• Tartalom

295/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet

295/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet

a Komoró, valamint Fényeslitke külterületén vasúti nyomtávváltásra épülő intermodális logisztikai központ létesítésére irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról1

2018.12.23.

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) pontjában,

a 3. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,

a 3. § b) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek

a) a Komoró külterületén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 093/11 helyrajzi számon nyilvántartott földrészleten, illetve az ezen földrészletből telekalakítási eljárás véglegessé válását követően kialakított földrészleten megvalósításra kerülő vasúti nyomtávváltásra épülő intermodális logisztikai központ létesítésére, valamint az ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló, valamint

b) a Fényeslitke külterületén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 027/31, 027/32, 027/33, 027/34, 027/35, 027/36, 027/37, 028/18, 028/19, 028/20, 028/21, 028/22, 028/23, 028/24, 028/25, 028/26, 028/27, 028/28, 028/29, 028/30, 028/53 helyrajzi számokon nyilvántartott földrészleteken, illetve az ezen földrészletekből telekalakítási eljárás véglegessé válását követően kialakított földrészleteken megvalósításra kerülő, vasúti nyomtávváltásra épülő intermodális logisztikai központ létesítésére, valamint az ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló

beruházásokkal (a továbbiakban együtt: Beruházások) függenek össze.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek.

2. § A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § A Beruházásokkal összefüggésben

a) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,

b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, és

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

6. §2

1. melléklet a 295/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez

A Beruházásokkal összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek
1. építésügyi és építésfelügyeleti és hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
3. környezetvédelmi hatósági eljárások,
4. természetvédelmi hatósági eljárások,
5. útügyi hatósági eljárások,
6. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,
7. légügyi hatósági eljárások,
8. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
9. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
10. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,
11. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
12. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
13. területrendezési hatósági eljárások,
14. földmérési hatósági eljárások,
15. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
16. erdővédelmi hatósági eljárások,
17. hírközlési hatósági eljárások,
18. bányahatósági engedélyezési eljárások,
19. tűzvédelmi hatósági eljárások,
20. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások,
21. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
22. közegészségügyi hatósági eljárások,
23. azok az 1–22. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
24. az 1–23. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
1

A rendeletet a 326/2019. (XII. 19.) Korm. rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte 2019. december 20. napjával.

2

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére