• Tartalom

27/2018. (X. 5.) AM rendelet

az afrikai sertéspestis miatt a mangalicasertés-ágazatot sújtó gazdasági veszteségek részleges ellentételezéséhez nyújtott jövedelempótló támogatásról

2018.10.08.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. ENAR-szám: a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet [a továbbiakban: 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet] 1. § (1) bekezdés 7. pont a) alpontja szerinti kód;

2. FELIR: az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 38/A. § (1) bekezdésében meghatározott élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer;

3. jövedelempótló támogatás: az afrikai sertéspestis miatti gazdasági veszteségek részleges ellentételezéséhez a mezőgazdasági termelő részére nyújtott egyszeri, vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatás;

4. mangalica tenyészkoca: a mezőgazdasági termelő által a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet [a továbbiakban: 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet] szerinti tenyészetben tenyésztett, a 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet szerint jelölt, élőként nyilvántartott, 2018. október 1-jét megelőző

a) 365 napon belül fialt mangalica tenyészkoca,

b) 150 napon belül termékenyített mangalica tenyészkoca süldő;

5. mezőgazdasági csekély összegű támogatás: az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatás;

6. mezőgazdasági termelő: a mangalica tenyészkoca tenyésztését a tenyésztési program szerinti követelményeknek és a 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet szerinti tenyészet információs rendszerben szereplő adatoknak megfelelően folytató természetes személy, jogi személy vagy egyéb szervezet;

7. sertés ENAR: a 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet 1. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti nyilvántartási és azonosítási rendszer;

8. támogatástartalom: a támogatásnak az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 19. pontja szerinti értéke;

9. tenyészetkód: a 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet 1. § (1) bekezdés 10. pontja szerinti tenyészet azonosító száma a FELIR-ben;

10. tenyésztési program: az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Átv.) 3. § 21. pontja szerinti program;

11. tenyésztő egyesület: az Átv. 3. § 23. pontja szerinti tenyésztő egyesület.

2. A jövedelempótló támogatás jellege

2. § (1) E rendelet alapján a mezőgazdasági termelő jövedelempótló támogatást vehet igénybe.

(2) A forintban meghatározott összegek euróra történő átszámításánál a támogatási kérelem benyújtási hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó.

(3) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, a folyó üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti év során Magyarországon odaítélt mezőgazdasági csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 15 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

3. A jövedelempótló támogatás igénybevételének feltételei

3. § A jövedelempótló támogatás igénybevételére jogosult az a mezőgazdasági termelő, aki vagy amely

a) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Támogatási törvény) szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, vagy legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi nyilvántartásba vételét a Támogatási törvény alapján működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe;

b) a jövedelempótló támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában nem áll felszámolási, végelszámolási vagy adósságrendezési eljárás alatt;

c) a 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet szerinti tenyészet információs rendszerben a támogatási kérelemben szereplő sertéstartó tenyészet állattartójaként a Támogatási törvény szerinti ügyfél-azonosítójával szerepel;

d) a tenyésztési program szerinti követelményeket a tenyésztő egyesület által igazoltan végrehajtja;

e) az e rendelet szerinti jövedelempótló támogatás iránti kérelméhez csatolja az Atr. 11/A. §-ában meghatározott nyilatkozatokat; és

f) a b) pontban foglaltakról a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik.

4. A jövedelempótló támogatás iránti kérelem

4. § (1) A mezőgazdasági termelő a jövedelempótló támogatás iránti kérelmét (a továbbiakban: támogatási kérelem) 2018. október 10. és 2018. október 25. között nyújthatja be papír alapon a Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: Kincstár) az 1. melléklet szerinti adattartalmú, a Kincstár által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon. Egy mezőgazdasági termelő egy támogatási kérelmet nyújthat be.

(2) A támogatási kérelemhez csatolni kell a tenyésztési programban foglaltak végrehajtásáról szóló, a tenyésztő egyesület 2. melléklet szerinti adattartalmú igazolásának másolati példányát.

5. A jövedelempótló támogatás mértéke és keretösszege

5. § (1) A Kincstár a jövedelempótló támogatás összegét a 3. és 4. §-ban meghatározott feltételek teljesülése esetén

a) a mezőgazdasági termelő – a FELIR részét képező sertés ENAR-ban az ENAR-szám szerint a támogatási kérelem benyújtása napján nyilvántartott – mangalica tenyészkoca egyedeinek száma és

b) a mezőgazdasági termelő és a vele egy és ugyanazon vállalkozás rendelkezésére álló szabad csekély összegű támogatási keret

alapján állapítja meg.

(2) A jövedelempótló támogatás mértéke mangalica tenyészkoca egyedenként legfeljebb 70 000 forint.

(3) Ha a támogatási kérelemben igényelt támogatás összegével a mezőgazdasági termelő az Atr. 11. § (8) bekezdésében meghatározott csekély összegű támogatási keretet túllépi, akkor a támogatási kérelemben feltüntetett igénynek a fenti összeget meghaladó részét a Kincstár elutasítja.

(4) Ha a benyújtott támogatási kérelmekben foglalt összes jogos igény meghaladja a 6. § (1) bekezdése szerinti keretösszeget, akkor a mezőgazdasági termelő részére megállapítható legmagasabb támogatás összeg a túllépés mértékével arányosan csökken.

(5) A Kincstár a forrás rendelkezésre állását követően intézkedik a támogatás folyósításáról.

6. § (1) Az e rendeletben foglalt jövedelempótló támogatás finanszírozására 2018. évben 500 000 000 forint keretösszeg áll rendelkezésre.

(2) A jövedelempótló támogatás forrása az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium 10032000-01220191-51200002 számú, Nemzeti agrártámogatások előirányzat-felhasználási keretszámla.

6. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

8. § Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

1. melléklet a 27/2018. (X. 5.) AM rendelethez

A támogatási kérelem adattartalma

1. Mezőgazdasági termelő azonosító adatai:

1.1. név

1.2. ügyfél-azonosító

2. Tenyészetkód

3. Tenyészetben tenyésztett mangalica tenyészkoca egyedek száma

4. Igényelt támogatás összege

5. Nyilatkozatok

6. Mezőgazdasági termelő felelősségvállalása a támogatási kérelemben feltüntetett adatok valódiságáért

7. Keltezés, a mezőgazdasági termelő (cégszerű) aláírása

2. melléklet a 27/2018. (X. 5.) AM rendelethez

A tenyésztő egyesület igazolásának adattartalma

1. Mezőgazdasági termelő azonosító adatai:

1.1. név

1.2. ügyfél-azonosító

2. Tenyészetkód

3. Tenyésztési program szerinti követelmények betartásának igazolása a mezőgazdasági termelő tenyészetére vagy tenyészeteire vonatkozóan

4. Keltezés, a tenyésztő egyesület (cégszerű) aláírása

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére