók részére nyújtott támogatások végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.
2/A.4.3. Nemzetközi feladatai körében együttműködik a Külgazdasági és Külügyminisztérium nemzetközi fejlesztési és humanitárius segítségnyújtásért felelős szervezeti egységeivel.
2/A.4.4. Elemzési és kommunikációs feladatkörében:
a) gondoskodik a válsággal sújtott migrációkibocsátó régiókkal kapcsolatos jelenségek elemzéséről-értékeléséről,
b) előkészíti a válsággal sújtott migrációkibocsátó régiókkal kapcsolatos sajtómegjelenéseket, illetve gondoskodik azok figyelemmel kíséréséről.
2/A.4.5. Koordinációs feladatkörében:
a) kapcsolatot tart az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkár tevékenységéhez kapcsolódó szakmai és tudományos intézményekkel,
b) kapcsolatot tart az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkár tevékenységéhez kapcsolódó hazai és nemzetközi karitatív és egyházi szervezetekkel.”

3. Az SzMSz 2. függelék 9.7.1. pont 2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Humánpolitikai Főosztály funkcionális feladatai körében:)
„2. az önálló szervezeti egységek vezetőinek közreműködésével előkészíti a kormánytisztviselők és a munkavállalók munkaköri leírását,”

4. Az SzMSz 2. függelék 10.3. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„10.3. Jogi, Kodifikációs és Koordinációs Főosztály
10.3.1. A Jogi, Kodifikációs és Koordinációs Főosztály Miniszterelnökségen belüli jogi tevékenysége körében:
a) közreműködik a miniszterelnökségi döntés-előkészítés és a végrehajtás egységességének biztosításában, ennek során gondoskodik a jogszabályokban, a Kormány általános politikájában és döntéseiben, illetve a vezetői döntésekben meghatározott jogi követelmények érvényesítéséről,
b) gondoskodik a Miniszterelnökség által képviselt egységes jogi álláspont kialakításáról,
c) ellátja a közigazgatási egyeztetés koordinálásával kapcsolatos feladatokat,
d) gondoskodik a Közigazgatási Államtitkári Értekezleten kapott feladatoknak az érintett államtitkársághoz, helyettes államtitkársághoz történő eljuttatásában, az elvégzett feladat ellenőrzését követően a közigazgatási államtitkárhoz történő eljuttatásában,
e) gondoskodik az előterjesztések, jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök aláírásra történő felterjesztéséről,
f) a Miniszterelnökség más szervezeti egységeivel együttműködve összeállítja a Miniszterelnökség jogalkotási programjára vonatkozó javaslatokat, előkészíti a Kormány munkatervének és törvényalkotási programjának javaslatát, és közreműködik a végrehajtás ellenőrzésében,
g) figyelemmel kíséri a Kormány határozataiban előírt határidős feladatok teljesítését,
h) ellátja a jogszabályoknak és más jogi aktusoknak a Magyar Közlönyben és a mellékletét képező – annak külön sorozataként megjelenő – Hivatalos Értesítőben történő kihirdetésével, közzétételével, illetve az érdekeltekhez történő eljuttatásával összefüggő feladatokat,
i) irányítja a kormányzati iratok, valamint a Miniszterelnökség belső iratainak kezelésével összefüggő tevékenységet, valamint javaslatot tesz a Miniszterelnökség titkos irattárában őrzött, minősített adatnak minősülő iratok minősítésének felülvizsgálatára,
j) a közigazgatási államtitkár akadályoztatása esetén a jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár útján részt vesz a Közigazgatási Államtitkári Értekezleten,
k) összefogja és ellenőrzi a jogszabályokban, a közjogi szervezetszabályozó eszközökben, a munkatervben és miniszteri döntésekben meghatározott feladatok végrehajtását,
l) gondoskodik a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a Szabályzatban foglaltak alapján a kiadásra kerülő további szabályzatok előkészítéséről és felülvizsgálatáról,
m) gondoskodik a kormányzati döntés-előkészítés keretében a központi államigazgatási szervektől beérkező előterjesztések, jelentések, beszámolók, tájékoztatók, jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetei észrevételezéséről és véleményezéséről, ellenőrzi a véleményezési határidők megtartását.
10.3.2. A Jogi, Kodifikációs és Koordinációs Főosztály Miniszterelnökségen belüli kodifikációs tevékenysége körében:
a) benyújtás előtt előzetesen véleményezi a Miniszterelnökség által kezdeményezett, bármely szervezeti egysége által előkészített jogszabály és egyéb tervezetet, ennek körében vizsgálja, hogy az előterjesztett törvényjavaslatok, országgyűlési határozati javaslatok eleget tesznek-e az Országgyűlés által meghatározott feltételeknek, a jogszabályszerkesztés követelményeinek,
b) vizsgálja, hogy a benyújtásra kerülő előterjesztések megfelelnek-e a Kormány ügyrendjében meghatározott tartalmi és formai követelményeknek, gondoskodik ezek érvényesítéséről,
c) felel a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladatkörébe tartozó törvények, kormányrendeletek, kormányhatározatok kormány-előterjesztéseinek a Közigazgatási Államtitkári Értekezlet, illetve a Kormány döntéseinek megfelelő véglegesítéséért, az Országgyűléshez történő benyújtás előtti tartalmi egyeztetéséért,
d) ellátja a Miniszterelnökség által benyújtani kívánt előterjesztéseknek, jelentéseknek a Kormány, valamint a Közigazgatási Államtitkári Értekezlet üléseire történő bejelentéssel kapcsolatos feladatokat, szervezi ezek Miniszterelnöki Kormányiroda részére történő beterjesztését,
e) a jogszabály-előkészítési tevékenység összehangolásának keretében kapcsolatot tart a Miniszterelnöki Kormányirodával,
f) irányítja a Miniszterelnökségen belüli jogalkotással összefüggő koordinációs feladatokat,
g) részt vesz a Törvényalkotási Bizottság ülésén.
10.3.3. A Jogi, Kodifikációs és Koordinációs Főosztály parlamenti koordinációs tevékenysége körében:
a) közreműködik a Miniszterelnökséget vezető miniszter országgyűlési tevékenységének előkészítésében,
b) közreműködik a Miniszterelnökség törvényalkotással kapcsolatos feladatainak elvégzésében,
c) a parlamenti feladatokkal összefüggésben figyelemmel kíséri a Miniszterelnökség feladatkörét érintő képviselői indítványokat, az államtitkári kabinetektől országgyűlési ügyekben szükség szerint tájékoztatást kérhet,
d) munkakapcsolatot tart fenn a minisztériumok országgyűlési munkában részt vevő szervezeti egységeivel és az Országgyűlés Hivatalával,
e) tájékoztatást ad az Országgyűlés működésével kapcsolatos kérdésekről, gondoskodik az Országgyűlés munkája során keletkező irományoknak a vezetők, illetve az érintett munkatársak részére történő, szükség szerinti megküldéséről.”
„11.4. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Fenntartói Hivatala Főosztály
11.4.1. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Fenntartói Hivatala Főosztály (jelen alcím alkalmazásában a továbbiakban: Fenntartó Hivatala) közreműködik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) irányításával, szervezetének és működésének szabályozásával, valamint képzési feladatainak megvalósításához kapcsolódó fenntartói tevékenység ellátásában.
11.4.2. A Fenntartó Hivatala elsősorban döntés-előkészítési, koordinációs és adminisztratív feladatokat lát el.
11.4.3. A Fenntartó Hivatala feladatkörében elősegíti a fenntartó hatás- és feladatköreinek ellátását, így különösen:
a) közreműködik a rektori pályázat kiírásával összefüggő feladatok teljesítésében,
b) előkészíti döntésre az Egyetemre felvehető hallgatói létszám szakonkénti megosztását,
c) közreműködik az intézményfejlesztési terv, valamint a minősített adat védelmére vonatkozó egyetemi szabályzat kidolgozásában,
d) tanulmányozza az Egyetemen magasabb vezetői és vezetői megbízással rendelkezőkre vonatkozó előterjesztéseket,
e) közreműködik az Egyetem éves költségvetési beszámolójának elkészítésében,
f) előkészíti az állam által rendelkezésre bocsátott eszközök felhasználásának hatékonyságával és jogszerűségével kapcsolatos ellenőrzés lefolytatását,
g) előkészíti és szervezi az Egyetem feletti törvényességi felügyelet lefolytatásához szükséges feladatokat,
h) előkészíti és szervezi az Egyetem részére nyújtott támogatás felhasználásához kapcsolódó belső ellenőrzés lefolytatásához szükséges feladatokat,
i) közreműködik a szakmai ellenőrzés rendszerének meghatározásában,
j) ellátja a Tanácsadó Testület üléséhez kapcsolódó előkészítő és egyéb ügyviteli feladatokat,
k) kapcsolatot tart a Tanácsadó Testület által a delegált tagokkal, valamint közreműködik a Tanácsadó Testület tagjainak tájékoztatásában,
l) közreműködik az Egyetem éves támogatási tervének előkészítésében.
11.4.4. A Fenntartó Hivatala továbbá:
a) koordinálja, valamint ellátja a Fenntartó általános ügyviteli és döntés-előkészítő feladatait,
b) tájékoztatja a Fenntartó képviselőjét a szenátus és a kari tanács üléseinek helyéről és időpontjáról,
c) gondoskodik a Fenntartó képviselőjének megfelelő felkészítéséről,
d) tájékoztatja a Fenntartó képviselőjét az egyes felterjesztésekkel összefüggő feladatokról,
e) tájékoztatja a Fenntartó képviselőjét az Egyetemet érintő jelentősebb változásokról, valamint eseményekről,
f) rendszeresen beszámol a Fenntartó képviselője számára az Egyetem költségvetésének alakulásáról,
g) a Fenntartó képviselője utasításának megfelelően eseti jelentést készít az Egyetem egyes szerveinek
tevékenységéről.”

6. Az SzMSz 2. függelék 25. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„25. AZ EGYHÁZI ÉS NEMZETISÉGI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK
25.1. Az Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkári Kabinet
25.1.1. Az Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkári Kabinet ellátja az 1. melléklet 66. § (1) bekezdésében rögzített feladatokat.”

7. Az SzMSz 2. függelék 31.3. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„31.3. Társaságfelügyeleti és Támogatáskezelési Főosztály
31.3.1. A Társaságfelügyeleti és Támogatáskezelési Főosztály szakmai feladatai körében:
a) a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének végrehajtásáért felelős államtitkár tulajdonosi joggyakorlása vagy szakmai felügyelete alá tartozó gazdasági társaságok tekintetében koordinálja a gazdasági társaságokkal, továbbá a gazdasági társaságok más jogi személyben fennálló tulajdonosi részesedését érintően a jogi személyekkel történő kapcsolattartást, szükség esetén konzultációkat szervez,
b) szakmai szempontból véleményezi a megkötendő szerződéseket – ideértve különösen a támogatási szerződéseket – a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének végrehajtásáért felelős államtitkár számára,
c) véleményezi és a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének végrehajtásáért felelős államtitkár részére döntésre előkészíti a gazdasági társaságok létesítő okiratait és szabályzatait,
d) a gazdasági társaságok, továbbá a gazdasági társaságok más jogi személyben fennálló tulajdonosi részesedése tekintetében előkészíti és előzetesen véleményezi a miniszter, illetve a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének végrehajtásáért felelős államtitkár döntéseit, illetve javaslatait,
e) közreműködik a költségvetés tervezésében és a zárszámadás elkészítésében, továbbá részt vesz e feladatok módszertanának a vagyonelemek sajátosságaihoz igazodó kidolgozásában,
f) az érintett szervezeti egységekkel együttműködve előkészíti a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár feladatkörébe tartozó előirányzat-átcsoportosításokkal, kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos kezdeményezéseket,
g) a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének végrehajtásáért felelős államtitkár részére véleményezi a gazdasági társaságokkal és vagyonelemekkel kapcsolatos előterjesztéseket és javaslatokat, így különösen a gazdasági társaságok által végzett közszolgáltatások működési (pénzügyi, gazdálkodási) feltételrendszerének kialakítását, valamint ellátja a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének végrehajtásáért felelős államtitkár szakmai felügyelete alatt álló gazdasági társaságok támogatásával, tőkeemelésével, egyéb gazdasági vonatkozású feladatokkal kapcsolatos pénzügyi és szakmai véleményezési feladatokat.”

8. Az SzMSz 2. függelék 5.1.1. pont b) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(A Modern Települések Fejlesztéséért Felelős Kormánybiztos Titkársága:)
b) szervezi a Modern Városok Programmal, valamint a Magyar Falu Programmal, illetve a Kisvárosok Programmal kapcsolatos hazai és nemzetközi kommunikációt,”

9. Az SzMSz 2. függelék 6.2.1. pont a) alpontjában a „modern falvak és városok programmal” szövegrész helyébe a „Magyar Falu Programmal, valamint a Kisvárosok Programmal” szöveg lép.

10. Az SzMSz 2. függelék 17.2.1. pont a) alpontjában, a 2. függelék 17.3.5. pont t) alpontjában az „és a Modern Falvak” szövegrész helyébe az „a Magyar Falu, valamint a Kisvárosok” szöveg lép.

11. Az SzMSz 2. függelék 27. alcíme hatályát veszti.

2. függelék a 26/2018. (X. 8.) MvM utasításhoz


1. Az SzMSz 3. függelék I/A.2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

I/A.2. Az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár

I/A.2.0.1. Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkári Kabinet
I/A.2.0.2. Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkári Titkárság
I/A.2.0.3. Az egyházi intézményekre vonatkozó szabályozásért felelős miniszteri biztos titkársága


2. Az SzMSz 3. függelék 1.3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

1.3. Jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár

1.3.1. Jogi Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság
1.3.2. Perképviseleti és Döntőbizottsági Főosztály
1.3.2.1. Perképviseleti Osztály
1.3.2.2. Döntőbizottsági Osztály
1.3.3. Jogi, Kodifikációs és Koordinációs Főosztály


3. Az SzMSz 3. függelék 1.4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

1.4. Parlamenti és Stratégiai államtitkár, miniszterhelyettes

1.4.0.1. Parlamenti és Stratégiai Államtitkári Kabinet
1.4.0.2. Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya
1.4.0.2.1. Kormánybiztosi Koordinációs Osztály
1.4.0.3. NKE Fenntartói Hivatala Főosztály


4. Az SzMSz 3. függeléke a következő 1.9. sorral egészül ki:

1.9. Az üldözött keresztények megsegítéséért és humanitárius segítségnyújtásért felelős államtitkár

1.9.1. Az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkári kabinet
1.9.2. Az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkári titkárság
1.9.3. Üldözött keresztények Támogatásáért Felelős Főosztály
1.9.3.1.Támogatási Osztály
1.9.3.2. Hatósági, Kapcsolati és Elemző Osztály
1.9.4. Hungary Helps Programért Felelős Főosztály
1.9.4.1. Támogatási Osztály
1.9.4.2. Kapcsolati és Elemző Osztály


5. Hatályát veszti a 3. függelék I/A.2.2. sora.
1

Az utasítás a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. október 10. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére