• Tartalom

299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

az állami magasépítési beruházásokról

2023.01.01.

A Kormány az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 12. § a)–c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1. A Beruházási Ügynökség kijelölése

1. §1 A Kormány Beruházási Ügynökségként az Építési és Közlekedési Minisztériumot jelöli ki.

2. A Beruházási Ügynökség feladatai az állami magasépítési beruházások megvalósítása során

2. § (1)2 A Beruházási Ügynökség a megvalósítója azoknak a kormányzati magasépítési beruházásoknak, amelyek kivitelezési becsült értéke – figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 19. § (2) és (3) bekezdésére is – meghaladja a nettó 700 millió forintot.

(2) A becsült kivitelezési értéktől függetlenül a Beruházási Ügynökség a megvalósítója a Kormány által elfogadott, programszerűen megvalósítandó kormányzati magasépítési beruházásoknak.

(3) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti kormányzati magasépítési beruházások esetén a 4. § e), j), l)–n) és p) pontja szerinti dokumentumok elkészítésére irányuló, illetve e dokumentumok elkészítését magába foglaló beszerzési és közbeszerzési eljárások járulékos közbeszerzési szolgáltatója kizárólagos joggal a Beruházási Ügynökség.

(4)3 A központi költségvetési támogatás felhasználásával megvalósuló önkormányzati magasépítési beruházások esetén, amelyek kivitelezési becsült értéke – figyelemmel a Kbt. 19. § (2) és (3) bekezdésére is – meghaladja a nettó 700 millió forintot, a beruházás tervellenőre, beruházás-lebonyolítója és építési műszaki ellenőre, valamint járulékos közbeszerzési szolgáltatója kizárólagos joggal a Beruházási Ügynökség.

(5) Az (1) bekezdésben foglaltak alól kivételt képeznek:

a) azok az állami magasépítési beruházások, amelyek előkészítésének és megvalósításának részletszabályait külön törvény határozza meg, ideértve a kapcsolódó térségfejlesztéssel összefüggő magasépítési beruházásokat,

b) a honvédelmi, katonai, valamint nemzetbiztonsági célú és rendeltetésű építményeket érintő beruházások, azaz a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet 2. § 2. pontjában, valamint az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3/B. § (1a) bekezdésében meghatározott építmény létrehozására, felújítására vagy átalakítására irányuló beruházások,

c) a külképviseleteken, illetve a diplomáciai célú építményeken megvalósuló állami magasépítési beruházások,

d) az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti beruházások.

(6) A Beruházási Ügynökség az (1)–(3) bekezdésben foglalt feladatai ellátása során együttműködik a kormányzati magasépítési beruházás előkészítőjével, illetve a központi költségvetési támogatás felhasználásával megvalósuló önkormányzati magasépítési beruházással érintett helyi önkormányzattal.

(7) Abban az esetben, ha a Beruházási Ügynökség a kormányzati magasépítési beruházás előkészítője és megvalósítója is egyben, a Beruházási Ügynökség együttműködik a beruházás tárgya szerint érintett miniszterrel.

3. Az állami magasépítési beruházások szakaszai

3. § Az állami magasépítési beruházás előkészítési és megvalósítási szakaszból áll.

4. § Az állami magasépítési beruházás előkészítésének fázisai:

a) megvalósíthatósági tanulmány készítése,

b) fenntartási és üzemeltetési modell kidolgozása,

c) hatástanulmány, szakvélemények, szakértői tanulmányok készítése,

d) beruházási terv készítése,

e) tervezési program elkészítése,

f) költség- és időkalkuláció elkészítése,

g) helyszínvizsgálat lefolytatása,

h) beruházási program elkészítése,

i) beruházási alapokmány és program elfogadása,

j) tervpályázat lebonyolítása,

k)4 településrendezési terv elkészítése, a beruházással érintett ingatlan jogi helyzetének rendezése,

l) vázlatterv készítése,

m) jóváhagyási terv készítése,

n) engedélyezési dokumentáció készítése,

o) engedélyeztetés lefolytatása,

p) kivitelezési dokumentáció elkészítése.

5. § Az állami magasépítési beruházás megvalósításának fázisai:

a) az állami magasépítési beruházás megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljárások előkészítése és lefolytatása,

b) az állami magasépítési beruházás megvalósítására vonatkozó szerződések előkészítése és megkötése,

c) az építési műszaki ellenőri tevékenység ellátása,

d) az üzempróbák lefolytatása, üzembe helyezés,

e) megvalósulási dokumentáció készíttetése,

f) a műszaki átadás-átvétel lebonyolítása,

g) a használatbavételi engedélyezési, illetve tudomásulvételi eljárásban való közreműködés,

h) a szavatossági és jótállási jogok érvényesítése.

II. Fejezet

A KORMÁNYZATI MAGASÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK KORMÁNYZATI DÖNTÉS-ELŐKÉSZÍTÉSI RENDJE

4. Eljárási szabályok

6. § A Kormány a megfelelően előkészített, kivitelezési dokumentációval rendelkező kormányzati magasépítési beruházások megvalósítását hagyja jóvá.

7. § A kormányzati magasépítési beruházás előkészítőjének személyére, az előkészítésére irányuló kormány-előterjesztés tartalmára, az előkészítéséről szóló kormánydöntésre a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló kormányrendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

8. § A Kormány a kormányzati magasépítési beruházás előkészítéséről szóló döntése szerinti határozatában rendelkezhet arról, hogy a kormányzati magasépítési beruházás előkészítési fázisának befejezését követően a kivitelezési dokumentációt jóvá kívánja hagyni.

9. § (1) A kormányzati magasépítési beruházás előkészítője (előkészítő, építtető) együttműködik a kormányzati magasépítési beruházás előkészítése során a Beruházási Ügynökséggel, valamint a Kormány határozatában megjelölt, a beruházás eredményeként megvalósuló létesítmény leendő vagyonkezelőjével, üzemeltetőjével (a továbbiakban együtt: vagyonkezelő).

(2) Az együttműködés keretében a Beruházási Ügynökség, a leendő vagyonkezelő és üzemeltető véleményezi a beruházás előkészítési dokumentációit, illetve a Beruházási Ügynökség jóváhagyja az engedélyes dokumentációt, valamint a kivitelezési dokumentációt.

(3) A kormányzati magasépítési beruházás tervellenőre kizárólagos joggal a Beruházási Ügynökség. A Beruházási Ügynökség a tervellenőri tevékenység során ellenőrzi a beruházás terveinek, dokumentációjának tartalmát az építés minőségének, a szakszerű kivitelezés biztosításának, valamint az egyéb jogszabályokban meghatározott követelményeknek az érvényre juttatása érdekében.

10. § Ha a kormányzati magasépítési beruházás előkészítése során állapítható meg, hogy a beruházás becsült kivitelezési értéke meghaladja a 2. § (1) bekezdésében meghatározott értéket, a kormányzati magasépítési beruházás előkészítője haladéktalanul bevonja a Beruházási Ügynökséget az előkészítésbe.

11. § (1) A kormányzati magasépítési beruházás előkészítője

a) az engedélyes dokumentációt, valamint

b) a kivitelezési dokumentációt

azok elkészültét követő 3 napon belül véleményezés és jóváhagyás céljából megküldi a Beruházási Ügynökség részére.

(2) A Beruházási Ügynökség 15 napon belül

a) jóváhagyja az (1) bekezdés szerinti dokumentumokat, vagy

b) egyet nem értése esetén kéri a megküldött dokumentáció átdolgozását vagy kiegészítését a dokumentáció vitatott pontjainak és indokainak megjelölésével.

(3) Ha a kormányzati magasépítési beruházás előkészítője a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben

a) egyetért a Beruházási Ügynökség véleményével, átdolgozza a (1) bekezdés szerinti dokumentációt és ismételt jóváhagyásra megküldi a Beruházási Ügynökség részére,

b) nem ért egyet a Beruházási Ügynökség véleményével, kezdeményezheti a Kormány döntését a beruházás érintett dokumentációjának jóváhagyása érdekében, azzal, hogy a Kormány döntését kezdeményező előterjesztésben a beruházással érintett miniszter bemutatja a Beruházási Ügynökség álláspontját.

(4) A kivitelezési dokumentációhoz szükséges költségvetést a Beruházási Ügynökség költségszakértő útján véleményezteti, és azt a kivitelezési dokumentáció keretében hagyja jóvá.

12. § Ha a kormányzati magasépítési beruházás kivitelezési dokumentációjához készült költségvetés alapján haladja meg a kivitelezés becsült értéke a 2. § (1) bekezdésében meghatározott értéket, a kormányzati magasépítési beruházás előkészítője haladéktalanul tájékoztatja a Beruházási Ügynökséget, és a 11. § alapján jóváhagyásra megküldi az előkészítés dokumentációját a Beruházási Ügynökség részére.

13. §5 (1) A kormányzati magasépítési beruházás előkészítője által elkészített és a Beruházási Ügynökség által jóváhagyott kivitelezési dokumentációja alapján a Beruházási Ügynökség a Kbt. 53. § (5) bekezdése szerint – külön kormánydöntés nélkül – feltételes közbeszerzési eljárást folytat le a beruházás megvalósítására.

(2) Az (1) bekezdés szerint lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás alapján az állami beruházásokért felelős miniszter a Kormány döntését kezdeményezi a kormányzati magasépítési beruházás megvalósítása érdekében. A Kormány egyedi határozatban dönt a kormányzati magasépítési beruházás megvalósításáról, az ahhoz szükséges kötelezettségvállalás összegéről, továbbá minden olyan kérdésről, amely a kormányzati magasépítési beruházás megvalósítása érdekében szükséges.

14. §6 (1) A 8. § szerinti kormányzati magasépítési beruházás esetén, ha a Beruházási Ügynökség egyetért a beruházás előkészítési dokumentációjával, az állami beruházásokért felelős miniszter a kivitelezési dokumentációt jóváhagyás céljából a Kormány elé terjeszti.

(2) A Kormány (1) bekezdés szerinti jóváhagyása esetén a Beruházási Ügynökség és az állami beruházásokért felelős miniszter a 13. § szerint jár el.

15. § A Beruházási Ügynökség az általa megvalósított kormányzati magasépítési beruházás műszaki átadás-átvételét követően gondoskodik a beruházás átadásáról.

16. §7 (1) A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdésében meghatározott beruházások előkészítése tekintetében a 2. § (3) bekezdését nem kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdés hatálya alá tartozó beruházások tekintetében az előkészítésért felelős személy és a Beruházási Ügynökség köteles együttműködni. Ennek keretében az előkészítésért felelős személy az előkészítést elrendelő kormánydöntést követően negyedévente tájékoztató jelentést készít a Beruházási Ügynökség számára az előkészítés helyzetéről, továbbá tájékoztatás céljából megküldi a Beruházási Ügynökség részére a tervezési programot és a végleges építési engedélyt.

(3) Az együttműködés keretében a Beruházási Ügynökség a kivitelezés során negyedévente tájékoztató jelentést készít az előkészítésért felelős személy részére, illetve külön is tájékoztatja, ha a teljesítési határidőt befolyásoló körülmény merül fel. A Beruházási Ügynökség továbbá a döntéshozatal előtt kikéri az előkészítésért felelős személy indokolt véleményét a műszaki tartalom változására, illetve a szerződés módosítására vonatkozó döntés meghozatalát megelőzően.

17. § A Kormány e rendelete szerinti eljárásrend alkalmazása alól egyedi határozatában felmentést adhat.

III. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2019. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 2. § (4) bekezdése 2020. január 1-jén lép hatályba.

19. §8 E rendeletnek az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 320/2020. (VII. 1.) Korm. rendelettel megállapított 16. §-át nem kell alkalmazni azon beruházások esetében, amelyek előkészítésének megkezdéséről a Kormány 2020. február 27. napját megelőzően határozott.

1

Az 1. § az 523/2022. (XII. 15.) Korm. rendelet 28. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdése a 10/2020. (I. 31.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (4) bekezdése a 10/2020. (I. 31.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 4. § k) pontja a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 102. §-a szerint módosított szöveg.

5

A 13. § a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 188. §-ával megállapított szöveg.

6

A 14. § a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 188. §-ával megállapított szöveg.

7

A 16. § a 299/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére