• Tartalom

290/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet

290/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet

az egyes informatikai és elektronikus ügyintézési tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2018.12.22.

A Kormány a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 2. és 4. alcím vonatkozásában az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 3. alcím vonatkozásában az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105. § (3) bekezdés k) pontjában, 105. § (5a) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. § Hatályát veszti a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. pontja.

2. A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló
309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet] 2/A. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

3. § Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet] 3. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

4. A Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

4. § A Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: KAK Korm. rendelet] 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

5. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § (1) E rendelet 2. és 4. alcíme a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikkének való megfelelést szolgálja.

(2) E rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. melléklet a 290/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez

A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2/A. melléklete a következő 3. és 4. ponttal egészül ki:
„3. A Külgazdasági és Külügyminisztérium
belföldön nem köteles a központi szolgáltatótól igénybe venni az 1. melléklet
a) A) alcím 1. pont 1.2., 1.3. alpontjában, 2. pont 2.4., 2.9–2.10. alpontjában és 3. pont 3.1. alpontjában, valamint
b) B) alcím 1., 3., 9., 12., 13., 14., 15., 16., 19. pontjában
felsorolt szolgáltatásokat, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó informatikai beszerzések kivételével.
4. A 2. és 3. pontban rögzítetteken túlmenően a Külgazdasági és Külügyminisztérium belföldön nem köteles a központi szolgáltatótól igénybe venni az 1. melléklet A) alcím 1. pont 1.5. alpontjában rögzített szolgáltatást, beleértve a szolgáltatáshoz kapcsolódó informatikai beszerzésekről való gondoskodást is.”

2. melléklet a 290/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez

Az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kötelezően biztosítandó központosított alkalmazás-üzemeltetési és e rendszereket érintő alkalmazás-fejlesztési szolgáltatások
1. Az önkormányzati ASP rendszer keretében működő gazdálkodási szakrendszer
2. Külön jogszabályban meghatározott személyiadat- és lakcímnyilvántartáshoz kapcsolódó rendszerek (SZL, SZIG, eSZIG, LIG, cím és körzetnyilvántartás, TSZR, ESZF, Nemzeti Arcképtár /NAT/)
3. Külön jogszabályban meghatározott központi címregiszter (KCR)
4. Külön jogszabályban meghatározott központi idegenrendészeti nyilvántartáshoz kapcsolódó egyes rendszerek (IDR, ISZL, IDEGEN)
5. Külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési nyilvántartáshoz kapcsolódó rendszerek (JÁRMŰ, Vezetői engedély /VEN/, Származásellenőrzés /SZENY/, Közlekedési Okmánytár, PARKIG, eredetiségvizsgálat /KERT/, Útdíj-díjmentes, EUCARIS)
6. Külön jogszabályban meghatározott közlekedési biztonsági kiszolgáló rendszer (KBKR)
7. Külön jogszabályban meghatározott elektronikus útdíj rendszer gyorsítótár (e-Útdíj)
8. Külön jogszabályban meghatározott kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási rendszer (IGFB)
9. Külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési előéleti pontrendszer (Pontrendszer)
10. Külön jogszabályban meghatározott elektronikus anyakönyvi rendszer (EAK)
11. Külön jogszabályban meghatározott arcképelemzési nyilvántartás és arcképelemző rendszer (ÁAAR)
12. Külön jogszabályban meghatározott egyéni vállalkozó nyilvántartási rendszer (EVNY)
13. Külön jogszabályban meghatározott szabálysértési nyilvántartási rendszerhez kapcsolódó egyes rendszerek (SZNYR, STAT-VIR)
14. Külön jogszabályban meghatározott bűnügyi nyilvántartási rendszerhez kapcsolódó egyes rendszerek (HCR-bűnügyi, ERHAB)
15. Külön jogszabályban meghatározott központi útiokmány nyilvántartási rendszer (EPASS)
16. Külön jogszabályban meghatározott elektronikus ügyfélazonosítást segítő és elektronikus ügyintézést támogató rendszerek (UKAPU), Összerendelési Nyilvántartáshoz kapcsolódó rendszerek (ÖNY), Az elektronikus ügyintézést igénybe vevő, külföldön élő természetes személyek személyi nyilvántartása (3NYT), Időszakos Értesítési Szolgáltatás (RÉR), Részleges Kódú Telefonos Azonosítás (RKTA), Elektronikus hatósági ügyintézést és tájékoztatást segítő internetes szolgáltató rendszer
17. Elektronikus hatósági ügyintézést és tájékoztatást segítő internetes szolgáltató rendszer – Webes Ügysegéd (WÜ)
18. Elektronikus hatósági ügyintézést és tájékoztatást segítő telefonos szolgáltató rendszer (Effector)
19. Külön jogszabályban meghatározott Schengeni Információs Rendszer magyar nemzeti részének központi informatikai elemei (SIS II NS.CP)
20. Külön jogszabályban meghatározott nemzeti egységes kártya-kibocsátási keretrendszer (NEK)
21. Jogügyletek biztonságát szolgáló keretrendszer (JÜB)
22. Külön jogszabályban meghatározott jármű figyelőztetési rendszer üzemeltetése (Figyelőztetés)
23. Külön jogszabályban meghatározott központi tanúvédelmi rendszer üzemeltetése (KTR, BÁSTYA)
24. A szolgálati lőfegyverek, lőszerek, robbanóanyagok és pirotechnikai eszközök tárolásának és biztonsági követelményeinek meghatározásáról, a lőfegyverek, lőszerek és fegyverzeti tartozékok kezelésének, nyilvántartásának, őrzésének és ellenőrzésének szabályozásáról szóló 13/2013. (IV. 11.) ORFK utasítás alapján kialakított szolgálati lőfegyver-nyilvántartás (Fegyver)
25. Külön jogszabályban meghatározott Magyar igazolvány rendszer (MIG)
26. Külön jogszabályban nevesített Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás (KÜNY)
27. Szakrendszeri Kódképző és Kapcsolatkezelő Alkalmazások
28. Általános Közigazgatási Statisztikai Adatgyűjtő Rendszer
29. Elektronikus Felügyeleti és Ellenőrzési Rendszer
30. A központi okmány keretrendszer mellett kialakított Integrált Napló
31. Vezetői Információs Portál
32. Központi Jogosultságkezelő Rendszer
33. Központi Okmánytár Okmányfeldolgozó és Lekérdező Rendszer (KOTAR)
34. Iratérvényességi Nyilvántartás rendszer
35. Központi Közigazgatási Adatszolgáltató és Adatfogadó Rendszer (KAAR)
36. Központi okmánygyártás (SZIG, Útlevél, VEN, Magyar igazolvány), (MOKA)
37. Okmányügyek Intézését Segítő Mobilalkalmazás rendszer (OkmányApp)
38. Okmányok Képfelvételező és adatfeldolgozó rendszere (Fotoshop)
39. Központi Okmány megszemélyesítő Rendszer (Erkölcsi bizonyítvány, Származásellenőrzési határozatok, Gépjármű törzskönyv)
40. Egyéb okmánymegszemélyesítő rendszerek: Szolgálati igazolványok, Diákigazolvány, Vitorlás kártya, Polgárőr kártya
41. Integrált Portál alapú lekérdező rendszer (IPL)
42. Központi Certifikáció és tanúsítvány generáló rendszer
43. Elektronikus Kormányiroda (EKI)
44. Központi Időpontfoglaló Alkalmazás
45. Nemzeti Konzultációk IT kiszolgáló rendszere
46. Központi Közigazgatási Naplórendszer (NLR)
47. A Magyar Nemzeti Public Key Directory
48. Mobil okmányirodai időpontfoglalás
49. Kormányablakok Tudástárát működtető Szerkesztőségi rendszer és Portál
50. Külön jogszabályban meghatározott, az Európai unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásához kapcsolódó rendszerek (HCR-tagállami)
51. Központi Kormányzati Hírlevélküldő rendszer
52. Jogszabályban meghatározott helyi közszolgáltatás információs rendszer (IKIR)
53. Központi Médiatár informatikai rendszer
54. Büntetőeljárási ügyviteli nyilvántartási rendszer
55. Elektronikus modus operandi rendszer (kriminalisztikai nyilvántartás)
56. A rendvédelmi szervek feladatkörébe utalt közhatalmi díj- és szankciójellegű bevételek kezelését támogató pénzügyi analitikus nyilvántartás
57. Elővezetések kezelését biztosító ügyviteli nyilvántartási rendszer
58. Független Rendészeti Panasztestület eljárást támogató rendszer
59. Határrendészeti, határellenőrzési és idegenrendészeti eljárást támogató ügyviteli nyilvántartási rendszer
60. Határrendészeti, igazgatásrendészeti, idegenrendészeti, közrendvédelmi, közlekedésrendészeti egységes rendészeti statisztika
61. A rendvédelmi szervek feladatkörébe utalt közigazgatási bírság kezelését támogató ügyviteli nyilvántartási rendszer
62. Közlekedési eljárások kezelését támogató ügyviteli nyilvántartási rendszer
63. Központi Érkeztető Rendszer
64. Központosított rendvédelmi adattári lekérdező rendszer
65. Rendvédelmi közterületi intézkedéstámogató és lekérdező mobileszköz rendszer
66. Küldemény Dokumentumtár Szolgáltatás
67. Minősített adatkezelést és adatgyűjtést támogató ügyviteli nyilvántartási rendszer
68. Objektív Felelősség ügyviteli nyilvántartási rendszer
69. Objektumokba való beléptetést támogató rendszer
70. Országos polgári lőfegyver nyilvántartási rendszer
71. Pénzmosás elleni eljárások ügyviteli nyilvántartási rendszere
72. Polgári Veszélyhelyzeti Információs Rendszer
73. Rendőrség engedélyügyekkel kapcsolatos rendszer
74. Rendvédelmi állampolgári tájékoztató rendszer
75. Rendvédelmi bér- és egyéb juttatások kifizetését támogató rendszer
76. Rendvédelmi célú jármű elhaladási adattár
77. Rendvédelmi, általános és minősített elektronikus ügyviteli nyilvántartási, iratkezelési és feladatkezelési rendszer
78. Rendvédelmi gépjármű nyilvántartás
79. Rendvédelmi kereső, kutató, elemzéstámogató rendszer
80. Rendvédelmi keretrendszer szolgáltatások
81. Rendvédelmi közterületi feladatokat támogató rendszer
82. Rendvédelmi munkaidő nyilvántartás
83. Rendvédelmi rendszeradminisztrációs szolgáltatások
84. Rendvédelmi sajtótevékenységet támogató ügyviteli nyilvántartási rendszer
85. Rendvédelmi Törzs tevékenységét támogató rendszer
86. Rendvédelmi vezetők feladattámogató rendszere
87. Sportrendészeti nyilvántartás
88. Szabálysértési eljárások kezelését támogató ügyviteli nyilvántartási rendszer
89. Szakértői (daktiloszkópiai) nyilvántartási rendszer
90. A rendvédelmi szervek gazdálkodási szakterületeihez tartozó, igazgatással összefüggő nyilvántartások (Szerződés-, Energetikai-, Ingatlan-, Adomány nyilvántartás, Ruházati ellátást támogató rendszer)
91. A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet által előírt teljesítményértékelést támogató rendszer
92. Rendvédelmi téradat elemző és publikáló térképészeti rendszer
93. Tevékenységirányítási, bevetési térképkezelő és segélyhívás-adatlap kezelő rendszer
94. Ügyeleti jelentőszolgálati és vezetői tájékoztató kommunikációs rendszer
95. Rendvédelmi elektronikus ügyintézési portál és űrlapkezelő rendszer
96. Ideiglenes Rendszámtáblák Nyilvántartásának rendszere
97. Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendeletben meghatározott Munkafolyamat Kezelő Rendszer Kormányablakok számára
98. Elektronikus ügyintézést támogató IKR rendszer”

3. melléklet a 290/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez

A KAK Korm. rendelet 3. melléklete a következő 2–44. sorokkal egészül ki:

[A)

B)

C)

Sorszám

A rendszer elnevezése

A rendszer jellege]

„2.

Büntetőeljárási ügyviteli nyilvántartási rendszer

szakrendszer

3.

Elektronikus modus operandi rendszer (kriminalisztikai nyilvántartás)

szakrendszer

4.

A rendvédelmi szervek feladatkörébe utalt közhatalmi díj- és szankciójellegű bevételek kezelését támogató pénzügyi analitikus nyilvántartás

szakrendszer

5.

Elővezetések kezelését biztosító ügyviteli nyilvántartási rendszer

szakrendszer

6.

Független Rendészeti Panasztestület eljárást támogató rendszer

szakrendszer

7.

Határrendészeti, határellenőrzési és idegenrendészeti eljárást támogató ügyviteli nyilvántartási rendszer

szakrendszer

8.

Határrendészeti, igazgatásrendészeti, idegenrendészeti, közrendvédelmi, közlekedésrendészeti egységes rendészeti statisztika

szakrendszer

9.

A rendvédelmi szervek feladatkörébe utalt közigazgatási bírság kezelését támogató ügyviteli nyilvántartási rendszer

szakrendszer

10.

Közlekedési eljárások kezelését támogató ügyviteli nyilvántartási rendszer

szakrendszer

11.

Központi Érkeztető Rendszer

szakrendszer

12.

Központosított rendvédelmi adattári lekérdező rendszer

szakrendszer

13.

Rendvédelmi közterületi intézkedéstámogató és lekérdező mobileszköz rendszer

szakrendszer

14.

Küldemény Dokumentumtár Szolgáltatás

szakrendszer

15.

Minősített adatkezelést és adatgyűjtést támogató ügyviteli nyilvántartási rendszer

szakrendszer

16.

Objektív Felelősség ügyviteli nyilvántartási rendszer

szakrendszer

17.

Objektumokba való beléptetést támogató rendszer

szakrendszer

18.

Országos polgári lőfegyver nyilvántartási rendszer

szakrendszer

19.

Pénzmosás elleni eljárások ügyviteli nyilvántartási rendszere

szakrendszer

20.

Polgári Veszélyhelyzeti Információs Rendszer

szakrendszer

21.

Rendőrség engedélyügyekkel kapcsolatos rendszer

szakrendszer

22.

Rendvédelmi állampolgári tájékoztató rendszer

szakrendszer

23.

Rendvédelmi bér- és egyéb juttatások kifizetését támogató rendszer

szakrendszer

24.

Rendvédelmi célú jármű elhaladási adattár

szakrendszer

25.

Rendvédelmi, általános és minősített elektronikus ügyviteli nyilvántartási, iratkezelési és feladatkezelési rendszer

szakrendszer

26.

Rendvédelmi gépjármű nyilvántartás

szakrendszer

27.

Rendvédelmi kereső, kutató, elemzéstámogató rendszer

szakrendszer

28.

Rendvédelmi keretrendszer szolgáltatások

szakrendszer

29.

Rendvédelmi közterületi feladatokat támogató rendszer

szakrendszer

30.

Rendvédelmi munkaidő nyilvántartás

szakrendszer

31.

Rendvédelmi rendszeradminisztrációs szolgáltatások

szakrendszer

32.

Rendvédelmi sajtótevékenységet támogató ügyviteli nyilvántartási rendszer

szakrendszer

33.

Rendvédelmi Törzs tevékenységét támogató rendszer

szakrendszer

34.

Rendvédelmi vezetők feladattámogató rendszere

szakrendszer

35.

Sportrendészeti nyilvántartás

szakrendszer

36.

Szabálysértési eljárások kezelését támogató ügyviteli nyilvántartási rendszer

szakrendszer

37.

Szakértői (daktiloszkópiai) nyilvántartási rendszer

szakrendszer

38.

A rendvédelmi szervek gazdálkodási szakterületeihez tartozó, igazgatással összefüggő nyilvántartások (Szerződés-, Energetikai-, Ingatlan-, Adomány nyilvántartás, Ruházati ellátást támogató rendszer)

szakrendszer

39.

A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 26/2013. (VI. 26.)
BM rendelet által előírt teljesítményértékelést támogató rendszer

szakrendszer

40.

Rendvédelmi téradat elemző és publikáló térképészeti rendszer

szakrendszer

41.

Tevékenységirányítási, bevetési térképkezelő és segélyhívás-adatlap kezelő rendszer

szakrendszer

42.

Ügyeleti jelentőszolgálati és vezetői tájékoztató kommunikációs rendszer

szakrendszer

43.

Rendvédelmi elektronikus ügyintézési portál és űrlapkezelő rendszer

szakrendszer

44.

Ideiglenes Rendszámtáblák Nyilvántartásának rendszere

szakrendszer”

4. melléklet a 290/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez

A 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 3. melléklet I. alcímében lévő táblázat 9. sora helyébe a következő sor lép:
(I. Az önhibán kívüli akadályozottság hatálya alatt álló szervek

A

B

1.

Elektronikus ügyintézést biztosító szerv megnevezése

Az önhibán kívüli akadályozottság időtartama)

9.

Miniszterelnöki Kormányiroda

2018. 05. 22. – 2019. 12. 31.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. december 23. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére