• Tartalom

283/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet

283/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet

a vámtanácsadói és vámügynöki nyilvántartásról és kötelező továbbképzésről

2019.01.21.

A Kormány az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény 212. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A vámtanácsadók és vámügynökök nyilvántartásának vezetésére vonatkozó rendelkezések

1. § (1) A vámtanácsadók és vámügynökök nyilvántartásába (a továbbiakban: nyilvántartás) történő felvétel iránti, az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 207. § (1) bekezdése és 211. § (1) bekezdése szerinti bejelentést elektronikus úton vagy papír alapon kell benyújtani a Kormányzati Portálon közzétett tájékoztatóban megjelölt címen. A vámtanácsadói, vámügynöki tevékenység megkezdése egyidejűleg egy bejelentésben is kezdeményezhető.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 22. § (1) bekezdésében meghatározott adatokon túl a felvételt kérő alábbi adatait tartalmazza, azzal, hogy a

Vtv. 211. § (1) bekezdése szerinti bejelentés esetén az f)–h) pont szerinti adatokat nem kell megadni:
a) születési hely és idő;
b) anyja leánykori neve;
c) levelezési cím (irányítószám, helység, utca, házszám);
d) telefonszám;
e) elektronikus elérhetőség;
f) az igazolvány-kiadás alapjául szolgáló szakképesítés, végzettséget igazoló oklevél, okirat száma, kiállító intézmény neve, kiállítás kelte;
g) egyéb szakképesítést igazoló oklevél, bizonyítvány megnevezése, száma, kiállító intézmény neve, kiállítás kelte;
h) nyelvvizsga (nyelv, típus, fokozat).
(3) Az (1) bekezdés szerinti bejelentéshez a bejelentő csatolja a nyilatkozatát arról, hogy nincs tudomása olyan tényről, körülményről, amely a tevékenység folytatását, az igazolvány kiadását és a nyilvántartásba történő felvételét kizárná, továbbá arról, hogy a (2) bekezdésben megadott adatok a valóságnak megfelelnek.
(4) Az (1) bekezdés szerinti bejelentéssel egyidejűleg a bejelentő a Vtv. 207. § (2) bekezdés b)–d) pontjában és a Vtv. 207. § (3)–(4) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítését igazolja.
(5) Ha a tevékenység végzése határon átnyúló tevékenység keretében történik, a tevékenység megkezdésének bejelentését a (2) bekezdés szerinti adattartalommal és a (3) bekezdés szerinti nyilatkozattal, valamint a Vtv. 207. § (5) bekezdése szerinti dokumentumokkal, elektronikus úton vagy papíralapon kell a nyilvántartásba vételt végző szervezethez benyújtani a Kormányzati Portálon közzétett tájékoztatóban megjelölt címen.

2. § (1) Ha a kérelmező

a) vámtanácsadó a nyilvántartásba vételhez a Vtv. 207. § (2)–(4) bekezdésében,

b) vámügynök a nyilvántartásba vételhez a Vtv. 211. § (2)–(4) bekezdésében

foglalt feltételeknek megfelel, továbbá a bejelentéséhez kapcsolódóan az 1. § (2) bekezdésében meghatározott adatokat hiánytalanul megadta, és az 1. § (3)–(4) bekezdésében meghatározott dokumentumokat, valamint az 1. § (5) bekezdése szerinti bejelentés esetén az ott meghatározott dokumentumokat a bejelentéshez hiánytalanul csatolta, akkor a nyilvántartásba vételt végző szervezet a kérelmezőt a Vtv. 208. § (1) bekezdése szerinti vámtanácsadói, illetve a Vtv. 211. § (2) bekezdése szerinti vámügynöki nyilvántartásba felveszi.

(2) Az 1. § (1) és (5) bekezdése szerinti bejelentéssel egyidejűleg a bejelentőnek a Vtv. 208. § (7) bekezdése szerinti igazolvány (a továbbiakban: vámtanácsadói igazolvány) és a Vtv. 211. § (5) bekezdése szerinti igazolvány (a továbbiakban: vámügynöki igazolvány) kiállításához 6 hónapnál nem régebbi igazolványképet kell benyújtania.

(3) A nyilvántartásba vételt végző szervezet a nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül gondoskodik a vámtanácsadói vagy vámügynöki igazolvány – kizárólag magyar nyelven történő – elkészítéséről és a nyilvántartásba vett személy részére történő megküldéséről. Az igazolvány kétoldalas, amelynek

a) előlapja

aa) a nyilvántartásba vételt végző szerv megnevezését,

ab) az igazolvány típusát (vámtanácsadói vagy vámügynöki),

ac) a nyilvántartási számot,

ad) az érintett természetes személy azonosító adatait és

ae) az igazolvány számát;

b) hátlapja

ba) a nyilvántartásba vételt végző szerv megnevezését,

bb) az érintett fényképét,

bc) az érintett nyilvántartásba vételére vonatkozó bejegyzést és az általa végezhető tevékenység megnevezését,

bd) az igazolvány érvényességi idejét, továbbá

be) a kiadmányozó aláírását és a nyilvántartásba vételt végző szervezet bélyegzőlenyomatát

tartalmazza.

(4) A vámtanácsadói, illetve a vámügynöki igazolvány a kiállítás napjától számított 10 évig, a Vtv. 209. § (1)–(2) bekezdése szerinti esetekben a tevékenység végzésétől történő eltiltás és a nyilvántartásból való törlés időpontjáig érvényes.

3. § (1) A nyilvántartásba vett személy

a) a vámtanácsadói, illetve vámügynöki nyilvántartás adataiban bekövetkezett változásnak a Vtv. 208. § (9) bekezdése szerinti, valamint

b) a vámtanácsadói, illetve vámügynöki igazolvány elvesztésének, megsemmisülésének vagy birtokából bűncselekmény vagy szabálysértés során történő kikerülésének a Vtv. 208. § (10) bekezdése szerinti

bejelentését az 1. § (2) bekezdésében meghatározott adattartalommal és a nyilvántartási számának megadásával köteles megtenni a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek.

(2) A bejelentő személy a vámtanácsadói, illetve a vámügynöki igazolvány pótlása iránti, a Vtv. 208. § (11) bekezdése szerinti kérelmét az 1. § (2)–(4) bekezdésében meghatározott adattartalommal és dokumentumokkal, illetve az 1. § (5) bekezdése szerinti bejelentés esetén a Vtv. 207. § (5) bekezdése szerinti dokumentumokkal nyújthatja be. A kérelemhez a bejelentő csatolja a nyilatkozatát arról, hogy nincs tudomása olyan tényről, körülményről, amely az igazolvány pótlását kizárná.

(3) Ha a nyilvántartásba vett személy vámtanácsadói, illetve a vámügynöki igazolványának érvényességi ideje lejár, legkorábban a lejáratot megelőző 60 napon belül kérheti az igazolványának cseréjét a 2. § (2) bekezdése szerinti igazolványkép és a cserével érintett korábbi igazolvány megküldése mellett. A kérelemhez csatolni kell a bejelentő nyilatkozatát arról, hogy nincs tudomása olyan tényről, körülményről, amely az igazolvány cseréjét kizárná. A megküldött korábbi igazolványt a nyilvántartásba vételt végző szervezet az új igazolvány kiadásával egyidejűleg megsemmisíti.

2. A vámtanácsadók és vámügynökök kötelező továbbképzésére vonatkozó rendelkezések

4. § (1) A szakmai továbbképzésre kötelezett vámtanácsadó és vámügynök a Vtv. 208. § (8) bekezdése szerinti továbbképzési kötelezettségét az e rendelet szerinti kreditpontok megszerzésével teljesíti.

(2) A Vtv. 208. § (8) bekezdése szerinti továbbképzési időszak tartama 1 év. Az első továbbképzési időszak a nyilvántartásba vétel évét követő év első napjával kezdődik. A továbbképzési év január 1-től december 31-ig tart.

(3) Egy továbbképzési időszak alatt – az 5–8. § szerinti továbbképzésben való részvétellel – a vámtanácsadónak összesen legalább 16 kreditpontot, míg a vámügynöknek összesen legalább 12 kreditpontot kell teljesítenie.

5. § (1) Továbbképzésnek minősül a továbbképzési időszakban

a) a vámjogi szakértői hatósági képzésről és hatósági vizsgáról szóló miniszteri rendelet szerinti képző szervek által szervezett, és a nyilvántartásba vételt végző szerv által kreditponttal minősített továbbképzési program, valamint

b) a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló kormányrendelet szerint akkreditált továbbképző szervezet által szervezett, és a nyilvántartásba vételt végző szerv által kreditponttal minősített továbbképzési program.

(2) Az (1) bekezdés szerinti továbbképzési program kreditpont-értéke legfeljebb 8 pont lehet. Az (1) bekezdés a) pontja szerinti ugyanazon továbbképzési program teljesítése – ideértve annak elektronikus változatát is – csak egyszer jogosít kreditpontra.

(3) Az (1) bekezdés szerinti továbbképzések kreditpont-értékének és oktatási időszakának (a továbbiakban: elszámolhatósági időszak) meghatározása érdekében a továbbképzés szervezésére és lebonyolítására jogosult (1) bekezdés szerinti szervezetek (a továbbiakban: továbbképző szervezet) a továbbképzési programjukat – minősítésre – a (4) bekezdésben meghatározott adattartalmú kérelemmel és az (5) és (6) bekezdés szerinti dokumentumokkal nyújthatják be a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek.

(4) A kreditpont-minősítési kérelem tartalmazza:

a) a továbbképző szervezet nevét, székhelyét, levelezési címét, cégjegyzékszámát vagy egyenértékű hivatalos nyilvántartási számát és a nyilvántartásba vétel évét, honlapjának címét, hivatalos képviselőjének és a továbbképzéssel összefüggő kapcsolattartásra kijelölt személynek vagy oktatásszervezőnek a nevét, beosztását, telefonszámát, elektronikus elérhetőségét, valamint a továbbképző szervezet (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti típusát,

b) a minősítésre benyújtott továbbképzési program címét, szakterületét, a továbbképzés formáját, a továbbképzés időtartamát, az elszámolhatóság kérelmezett időszakát, a kapcsolódó információs segédanyag bemutatását, a továbbképzésen oktatók név szerinti felsorolását, elektronikus képzési formában tervezett megvalósítás esetén a technikai hátteret bemutató leírást, valamint a továbbképzési program szakmai tartalmának, tematikájának bemutatását legalább 2000, legfeljebb 12 000 karakter terjedelemben,

c) a továbbképző szervezet továbbképzési tevékenységével összefüggésben a továbbképző szervezet szakmai tevékenységének rövid bemutatását legfeljebb 9000 karakter terjedelemben, a továbbképzés lebonyolításához szükséges tárgyi, technikai feltételek és az oktatással kapcsolatos nyilvántartási rendszer leírását, a továbbképző szervezettel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló oktatók név szerinti felsorolását és szakmai, oktatási tevékenységük bemutatását,

d) – ha a kreditpont-minősítési kérelem elektronikus továbbképzési formában megvalósuló továbbképzési program minősítésére irányul – az elektronikus továbbképzés programjához való hozzáférési azonosítót.

(5) A (3) bekezdés szerinti kreditpont-minősítési kérelemhez csatolni kell a továbbképző szervezet nyilatkozatát arról, hogy

a) haladéktalanul bejelenti a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek, ha a kérelem vagy a (6) bekezdés szerinti igazolások tartalmában változás következik be, vagy ha a továbbképző szervezet a továbbiakban nem felel meg az e rendeletben meghatározott követelményeknek,

b) teljeskörűen megfelel az e rendeletben foglalt továbbképzéssel kapcsolatos követelményeknek,

c) a kérelemben, valamint a mellékleteiben megadott adatok és benyújtott dokumentumok a valóságnak megfelelnek,

d) a továbbképző szervezet tevékenysége a létesítő okiratában feltüntetett tevékenységek között szerepel,

e) a (4) bekezdés d) pontsetén az elektronikus képzési rendszere megfelel a 6. § (4) bekezdésében foglalt elektronikus továbbképzés feltételeinek, ideértve az igazolás kiállítását, a résztvevők nyilvántartását és az ellenőrzés módszerét is,

f) kizárólag a nyilvántartásba vételt végző szerv által elfogadott és (4) bekezdés szerinti továbbképzési program teljesítése esetén adja ki a kreditpontról szóló igazolást a továbbképzésben részt vevőnek.

(6) A (3) bekezdés szerinti kérelemhez mellékelni kell továbbá a kérelemben megjelölt oktató

a) szakirányú felsőfokú végzettségét, valamint releváns szakképesítését igazoló okleveleinek másolatát,

b) részletes szakmai önéletrajzát (különös tekintettel a kérelemben foglalt témakörnek és szakterületnek megfelelő – az adott továbbképzési évet megelőző 5 évben megszerzett – legalább 3 éves szakmai és oktatási gyakorlatra vonatkozóan),

c) nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a továbbképző szervezetnél oktatást vállal.

(7) A (6) bekezdés szerinti dokumentumokat az adott továbbképzési évben első alkalommal benyújtott kérelemhez kell mellékelni. Ha a (6) bekezdés szerinti dokumentumok adattartalma az adott továbbképzési év során nem változott, erről a továbbképző szervezet a továbbképzési év során benyújtott további kreditpont-minősítési kérelemben tesz nyilatkozatot. Ha a kérelmező nem nyilatkozik az adatok változatlanságáról, akkor a (6) bekezdés szerinti dokumentumokat minden egyes kérelemhez csatolni kell.

(8) Az (1) bekezdés szerinti továbbképzésen való részvételt, valamint a teljesített kreditpontok tanúsító igazolásaként a minősített továbbképzési programon való részvételt, a továbbképző szervezet által kiállított igazolás tanúsítja, amely tartalmazza az igazolás sorszámát, a továbbképzésre kötelezett nevét, nyilvántartási számát, az igazolást kibocsátó továbbképző szervezet nevét és székhelyét, a továbbképzés adatait (képzés formája, időtartama, helyszíne, időpontja, kezdete és vége), a teljesített továbbképzési program címét, kreditpont-minősítési határozatának számát, elszámolhatósági időszakát, kreditpont értékét, az igazolást kiadó személy nevét, beosztását.

(9) A szabályszerűen benyújtott (3) bekezdés szerinti kérelem alapján a továbbképzési program szakmai tartalmára, aktualitására, időtartamára, a tartalom és az időkeret, a tartalom és a cím összhangjára, valamint a program elméleti és gyakorlati jellegére figyelemmel kell a továbbképzési program kreditpont-értékét és elszámolhatósági időszakát meghatározni.

(10) A (3) bekezdés szerinti kérelmet és mellékleteit elektronikus úton kell benyújtani.

(11) A nyilvántartásba vételt végző szervezet a minősített továbbképzési programok adatait a kreditpont-minősítési eljárás befejezését követő hónap 15. napjáig közzéteszi az egységes Kormányzati Portálon, a program kreditpont-értékével és elszámolhatósági időszakával együtt.

(12) A minősített továbbképzési program minősítése az elszámolhatósági időszak alatt, visszavonás esetén a visszavonásig hatályos.

(13) A kreditpont-minősítési eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni az e rendeletben foglaltak figyelembevételével.

6. § (1) A továbbképzési programok megvalósíthatók kontakt vagy elektronikus képzés formájában.

(2) Kontakt képzésnek minősül az a továbbképzés, amelynek teljes időtartama alatt a képzés helyszínén a résztvevő személyesen jelen van.

(3) Elektronikus képzésnek minősül minden olyan képzés, továbbképzés, amelynek tananyaga elektronikus közvetítő felületen keresztül jut el a képzésben részt vevőhöz, akinek a képzésben való részvétele során kifejtett tevékenysége ezen elektronikus közvetítő felületen keresztül valósul meg. Az elektronikus képzés formája e-learning vagy online képzés lehet.

(4) A továbbképző szervezet a továbbképzési programot akkor szervezheti és bonyolíthatja elektronikus képzési formában, valamint az elektronikus továbbképzési program akkor minősíthető kreditponttal, ha a továbbképző szervezet

a) elektronikus képzési rendszere által biztosított a résztvevő által teljesített továbbképzési program kezdeti és befejezési időpontjának perc pontosságú rögzítése, valamint a képzésben való folyamatos jelenlétének ellenőrzése,

b) elektronikus képzési rendszerének elektronikus naplójában rögzíthető, valamint a továbbképzésen való részvételkor és azt követő 8 évig ellenőrizhető, hogy a továbbképzésre kötelezett személy,

ba) az elektronikus felületre bejelentkezve a továbbképzési programot – több oktatási egység, modul esetén az egyes egységeket, modulokat – megkezdte és a továbbképzési program – több oktatási egység, modul esetén az egyes egységek, modulok – befejezéséig a képzésben kijelentkezés nélkül részt vett,

bb) a továbbképzés oktatási programjának kreditpont-minősítési kérelemben megadott teljes időtartama alatt jelen volt, ezáltal a továbbképzés oktatási programjának egészét, annak valamennyi oktatási egységét, modulját teljesítette,

bc) ugyanazon, az adott továbbképzési program kezdetétől, annak befejezéséig tartó időtartam alatt csak egy továbbképzési programot kezdett meg, és annak befejezéséig újabb továbbképzési programot nem kezdett meg,

bd) a megkezdett továbbképzési programot legkésőbb a kezdéstől számított 60 napon belül teljesítette, legkésőbb az adott továbbképzési év utolsó napjáig,

c) a résztvevő részére a továbbképzés teljesítéséről szóló igazolást a továbbképzési program teljes egészének teljesítése esetén, a teljesítés b) pontban foglalt feltételeinek ellenőrzését követően állítja ki.

(5) A megvalósított elektronikus képzésért a továbbképző szervezet a továbbképzésben részt vevő személy számára csak akkor állíthat ki kreditpont-igazolást, ha a továbbképzés teljesítése a (4) bekezdés b) pontjában foglalt feltételeknek megfelel.

(6) A továbbképzésben részt vevő személy adott évi továbbképzésének teljesítésébe csak akkor számítható be az elektronikus képzésben való részvételért a továbbképzési program minősítésekor megállapított kreditpont, ha az elektronikus továbbképzést a (4) bekezdés b) pontjában foglalt szabályok szerint az adott továbbképzési évben teljesíti.

7. § (1) A továbbképzés megvalósításával összefüggésben a továbbképző szervezet köteles:

a) a továbbképzéseket az e rendelet, valamint a kreditpont-minősítési kérelemben rögzített tematika szerint, az elszámolhatósági időszakban, oktatásra alkalmas körülmények között, szakirányú felsőfokú végzettséggel és legalább 3 éves oktatói gyakorlattal rendelkező oktatókkal, a saját neve alatt szervezni és lebonyolítani,

b) legalább a továbbképzés időpontját – elektronikus képzés esetén az elektronikus képzési tevékenység megkezdését – megelőző ötödik napon a (2) bekezdés szerinti adattartalommal kérelmezni a tervezett továbbképzések kreditpont-minősítését az egységes Kormányzati Portálon megjelenő tájékoztatóban közzétett címen, és biztosítani a bejelentett továbbképzések ellenőrizhetőségét,

c) a kreditpont-minősítési kérelemben megjelölt oktató személyében bekövetkezett változást haladéktalanul, de legkésőbb a képzés megkezdése előtt bejelenteni, valamint az új oktató 5. § (6) bekezdésében meghatározott dokumentumait az egységes Kormányzati Portálon megjelenő tájékoztatóban közzétett címre megküldeni,

d) elektronikus képzés esetén ellenőrzés céljából folyamatos hozzáférést biztosítani az elektronikus képzés továbbképzési programjához a nyilvántartásba vételt végző szervezet számára,

e) ha azt a kreditpont-minősítési kérelemben vállalta, a továbbképzés megkezdésekor valamennyi résztvevő számára térítésmentesen információs anyagot biztosítani,

f) a továbbképzéseken a részvétel igazolására jelenléti ívet vezetni, amely tartalmazza a továbbképző szerv nevét, címét, a továbbképzés helyét, időpontját, a program címét, kreditpont-minősítési határozatának számát, az oktatók nevét, a résztvevők nevét, nyilvántartási számát, aláírását, elektronikus képzés esetén elektronikus naplózással nyilvántartani az elektronikus képzési programot teljesítőket,

g) a jelenléti ívet a továbbképzés lebonyolítását követően lezárni, és legkésőbb hét napon belül megküldeni a nyilvántartásba vételt végző szervezet részére az egységes Kormányzati Portálon megjelenő tájékoztatóban közzétett címre,

h) az elszámolhatóság időszakában lebonyolított továbbképzések vonatkozásában a továbbképzésen való részvételről, a továbbképzés időpontjáról és a megszerzett kreditpontokról igazolást kiadni a képzés befejezését követő hónap végéig, a továbbképzés teljes időtartamán részt vevők részére, az 5. § (8) bekezdésében meghatározott adattartalommal, elektronikus képzés esetén az elektronikus képzési rendszeren keresztül, utólag nem szerkeszthető formátumban,

i) egyértelműen nyomon követhető módon bemutatni, hogy a továbbképzésen részt vevő személy mely továbbképzésen, mennyi kreditpontról kapott igazolást,

j) az általa vezetett nyilvántartásokat (ideértve a jelenléti íveket és valamennyi továbbképzéssel összefüggő dokumentációt is) legalább 8 évig megőrizni,

k) kontakt képzés esetén a b) pont szerint bejelentett időpontban és helyszínen a továbbképzés teljes időtartama alatt az akkreditált szervezet képviseletére legalább 1 fő részvételét biztosítani a továbbképzés adminisztratív teendőinek ellátására, valamint a továbbképzés jogszabályi előírásoknak megfelelő lebonyolítása érdekében,

l) a Kormányzati Portálon közzétett, a továbbképzések szervezésének és lebonyolításának szabályairól szóló tájékoztatóban foglaltakat betartani.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kérelemben a továbbképző szerv nevét, címét, a témafelelős nevét és telefonszámát, a képzés helyét, a tervezett létszámot a továbbképzési program címét, a továbbképzési program kapcsán kibocsátott kreditpont-minősítési határozat számát, a továbbképzés időpontját a pontos dátum és a kezdő és végső időpontok feltüntetésével és az oktatók nevét kell megadni.

8. § A Vtv. 208. § (8) bekezdése szerinti továbbképzési kötelezettség teljesítését az 5. § (8) bekezdése szerinti igazolások, illetve a 10. § (2) bekezdése és a 11. § (1) bekezdése szerinti igazolások – Kormányzati Portálon közzétett tájékoztatóban megjelölt címre történő – benyújtásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek, legkésőbb az adott továbbképzési évet követő év január 30-ig.

9. § A nyilvántartásba vételt végző szervezet az e rendelet szerinti továbbképzések szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos tevékenységeket, valamint a továbbképzésre vonatkozó követelmények teljesítését ellenőrizheti.

3. Szakmai rendezvények kreditpont minősítése

10. § (1) Továbbképzési év során teljes napi szakmai rendezvény esetén 2 kreditpont, félnapos szakmai rendezvény esetén 1 kreditpont számítható be a továbbképzés teljesítésébe, ha a továbbképzésre kötelezett vámszakmai érdekképviseleti vagy szakmai szervezetek tagjaként az 5. § (1) bekezdése szerinti továbbképzésnek nem minősített szakmai rendezvényen részt vesz.

(2) A szakmai szervezet tagja az a természetes személy, aki a továbbképzési évben 3 hónapot meghaladóan, és a továbbképzési év utolsó napján tagja a szakmai szervezetnek. A szakmai szervezet tagjának minősül az a természetes személy is, akinek foglalkoztatója a továbbképzési évben 3 hónapot meghaladóan, és a továbbképzési év utolsó napján tagja a szakmai szervezetnek, feltéve, hogy foglalkoztatója nevében a szakmai szervezet által szervezett szakmai konzultációkon, képzéseken, szakmai rendezvényeken jogosult részt venni. A részvétel igazolására a szakmai rendezvényen a vámszakmai érdekképviseleti vagy szakmai szervezetek által kiállított igazolás szolgál, amelyet a továbbképzésre kötelezett személy köteles benyújtani. Az igazolás az igazolás sorszámát, a résztvevő nevét, nyilvántartási számát, az igazolást kibocsátó továbbképző szervezet nevét és székhelyét, a szakmai rendezvény adatait (formája, időtartama, helyszíne, időpontja, kezdete és vége), az igazolást kiadó személy nevét, beosztását tartalmazza.

4. Vámszakmai kiadványok kreditpont minősítése

11. § (1) Ha továbbképzésre kötelezett személy az adott továbbképzési évben valamely, a (2) és (3) bekezdés szerint kreditpontra minősített vámszakmai kiadványt vásárol, annak a minősítés során meghatározott kreditpont-értéke, de legfeljebb 2 kreditpont beszámítható az adott évi továbbképzésének teljesítésébe, ha a továbbképzésre kötelezett a kiadvány megvásárlását igazoló számla másolatát a kreditpont beszámításra vonatkozó kérelmével együtt benyújtja a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek.

(2) A vámszakmai kiadványok kreditpont minősítését a (3)–(5) bekezdés alkalmazásával a nyilvántartásba vételt végző szerv végzi, azzal, hogy a vámszakmai kiadvány alatt a (6) bekezdés szerinti kiadványt kell érteni.

(3) A vámszakmai kiadványok kiadását végző személyek vagy szervezetek kreditpont-minősítési eljárás keretében kérhetik a vámszakmai kiadványaik kreditpont-értékének megállapítását, a nyilvántartásba vételt végző szervezetnél. A kérelem tartalmazza

a) a kreditpont-minősítési eljárást kezdeményező, a kiadvány kiadására jogosult szervezet (a továbbiakban együtt: kiadó) nevét,

b) a kiadó székhelyét, a kiadó levelezési címét,

c) a kiadó telefonszámát, faxszámát, elektronikus címét, honlapjának címét, felelős vezetőjének nevét, felelős vezetőjének elérhetőségét (telefonszám, elektronikus elérhetőség),

d) a kiadvány szerzőjének (szerzőinek) nevét,

e) a kiadvány címét, megjelenési formáját (papír alapú vagy elektronikus könyv, napi lap, periodika, alkalmi kiadvány, egyéb), megjelenésének dátumát és terjedelmét (ív, oldalszám),

f) a kiadvány hozzáférését elektronikus megjelenési mód esetén, a kiadvány elszámolhatóságának kérelmezett időszakát,

g) a kiadó által a kérelemmel összefüggő kapcsolattartásra kijelölt személy nevét, beosztását, elérhetőségét.

(4) A vámszakmai kiadvány minősítéséhez a kérelem benyújtásával egyidejűleg meg kell küldeni a minősítendő kiadvány 2 példányát, illetve elektronikus kiadvány esetében biztosítani kell az ahhoz való hozzáférési jogot.

(5) A kiadványok legfeljebb 2 kreditpont értékre minősíthetők a releváns szakmai tartalom, az aktualitás, a terjedelem, a tartalom és terjedelem összhangja, valamint az elméleti és gyakorlati jelleg alapján. A szakmai folyóirat és a folyóirat jelleggel megjelenő elektronikus információs eszköz, web alapú alkalmazás esetében kreditpont érték legalább fél éves előfizetés esetére állapítható meg.

(6) Vámszakmai kiadvány a vámtanácsadók vagy vámügynökök továbbképzése szempontjából releváns tartalmat hordozó, papír alapon vagy elektronikus adathordozón kiadott tananyag, vámszakmai ismereteket tartalmazó kiadvány – ideértve a szakkönyvet, valamint a minősítési kérelem benyújtását megelőző legalább 24 hónapon keresztül legalább negyedévente folyamatosan megjelenő vámszakmai folyóiratot is – vagy releváns vámszakmai ismereteket közvetítő információs eszköz, web alapú alkalmazás.

5. Az igazgatási szolgáltatási díjra vonatkozó rendelkezések

12. § (1) A vámtanácsadói, illetve vámügynöki nyilvántartásba való felvételért, a vámtanácsadói, illetve vámügynöki igazolvány pótlásáért, a nyilvántartásban szereplő adatok módosításáért és a kérelemre történő nyilvántartásból való törlésért, a nyilvántartásba vételt, az igazolvány cseréjét kérő természetes személynek, továbbá az igazolvány pótlását, az adatok módosítását, valamint a nyilvántartásból való törlést kérő nyilvántartásban szereplő természetes személynek, továbbá a tevékenység határon átnyúló jelleggel történő megkezdésének és folytatásának bejelentésével összefüggő eljárás lefolytatásáért, a bejelentést tevő természetes személynek igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetnie az eljárás kezdeményezésével egyidejűleg. A vámtanácsadói és vámügynöki tevékenység egyidejűleg történő nyilvántartásba vételéhez külön-külön kell a díjat megfizetni.

(2) A vámtanácsadói, vámügynöki tevékenység nyilvántartásba vételi eljárás díja 8000 forint.

(3) A vámtanácsadói, illetve vámügynöki igazolvány pótlásának, az új igazolvány kiállítását eredményező adatmódosításnak, valamint a kérelemre történő nyilvántartásból való törlésnek a díja 3000 forint. Ha az adatmódosítás új igazolvány kiadását nem vonja maga után, a nyilvántartásban szereplő adatváltozás átvezetésének díja 2000 forint.

(4) A vámtanácsadói, vámügynöki tevékenység határon átnyúló jelleggel történő megkezdésének és folytatásának bejelentése alapján történő nyilvántartásba vételi eljárás díja 7000 forint.

(5) Az 5. § (3) bekezdése és a 11. § (3) bekezdése alapján kreditpont-minősítési kérelmet benyújtó továbbképző szervezetnek a kreditpont-minősítési eljárásért az eljárás kezdeményezésével egyidejűleg igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie. A kreditpont-minősítési eljárás díja 7000 Ft, amelyet minden kérelem vonatkozásában külön-külön kell megfizetni.

(6) A (2)–(5) bekezdés szerinti díjat a Pénzügyminisztérium 10032000-01460658-00000000 számú számlájára, az e célból rendszeresített fizetési számlára történő készpénzbefizetési megbízással vagy fizetési számlák közötti átutalással kell megfizetni.

(7) A (2)–(5) bekezdés szerinti díj az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium működési bevétele.

(8) Ha a kérelem és a befizetést igazoló okiratok alapján megállapítható, hogy az ügyfél a (2)–(5) bekezdésben meghatározott mértéket meghaladó összegű díjat fizetett, a többletet vissza kell téríteni.

(9) A többlet visszatérítést hivatalból kell elrendelni, és annak teljesítéséről 30 napon belül intézkedni kell.

(10) A díjfizetés vonatkozásában az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2) és (3) bekezdésében, 31. § (1) és (3) bekezdésében, valamint 73/A. §-ában foglaltakat, a mulasztási bírságra az Itv. 82. §-ában foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az ott nevesített illeték helyett díjat kell érteni.

6. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

14. § E rendelet rendelkezéseit a 2018. május 18-át követően benyújtott vámtanácsadói, vámügynöki nyilvántartásba való felvételre vonatkozó bejelentésekre is alkalmazni kell.

15. § (1) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 10-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 18. cikk (3) bekezdésének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére