• Tartalom

280/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet

280/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek az építészeti alkotásokra, műszaki létesítményekre és azok terveire vonatkozó szerzői jogi szabályozással összefüggő módosításáról1

2019.12.31.

A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 8., 9. és 28. pontjában, valamint (3b) bekezdésében,

a 3. § (1) és (2) bekezdése tekintetében a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló 2010. évi CLVII. törvény 2. § (3) bekezdésében,

a 3. § (3) bekezdése tekintetében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés b) és c) pontjában,

a 2. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 4. pont 4.2. alpontjában,

a 3. alcím tekintetében a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 112. § (4) bekezdésében,

a 4. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

1. §2

2. §3

3. § (1)4

(2) Az R1. 3. § (1) bekezdés a) pontja a következő ac)–ae) alponttal egészül ki:

[Az építésügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) az Étv. 59. § (3) bekezdése szerinti feladatai ellátása keretében kizárólagos joggal a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Üzemeltető) útján gondoskodik

az 1. § (1) bekezdése szerinti dokumentációk Országos Központi Tervtárának fenntartásáról, fejlesztéséről, ennek keretében]

ac) rendelkezésre bocsátja az Állami Mintaterv Katalógus dokumentációit,
ad) vezeti az 1. § szerinti dokumentumok nyilvántartásait,
ae) létrehozza és működteti a Tervtárak Országos Adatbázisát,”

(3)5

(4)6

4. § (1)7

(2) Az R1. 4. §-a a következő (1a)–(1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az építészeti tervpályázatot kiíró köteles a Dokumentációs Központ részére ingyenesen átadni vagy megküldeni az 1. § (1b) bekezdése szerinti dokumentumok közül azokat, melyekre a pályázó tervező nem tart igényt.
(1b) A tervezési szerződés szerzői vagyoni jogokról rendelkező tartalmát az építész tervező vagy a megbízásából eljáró személy a szerzői vagyoni jogosultság nyilvántartása érdekében feltölti az építészeti alkotások szerzői jogi nyilvántartásába.”

(3) Az R1. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek teljesítését az Üzemeltető ellenőrzi, és a kötelezettség teljesítésének elmaradása esetén azt szükség szerint jelzi az érintett felügyeletét ellátó illetékes hatóságnak vagy más közfeladatot ellátó szervnek. Amennyiben a nemzeti tervvagyon körébe tartozó dokumentum birtokosa kötelezettségeit elmulasztja, úgy az Üzemeltető az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló rendelet szabályai szerint jár el.”

5. § Az R1. 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az Üzemeltető szolgáltatásai körében a kérelmező megbízása alapján és költségére
a) az építésügyi és építésfelügyeleti eljárásokhoz kapcsolódó más dokumentációs és adattárakból dokumentációkat, közérdekű adatokat,
b) építészeti-műszaki tervdokumentációk szerzőire, ennek hiányában árva műre vonatkozó adatokat, hozzájárulásokat
szerezhet be.”

6. §8

7. §9

2. Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet módosítása

8. §10

3. Az árva mű felhasználásának részletes szabályairól szóló 138/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

9. §11

10. §12

11. §13

4. A tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása

12. §14

13. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2019. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 3. § (2) bekezdése, a 4. § (2) és (3) bekezdése, valamint az 5. § 2019. december 31-én lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2020. január 1. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 3. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 3. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 4. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére