• Tartalom
Oldalmenü

3/2018. (XI. 16.) TNM rendelet

a nemzetiségi és egyházi célú, valamint az üldözött keresztények megsegítését célzó fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 1/2018. (VIII. 31.) TNM rendelet módosításáról1

2018.11.17.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 10. alpont b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A nemzetiségi és egyházi célú, valamint az üldözött keresztények megsegítését célzó fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 1/2018. (VIII. 31.) TNM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Az R. 4. § a) és b) pontjában az „az 1. mellékletben” szövegrész helyébe az „a 2. mellékletben” szöveg lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2018. (XI. 16.) TNM rendelethez

1.    Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat G:26 mezője helyébe a következő rendelkezés lép:

 

 

(G)

 

(26)

helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, költségvetési szerv, egyes jogi személyek vállalata, társulás, civil szervezet, közalapítvány, köztestület, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, szövetkezet, jogi személyiségű társaság, leányvállalat, egyéni vállalkozó, jogszabály alapján jogi személynek nem minősülő egyéb szervezet, ösztöndíjas támogatott

2.    Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat H:30 mezője helyébe a következő rendelkezés lép:

 

 

(H)

 

(30)

támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal

3.    Hatályát veszti az R. 2. mellékletében foglalt táblázat 5–8. sora.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. november 18. napjával.