• Tartalom

28/2018. (VIII. 29.) EMMI rendelet

28/2018. (VIII. 29.) EMMI rendelet

az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról1

2020.01.01.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont ga) alpontjában, h) pontjában,

a 2. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ib) alpontjában, valamint a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (3) bekezdés a) pontjában,

a 3. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ib) és id) alpontjában,

a 4. alcím és az 1–6. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ia) és ib) alpontjában,

az 5. alcím és a 7–8. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ia), ib) és if) alpontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről szóló 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet módosítása

1. §2

2. Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges oklevelek elismeréséről, továbbá az oklevelek külföldi elismertetéséhez szükséges hatósági bizonyítványok kiadásának egyes eljárási szabályairól szóló 30/2008. (VII. 25.) EüM rendelet módosítása

2. §3

3. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló
16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet módosítása

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

4. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló
22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosítása

7. §8

8. §9

9. §10

a)11

b)12

c)13

d)14

e)15

f) 4a. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

a) 1. melléklet 3a. pontjában foglalt táblázat B:2 mezőjében a „dento-alveoláris sebész” szövegrész helyébe a „dento-alveoláris sebész vagy fogpótlástan,” szöveg,

b)16

lép.

12. §17

5. A szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről szóló 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosítása

13. §18

14. § A 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 2. melléklet 22. pont 1.1. és 3.1. alpontjában a „Dento-alveoláris sebészet” szövegrészek helyébe a „Dento-alveoláris sebészet, Endodontia, Orális Implantológia és Fogpótlástan” szöveg lép.

6. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2018. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) A 10. § f) pontja, a 11. § a) pontja, a 14. §, valamint a 6. melléklet 2020. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 4. § és a 11. § b) pontja a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 25. és 35. cikkének, valamint a 41. cikk (1) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 28/2018. (VIII. 29.) EMMI rendelethez19

2. melléklet a 28/2018. (VIII. 29.) EMMI rendelethez20

3. melléklet a 28/2018. (VIII. 29.) EMMI rendelethez21

4. melléklet a 28/2018. (VIII. 29.) EMMI rendelethez22

5. melléklet a 28/2018. (VIII. 29.) EMMI rendelethez23

6. melléklet a 28/2018. (VIII. 29.) EMMI rendelethez

(Orális implantológia)
„1.1. Képzés belépési feltétele:
a) konzerváló fogászat és fogpótlástan,
b) parodontológia,
c) dento-alveoláris sebész,
d) arc-, állcsont-, szájsebészet szakvizsga és fogorvosi diploma,
e) arc-, állcsont-, szájsebészet szakvizsga és fogorvosi vagy
f) fogpótlástan
szakképesítés.”

7. melléklet a 28/2018. (VIII. 29.) EMMI rendelethez24

8. melléklet a 28/2018. (VIII. 29.) EMMI rendelethez25

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2020. január 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 10. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 10. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 10. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 10. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 11. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

Az 5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 7. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 8. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére