• Tartalom

260/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet

a sport tárgyú kormányrendeletek olimpiai járadékkal összefüggő módosításáról1

2019.01.01.

A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont be) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az olimpiai járadékról szóló 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az olimpiai járadékról szóló 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § (1) Az Stv. 59. § (1) bekezdés a) és b) pontja, valamint 61. § (12) bekezdés b) pontja szerinti sporteseményre (a továbbiakban: sportesemény) sportolót nevező sportszövetség vagy sportköztestület (a továbbiakban együtt: sportolót nevező szervezet) a sportesemény hivatalos időszakát legalább harminc nappal megelőzően
a) tájékoztatja a sportpolitikáért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter) a sportesemény hivatalos megnevezéséről és időpontjáról, a sporteseményre nevezett sportolókról, valamint
b) megküldi a felkészítésben közreműködő edző, a nevelőedző és a szövetségi kapitány megjelölésére vonatkozó, az Stv. 59. § (5) bekezdés e) pontja szerinti sportolói nyilatkozatokat.
(2) A sportesemény hivatalos időszakát követően a sportolót nevező szervezet tájékoztatja a minisztert
a) a járadékra jogosító helyezést elérő sportolókról a sportoló nevének, születési idejének, lakó- vagy tartózkodási helyének,
b) – a sportág és a versenyszám megjelölésével – a járadékra jogosító helyezés adatainak, valamint
c) a helyezés Stv. 61. § (12) bekezdés c) pontjában foglalt feltételnek való megfelelőség igazolásának
megküldésével.
(3) A sportolót nevező szervezet a miniszter részére az (1) és (2) bekezdés szerinti személyes adatokat az érintett hozzájárulásával továbbíthatja.”

2. § Az R. a következő 4. §-sal egészül ki:

4. § A miniszter az Stv. 61. § (1a) bekezdésében meghatározott adatok nyilvántartását a sportolót nevező szervezet 2. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatása, igazolása, valamint a hivatalbóli hatósági eljárása során az érintett és a sportolót nevező szervezet által tett nyilatkozat alapján vezeti.”

3. § Az R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § Az érmes, az edző, az özvegy az Stv. 61. § (1a) bekezdése szerint nyilvántartásba bejegyzett adatai változását 8 napon belül bejelenti a miniszternek. Ha ennek elmulasztása miatt nem állapítható meg a járadékra való jogosultság vagy nem folyósítható a járadék, az önhibának minősül.”

4. § Az R. 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Ha az érmes a járadék folyósításának időtartama alatt újabb, járadékra jogosító helyezést ér el, a járadékot új eredményére figyelemmel kell megállapítani (a továbbiakban: új járadék).
(2) Ha az edzői járadékra jogosult személy az edzői járadék folyósításának időtartama alatt újabb, járadékra jogosító helyezés után válik jogosulttá edzői járadékra, részére a járadékot az új eredményre figyelemmel kell megállapítani (a továbbiakban: új edzői járadék).”

5. § Az R. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Stv. 78/M. §-a szerinti kérelmet a jogosult természetes személyazonosító adatai és a járadékra jogosító valamennyi eredmény, edzői és özvegyi járadék esetén továbbá az eredményt elért érmes megjelölésével kell benyújtani. A kérelemben megjelölt eredményt a sportolót nevező szervezet igazolja.”

6. § Az R. 8. § (1) bekezdésében az „Stv. 59. §-ának (3) bekezdésében” szövegrész helyébe az „Stv. 59. § (4) bekezdésében” szöveg lép.

2. A Nemzet Sportolója Címről szóló 40/2004. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

8. § A Nemzet Sportolója Címről szóló 40/2004. (III. 12.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ha az adományozott olimpiai járadékra is jogosult, részére összevontan kell az olimpiai járadékot és a Címmel járó életjáradékot folyósítani.”

3. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2019. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére