• Tartalom

3/2018. (V. 4.) BM OKF utasítás

3/2018. (V. 4.) BM OKF utasítás

az önkormányzati tűzoltóságok, az önkéntes tűzoltó egyesületek, valamint az önkéntes mentőszervezetek költségvetési támogatásának szabályozásáról szóló 4/2015. (VI. 25.) BM OKF utasítás módosításáról1

2018.05.05.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltakra figyelemmel az önkormányzati tűzoltóságok, az önkéntes tűzoltó egyesületek, valamint az önkéntes mentőszervezetek költségvetési támogatásának szabályozásáról szóló 4/2015. (VI. 25.) BM OKF utasítás módosítására kiadom az alábbi utasítást:

1. § Az önkormányzati tűzoltóságok, az önkéntes tűzoltó egyesületek, valamint az önkéntes mentőszervezetek költségvetési támogatásának szabályozásáról szóló 4/2015. (VI. 25.) BM OKF utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § A pályázati úton megvalósuló költségvetési támogatások esetén a BM OKF országos polgári védelmi főfelügyelő (a továbbiakban: országos polgári védelmi főfelügyelő) és a BM OKF országos tűzoltósági főfelügyelő (a továbbiakban: országos tűzoltósági főfelügyelő) által szakmailag előkészített, a BM OKF Jogi Főosztály által jogi megfelelőség tanúsításával ellátott – a pályázatok beadásának szabályait tartalmazó – pályázati kiírásokat, valamint a kérelemre, egyedi elbírálás alapján megvalósuló költségvetési támogatások esetén a támogatási javaslatokat a BM OKF általános főigazgató-helyettese (a továbbiakban: általános főigazgató-helyettes) és a BM OKF gazdasági főigazgató-helyettese (a továbbiakban: gazdasági főigazgató-helyettes) közösen terjeszti fel jóváhagyásra a BM OKF főigazgatója (a továbbiakban: főigazgató) részére.”

2. § Az Utasítás 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

9. § A főigazgatói döntést követően a pályázaton nyertes, valamint az egyedi elbírálás alapján költségvetési támogatásban részesülő szervezettel támogatási szerződést kell kötni. A támogatási szerződések előkészítését az önkéntes mentőszervezetek esetében a BM OKF Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség, az önkormányzati tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó egyesületek esetében a BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség végzi a BM OKF Jogi Főosztály, a BM OKF Műszaki Főosztály, a BM OKF Informatikai Főosztály, a BM OKF Ingatlangazdálkodási, Beruházás-Szervezési és Projektelszámolási Főosztály és a BM OKF Költségvetési Főosztály közreműködésével.”

3. § Az Utasítás 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

10. § A támogatási szerződéseket az önkormányzati tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó egyesületek esetében az országos tűzoltósági főfelügyelő és az illetékes KI, az önkéntes mentőszervezetek esetében az országos polgári védelmi főfelügyelő és az illetékes KI, központi rendeltetésű mentőszervezet esetén az országos polgári védelmi főfelügyelő és a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ vezetője köti meg. A szerződéseket minden esetben pénzügyi és jogi megfelelőség tanúsításával kell ellátni.”

4. § Az Utasítás 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

14. § A BM OKF – erre a célra rendelkezésre álló források esetén – az önkormányzati tűzoltóságok költségvetési támogatását a tűzoltáshoz és műszaki mentéshez szükséges technikai és védőeszközök fejlesztésével, valamint tűzoltó gépjárművek és tűzoltó technikai eszközök felújításával kapcsolatos pályázatok kiírásával, valamint egyedi elbírálás útján valósítja meg.”

5. § Az Utasítás a következő 14/A. §-sal egészül ki:

14/A. § A BM OKF – erre a célra rendelkezésre álló forrás terhére – az önkormányzati tűzoltóságok költségvetési támogatását a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendeletben előírt bérrendezést a BM OKF 2017. évi felmérése alapján egyedi döntéssel valósítja meg.”

6. § Az Utasítás 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

15. § Az önkormányzati tűzoltóságok fejlesztésével kapcsolatos pályázati kiírások, egyedi elbírálású javaslatok szakmai előkészítéséért a BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség, a műszaki tartalmáért a BM OKF Műszaki Főosztály és a BM OKF Ingatlangazdálkodási, Beruházás-Szervezési és Projektelszámolási Főosztály, a pénzügyi rendre vonatkozó tartalmáért a BM OKF Költségvetési Főosztály felelős.”

7. § Az Utasítás a következő 20/A. §-sal egészül ki:

20/A. § A 14/A. § szerinti támogatáshoz szükséges támogatási kérelmet az önkormányzati tűzoltóság a KI igazgatója részére az 1. melléklet szerinti formában küldi meg. A KI igazgatója a kérelmeket felterjeszti az országos tűzoltósági főfelügyelő részére.”

8. § Az Utasítás az 1. melléklet szerinti melléklettel egészül ki.

9. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2018. (V. 4.) BM OKF utasításhoz

TÁMOGATÁSI KÉRELEM
az önkormányzati tűzoltóságok bérrendezésének támogatásához
A támogatási igényt benyújtó önkormányzati tűzoltóság neve:     
Adóazonosító száma:     
Címe:     
Telefon, e-mail:     
A képviselő neve:     
és címe (amelyen postai úton elérhető):     
A kijelölt kapcsolattartó neve:     
és címe (amelyen postai úton elérhető):     
Számlaszáma:     
Illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság neve:     
A fejezeti kezelésű előirányzat megnevezése1: Önkormányzati tűzoltóságok bérrendezésének támogatása.
Az igényelt támogatás összege:      Ft, azaz      forint.
A rendelkezésre álló saját és/vagy egyéb forrás összege2: _______________________ Ft.
Időbeni ütemezés: támogatási szerződésben meghatározottak szerint.
_______________ , 20___._____________ hó _____ nap
P. H.
        ____________________________
        aláírás
___________
1 A mindenkor hatályos központi költségvetéséről szóló törvény XIV. Belügyminisztérium fejezet fejezeti kezelésű előirányzatai közül beírandó, amely előirányzat terhére kéri a támogatást.
2 Beleértve az államháztartás központi alrendszeréből származó egyéb költségvetési támogatásból, valamint külföldi forrásból származó összeget és az államháztartáson belüli szervezettől, a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettől, ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezettől vagy alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványtól, közalapítványtól igényelt és kapott egyéb támogatás összegét is.
1

Az utasítás a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. május 6. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére