• Tartalom

275/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet

275/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet

a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2019. évi kompenzációjáról1

2019.10.05.

A Kormány a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 77. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya

a) a költségvetési szervekre és a foglalkoztatotti állományukba tartozó

aa) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) szerinti,

ab) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) szerinti,

ac) a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) szerinti,

ad) az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény (a továbbiakban: Áttv.) szerinti,

ae) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) szerinti,

af) a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) szerinti hivatásos és szerződéses katonai,

ag) a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Haj.) szerinti,

ah) az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) szerinti,

ai) a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Üjt.) szerinti,

aj) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) szerinti, valamint

ak) a 2013. december 31-én a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 66/G. § (1) bekezdése szerinti hivatásos nevelőszülői jogviszonyban állókra és

b) a köznevelési, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális vagy sporttevékenységet ellátó egyházi jogi személy (a továbbiakban: egyházi foglalkoztató) és a velük

ba) az Mt. szerinti munkaviszonyban állókra, valamint

bb) a 2013. december 31-én a Gyvt. 66/G. § (1) bekezdése szerinti hivatásos nevelőszülői jogviszonyban állókra

[az a) és a b) pont a továbbiakban együtt: foglalkoztatott] terjed ki.

2. § E rendelet szempontjából az 1. § a) pont aa) alpontja szerinti közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni

a) a fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó egészségügyi háttérszolgáltatást nyújtó, 100%-os állami tulajdonban lévő, valamint azok 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szervek általi átvételéről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről szóló 2013. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Fbszt.) alapján megszüntetésre került gazdasági társaságok volt foglalkoztatottjainak a társaságnál, valamint közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál, és

b) a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Tbszt.) szerinti gazdasági társaságok feladatainak átvételében érintett, a feladatot átvevő költségvetési szervek közalkalmazottainak a társaságnál

munkaviszonyban töltött idejét.

3. § (1) A foglalkoztatott a 2011–2012. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzációra (a továbbiakban: kompenzáció) a 2019. év hónapjaira járó illetményének kifizetésével egyidejűleg, havonta a (2)–(16) bekezdésben foglalt feltételekkel jogosult. Az a foglalkoztatott, akinek jogviszonya 2011. december 31-ét követően keletkezett, abban az esetben jogosult a kompenzációra, ha e rendelet hatálya alá tartozó szervvel a 2010. és 2011. évek bármelyikében vagy mindkét évben is az 1. § szerinti jogviszonyok valamelyikében állt, és az utolsó ilyen jogviszonyát követően munkavégzésre irányuló, az 1. § szerintitől eltérő jogviszonyt – a tartós megbízási szerződés kivételével – nem létesített.

(2) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével az 1. melléklet szerinti kompenzációra jogosult az a foglalkoztatott, aki a 10. § szerinti nyilatkozata alapján a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre nem jogosult és jogviszonya 2010. év decemberében vagy annak egy részében a rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval fennállt, és azóta munkavégzésre irányuló jogviszonyt – a tartós megbízási szerződés és az e rendelet hatálya alá tartozó szervvel fennálló 1. § szerinti jogviszonyok valamelyike kivételével – kizárólag e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval létesített.

(3) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 2. melléklet szerinti kompenzációra jogosult az a foglalkoztatott, aki a 10. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre nem jogosult és jogviszonya a rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval 2010. év decemberében vagy annak egy részében nem állt fenn, azonban 2011. év decemberében vagy annak egy részében fennállt, és azóta munkavégzésre irányuló jogviszonyt – a tartós megbízási szerződés és az e rendelet hatálya alá tartozó szervvel fennálló 1. § szerinti jogviszonyok valamelyike kivételével – kizárólag e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval létesített.

(4) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 3. melléklet szerinti kompenzációra jogosult az a foglalkoztatott, aki a 10. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre egy kedvezményezett eltartott után jogosult, az eltartottak száma három főnél kevesebb, továbbá nincs házas- vagy élettársa.

(5) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 4. melléklet szerinti kompenzációra jogosult az a foglalkoztatott, aki a 10. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre két kedvezményezett eltartott után jogosult, az eltartottak száma három főnél kevesebb, továbbá nincs házas- vagy élettársa.

(6) Azon házas- vagy élettársak közül, akik a 10. § szerinti nyilatkozatuk alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre egy kedvezményezett eltartott után jogosultak, és az eltartottak száma három főnél kevesebb,

a) az a foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye házas- vagy élettársa tárgyhavi illetményénél alacsonyabb vagy azzal megegyezik, a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 2. melléklet,

b) az a foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye magasabb, mint házas- vagy élettársa tárgyhavi illetménye a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 3. melléklet

szerinti kompenzációra jogosult.

(7) Azon házas- vagy élettársak esetében, akik a 10. § szerinti nyilatkozatuk alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre két kedvezményezett eltartott után jogosultak, és az eltartottak száma három főnél kevesebb és

a) legalább az egyikük tárgyhavi illetménye alacsonyabb, mint 109 000 forint, és a kettejük tárgyhavi illetménye közötti különbség legalább 50 000 forint,

aa) az a foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye házas- vagy élettársa tárgyhavi illetményénél alacsonyabb vagy azzal megegyezik, a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 2. melléklet,

ab) az a foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye magasabb, mint házas- vagy élettársa tárgyhavi illetménye, a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 4. melléklet

szerinti kompenzációra jogosult;

b) mindkettőjük tárgyhavi illetménye eléri a 109 000 forintot, illetve a kettejük tárgyhavi illetménye közötti különbség kisebb, mint 50 000 forint, a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 3. melléklet szerinti kompenzációra jogosult.

(8) Az a foglalkoztatott, akinek a jogviszonya 2010. év decemberében vagy annak egy részében e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval fennállt, és azóta munkavégzésre irányuló jogviszonyt – a tartós megbízási szerződés és az e rendelet hatálya alá tartozó szervvel fennálló 1. § szerinti jogviszonyok valamelyike kivételével – kizárólag e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval létesített, a tárgyhónap első napján érvényes illetménye

a) 2,29%-ának megfelelő – 100 forintra kerekített összegű – kompenzációra jogosult, ha a 10. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre

aa) egy, két vagy három kedvezményezett eltartott után jogosult, az eltartottak száma eléri vagy meghaladja a három főt, és a tárgyhónap első napján érvényes illetménye nem éri el a 135 000 forintot,

ab) négy vagy több kedvezményezett eltartott után jogosult, és a tárgyhónap első napján érvényes illetménye nem éri el a 135 000 forintnak a három feletti kedvezményezett eltartottak száma és a 20 000 forint szorzatával növelt összegét,

b) 1,53%-ának megfelelő – 100 forintra kerekített összegű – kompenzációra jogosult, ha a 10. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre egy vagy több kedvezményezett eltartott után jogosult úgy, hogy az eltartottak száma eléri vagy meghaladja a három főt, és a tárgyhónap első napján érvényes illetménye meghaladja az a) pont szerinti illetményhatárt, de nem haladja meg a 213 500 forintot.

(9) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye 1,53%-ának megfelelő – 100 forintra kerekített összegű – kompenzációra jogosult az a foglalkoztatott, akinek jogviszonya a rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval 2010. év decemberében vagy annak egy részében nem állt fenn, de 2011. év decemberében vagy annak egy részében fennállt, és azóta munkavégzésre irányuló jogviszonyt – a tartós megbízási szerződés és az e rendelet hatálya alá tartozó szervvel fennálló 1. § szerinti jogviszonyok valamelyike kivételével – kizárólag e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval létesített, és aki a 10. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre egy vagy több kedvezményezett eltartott után jogosult úgy, hogy az eltartottak száma eléri vagy meghaladja a három főt, és a tárgyhónap első napján érvényes illetménye nem haladja meg a 213 500 forintot.

(10) Az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett, a foglalkoztatottnak a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló kormányrendelet szerinti, 2011. évi, illetve 2012. évi illetményemelésre vonatkozó munkáltatói nyilatkozat alapján a (2)–(9) bekezdés szerinti kompenzáció összegét az illetményszámfejtést végző szervezet legfeljebb nulla összegig csökkenti a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 337/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet, valamint a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti minimálbér és garantált bérminimum elérése érdekében végrehajtott illetményemelés 94%-ának 100 forintra kerekített összegével.

(11) Az Fbszt. és a Tbszt. alapján megszüntetésre került gazdasági társaságok volt foglalkoztatottjai esetében az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett, a foglalkoztatottnak a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló kormányrendelet kötelező személyi alapbéremelésre, illetve a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről szóló 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján elvárt munkabéremelésre vonatkozó munkáltatói nyilatkozat alapján a (2)–(9) bekezdés szerinti kompenzáció összegét az illetményszámfejtést végző szervezet legfeljebb nulla összegig csökkenti

a) a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 337/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet szerinti minimálbér és garantált bérminimum elérése érdekében végrehajtott személyi alapbéremelés,

b) a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről szóló 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti munkabéremelés, vagy ennek hiányában a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti minimálbér és garantált bérminimum elérése érdekében végrehajtott személyi alapbéremelés

94%-ának 100 forintra kerekített összegével.

(12) Az Fbszt. alapján megszüntetésre került gazdasági társaságok azon foglalkoztatottjai, akiknek továbbfoglalkoztatására az Fbszt. 7. § (1) bekezdése vagy (2) bekezdés b) pontja alapján nem került sor, nem jogosultak kompenzációra.

(13) A munkaidő hosszának megváltozásakor a kompenzáció összegét úgy kell megállapítani, hogy a munkaidő növekedése esetén az addig alkalmazott (10) és (11) bekezdés szerinti levonást kell a továbbiakban is alkalmazni, a munkaidő csökkenése esetén a levonást a munkaidő változásának arányában csökkenteni kell.

(14) Az 1. § szerinti jogviszony hóközi létesítése, illetve megszűnése esetén a foglalkoztatott a törthónapra a (2)–(13) bekezdés szerinti kompenzáció 100 forintra kerekített időarányos részére jogosult.

(15) Az 1. § szerinti jogviszonyok közül egyidejűleg több jogviszonyban álló foglalkoztatott a teljes munkaidős jogviszonyában jogosult a kompenzációra. Az 1. § szerinti teljes munkaidős jogviszony hiányában az időben legkorábban keletkezett jogviszonyban jár a kompenzáció.

(16) Nem jogosult kompenzációra a foglalkoztatott a fizetés nélküli szabadság, valamint az egész napos igazolatlan távollét időtartamára. A kompenzáció emiatt kieső összegét a tárgyhónapban kieső munkanapok számának a foglalkoztatott munkarendje szerinti, a tárgyhónap egészére megállapított munkanapok számához viszonyított arányában, 100 forintra kerekítve kell megállapítani.

4. § (1) A 3. § vonatkozásában – a (2) és (3) bekezdésben, valamint a 3. § (10) bekezdésében foglalt kivételekkel – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában illetményként kell figyelembe venni:

a) a Kjt. 66. §-a és 79/E. §-a szerinti illetményt (beleértve a garantált illetmény feletti, a munkáltató döntése alapján megállapított illetményrészt is), továbbá a közalkalmazott számára a Kjt. 70–75. §-a alapján megállapított illetménypótlékot,

b) a Kttv. 131. § (2) bekezdése szerinti – a Kttv. 133. § (3)–(6) bekezdése szerinti alapilletmény-eltérítés figyelembevételével számított – illetményt, valamint a kormányzati ügykezelők esetén a Kttv. 208. §-a, illetve a közszolgálati ügykezelők esetén a Kttv. 242. §-a szerinti illetményt,

c) 2019. március 1-től a Kit. szerinti illetményt,

d) az Áttv. 18. §-a szerinti illetményt,

e) a hivatásos foglalkoztatottak esetében a Hszt. 168. §-a szerinti távolléti díj alapját képező illetményt, 2019. február 1-től a rendvédelmi alkalmazottak esetében a Hszt. 289. §-a szerinti illetményt,

f) a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 20/D. § (2) bekezdése szerinti illetményt,

g) a Hjt. 2. § 41. pontja szerinti távolléti díj alapját képező illetményt,

h) a Haj. 67. §-a szerinti illetményt (beleértve a garantált illetmény feletti, a munkáltató döntése alapján megállapított illetményrészt is), a honvédelmi alkalmazott számára a Haj. 70–74. §-a alapján megállapított illetménypótlékot, továbbá a Haj. 75. §-a alapján megállapított honvédelmi illetménykiegészítést,

i) az Iasz. 96. § (1) bekezdése szerinti illetményt,

k)2 az Mt. hatálya alá tartozó, a közcélú tevékenységet folytató egyházi intézményeknél és az országos nemzetiségi önkormányzat hivatalánál, illetve az országos és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatott munkavállalók alapbérét és rendszeres bérpótlékait,

l) a Gyvt. 66/H. § (3)–(5) bekezdése szerinti díjazást,

m) a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény 4. § (4) bekezdése szerinti juttatást, valamint

n) a költségvetési szervként működő köznevelési intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatott pedagógusok esetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 65. § (1) bekezdése szerinti illetményt (beleértve a garantált illetmény feletti, a munkáltató döntése alapján megállapított illetményrészt is), továbbá a 65. § (3) bekezdése szerint megállapított illetménypótlékot,

o) a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló törvény szerinti devizailletményt.

(2) Az (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltaktól eltérően nem kell illetményként figyelembe venni az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Eütev.) alapján az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó foglalkoztatott illetményének az Eütev. 11/A. § (4)–(6a) bekezdése alapján járó növelését.

(3) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően nem kell illetményként figyelembe venni

a) a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére rendvédelmi ágazati pótlék megállapításáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott rendvédelmi ágazati pótlékot,

b) a honvédelmi szervezeteknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére a honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott honvédelmi ágazati pótlékot,

c) az Információs Hivatalnál foglalkoztatott közalkalmazottak részére polgári hírszerzési ágazati pótlék megállapításáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott polgári hírszerzési ágazati pótlékot, és

d) az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben meghatározott védőnői kiegészítő pótlékot.

(4) A (2) bekezdés alkalmazásában

a) az Eütev. 11/A. § (4) bekezdése alapján járó növelésnek kell tekinteni az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet] 3. melléklete, 11. melléklete és 12. melléklete alapján számított összeget,

b)3 az Eütev. 11/A. § (5) bekezdése alapján járó növelésnek kell tekinteni a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 3. melléklete, 9. melléklete, 11. melléklete, 14. melléklete és 16. melléklete alapján számított összeget,

d) az Eütev. 11/A. § (6a) bekezdése alapján járó növelésnek kell tekinteni az Eütev. 11/A. § (6a) bekezdése és a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 5. melléklete alapján számított összeget

azzal, hogy részmunkaidős foglalkoztatás esetén az a), b), c) vagy d) pont szerinti összegnek a részmunkaidő és a teljes munkaidő arányában csökkentett részét nem kell illetményként figyelembe venni.

(5) A kompenzáció a személyi jövedelemadó-előleg megállapításánál nem rendszeres jövedelemnek minősül, és a költségvetési rend szerint foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaiként kell elszámolni. A kifizetés a statisztikai elszámolásokban a szociális költségek között kerül figyelembevételre.

5. § (1) A központi költségvetés a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: 2019. évi költségvetési törvény) 4. § (1) bekezdésében megjelölt céltartalék terhére, az e rendeletben meghatározottak szerint biztosít fedezetet (a továbbiakban: támogatás)

a) – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a központi költségvetési szervek, a köztestületi költségvetési szervek és az országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv,

b) a helyi nemzetiségi önkormányzatok, továbbá

c) a bevett egyház

részére az e rendelet alapján járó kompenzáció és annak járulékai kifizetéséhez.

(2) A központi költségvetés a helyi önkormányzatok, valamint azok társulásai (a továbbiakban együtt: helyi önkormányzat) részére a 2019. évi költségvetési törvény 2. melléklet I.5. pontja szerinti előirányzat terhére, az e rendeletben meghatározottak szerint biztosít támogatást.

(3) Az országos és a helyi nemzetiségi önkormányzatot megillető (1) bekezdés szerinti támogatásról a nemzetiségpolitikáért osztott hatáskörben felelős miniszterek adatot szolgáltatnak az államháztartásért felelős miniszter részére.

(4) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti költségvetési szervek esetében nem vehető igénybe a támogatás a részben vagy egészben külön – ide nem értve az európai uniós forrás terhére finanszírozott – feladat ellátására kötött szerződésből származó bevétel terhére foglalkoztatottak után.

(5) Az e rendelet alapján igénybe vett támogatás kizárólag a foglalkoztatottak 2019. évi kompenzációjára használható fel, más jogcímen kifizetés nem teljesíthető.

6. § (1) Az 1. § a) pontja szerinti költségvetési szerveknél és a helyi nemzetiségi önkormányzatoknál a támogatás megállapítása a költségvetési szerv által várhatóan ténylegesen kifizetésre kerülő – az államháztartásért felelős miniszter által március hónapban felmért – összeg alapján történik.

(2) Az (1) bekezdés alapján igénybe vett támogatással 2019. november 10-éig el kell számolni, amely intézkedést az államháztartásért felelős miniszter készíti elő.

(3) Ha a költségvetési szerv az elszámolást követően állapít meg visszafizetési kötelezettséget, azt a 2019. évi költségvetési maradvány elszámolása keretében kell teljesíteni.

(4) A támogatás folyósítása és elszámolása érdekében az országos és a helyi nemzetiségi önkormányzat részére a nemzetiségpolitikáért osztott hatáskörben felelős miniszterek támogatói okiratot adnak ki az országos nemzetiségi önkormányzat hivatalánál, valamint az országos és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatottakat megillető kompenzáció biztosításáról. A 6. § (2) bekezdése szerinti elszámolás során igazolt új támogatási igény vagy többlettámogatásra való jogosultság felmerülése esetén az országos és helyi nemzetiségi önkormányzat részére a támogatás biztosítása érdekében új igény esetén támogatói okirat kiadására, többletigény esetén a korábbiakban kiadott támogatói okirat módosítására kerül sor. A 6. § (2) bekezdése szerinti elszámolás keretében visszafizetett támogatás nem tekinthető a költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevételének, így az országos és helyi nemzetiségi önkormányzatot nem terheli az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53/A. (2) bekezdése szerinti kamatfizetési kötelezettség.

(5) Az (1) bekezdés szerint nyújtott támogatás intézmények közötti átadása esetén az átadásra kerülő előirányzatot az átadás-átvételi dokumentumban nevesítve szerepeltetni kell.

7. § (1) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján a Magyar Államkincstár a helyi önkormányzat részére – az 5. § (2) bekezdésében szereplő előirányzat terhére – a nettó finanszírozás keretében a kifizetés hónapjában elszámolja a kifizetett havi kompenzációnak a munkáltatót terhelő, közterheket magában foglaló bruttó összegét

a) a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) által finanszírozott helyi önkormányzati költségvetési szervek,

b) az a) pontba nem tartozó helyi önkormányzati költségvetési szervek

foglalkoztatottjaira vonatkozóan.

(2) A 2019. december hónap után járó kompenzáció elszámolása a 2020. évi költségvetés terhére történik.

(3) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 139. § (1) bekezdése szerinti egészségügyi szolgáltatónak minősülő költségvetési szervek részére megállapított kompenzációt a helyi önkormányzat soron kívül továbbítja.

(4) A helyi önkormányzat által fenntartott költségvetési szervére és munkavállalóira vonatkozóan a központosított illetmény-számfejtési rendszer szolgáltat adatot a helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére az 5. § (2) bekezdése szerinti támogatás kifizetéséhez.

(5) A kifizetés hónapjának 5-éig a Magyar Államkincstár

a) a helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett országos összesítő,

b) helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szerve az (1) bekezdés szerinti elszámoláshoz – a nettó finanszírozással egyidejűleg – a helyi önkormányzat részére az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett adatközlő lap

kitöltésével szolgáltat adatot.

8. § (1) A támogatásra az egyházi foglalkoztató a bevett egyházon és az egyházi foglalkoztató fenntartóján keresztül jogosult. A támogatás folyósítására és elszámolására az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kiadott támogatói okirat alapján kerül sor.

(2) A bevett egyház részére a 2019. évi bérkompenzáció összegéből előzetes hozzájárulásként legfeljebb 600 000 000 forint kerül átadásra a miniszter által 2019. március hónapban felmért, az egyházi foglalkoztató által benyújtott és a miniszter által elfogadott igények alapján, azok arányában.

(3) A támogatás terhére a miniszter – utólagos elszámolás mellett – előleget nyújt. Az előleg nyújtásának feltétele a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2018. évi kompenzációjáról szóló kormányrendelet alapján kapott támogatással történő elszámolás és annak elfogadása.

(4) A bevett egyház a támogatást az egyházi foglalkoztató fenntartója részére utalja át. Az egyházi foglalkoztató fenntartója a támogatást az egyházi foglalkoztató részére átadja, illetve a 3. § (1) bekezdésében meghatározott célra fordítja.

9. § (1) A támogatás igénylése az egyházi foglalkoztató által az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium, valamint a miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett

a) igénylőlapnak, és

b) az a) pont szerinti igénylőlap alapján összesített adatokat tartalmazó adatlapnak

a miniszter részére történő megküldésével történik.

(2) Az előlegből 2019. január–szeptember hónapokra ténylegesen kifizetett és a 2019. október–december hónapokra várhatóan kifizetésre kerülő összegekről a bevett egyház 2019. november 10-éig tájékoztatást, a 2019. január–december hónapokra ténylegesen kifizetett összegekről pedig 2020. január 31-éig elszámolást nyújt be a miniszternek. A tájékoztatás és az elszámolás tartalma az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium, valamint a miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett – ágazati bontású, az ágazat teljes létszámát, az érintettek létszámát, havi bontásban a ténylegesen kifizetett és a várhatóan kifizetésre kerülő összegeket és a munkaadókat terhelő járulékokat bemutató – beszámoló és rövid szöveges jelentés. Az elszámolás során igazolt új támogatási igény vagy többlettámogatásra való jogosultság felmerülése esetén a bevett egyház részére a támogatás biztosítása érdekében új igény esetén támogatói okirat kiadására, többletigény esetén a korábbiakban kiadott támogatói okirat módosítására kerül sor.

(3) Az elszámolás utólagos – adott esetben helyszíni ellenőrzés útján történő – ellenőrzése céljából az egyházi foglalkoztató jogosult személyenkénti bontásban elkülönített nyilvántartást vezetni.

10. § (1)4 A foglalkoztatott a 2019. évi kompenzációjának megállapításához a saját munkáltatója részére nyilatkozik a családi kedvezményre való jogosultságáról, az annak igénylése során figyelembe vehető kedvezményezett eltartottak, valamint az eltartottak számáról, adóazonosító jeléről, saját és házas- vagy élettársa illetményéről, jogviszonya keletkezésének időpontjáról. A nyilatkozat mintáját és kitöltési útmutatóját az államháztartásért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján – e rendelet hatálybalépésével egyidejűleg – közzéteszi.

(2) A nyilatkozó a nyilatkozatot 2019. március 15-éig nyújtja be a munkáltatónak két példányban. Ha a jogviszony év közben keletkezett, a jogviszony keletkezésével egyidejűleg köteles a nyilatkozó benyújtani a nyilatkozatot. A munkáltató az egyik példányon igazolja az átvételt, a másik példányt intézkedésre megküldi az illetékes illetményszámfejtő helynek.

(3) A 3. § (15) bekezdésében meghatározott esetben a nyilatkozó nyilatkozatát az őt teljes munkaidős jogviszonyban foglalkoztató munkáltatónak köteles a (2) bekezdés szerinti határidőig leadni. Teljes munkaidős jogviszony hiányában a nyilatkozó nyilatkozatát a (2) bekezdésben meghatározott határidőig annak a munkáltatónak köteles leadni, akinél jogviszonya a legkorábban keletkezett, illetve azonos időpontban keletkezett jogviszonyok esetén a választása szerinti munkáltatónak köteles leadni.

(4) A munkáltatói igazolást tartalmazó nyilatkozatot a nyilatkozó köteles öt évig megőrizni.

(5) A tárgyhó 15-éig benyújtott nyilatkozat alapján a nyilatkozó kompenzációra a tárgyhóban jogosulttá válik, és annak összege a tárgyhóra esedékes illetménye számfejtésével egyidejűleg kifizetésre kerül. A tárgyhó 15-e után benyújtott nyilatkozat alapján a nyilatkozó a kompenzációra kizárólag a nyilatkozat leadását követő hónaptól válik jogosulttá, és az a tárgyhónapot követő hónapra esedékes illetmény számfejtésével egyidejűleg kerül kifizetésre. A március 15-éig benyújtott nyilatkozatok esetén a január és február hónapok után járó kompenzáció is kifizetésre kerül.

11. § (1) Ha a leadott nyilatkozatban feltüntetett, a kompenzáció megállapításánál irányadó adatok év közben módosulnak, a nyilatkozó az erről való tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles újabb nyilatkozat kitöltésével bejelenteni a változást a munkáltatónak.

(2) A munkáltató a nyilatkozat II. részében foglaltak módosítását változásbejelentéssel teheti meg, a nyilatkozat III. részében a változás bekövetkezésének dátumaként 2019. január 1-jét jelölve meg.

(3) A bejelentett változás alapján a változás bekövetkezése dátumának alapulvételével kerül megállapításra és érvényesítésre a kompenzáció összege.

(4) Ha olyan változás bejelentésére került sor, amely alapján a foglalkoztatott nem, vagy csökkentett összegű kompenzációra jogosult, a kompenzáció összegére vonatkozó jogosultsága megszűnik vagy csökken. A változás bejelentése előtt a korábbi nyilatkozat alapján a változás bekövetkezésének dátumát követően kifizetett kompenzáció összege visszavonásra kerül.

(5) Ha a nyilatkozó a kompenzáció megállapítása érdekében tett nyilatkozat kitöltésével valótlan adatot közölt, a kompenzáció már teljesített összege visszavonásra, és a kompenzáció további folyósítása felfüggesztésre kerül.

(6) Ha a kompenzáció nem e rendeletben foglaltaknak megfelelő megállapítása és kifizetése nem az (5) bekezdésben foglaltak alapján valósult meg, vagy az illetményeltérítés összege visszamenőleg kerül megállapításra, a már kifizetett kompenzáció összege a következő hónap(ok) kompenzációjának összegéből levonásra kerül.

12. § Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

13. § E rendeletet első alkalommal a 2019. év január hónapra járó illetmény számfejtésekor kell alkalmazni.

14. § Amennyiben a 9. § (2) bekezdése alapján benyújtott elszámolás alapján igazolt többlettámogatásra vonatkozó jogosultság merül fel, a többlettámogatást a támogatói okirat módosításával kell biztosítani.

15. § Ez a rendelet 2020. június 30-án hatályát veszti.

1. melléklet a 275/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez

A 3. § (2) bekezdése szerinti kompenzáció összege

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1.

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció (Ft/hó)

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció (Ft/hó)

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció (Ft/hó)

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció (Ft/hó)

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció (Ft/hó)

2.

–500

100

29 501–30 000

8 000

59 001–59 500

15 900

130 001–131 500

14 900

214 001–214 500

8 500

3.

501–1 000

300

30 001–30 500

8 100

59 501–60 000

16 000

131 501–133 000

14 800

214 501–215 000

8 400

4.

1 001–1 500

400

30 501–31 000

8 300

60 001–60 500

16 200

133 001–134 500

14 700

215 001–215 500

8 200

5.

1 501–2 000

500

31 001–31 500

8 400

60 501–61 000

16 300

134 501–136 500

14 600

215 501–216 000

8 100

6.

2 001–2 500

700

31 501–32 000

8 500

61 001–61 500

16 400

1365 01–138 000

14 500

216 001–216 500

8 000

7.

2 501–3 000

800

32 001–32 500

8 700

61 501–62 000

16 600

138 001–139500

14 400

216 501–217 000

7 800

8.

3 001–3 500

900

32 501–33 000

8 800

62 001–62 500

16 700

139 501–141 000

14 300

217 001–217 500

7 700

9.

3 501–4 000

1 100

33 001–33 500

9 000

62 501–63 000

16 800

141 001–142 500

14 200

217 501–218 000

7 500

10.

4 001–4 500

1 200

33 501–34 000

9 100

63 001–63 500

17 000

142 501–144 500

14 100

218 001–218 500

7 400

11.

4 501–5 000

1 300

34 001–34 500

9 200

63 501–64 000

17 100

144 501–146 000

14 000

218 501–219 000

7 200

12.

5 001–5 500

1 500

34 501–35 000

9 400

64 001–64 500

17 200

146 001–147 500

13 900

219 001–219 500

7 100

13.

5 501–6 000

1 600

35 001–35 500

9 500

64 501–65 000

17 400

147 501–149 000

13 800

219 501–220 000

6 900

14.

6 001–6 500

1 700

35 501–36 000

9 600

65 001–65 500

17 500

149 001–150 500

13 700

220 001–220 500

6 800

15.

6 501–7 000

1 900

36 001–36 500

9 800

65 501–66 000

17 600

150 501–152 500

13 600

220 501–221 000

6 600

16.

7 001–7 500

2 000

36 501–37 000

9 900

66 001–66 500

17 800

152 501–154 000

13 500

221 001–221 500

6 500

17.

7 501–8 000

2 100

37 001–37 500

10 000

66 501–67 000

17 900

154001–155 500

13 400

221 501–222 000

6 300

18.

8 001–8 500

2 300

37 501–38 000

10 200

67 001–67500

18 000

155 501–157 000

13 300

222 001–222 500

6 200

19.

8 501–9 000

2 400

38 001–38 500

10 300

67 501–68 000

18 200

157 001–159 000

13 200

222 501–223 000

6 000

20.

9 001–9 500

2 500

38 501–39 000

10 400

68 001–68 500

18 300

159 001–160 500

13 100

223 001–223 500

5 900

21.

9 501–10 000

2 700

39 001–39 500

10 600

68 501–69 000

18 400

160 501–162 000

13 000

223 501–224 000

5 700

22.

10 001–10 500

2 800

39 501–40 000

10 700

69 001–69 500

18 600

162 001–163 500

12 900

224 001–224 500

5 600

23.

10 501–11 000

2 900

40 001–40 500

10 800

69 501–70 500

18 700

163 501–165 000

12 800

224 501–225 000

5 400

24.

11 001–11 500

3 100

40 501–41 000

11 000

70 501–72 500

18 600

165 001–167 000

12 700

225 001–225 500

5 300

25.

11 501–12 000

3 200

41 001–41 500

11 100

72 501–74 000

18 500

167 001–168 500

12 600

225 501–226 000

5 100

26.

12 001–12 500

3 300

41 501–42 000

11 200

74 001–75 500

18 400

168 501–170 000

12 500

226 001–226 500

5 000

27.

12 501–13 000

3 500

42 001–42 500

11 400

75 501–77 000

18 300

170 001–171 500

12 400

226 501–227 000

4 900

28.

13 001–13 500

3 600

42 501–43 000

11 500

77 001–78 500

18 200

171 501–173 000

12 300

227 001–227 500

4 700

29.

13 501–14 000

3 700

43 001–43 500

11 600

78 501–80 500

18 100

173 001–175 000

12 200

227 501–228 000

4 600

30.

14 001–14 500

3 900

43 501–44 000

11 800

80 501–82 000

18 000

175 001–176 500

12 100

228 001–228 500

4 400

31.

14 501–15 000

4 000

44 001–44 500

11 900

82 001–83 500

17 900

176 501–178 000

12 000

228 501–229 000

4 300

32.

15 001–15 500

4 100

44 501–45 000

12 000

83 501–85 000

17 800

178 001–179 500

11 900

229 001–229 500

4 100

33.

15 501–16 000

4 300

45 001–45 500

12 200

85 001–86 500

17 700

179 501–181 000

11 800

229 501–230 000

4 000

34.

16 001–16 500

4 400

45 501–46 000

12 300

86 501–88 500

17 600

181 001–183 000

11 700

230 001–230 500

3 800

35.

16 501–17 000

4 500

46 001–46 500

12 400

88 501–90 000

17 500

183 001–184 500

11 600

230 501–231 000

3 700

36.

17 001–17 500

4 700

46 501–47 000

12 600

90 001–91 500

17 400

184 501–186 000

11 500

231 001–231 500

3 500

37.

17 501–18 000

4 800

47 001–47 500

12 700

91 501–93 000

17 300

186 001–187 500

11 400

231 501–232 000

3 400

38.

18 001–18 500

4 900

47 501–48 000

12 800

93 001–94 500

17 200

187 501–189 000

11 300

232 001–232 500

3 200

39.

18 501–19 000

5 100

48 001–48 500

13 000

94 501–96 500

17 100

189 001–191 000

11 200

232 501–233 000

3 100

40.

19 001–19 500

5 200

48 501–49 000

13 100

96 501–98 000

17 000

191 001–192 500

11 100

233 001–233 500

2 900

41.

19 501–20 000

5 300

49 001–49 500

13 200

98 001–99 500

16 900

192 501–194 000

11 000

233 501–234 000

2 800

42.

20 001–20 500

5 500

49 501–50 000

13 400

99 501–101 000

16 800

194 001–195 500

10 900

234 001–234 500

2 600

43.

20 501–21 000

5 600

50 001–50 500

13 500

101 001–102 500

16 700

195 501–197 000

10 800

234 501–235 000

2 500

44.

21 001–21 500

5 700

50 501–51 000

13 600

102 501–104 500

16 600

197 001–199 000

10 700

235 001–235 500

2 300

45.

21 501–22 000

5 900

51 001–51 500

13 800

104 501–106 000

16 500

199 001–200 500

10 600

235 501–236 000

2 200

46.

22 001–22 500

6 000

51 501–52 000

13 900

106 001–107 500

16 400

200 501–202 000

10 500

236 001–236 500

2 000

47.

22 501–23 000

6 100

52 001–52 500

14 000

107 501–109 000

16 300

202 001–203 500

10 400

236 501–237 000

1 900

48.

23 001–23 500

6 300

52 501–53 000

14 200

109 001–110 500

16 200

203 501–205 000

10 300

237 001–237 500

1 800

49.

23 501–24 000

6 400

53 001–53 500

14 300

110 501–112 500

16 100

205 001–207 000

10 200

237 501–238 000

1 600

50.

24 001–24 500

6 500

53 501–54 000

14 400

112 501–114 000

16 000

207 001–208 500

10 100

238 001–238 500

1 500

51.

24 501–25 000

6 700

54 001–54 500

14 600

114 001–115 500

15 900

208 501–209 500

10 000

238 501–239 000

1 300

52.

25 001–25 500

6 800

54 501–55 000

14 700

115 501–117 000

15 800

209 501–210 000

9 900

239 001–239 500

1 200

53.

25 501–26 000

6 900

55 001–55 500

14 800

117 001–118 500

15 700

210 001–210 500

9 700

239 501–240 000

1 000

54.

26 001–26 500

7 100

55 501–56 000

15 000

118 501–120 500

15 600

210 501–211 000

9 600

240 001–240 500

900

55.

26 501–27 000

7 200

56 001–56 500

15 100

120 501–122 000

15 500

211 001–211 500

9 400

240 501–241 000

700

56.

27 001–27 500

7 300

56 501–57 000

15 200

122 001–123 500

15 400

211 501–212 000

9 300

241 001–241 500

600

57.

27 501–28 000

7 500

57 001–57 500

15 400

123 501–125 000

15 300

212 001–212 500

9 100

241 501–242 000

400

58.

28 001–28 500

7 600

57 501–58 000

15 500

125 001–126 500

15 200

212 501–213 000

9 000

242 001–242 500

300

59.

28 501–29 000

7 700

58 001–58 500

15 600

126 501–128 500

15 100

213 001–213 500

8 800

242 501–243 000

100

60.

29 001–29 500

7 900

58 501–59 000

15 800

128 501–130 000

15 000

213 501–214 000

8 700

2. melléklet a 275/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1.

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció (Ft/hó)

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció (Ft/hó)

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció (Ft/hó)

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció (Ft/hó)

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció (Ft/hó)

2.

–500

100

25 001–25 500

6 600

50 001–50 500

13 100

119 001–121 000

12 400

190 001–190 500

6 600

3.

501–1 000

300

25 501–26 000

6 700

50 501–51 000

13 200

121 001–123 000

12 300

190 501–191 000

6 400

4.

1 001–1 500

400

26 001–26 500

6 900

51 001–51 500

13 400

123 001–125 000

12 200

191 001–191 500

6 300

5.

1 501–2 000

500

26 501–27 000

7 000

51 501–52 000

13 500

125 001–127 000

12 100

191 501–192 000

6 200

6.

2 001–2 500

600

27 001–27 500

7 100

52 001–52 500

13 600

127 001–129 000

12 000

192 001–192 500

6 000

7.

2 501–3 000

800

27 501–28 000

7 300

52 501–53 000

13 800

129 001–131 000

11 900

192 501–193 000

5 900

8.

3 001–3 500

900

28 001–28 500

7 400

53 001–53 500

13 900

131 001–133 000

11 800

193 001–193 500

5 700

9.

3 501–4 000

1 000

28 501–29 000

7 500

53 501–54 000

14 000

133 001–135 000

11 700

193 501–194 000

5 600

10.

4 001–4 500

1 200

29 001–29 500

7 700

54 001–54 500

14 100

135 001–136 500

11 600

194 001–194 500

5 500

11.

4 501– 5000

1 300

29 501–30 000

7 800

54 501–55 000

14 300

136 501–138 500

11 500

194 501–195 000

5 300

12.

5 001–5 500

1 400

30 001–30 500

7 900

55 001–55 500

14 400

138 501–140 500

11 400

195 001–195 500

5 200

13.

5 501–6 000

1 600

30 501–31 000

8 000

55 501–56 000

14 500

140 501–142 500

11 300

195 501–196 000

5 000

14.

6 001–6 500

1 700

31 001–31 500

8 200

56 001–56 500

14 700

142 501–144 500

11 200

196 001–196 500

4 900

15.

6 501–7 000

1 800

31 501–32 000

8 300

56 501–57 000

14 800

144 501–146 500

11 100

196 501–197 000

4 700

16.

7 001–7 500

1 900

32 001–32 500

8 400

57 001–57 500

14 900

146 501–148 500

11 000

197 001–197 500

4 600

17.

7 501–8 000

2 100

32 501–33 000

8 600

57 501–58 000

15 100

148 501–150 500

10 900

197 501–198 000

4 500

18.

8 001–8 500

2 200

33 001–33 500

8 700

58 001–58 500

15 200

150 501–152 500

10 800

198 001–198 500

4 300

19.

8 501–9 000

2 300

33 501–34 000

8 800

58 501–59 000

15 300

152 501–154 500

10 700

198 501–199 000

4 200

20.

9 001–9 500

2 500

34 001–34 500

9 000

59 001–59 500

15 400

154 501–156 500

10 600

199 001–199 500

4 000

21.

9 501–10 000

2 600

34 501–35 000

9 100

59 501–60 000

15 500

156 501–158 500

10 500

199 501–200 000

3 900

22.

10 001–10 500

2 700

35 001–35 500

9 200

60 001–62 000

15 400

158 501–160 500

10 400

200 001–200 500

3 800

23.

10 501–11 000

2 900

35 501–36 000

9 300

62 001–63 500

15 300

160 501–162 500

10 300

200 501–201 000

3 600

24.

11 001–11 500

3 000

36 001–36 500

9 500

63 501–65 500

15 200

162 501–164 500

10 200

201 001–201 500

3 500

25.

11 501–12 000

3 100

36 501–37 000

9 600

65 501–67 500

15 100

164 501–166 500

10 100

201 501–202 000

3 300

26.

12 001–12 500

3 200

37 001–37 500

9 700

67 501–69 500

15 000

166 501–168 500

10 000

202 001–202 500

3 200

27.

12 501–13 000

3 400

37 501–38 000

9 900

69 501–71 500

14 900

168 501–170 500

9 900

202 501–203 000

3 000

28.

13 001–13 500

3 500

38 001–38 500

10 000

71 501–73 500

14 800

170 501–172 500

9 800

203 001–203 500

2 900

29.

13 501–14 000

3 600

38 501–39 000

10 100

73 501–75 500

14 700

172 501–174 000

9 700

203 501–204 000

2 800

30.

14 001–14 500

3 800

39 001–39 500

10 300

75 501–77 500

14 600

174 001–176 000

9 600

204 001–204 500

2 600

31.

14 501–15 000

3 900

39 501–40 000

10 400

77 501–79 500

14 500

176 001–178 000

9 500

204 501–205 000

2 500

32.

15 001–15 500

4 000

40 001–40 500

10 500

79 501–81 500

14 400

178 001–180 000

9 400

205 001–205 500

2 300

33.

15 501–16 000

4 200

40 501–41 000

10 600

81 501–83 500

14 300

180 001–181 000

9 300

205 501–206 000

2 200

34.

16 001–16 500

4 300

41 001–41 500

10 800

83 501–85 500

14 200

181 001–181 500

9 100

206 001–206 500

2 100

35.

16 501–17 000

4 400

41 501–42 000

10 900

85 501–87 500

14 100

181 501–182 000

9 000

206 501–207 000

1 900

36.

17 001–17 500

4 500

42 001–42 500

11 000

87 501–89 500

14 000

182 001–182 500

8 900

207 001–207 500

1 800

37.

17 501–18 000

4 700

42 501–43 000

11 200

89 501–91 500

13 900

182 501–183 000

8 700

207 501–208 000

1 600

38.

18 001–18 500

4 800

43 001–43 500

11 300

91 501–93 500

13 800

183 001–183 500

8 600

208 001–208 500

1 500

39.

18 501–19 000

4 900

43 501–44 000

11 400

93 501–95 500

13 700

183 501–184 000

8 400

208 501–209 000

1 300

40.

19 001–19 500

5 100

44 001–44 500

11 500

95 501–97 500

13 600

184 001–184 500

8 300

209 001–209 500

1 200

41.

19 501–20 000

5 200

44 501–45 000

11 700

97 501–99 500

13 500

184 501–185 000

8 100

209 501–210 000

1 100

42.

20 001–20 500

5 300

45 001–45 500

11 800

99 501–101 000

13 400

185 001–185 500

8 000

210 001–210 500

900

43.

20 501–21 000

5 500

45 501–46 000

11 900

101 001–103 000

13 300

185 501–186 000

7 900

210 501–211 000

800

44.

21 001–21 500

5 600

46 001–46 500

12 100

103 001–105 000

13 200

186 001–186 500

7 700

211 001–211 500

600

45.

21 501–22 000

5 700

46 501–47 000

12 200

105 001–107 000

13 100

186 501–187 000

7 600

211 501–212 000

500

46.

22 001–22 500

5 800

47 001–47 500

12 300

107 001–109 000

13 000

187 001–187 500

7 400

212 001–212 500

400

47.

22 501–23 000

6 000

47 501–48 000

12 500

109 001–111 000

12 900

187 501–188 000

7 300

212 501–213 000

200

48.

23 001–23 500

6 100

48 001–48 500

12 600

111 001–113 000

12 800

188 001–188 500

7 200

213 001–213 500

100

49.

23 501–24 000

6 200

48 501–49 000

12 700

113 001–115 000

12 700

188 501–189 000

7 000

50.

24 001–24 500

6 400

49 001–49 500

12 800

115 001–117 000

12 600

189 001–189 500

6 900

51.

24 501–25 000

6 500

49 501–50 000

13 000

117 001–119 000

12 500

189 501–190 000

6 700

3. melléklet a 275/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez

A 3. § (4) bekezdése, (6) bekezdés b) pontja, valamint (7) bekezdés b) pontja szerinti kompenzáció összege

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1.

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció (Ft/hó)

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció (Ft/hó)

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció (Ft/hó)

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció (Ft/hó)

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció (Ft/hó)

2.

1–4 000

0

78 001–78 500

5 100

98 501–99 000

10 400

148 501–150 500

10 900

193 001–193 500

5 700

3.

4 001–12 000

100

78 501–79 000

5 200

99 001–99 500

10 600

150 501–152 500

10 800

193 501–194 000

5 600

4.

12 001–20 000

200

79 001–79 500

5 400

99 501–100 000

10 700

152 501–154 500

10 700

194 001–194 500

5 500

5.

20 001–28 500

300

79 501–80 000

5 500

100 001–100 500

10 800

154 501–156 500

10 600

194 501–195 000

5 300

6.

28 501–36 500

400

80 001–80 500

5 600

100 501–101 000

10 900

156 501–158 500

10 500

195 001–195 500

5 200

7.

36 501–44 500

500

80 501–81 000

5 800

101 001–101 500

11 100

158 501–160 500

10 400

195 501–196 000

5 000

8.

44 501–52 500

600

81 001–81 500

5 900

101 501–102 000

11 200

160 501–162 500

10 300

196 001–196 500

4 900

9.

52 501–61 000

700

81 501–82 000

6 000

102 001–102 500

11 300

162 501–164 500

10 200

196 501–197 000

4 700

10.

61 001–62 000

800

82 001–82 500

6 100

102 501–103 000

11 500

164 501–166 500

10 100

197 001–197 500

4 600

11.

62 001–62 500

1 000

82 501–83 000

6 300

103 001–103 500

11 600

166 501–168 500

10 000

197 501–198 000

4 500

12.

62 501–63 000

1 100

83 001–83 500

6 400

103 501–104 000

11 700

168 501–170 500

9 900

198 001–198 500

4 300

13.

63 001–63 500

1 200

83 501–84 000

6 500

104 001–104 500

11 900

170 501–172 500

9 800

198 501–199 000

4 200

14.

63 501–64 000

1 300

84 001–84 500

6 700

104 501–105 000

12 000

172 501–174 000

9 700

199 001–199 500

4 000

15.

64 001–64 500

1 500

84 501–85 000

6 800

105 001–105 500

12 100

174 001–176 000

9 600

199 501–200 000

3 900

16.

64 501–65 000

1 600

85 001–85 500

6 900

105 501–106 000

12 200

176 001–178 000

9 500

200 001–200 500

3 800

17.

65 001–65 500

1 700

85 501–86 000

7 100

106 001–106 500

12 400

178 001–180 000

9 400

200 501–201 000

3 600

18.

65 501–66 000

1 900

86 001–86 500

7 200

106 501–107 000

12 500

180 001–181 000

9 300

201 001–201 500

3 500

19.

66 001–66 500

2 000

86 501–87 000

7 300

107 001–107 500

12 600

181 001–181 500

9 100

201 501–202 000

3 300

20.

66 501–67 000

2 100

87 001–87 500

7 400

107 501–108 000

12 800

181 501–182 000

9 000

202 001–202 500

3 200

21.

67 001–67 500

2 300

87 501–88 000

7 600

108 001–108 500

12 900

182 001–182 500

8 900

202 501–203 000

3 000

22.

67 501–68 000

2 400

88 001–88 500

7 700

108 501–109 000

13 000

182 501–183 000

8 700

203 001–203 500

2 900

23.

68 001–68 500

2 500

88 501–89 000

7 800

109 001–111 000

12 900

183 001–183 500

8 600

203 501–204 000

2 800

24.

68 501–69 000

2 600

89 001–89 500

8 000

111 001–113 000

12 800

183 501–184 000

8 400

204 001–204 500

2 600

25.

69 001–69 500

2 800

89 501–90 000

8 100

113 001–115 000

12 700

184 001–184 500

8 300

204 501–205 000

2 500

26.

69 501–70 000

2 900

90 001–90 500

8 200

115 001–117 000

12 600

184 501–185 000

8 100

205 001–205 500

2 300

27.

70 001–70 500

3 000

90 501–91 000

8 400

117 001–119 000

12 500

185 001–185 500

8 000

205 501–206 000

2 200

28.

70 501–71 000

3 200

91 001–91 500

8 500

119 001–121 000

12 400

185 501–186 000

7 900

206 001–206 500

2 100

29.

71 001–71 500

3 300

91 501–92 000

8 600

121 001–123 000

12 300

186 001–186 500

7 700

206 501–207 000

1 900

30.

71 501–72 000

3 400

92 001–92 500

8 700

123 001–125 000

12 200

186 501–187 000

7 600

207 001–207 500

1 800

31.

72 001–72 500

3 500

92 501–93 000

8 900

125 001–127 000

12 100

187 001–187 500

7 400

207 501–208 000

1 600

32.

72 501–73 000

3 700

93 001–93 500

9 000

127 001–129 000

12 000

187 501–188 000

7 300

208 001–208 500

1 500

33.

73 001–73 500

3 800

93 501–94 000

9 100

129 001–131 000

11 900

188 001–188 500

7 200

208 501–209 000

1 300

34.

73 501–74 000

3 900

94 001–94 500

9 300

131 001–133 000

11 800

188 501–189 000

7 000

209 001–209 500

1 200

35.

74 001–74 500

4 100

94 501–95 000

9 400

133 001–135 000

11 700

189 001–189 500

6 900

209 501–210 000

1 100

36.

74 501–75 000

4 200

95 001–95 500

9 500

135 001–136 500

11 600

189 501–190 000

6 700

210 001–210 500

900

37.

75 001–75 500

4 300

95 501–96 000

9 600

136 501–138 500

11 500

190 001–190 500

6 600

210 501–211 000

800

38.

75 501–76 000

4 500

96 001–96 500

9 800

138 501–140 500

11 400

190 501–191 000

6 400

211 001–211 500

600

39.

76 001–76 500

4 600

96 501–97 000

9 900

140 501–142 500

11 300

191 001–191 500

6 300

211 501–212 000

500

40.

76 501–77 000

4 700

97 001–97 500

10 000

142 501–144 500

11 200

191 501–192 000

6 200

212 001–212 500

400

41.

77 001–77 500

4 800

97 501–98 000

10 200

144 501–146 500

11 100

192 001–192 500

6 000

212 501–213 000

200

42.

77 501–78 000

5 000

98 001–98 500

10 300

146 501–148 500

11 000

192 501–193 000

5 900

213 001–213 500

100

4. melléklet a 275/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez

A 3. § (5) bekezdése, valamint (7) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti kompenzáció összege

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1.

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció (Ft/hó)

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció (Ft/hó)

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció (Ft/hó)

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció (Ft/hó)

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció (Ft/hó)

2.

1–4000

0

132 001–132 500

3 900

148 501–149 000

8 100

182 001–182 500

8 900

198 501–199 000

4 200

3.

4 001–12 000

100

132 501–133 000

4 000

149 001–149 500

8 300

182 501–183 000

8 700

199 001–199 500

4 000

4.

12 001–20 000

200

133 001–133 500

4 100

149 501–150 000

8 400

183 001–183 500

8 600

199 501–200 000

3 900

5.

20 001–28 500

300

133 501–134 000

4 200

150 001–150 500

8 500

183 501–184 000

8 400

200 001–200 500

3 800

6.

28 501–36 500

400

134 001–134 500

4 400

150 501–151 000

8 700

184 001–184 500

8 300

200 501–201 000

3 600

7.

36 501–44 500

500

134 501–135 000

4 500

151 001–151 500

8 800

184 501–185 000

8 100

201 001–201 500

3 500

8.

44 501–52 500

600

135 001–135 500

4 600

151 501–152 000

8 900

185 001–185 500

8 000

201 501–202 000

3 300

9.

52 501–61 000

700

135 501–136 000

4 800

152 001–152 500

9 000

185 501–186 000

7 900

202 001–202 500

3 200

10.

61 001–69 000

800

136 001–136 500

4 900

152 501–153 000

9 200

186 001–186 500

7 700

202 501–203 000

3 000

11.

69 001–77 000

900

136 501–137 000

5 000

153 001–153 500

9 300

186 501–187 000

7 600

203 001–203 500

2 900

12.

77 001–85 500

1 000

137 001–137 500

5 200

153 501–154 000

9 400

187 001–187 500

7 400

203 501–204 000

2 800

13.

85 501–93 500

1 100

137 501–138 000

5 300

154 001–154 500

9 600

187 501–188 000

7 300

204 001–204 500

2 600

14.

93 501–101 500

1 200

138 001–138 500

5 400

154 501–155 000

9 700

188 001–188 500

7 200

204 501–205 000

2 500

15.

101 501–110 000

1 300

138 501–139 000

5 500

155 001–155 500

9 800

188 501–189 000

7 000

205 001–205 500

2 300

16.

110 001–118 000

1 400

139 001–139 500

5 700

155 501–156 000

10 000

189 001–189 500

6 900

205 501–206 000

2 200

17.

118 001–123 500

1 500

139 501–140 000

5 800

156 001–156 500

10 100

189 501–190 000

6 700

206 001–206 500

2 100

18.

123 501–124 000

1 600

140 001–140 500

5 900

156 501–157 000

10 200

190 001–190 500

6 600

206 501–207 000

1 900

19.

124 001–124 500

1 800

140 501–141 000

6 100

157 001–157 500

10 300

190 501–191 000

6 400

207 001–207 500

1 800

20.

124 501–125 000

1 900

141 001–141 500

6 200

157 501–158 500

10 500

191 001–191 500

6 300

207 501–208 000

1 600

21.

125 001–125 500

2 000

141 501–142 000

6 300

158 501–160 500

10 400

191 501–192 000

6 200

208 001–208 500

1 500

22.

125 501–126 000

2 200

142 001–142 500

6 500

160 501–162 500

10 300

192 001–192 500

6 000

208 501–209 000

1 300

23.

126 001–126 500

2 300

142 501–143 000

6 600

162 501–164 500

10 200

192 501–193 000

5 900

209 001–209 500

1 200

24.

126 501–127 000

2 400

143 001–143 500

6 700

164 501–166 500

10 100

193 001–193 500

5 700

209 501–210 000

1 100

25.

127 001–127 500

2 600

143 501–144 000

6 800

166 501–168 500

10 000

193 501–194 000

5 600

210 001–210 500

900

26.

127 501–128 000

2 700

144 001–144 500

7 000

168 501–170 500

9 900

194 001–194 500

5 500

210 501–211 000

800

27.

128 001–128 500

2 800

144 501–145 000

7 100

170 501–172 500

9 800

194 501–195 000

5 300

211 001–211 500

600

28.

128 501–129 000

2 900

145 001–145 500

7 200

172 501–174 000

9 700

195 001–195 500

5 200

211 501–212 000

500

29.

129 001–129 500

3 100

145 501–146 000

7 400

174 001–176 000

9 600

195 501–196 000

5 000

212 001–212 500

400

30.

129 501–130 000

3 200

146 001–146 500

7 500

176 001–178 000

9 500

196 001–196 500

4 900

212 501–213 000

200

31.

130 001–130 500

3 300

146 501–147 000

7 600

178 001–180 000

9 400

196 501–197 000

4 700

213 001–213 500

100

32.

130 501–131 000

3 500

147 001–147 500

7 700

180 001–181 000

9 300

197 001–197 500

4 600

33.

131 001–131 500

3 600

147 501–148 000

7 900

181 001–181 500

9 100

197 501–198 000

4 500

34.

131 501–132 000

3 700

148 001–148 500

8 000

181 501–182 000

9 000

198 001–198 500

4 300

1

A rendelet a 15. §-a alapján hatályát vesztette 2020. június 30-án.

2

A 4. § (1) bekezdés k) pontja a 232/2019. (X. 4.) Korm. rendelet 19. §-ával megállapított szöveg.

3

A 4. § (4) bekezdés b) pontja a 139/2019. (VI. 14.) Korm. rendelet 11. §-a szerint módosított szöveg.

4

A 10. § (1) bekezdése a 2/2019. (I. 22.) Korm. rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére