• Tartalom
Oldalmenü

28/2018. (XI. 15.) IM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 10/2015. (V. 29.) IM rendelet módosításáról1

2018.11.16.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 9. alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 10/2015. (V. 29.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) a következő 2/A. §-sal egészül ki:

2/A. § (1) Az előirányzatok terhére nyújtandó, ötmilliárd forintot el nem érő összegű költségvetési támogatás biztosítása a támogatási igény elbírálására jogosult döntésétől függően támogatói okirattal vagy támogatási szerződéssel történik.
(2) Az ötmilliárd forintot el nem érő összegű költségvetési támogatás nyújtása esetén a támogatás biztosítása módjáról a támogatási igény elbírálására jogosult a támogatás céljára, valamint a támogatandó tevékenység tervezett megvalósítására figyelemmel dönt.”

2. § Az IM rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 28/2018. (XI. 15.) IM rendelethez

    1.    Az IM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 7–8. sorai helyébe a következő sorok lépnek:

 

(A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

 

Áht. azonosító

Cím-
név

Alcím-
név

Jogcím-
csoport

Jogcím-
név

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő-
szerv

Lebo-
nyolító szerv

Európai uniós forrásból finan-szírozott költség-vetési támogatás közreműködő szervezete)

„7

296768

 

 

Igazságügyi regionális együttműködés

Az előirányzat biztosítja az igazságügyi regionális kapcsolatok fenntartásához és fejlesztéséhez társuló kiadások finanszírozását

gazdálkodó szervezet, civil szervezet, közalapítvány, természetes személy, államháztartáson belüli szervezet, államháztartáson kívüli egyéb jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet

egyedi döntéssel

előleg biztosítható

egy összegben vagy részletekben

támogatói okiratban vagy támogatási szerződésben foglaltak szerint

az Ávr. 84. §
(2) bekez-
dése szerint

8

228213

 

 

A büntető-
eljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás

Az előirányzat a büntetőeljárásról szóló törvény alapján
a) az egyszerűsített kártalanítási eljárás során létrejött írásbeli megállapodásban megállapított kártalanítás, valamint
b) az állam ellen indított kártalanítási és kártérítési perben
a felperes részére a jogerős bírósági határozatban megállapított kártalanítás és kártérítés, továbbá
c) az a)–b) pontokban rögzítettek járulékai, az ezekkel összefüggő banki, kincstári díjak, jutalékok, költségek és postaköltség megfizetésére használható fel.
A perekkel összefüggésben az államot megillető, befolyt követeléseket az előirányzat javára, a beszedéssel kapcsolatosan teljesített kiadásokat az előirányzat terhére kell elszámolni.

természetes személy

 

 

közvetlen kifizetés

–”

    2.    Az IM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 10. sora helyébe a következő sor lép:

 

(A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

 

Áht. azono-
sító

Cím-
név

Alcím-
név

Jogcím-
csoport

Jogcím-
név

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő-szerv

Lebo-
nyolító szerv

Európai uniós forrásból finan-szírozott költség-vetési támogatás közreműködő szervezete)

„10

331940

 

 

Magyar alkotmányos identitás kifejezésre juttatása, nemzettudat, jogvédelem és jogérvényesítés

Az előirányzat célja, hogy biztosítsa a forrást az alaptörvény szellemének a magyar alkotmányos és nemzeti identitás, valamint az ehhez kapcsolódó jogvédelem és jogérvényesítés vonatkozásában hazai és nemzetközi konferenciák megszervezéséhez, széles körű szakértői együttműködések, tapasztalatcserék, szakértői munkák megvalósításához.

gazdálkodó szervezet, civil szervezet, közalapítvány, természetes személy, államháztartáson belüli szervezet, államháztartáson kívüli egyéb jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet

egyedi döntéssel

előleg biztosítható

egy összegben vagy részletekben

támogatói okiratban vagy támogatási szerződésben foglaltak szerint

az Ávr. 84. §
(2) bekez-
dése szerint

–”

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. november 17. napjával.