• Tartalom

272/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet

272/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról1

2019.01.01.

A Kormány

a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. § és a 6. § a) pontja tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 340. § 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. § és a 6. § b) pontja tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 340. § 6. pontjában kapott felhatalm azás alapján,

az 5. § és az 1. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 340. § 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. § A rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet a következő 5/B. alcímmel egészül ki:

„5/B. A vezetői beosztásba kinevezést és a rendfokozatban történő soron kívüli előléptetést megelőző előzetes véleményalkotás
13/B. § (1) Az NVSZ a vezetői beosztásba kinevezést megelőzően – a kinevezésre jogosult kezdeményezése esetén – 20 napon belül megvizsgálja és tájékoztatást nyújt arról, hogy a miniszteri rendeletben meghatározott eljárásrendben a kinevezésre jogosult vezető által megjelölt vezetői beosztásba kinevezhető személyről a véleményezésre irányuló megkeresés időpontjában rendelkezésére álló információk alapján felmerül-e olyan adat, amely alapján fennállhat annak a kockázata, hogy az érintett személy vonatkozásában a kinevezést követő rövid időn belül korrupciós bűncselekmény elkövetésére utaló, a rendvédelmi szerv tekintélyét, a működésébe vetett közbizalmat megingató információk kerülhetnek nyilvánosságra.
(2) A kinevezésre jogosultat az NVSZ (1) bekezdés szerinti tájékoztatása nem köti.
13/C. § (1) Az NVSZ a rendfokozatban történő soron kívüli előléptetést megelőzően – az állományilletékes parancsnok kezdeményezése esetén – 10 napon belül megvizsgálja és tájékoztatást nyújt arról, hogy a rendfokozatban soron kívüli előléptetni tervezett személyről a véleményezésre irányuló megkeresés időpontjában rendelkezésére álló információk alapján felmerül-e olyan adat, amely alapján fennállhat annak a kockázata, hogy az érintett személy vonatkozásában a soron kívüli előléptetést követő rövid időn belül korrupciós bűncselekmény elkövetésére utaló, a rendvédelmi szerv tekintélyét, a működésébe vetett közbizalmat megingató információk kerülhetnek nyilvánosságra.
(2) Az állományilletékes parancsnok az NVSZ (1) bekezdés szerinti tájékoztatását a rendfokozatban történő soron kívüli előléptetésre történő felterjesztés előtt szerzi be, a tájékoztatás a felterjesztés részét képezi. Az előléptetésre jogosult vezetőt az NVSZ tájékoztatása nem köti.
13/D. § (1) Az NVSZ kizárólag a kockázat felmerülésének tényéről vagy annak hiányáról tájékoztatja a megkeresőt.
(2) Az NVSZ kockázat felmerülésének tényére utaló tájékoztatásán nem alapulhat a hivatásos szolgálati jogviszonyt érintő, a hivatásos állomány tagjára hátrányos munkáltatói döntés.
(3) Az NVSZ a tájékoztatásában felhívja a megkereső figyelmét arra, hogy tájékoztatása kizárólag a megkeresés időpontjában rendelkezésére álló információk mérlegelésén alapul, egy esetleges újabb megkeresés esetén – a kockázat megszűnésére vonatkozó információk miatt – eltérő tájékoztatás születhet.
(4) A kockázat felmerülésének tényére utaló tájékoztatás esetén, ha utóbb a kockázat felmerülésének ténye már nem áll fenn, az NVSZ a kockázat megszűnésének tényéről haladéktalanul tájékoztatja a megkeresőt.”

2. § A rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés c) pontjában a „vagy zsarolás” szövegrész helyébe a „ , zsarolás, testi sértés, magánlaksértés, zaklatás, rablás, rongálás vagy lopás” szöveg lép.

2. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet módosítása

3. § A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet] 17. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A szakdiplomataként történő kihelyezés érdekében történő más szervhez vezénylésre az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a fogadó szerv formális kezdeményezése nélkül is – a vezénylő szerv megkeresése vagy hivatalból, a vezénylési megállapodás alapján – sor kerülhet.”

4. § A 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 11/A. alcíme a következő 32/J. §-sal egészül ki:

32/J. § (1) A Hszt. 69. § (1) bekezdés e) pontja alapján külföldi feladatellátásra külföldre vezényelt, ha nemzetközi kötelezettségvállalásból vagy megállapodásból más nem következik, – a rendelkezési állományra megállapított illetményének folyósításán kívül – az alábbi ellátásra jogosult a rendvédelmi szervtől:
a) kiküldetési ellátmány,
b) kiküldetési díj,
c) lakhatással összefüggő költségtérítés,
d) a külföldre vezénylés helyére történő kiutazás és a végleges hazatérés költségeinek megtérítése,
e) a külföldre vezénylés helye szerinti országban érvényes egészségbiztosítás,
f) személyre szóló élet- és balesetbiztosítás.
(2) A Hszt. 69. § (1) bekezdés e) pontja alapján külföldre vezényelt a külföldi szolgálatteljesítési hely, valamint a rendfokozati állománycsoporthoz tartozás függvényében a 4/A. melléklet IV. alcímében meghatározott mértékű kiküldetési ellátmányra jogosult.
(3) Az (1) bekezdés b)–d) pontja szerinti ellátásra a 32/F–32/H. §-t, az (1) bekezdés e) pontja szerinti egészségbiztosításra a 32/C. § (2) bekezdését kell alkalmazni.”

a) 31. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és 31. § (2) bekezdésében az „az NKE Fenntartói Testülete” szövegrész helyébe az „az NKE Fenntartójának” szöveg,

b) 32. § (3) bekezdés a) pontjában és 11/A. alcím címében az „a), b) vagy d)” szövegrész helyébe az „a), b), d) vagy e)” szöveg,

lép.

3. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 272/2018. (XII. 20.) Korm. rendelethez

1. A 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat B:15 mezője helyébe a következő mező lép:

 

(B

1.

A munkáltatói jogkör gyakorlója)

(15.)

országos parancsnok

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2019. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére