• Tartalom

27/2018. (VIII. 7.) EMMI rendelet

27/2018. (VIII. 7.) EMMI rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletnek a bölcsődei ellátással összefüggő módosításáról1

2018.08.15.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: Nmr.) 46. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A fenntartó döntése alapján a bölcsődei csoportban a (3) bekezdés c) pontjában meghatározott létszámon felül legfeljebb további három gyermek nevelhető, gondozható, feltéve, hogy
a) az 1. számú melléklet I. Alapellátások cím 2.1. pontjában a kisgyermeknevelő munkakörre előírt létszámfeltétel teljesítésén túl további egy fő kisgyermeknevelő alkalmazása biztosított, és
b) az intézmény vezetőjéből, orvosából, gyógypedagógusából és kisgyermeknevelőjéből álló szakmai csoport a bölcsődei csoportba járó és oda jelentkező gyermekek állapota alapján azt támogatja.”

2. § (1) Az Nmr. 51/C. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2a) A munkahelyi bölcsődében – a Gyvt. 5. § s) pont sc) alpontja szerinti egyéni vállalkozó kivételével – a szolgáltatást nyújtó személy a fenntartótól függően közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban foglalkoztatható.”

(2) Az Nmr. 51/C. §-a a következő (7)–(9) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A munkahelyi bölcsődében a foglalkoztató és a Gyvt. 5. § s) pontjában meghatározott fenntartó között létrejövő, a munkahelyi bölcsődei szolgáltatás nyújtására irányuló megállapodást írásban kell megkötni.
(8) A munkahelyi bölcsődei szolgáltatás nyújtására irányuló megállapodásnak tartalmaznia kell
a) a fenntartó nevét, székhelyét, adószámát,
b) a szolgáltatásban részesítendők körét, számát,
c) a szolgáltatás nyújtásának helyét,
d) azt az időszakot, amelyre a megállapodást kötötték,
e) a fenntartó nyilatkozatát a szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok és szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek, valamint az adatkezelés és az adatvédelem szabályainak betartására,
f) a jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének módját, a központi statisztikai adatgyűjtéshez szükséges adatok rendelkezésre bocsátását,
g) a megállapodás alapján végzett szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatáshoz való hozzájárulás összegét,
h) a hozzájárulás megfizetésével kapcsolatos eljárási kérdéseket, határidőket,
i) a hozzájárulással történő elszámolással kapcsolatos kötelezettségeket,
j) a személyi térítési díj összegét, csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait,
k) a megállapodás megszegése esetén a szolgáltatás folyamatos biztosítására, valamint a kártérítés mértékére vonatkozó kikötést,
l) a megállapodás felmondásának hónapokban meghatározott idejét,
m) a szolgáltatás igénybevételének szabályaihoz kapcsolódva különösen a tájékoztatási kötelezettség teljesítését,
n) az ellátással kapcsolatban felmerült panaszok érvényesítésének rendjét, a foglalkoztató tájékoztatásának formáját, a panaszok kivizsgálására vonatkozó szabályokat és
o) a foglalkoztató részére történő beszámolás, tájékoztatás módját, formáját, gyakoriságát azzal, hogy a fenntartót évente legalább egyszer beszámolási kötelezettség terheli.
(9) A Gyvt. 5. § s) pontja szerinti fenntartó egy munkahelyi bölcsődei csoport működtetésére legfeljebb három foglalkoztatóval köthet megállapodást.”

3. § Az Nmr. 51/G. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2a) A családi bölcsődében – a Gyvt. 5. § s) pont sc) alpontja szerinti egyéni vállalkozó kivételével – a szolgáltatást nyújtó személy a fenntartótól függően közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban foglalkoztatható.”

4. § Az Nmr. 11. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. § Az Nmr.

a) 176. § (3) bekezdésében a „2018. december 31-éig” szövegrész helyébe a „2019. december 31-éig” szöveg,

b) 176. § (3a) bekezdésében a „2017. év” szövegrész helyébe a „2017. és 2018. év” szöveg, valamint a „2018. december 31-éig” szövegrész helyébe a „2019. december 31-éig” szöveg,

c) 176. § (3b) bekezdésében a „2017. december 31-ét követően” szövegrész helyébe a „2018. december 31-ét követően” szöveg,

d) 12. számú mellékletében foglalt táblázat B:1 mezőjében a „munkacipő (benti)” szövegrész helyébe a „benti munkacipő vagy legalább kétpántos benti papucs” szöveg,

e) 12. számú mellékletében foglalt táblázat B:2 mezőjében a „munkaköpeny” szövegrész helyébe a „szoknya és blúz” szöveg, valamint a „munkacipő” szövegrész helyébe az „utcai cipő vagy legalább kétpántos utcai papucs” szöveg

lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 27/2018. (VIII. 7.) EMMI rendelethez

Jegyzék a bölcsődei ellátás eszközeiről és felszereléséről
I. Általános rendelkezések
A gyermekek részére kialakított helyiségek akkor megfelelőek, ha – rendeltetésüktől függően – alapterületük lehetővé teszi a gyermekek egészséges, biztonságos körülmények közötti ellátását, nevelését, pihenését, öltözését, tisztálkodását, étkezését, továbbá megfelelnek az építésügyi jogszabályoknak, valamint az egészségvédelmi és munkavédelmi követelményeknek.
Az egyes helyiségeket a csoportlétszám figyelembevételével kell kialakítani. Az adott helyiségnek olyan méretűnek és berendezésűnek kell lennie, hogy minden egyidejűleg jelen lévő gyermek és felnőtt igénye teljesíthető legyen. A bölcsődei csoportszoba hasznos alapterületének gyermekenként legalább három négyzetméternek kell lennie.
A fűtés és a világítás megoldási módjáról, valamint a helyiségek rendeltetésszerű használatát biztosító – a II–VII. pontban fel nem sorolt – további eszközökről helyben, az építészeti adottságok és az adott intézmény szakmai programja alapján kell dönteni.
A gyermekek ellátásához szükséges eszközöknek és felszereléseknek biztonságosaknak, jó minőségűeknek, fertőtleníthetőeknek és az ellátott gyermekek életkorához, testméretéhez igazodóaknak kell lenniük.
Az eszközöket és a felszereléseket az adott csoport vagy csoportok létszámának figyelembevételével kell beszerezni. Az adott eszközből, felszerelésből annyi szükséges, hogy minden egyidejűleg jelen lévő gyermek és felnőtt igényét teljesíteni lehessen.
Ha vitatott, hogy az előírt eszközök és felszerelések rendelkezésre állnak-e, az e rendelet 4. § (1) bekezdése szerinti bölcsődei módszertani szervezet véleményét kell írásban beszerezni. A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és szolgáltató a véleményben foglaltakat köteles figyelembe venni.
A játszóudvart úgy kell kialakítani, hogy alapterülete lehetővé tegye a bölcsődei gyermekcsoport egyidejű befogadását és egészséges, biztonságos körülmények közötti tevékenységét.
Többcélú intézményen belül a bölcsődei játszóudvart elkülönített részként kell kialakítani a bölcsődei csoportba felvett gyermekek számára. Munkahelyi bölcsőde és családi bölcsőde esetében elfogadható a játszóudvar biztosítása a szolgáltatáson kívül, a gyermekek számára elérhető közelségben, a gyermekek biztonságos játéktevékenységét lehetővé tevő területen, így különösen játszótéren.
Ahol a II–VII. pontban a mennyiségi mutatónál a „bölcsődénként” megjelölés szerepel, azon a bölcsődét, mini bölcsődét, munkahelyi bölcsődét és családi bölcsődét kell érteni, függetlenül attól, hogy a székhelyen kívül rendelkezik-e telephellyel, és hogy hány épülete van. Ebben az esetben az adott helyiségek a székhelyen, illetve a telephelyen is kialakíthatóak. A „gyermekcsoportonként” megjelölésen egy bölcsődei gyermekcsoportot kell érteni. A „gyermeklétszám” megjelölésen azt a bölcsődei, mini bölcsődei, munkahelyi bölcsődei és családi bölcsődei csoportba felvehető maximális gyermeklétszámot kell érteni, amely az e rendeletben az adott ellátási formánál szerepel.
II. HELYISÉGEK, JÁTSZÓUDVAR, TERASZ
A kisgyermekellátást szolgáló helyiségek, játszóudvar és terasz jellemző adatait a hatályos építészeti, egészségügyi, munkavédelmi és tűzvédelmi jogszabályok tartalmazzák az egyes ellátási formák különbözőségére tekintettel.

 

A

B

C

1.

Helyiségek, játszóudvar, terasz

Mennyiségi mutató

Megjegyzés

2.

csoportszoba

gyermekcsoportonként 1

A csoportszoba bútorzat nélküli hasznos alapterülete nem lehet kevesebb, mint
3 m2/fő.

3.

gyermekfürdőszoba

gyermekcsoportonként 1

A férőhelyszám figyelembevételével 2 gyermekcsoport számára közösen is kialakítható. Óvodán belül kialakított mini bölcsődében, ha nem megoldható a 3 éven aluli gyermekek számára a külön fürdőszoba biztosítása, akkor az óvodások fürdőszobájában külön fallal leválasztva kialakítható csak a bölcsődések által használt rész WC, gyermekmosdó, zuhanytálca, valamint a III. pont 18–30. alpontjában foglalt eszközök és felszerelések biztosításával.
Családi bölcsődénél nem kell külön gyermekfürdőszobát létrehozni.

4.

gyermeköltöző, átadóhelyiség, előszoba

gyermekcsoportonként 1

A férőhelyszám figyelembevételével 2 gyermekcsoport számára közösen is kialakítható. Óvodán belül kialakított mini bölcsődében az óvodások által használt helyiségben vagy folyosórészen is kialakítható csak a bölcsődések által használt rész a III. pont 31–37. alpontjában foglalt eszközök és felszerelések biztosításával.
Családi bölcsődénél nem kell külön gyermeköltözőt létrehozni.

5.

tárolóhelyiség

gyermekcsoportonként 1

Kialakítása valamennyi gyermekágy, játék, egyéb eszköz tárolására nyújtson lehetőséget.
Az építészeti adottságok függvényében
folyosórészen, csoportszobában beépített szekrényben vagy gyermeköltözőben kialakított tárolási lehetőség is elfogadható.
Mini bölcsődénél, munkahelyi bölcsődénél és családi bölcsődénél nem kell külön tárolóhelyiséget létrehozni.

6.

akadálymentes mosdó, illetve illemhely a szülők számára

bölcsődénként 1

Munkahelyi bölcsőde és a családi bölcsőde esetében nem kötelező.

7.

előtér, illetve babakocsi- és gyermekkerékpár-tároló

bölcsődénként 1

A férőhelyszám figyelembevételével 2 gyermekcsoport számára is kialakítható. Többcélú intézmény esetében a közös bejáratnál lévő előtérben vagy fedett szélfogóban is elhelyezhető a babakocsi és a gyermekkerékpár.
Mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde és családi bölcsőde esetében nem kötelező.

8.

takarítószer-raktár vagy -szekrény

nevelési-gondozási egységenként 1

 

9.

játszóudvar

gyermekcsoportonként 1

Többcélú óvoda-bölcsőde intézményben a másik korosztály udvarrészétől elkülönítetten kell kialakítani, biztosítva, hogy azt csak a bölcsődés korúak használhassák.

10.

terasz

nevelési-gondozási egységenként 1

Mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde és családi bölcsőde esetében nem kötelező.

11.

vezetői iroda

bölcsődénként 1

Mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde és családi bölcsőde esetében nem kötelező.

12.

kisgyermeknevelői szoba

bölcsődénként 1

Mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde és családi bölcsőde esetében nem kötelező.

13.

irattár

bölcsődénként 1

Mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde és családi bölcsőde esetében nem kötelező.

14.

felnőtt öltöző

bölcsődénként 1

Többcélú intézmény vagy munkahelyi bölcsőde esetében elfogadható a más munkaterületen dolgozókkal közös öltözőhelyiség.
Családi bölcsőde esetében nem kötelező.

15.

felnőtt mosdó

bölcsődénként 1

 

16.

felnőtt WC helyiség

bölcsődénként 1

 

17.

felnőtt zuhanyzó

bölcsődénként 1

Mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde és családi bölcsőde esetében nem kötelező.

18.

felnőtt étkező

bölcsődénként 1

Mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde és családi bölcsőde esetében nem kötelező.

19.

főzőkonyha

bölcsődénként 1

Bölcsődében főzőkonyhát kell kialakítani, ha azt az épület adottságai lehetővé teszik. Mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde és családi bölcsőde esetében nem kötelező.

20.

melegítőkonyha

bölcsődénként 1

Mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde és családi bölcsőde esetében kötelező, ha nincs főzőkonyha. Bölcsőde esetében csak akkor alakítható ki melegítőkonyha a főzőkonyha helyett, ha az épület adottságai nem teszik lehetővé főzőkonyha kialakítását.

21.

hús- és zöldség-előkészítő

bölcsődénként 1-1

Mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde és családi bölcsőde esetében nem kötelező.

22.

tálaló-mosogató

bölcsődénként 1

 

23.

szárazáru-raktár

bölcsődénként 1

Melegítőkonyha esetén nem szükséges. Mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde és családi bölcsőde esetében nem kötelező.

24.

földesáru-raktár

bölcsődénként 1

Melegítőkonyha esetén nem szükséges. Mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde és családi bölcsőde esetében nem kötelező.

25.

ételhulladék-tároló

bölcsődénként 1

Többcélú intézmény esetében lehet közös helyiség.

26.

mosoda

bölcsődénként 1

Többcélú intézmény esetében lehet közös helyiség.
Mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde és családi bölcsőde esetében nem kötelező.

27.

szeméttároló

bölcsődénként 1

Többcélú intézmény esetében lehet közös helyiség.
Mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde és családi bölcsőde esetében nem kötelező.

III. A HELYISÉGEK, A JÁTSZÓUDVAR ÉS A TERASZ BÚTORZATA, VALAMINT EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI
Az e pontban foglalt táblázatban meghatározott eszközök és felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés funkcióját kiváltó eszközzel és felszereléssel.

 

A

B

C

1.

Helyiségek, játszóudvar

Mennyiségi mutató

Megjegyzés

2.

Csoportszoba

3.

bölcsődei fektető

gyermeklétszám szerint 1 db/fő

4.

rácsos fa gyermekágy matraccal

gyermekcsoportonként a gyermekek életkora, járni tudása, létszáma és fejlettségi szintje szerint szükséges 1 db/fő

A gyermekágy rácstávolsága 7 cm legyen.

5.

fahempergő vagy elkerített szobasarok

ha a gyermekek életkora és fejlettségi szintje szükségessé teszi, a gyermekcsoportban valamelyikből 1 db

A fa hempergő vagy elkerített szobasarok rácstávolsága 7 cm legyen.

6.

gyermekszék

gyermeklétszámhoz igazodóan
1 db/fő

Támla nélküli, állítható ülőmagasságú szék vagy a 2 éves vagy annál idősebbek csoportjában a gyermekek méretének megfelelő támlás szék.

7.

gyermekasztal

gyermeklétszámhoz, korösszetételhez igazodóan

Állítható magasságú négyszemélyes asztal, de hatszemélyes asztal is elfogadható a 2 éves vagy annál idősebbek csoportjában vagy az azonos fejlettségi szintű gyermekek esetében.

8.

fényzáró függöny vagy roló árnyékoláshoz

ablakonként, az ablak lefedésére alkalmas méretben

Anyaga mosható vagy higiénikusan tisztítható.

9.

szőnyeg

gyermekcsoportonként legalább
1-1 db

Mérete: 2 m × 3 m és 2 m × 2 m.
Mini bölcsődében elegendő 1 db.
Munkahelyi bölcsődében és családi bölcsődében elfogadható a szőnyegpadló is.

10.

nyitott játéktároló polc

gyermekcsoportonként 4 db

A mini bölcsődében, munkahelyi bölcsődében és a családi bölcsődében elfogadható ennél kevesebb számú játéktároló polc is.

11.

textil- és eszköztároló szekrény

gyermekcsoportonként 1 db

Mérete, elhelyezése a csoportszoba alapterületét nem csökkentheti.

12.

kisgyermeknevelői asztal

gyermekcsoportonként 1 db

Mini bölcsődénél, munkahelyi bölcsődénél és családi bölcsődénél nem kötelező.

13.

kisgyermeknevelői szék

felnőtt létszám függvényében, legalább 2 db

Mini bölcsődénél, munkahelyi bölcsődénél és családi bölcsődénél nem kötelező.

14.

falióra és hőmérő

csoportonként 1-1 db

15.

fedeles szeméttartó

gyermekcsoportonként 1 db

16.

gyermekheverő, szivacs, padlópárnák

gyermekcsoportonként a létszám, életkor, építészeti adottságok figyelembevételével a puhasarok, az elkülönülésre alkalmas kuckó kialakításához szükséges mennyiségben.

 

17.

tálalókocsi

gyermekcsoportonként 1 db

Munkahelyi bölcsődénél és családi bölcsődénél nem kötelező.

18.

Gyermekfürdőszoba

19.

törülközőtartó

gyermekcsoportonként 1 db létszámhoz igazodva, jellel és akasztóval ellátva

A gyermeklétszámnak megfelelően, a törölközők higiénikus tárolásának lehetőségét biztosítva.

20.

fésűtartó

gyermekcsoportonként 1 db, jellel ellátva

A gyermeklétszámnak megfelelően, saját fésű tárolásának lehetőségét biztosítva.

21.

falitükör

mosdókagylónként 1 db

Fektetve 1 db állótükör 2 mosdókagylóhoz is elfogadott.
Mini bölcsődénél, munkahelyi bölcsődénél és családi bölcsődénél elegendő 1 mosdókagylóhoz 1 db.

22.

állótükör

fürdőszobánként 1 db

Egész alakot mutató, legalább
30 cm × 100 cm.

23.

rekeszes fali polc, fogmosópohár-tartó

gyermekcsoportonként 1 db, a létszámhoz igazodó pohártartóval ellátva

24.

pelenkázóasztal

csoportonként 1 db

Mini bölcsődénél, munkahelyi bölcsődénél és családi bölcsődénél elfogadható a mobil pelenkázóasztal.

25.

gyógyszerszekrény,
előírás szerinti felszereléssel

fürdőszobánként 1 db

26.

személymérleg, magasságmérő

fürdőszobánként 1 db

27.

badella, lábpedálos

fürdőszobánként legalább 2 db

28.

szemetes badella, fedeles

fürdőszobánként 1 db

29.

szennyestartó

fürdőszobánként 1 db

30.

dobogó

fürdőszobánként 1 db

A gyermekillemhelyhez igazított, faanyagú vagy műanyag; mosható és fertőtleníthető legyen.

31.

Gyermeköltöző

32.

gyermek-öltözőszekrény elkülönített cipőtároló lehetőséggel

gyermeklétszám figyelembevételével, jellel ellátva

Minden gyermek számára szükséges biztosítani a saját ruha- és cipőtárolás lehetőségét.

33.

öltözőpad vagy szivacs

gyermeklétszám figyelembevételével

Méretük feleljen meg a különböző életkorú gyermekek öltözködési igényeinek.

34.

pelenkázóasztal

öltözőnként 1 db, a csoportokban lévő gyermekek fejlettségéhez igazodva

Mini bölcsődénél, munkahelyi bölcsődénél és családi bölcsődénél nem kötelező.

35.

ruhafogas

gyermeköltözőnként 1 db

Mini bölcsődénél, munkahelyi bölcsődénél és családi bölcsődénél nem kötelező.

36.

fedeles szemetes

gyermeköltözőnként 1 db

37.

hirdetőtábla

gyermeköltözőnként 1 db

38.

Játszóudvar, terasz

39.

babaház

nevelési-gondozási egységenként 1 db

Két gyermekcsoport számára kialakított udvarrészen 1 db biztosítása elegendő.
Mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde és családi bölcsőde esetében nem kötelező.

40.

udvari homokozó

nevelési-gondozási egységenként 1 db

Két gyermekcsoport számára kialakított udvarrészen 1 db biztosítása elegendő.
Mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde és családi bölcsőde esetén elfogadható a mobil homokozó is.

41.

takaróháló

homokozónként 1 db

A homokozó használaton kívüli lefedéséhez szükséges biztosítani.

42.

vízpermetező

nevelési-gondozási egységenként 1 db

Két gyermekcsoport számára kialakított udvarrészen 1 db biztosítása elegendő.
Mini bölcsőde és munkahelyi bölcsőde esetén elfogadható a mobil megoldás is. Családi bölcsőde esetében nem kötelező.

43.

mobil és fix mozgásfejlesztő eszközök

gyermeklétszám függvényében

Az eszközöknek igazodniuk kell a bölcsődés korosztály igényeihez és meg kell felelniük az előírásoknak is.

44.

árnyékolószerkezet

teraszonként, homokozónként, szükség szerinti mennyiségben

Falra rögzített vagy mobil szerkezet.
Mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde és családi bölcsőde esetében nem kötelező, de ajánlott a mobil szerkezetű.

45.

Vezetői iroda

46.

íróasztal és szék

1-1 db

47.

tárgyalóasztal, székekkel

1 db asztal 4 db székkel

48.

telefon

1 db

49.

könyvszekrény vagy könyvespolc

1 db

50.

iratszekrény

1 db

51.

számítógép internet- hozzáféréssel és perifériákkal

1 felszerelés

IV. EGYÉB ESZKÖZÖK, TEXTILIÁK

 

A

B

C

1.

Eszköz, textília

Mennyiségi mutató

Megjegyzés

2.

fésű, fogkefe, pohár

gyermeklétszám szerint 1 db/fő

3.

szappantartó vagy folyékonyszappan-adagoló

mosdókagylónként
1-1 db

Folyékony és darabolt szappan használatához.

4.

lázmérő

fürdőszobánként 1–3 db

5.

körömvágó olló

gyermekcsoportonként 1 db

6.

gyermektörölköző

gyermekcsoportonként
2 db/fő

A munkahelyi bölcsődében és a családi bölcsődében papírtörlőt is használhatnak, vagy a szülő is beviheti a törölközőt.

7.

felnőtt törölköző

gyermekcsoportonként
szükség szerint

8.

asztalterítő

gyermekcsoportonként, gyermeklétszám figyelembevételével

9.

etetőszalvéta, előke

gyermekcsoportonként, gyermeklétszám figyelembevételével

10.

takaró, nagy

gyermekcsoportonként 1 db/fő

A munkahelyi bölcsődében és a családi bölcsődében elfogadható, ha a szülő viszi.

11.

takaró, kicsi

gyermekcsoportonként 1 db/fő

A munkahelyi bölcsődében és a családi bölcsődében elfogadható, ha a szülő viszi.

12.

ágyneműhuzat, nagy

gyermekcsoportonként 1 db/fő

A munkahelyi bölcsődében és a családi bölcsődében elfogadható, ha a szülő viszi.

13.

ágyneműhuzat, kicsi

gyermekcsoportonként 1 db/fő

A munkahelyi bölcsődében és a családi bölcsődében elfogadható, ha a szülő viszi.

14.

pelenka, textil

gyermekcsoportonként 2 db/fő

A munkahelyi bölcsődében és a családi bölcsődében nem kötelező.

15.

bölcsődei fektetőhöz lepedő

gyermekcsoportonként 2 db/fő

 

16.

gyermekedényzet

gyermekcsoportonként a gyermeklétszám figyelembevételével, méretei a gyermek fejlettségéhez igazodjanak

Az edényzet körébe tartoznak a porcelántányérok, a bögrék, az üvegpoharak és az evőeszközök.

V. A FELNŐTTEK MUNKAVÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK
Az e pont alatt felsorolt eszközök és felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés funkcióját kiváltó eszközzel és felszereléssel.

 

A

B

C

1.

Eszköz

Mennyiségi mutató

Megjegyzés

2.

szennyesruha-tároló

2 db

Mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde és családi bölcsőde esetében nem kötelező, ha nincsen külön mosoda.

3.

tisztaruha-tároló polc

2 db

Mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde és családi bölcsőde esetében nem kötelező, ha nincsen külön mosoda.

4.

mosógép

1 db

Munkahelyi bölcsőde esetében nem kötelező.

5.

szárítógép

1 db

Önálló bölcsődékben ajánlott. Mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde és családi bölcsőde esetében nem kötelező.

6.

vasaló

1 db

Munkahelyi bölcsőde esetében nem kötelező.

7.

vasalóállvány

1 db

Munkahelyi bölcsőde esetében nem kötelező.

8.

szárítóállvány

2 db

Munkahelyi bölcsőde esetében nem kötelező.

9.

takarítóeszközök

ellátandó feladat függvényében

A takarítóeszközök körébe tartozik a lapát, a seprű, a felmosó szett és a takarításhoz szükséges egyéb felszerelés.

10.

kerti munkaeszközök, szerszámok

ellátandó feladat függvényében

A kerti munkaeszközök, szerszámok körébe tartozik az ásó, a kapa, a gereblye, a kerti locsolókanna, a fűnyíró és a kerti munkavégzéshez szükséges egyéb eszköz.

11.

hűtőgép

dolgozók számára 1 db

A főző- vagy tálalókonyhában szükséges hűtőgépek nem ide értendők.

12.

porszívó

ellátandó feladat függvényében

13.

konyhai gépek

az ellátandó létszám függvényében

A konyhai gépek körébe a villanytűzhely, a gáztűzhely, a zsámoly, a sütő, a hűtő és egyéb konyhai gépek tartoznak attól függően, hogy főző-, melegítő- vagy tálalókonyháról van szó.

14.

konyhai eszközök

az ellátandó létszám függvényében

A konyhai eszközök körébe a rozsdamentes edények, porcelántányérok, üvegpoharak, evőeszközök és egyéb konyhai eszközök tartoznak.

15.

postaláda

bölcsődénként 1

Többcélú intézmény esetében lehet egy közös.

VI. A NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ JÁTÉKOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK
A gyermekcsoportok játékkészletét a gyermekek létszámának és életkorának figyelembevételével kell kialakítani úgy, hogy minden gyermek számára jusson minden típusú játékeszközből. Az életkor és a létszám változásának függvényében a gyermekek számára kínált játékok és eszközök mindig az addig használtak körét bővítik.

 

A

B

C

1.

Játékok, játékeszközök

Mennyiségi mutató

Megjegyzés

2.

alapjátékok, így különösen baba, labda, játszókendő, képeskönyv, mozgásfejlesztő eszköz

gyermekcsoportonként a gyermekek létszámának megfelelő mennyiségben

Minden gyermekcsoportban rendelkezésre kell állnia.
A csoportszobai és udvari eszközöket külön-külön szükséges biztosítani.

3.

különféle játékformák eszközei, így különösen mozgásos játékok, gyakorló-, szimbolikus, szerepjátékok, építő-konstruáló játékok, bábozás, barkácsolás eszközei

gyermekcsoportonként a gyermekek létszámának megfelelő mennyiségben

Csoportszobai és udvari eszközöket külön-külön szükséges biztosítani.

4.

mozgásfejlődést segítő, mozgásigényt kielégítő eszközök

gyermekcsoportonként a gyermeklétszám figyelembevételével

Csoportszobai és udvari eszközök külön-külön.

5.

ének, zene, énekes játékok eszközei

gyermekcsoportonként a gyermeklétszám figyelembevételével

 

6.

a beszédfejlődést elősegítő játékok, eszközök

gyermekcsoportonként a gyermekek 30%-ának megfelelő mennyiségben

 

7.

az értelmi képességeket és a kreativitást fejlesztő anyagok, eszközök

gyermekcsoportonként a gyermekek 30%-ának megfelelő mennyiségben

 

8.

alkotótevékenységek eszközei

gyermekcsoportonként a gyermeklétszám figyelembevételével

 

9.

környezet megismerését segítő eszközök, anyagok

gyermekcsoportonként a gyermeklétszám figyelembevételével

 

VII. EGÉSZSÉG- ÉS MUNKAVÉDELMI ESZKÖZÖK

 

A

B

C

1.

Eszköz

Mennyiségi mutató

Megjegyzés

2.

ételmintás tasak, üveg

szükség szerint

Akkor kell biztosítani, ha a bölcsődében főzőkonyha vagy tálalókonyha van.

3.

elsősegélyláda

bölcsődénként 1 db

4.

gyógyszerszekrény, zárható

fürdőszobánként 1 db

Felszerelése a közegészségügyi előírások szerint.

5.

munkaruha vagy védőruha, ha a betöltött munkakörben a viselete előírt vagy javasolt

Az egyéni védőeszköz használatára, a munka- és védőruhára vonatkozó jogszabályokban, valamint a munka- és védőruha biztosításáról rendelkező intézményi belső szabályzatban foglaltak szerint.

6.

tűzoltó készülék

A tűzvédelmi szabályok szerint.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. augusztus 16. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére