• Tartalom
Oldalmenü

265/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet

a honvédelemmel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról1

2019.01.04.

A Kormány
a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Magyar Honvédség által védendő létesítmények kijelöléséről, valamint a magyar állam folytonosságát és függetlenségét megtestesítő ereklyék köréről és az őrzésükre vonatkozó szabályokról szóló 78/2011. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

1. § A Magyar Honvédség által védendő létesítmények kijelöléséről, valamint a magyar állam folytonosságát és függetlenségét megtestesítő ereklyék köréről és az őrzésükre vonatkozó szabályokról szóló 78/2011. (V. 12.) Korm. rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) A köztársasági elnökhöz és a miniszterelnökhöz kötődő, Országházon kívüli, hivatalos feladatokhoz kapcsolódó protokolláris objektumőrzési és díszelgési feladatokat a Nemzeti Honvéd Díszegység látja el.
(2) A Nemzeti Honvéd Díszegység szolgálati feladatai ellátása során együttműködik a Sándor-palota épületének védelmét megszervező és végrehajtó Készenléti Rendőrséggel, valamint a miniszterelnök állandó személyvédelmét megszervező és végrehajtó Terrorelhárítási Központtal.
(3) A Nemzeti Honvéd Díszegység működésével, szolgálatteljesítésével kapcsolatban felmerült költségek a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetét terhelik.”

2. Az önkéntes tartalékos rendszerhez kapcsolódóan, a munkáltatót megillető támogatásokra vonatkozó szabályokról szóló 294/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

2. § Az önkéntes tartalékos rendszerhez kapcsolódóan, a munkáltatót megillető támogatásokra vonatkozó szabályokról szóló 294/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 294/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkéntes tartalékos szolgálati viszony létesítése esetén a tényleges katonai szolgálatteljesítés időtartamára kompenzációra jogosult
a) a munkáltató az önkéntes tartalékos munkavállalója után,
b) az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégekről szóló 2009. évi CXV. törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó, továbbá a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 18. pontja szerinti mezőgazdasági őstermelő.”

3. § A 294/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet a következő 3/A. §-sal egészül ki:

3/A. § A honvédelemmel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 265/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mód. rendelet) 1. §-át a Mód. rendelet hatálybalépése előtt megkötött szerződésekre is alkalmazni kell.”

3. A honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 359/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

4. § A honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 359/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 359/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet] 1. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában honvédelmi létfontosságú rendszerelem:)

a) a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a Magyar Honvédség katonai szervezetei (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezetek), valamint a miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok által működtetett vagy használt rendszerelem és létesítmény (a továbbiakban: ágazaton belüli honvédelmi létfontosságú rendszerelem),”

(amely a 2. §-ban felsorolt ágazati kritériumok valamelyike alá esik.)

5. § A 359/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Honvédelmi létfontosságú rendszerelemmé kell kijelölni azt a létesítményt, infrastruktúrát, eszközt, szolgáltatást (a továbbiakban: rendszerelemet),]

h) amely speciális igényeket elégít ki, nincs helyettesítője és kiesése vagy meghibásodása a honvédelmi ágazat működésképtelenségét vagy súlyos zavarát okozza.”

6. § (1) A 359/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A hadiipari rendszerek esetében a nyilvántartó hatósági feladatokat a Magyar Honvédség központi logisztikai ellátását végző szervezet látja el.”
„(2a) A honvédelmi létfontosságú információs rendszerelemek esetében az ellenőrzést koordináló szerv feladatait a honvédelmi célú elektronikus információs rendszerek biztonságának felügyeletét ellátó hatóság látja el.”

(3) A 359/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az ágazati javaslattevő hatóság a hadiipari rendszerelem esetében a javaslattétel során figyelembe veszi a hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyeleti hatóság véleményét.”
„(5) Az ágazati javaslattevő hatóság a honvédelmi célú elektronikus információs rendszer esetében a javaslattétel során figyelembe veszi a honvédelmi célú elektronikus információs rendszerek biztonságának felügyeletét ellátó hatóság véleményét.”

4. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

7. § Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet] 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

1. melléklet a 265/2018. (XII. 20.) Korm. rendelethez

1. Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet „19. Egyéb ügyek” pontjában foglalt táblázat A/9. mezője helyébe a következő mező lép:

 

(A

 

Közigazgatási hatósági eljárás)

(9.)

Létfontosságú rendszer és létesítmény – kivéve honvédelmi létfontosságú rendszerek és létesítmények – kijelölése és a kijelölés visszavonása

2. Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet „19. Egyéb ügyek” pontjában foglalt táblázat a következő 9a. sorral egészül ki:

 

(A

B

C

D

E

F

 

Közigazgatási hatósági eljárás

Szakkérdés

Bevonás és közreműködés feltétele

Elsőfokon eljáró szakhatóság

Másodfokon eljáró szakhatóság

Állásfoglalás beszerzésének határideje)

9a.

Honvédelmi létfontosságú rendszer és létesítmény kijelölése és a kijelölés visszavonása.

A nemzeti létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölésre, valamint a kijelölés visszavonására vonatkozó eljárás során a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.)
Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott horizontális kritériumok fennállása, illetve teljesülése.

Minden esetben.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve országos illetékességgel.

21 nap

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2019. január 5. napjával.