• Tartalom

28/2018. (X. 5.) AM rendelet

28/2018. (X. 5.) AM rendelet

az egyes mezőgazdasági támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról1

2018.10.06.

Az 1. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében,

a 3. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés d) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás részletes feltételeiről szóló 18/2011. (III. 9.) VM rendelet módosítása

1. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás részletes feltételeiről szóló 18/2011. (III. 9.) VM rendelet [a továbbiakban: 18/2011. (III. 9.) VM rendelet] 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A kötelezettség átadásának jóváhagyásáról szóló határozat véglegessé válását követően a kifizetési kérelmet – a 22. § (2) bekezdésében meghatározott határidőben – a kötelezettségátadással érintett tenyészetre vonatkozóan a kötelezettség átvevője nyújthatja be. Ha a kötelezettség átadásáról szóló döntés a kifizetésikérelem-beadási időszak végéig nem válik véglegessé, akkor a kifizetési kérelmet – a 22. § (2) bekezdésében meghatározott határidőben – a kötelezettség átvevője is benyújthatja.”

2. § A 18/2011. (III. 9.) VM rendelet a következő 34. §-sal egészül ki:

34. § Az egyes mezőgazdasági támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 28/2018. (X. 5.) AM rendelettel [a továbbiakban: 28/2018. (X. 5.) AM rendelet] megállapított 14. § (3) bekezdését a 28/2018. (X. 5.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő kötelezettségátadási eljárások esetében is alkalmazni kell.”

2. A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM rendelet módosítása

3. § A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM rendelet [a továbbiakban: 94/2013. (X. 10.) VM rendelet] 1. §-a a következő 13. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„13. mezőgazdasági termék: az EUMSz I. mellékletében felsorolt termékek, a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) hatálya alá tartozó halászati és akvakultúra-termékek kivételével,”
„(1a) A kedvezményezett az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 82. cikke szerinti kiegészítő nemzeti támogatásként a Vidékfejlesztési Programból megvalósuló, mezőgazdasági termékhez kapcsolódó beruházási intézkedésekhez (a továbbiakban: beruházási intézkedés) igénybe vett önerő és előfinanszírozására nyújtott, a már megkötött vagy új hitelhez, hitelkiváltáshoz és garanciaszerződéshez kapcsolódó kezességnek az egyes mezőgazdasági támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 28/2018. (X. 5.) AM rendelet [a továbbiakban: 28/2018. (X. 5.) AM rendelet] hatálybalépése után esedékes kezességi díjhoz jogosult igénybe venni az e rendelet szerinti támogatást.
(1b) Ha azonos elszámolható költségekhez kapcsolódóan a kezességi díj egy része de minimis támogatásként már a 28/2018. (X. 5.) AM rendelet hatálybalépését megelőzően elszámolásra került, akkor azt össze kell számítani az (1a) bekezdés szerinti, 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 82. cikke szerinti kiegészítő nemzeti támogatással.”

5. § A 94/2013. (X. 10.) VM rendelet 9. §-a a következő d) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

d) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet”

(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)

a) 3. § (1) bekezdésében a „támogatást vehet igénybe” szövegrész helyébe a „de minimis támogatásként támogatást vehet igénybe” szöveg,

b) 4. § (1) bekezdésében az „a Földművelésügyi Minisztérium” szövegrész helyébe az „az Agrárminisztérium” szöveg,

c) 7/A. § (3) bekezdés a) pontjában az „1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU rendelet” szövegrész helyébe az „1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet” szöveg

lép.

3. A pénzügyi fegyelem alkalmazásából eredő visszatérítésről szóló 51/2015. (IX. 7.) FM rendelet módosítása

7. § A pénzügyi fegyelem alkalmazásából eredő visszatérítésről szóló 51/2015. (IX. 7.) FM rendelet [a továbbiakban: 51/2015. (IX. 7.) FM rendelet] 1. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„3. tagállami keret: a 2017/2197/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletében meghatározott összeg;”

8. § Az 51/2015. (IX. 7.) FM rendelet 6. §-a a következő f) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

f) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 26. cikk (5) bekezdése értelmében a 2017-es pénzügyi évről átvitt előirányzatok visszatérítéséről szóló, 2017. november 27-i 2017/2197/EU bizottsági végrehajtási rendelet”

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

4. Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet módosítása

9. § Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet 3. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A 2. § alkalmazása során a Kincstár különösen a következő eseményeket ismeri el:)

i) az ügyfél növényállományának, illetve az ügyfél által termesztett gombafajoknak egy részét vagy teljes egészét sújtó fertőzés, illetve károsító járványos szintű előfordulásából eredő kártétel;”

5. Záró rendelkezés

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. október 7. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére