• Tartalom

3/2018. (VI. 11.) ME utasítás

3/2018. (VI. 11.) ME utasítás

a Miniszterelnöki Kormányiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról1

2021.10.27.

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 33/F. §-ában meghatározott hatáskörömben eljárva – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés b) pontjában foglaltakra figyelemmel – a következő utasítást adom ki:

1. § A Miniszterelnöki Kormányiroda Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) az 1. mellékletben foglaltak szerint határozom meg.

2. § Ez az utasítás a közzététele napján 15 órakor lép hatályba.

1. melléklet a 3/2018. (VI. 11.) ME utasításhoz


A MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A Miniszterelnöki Kormányiroda jogállása, alapadatai és tevékenysége

1. § (1) A Miniszterelnöki Kormányiroda alapadatai:
1. elnevezése: Miniszterelnöki Kormányiroda;
2. rövidített elnevezése: MKI;
3. elnevezése angol nyelven: Government Office of the Prime Minister;
4. elnevezése német nyelven: Regierungsbüro des Ministerpräsidenten;
5. elnevezése francia nyelven: Bureau du Premier Ministre;
6. alapításáról rendelkező jogszabály: Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi V. törvény;
7. alapító okirat kelte és száma: 2018. május 23., KIHÁT/505/1/2018;
8. vezetője (a fejezetet irányító szerv vezetője): a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára (a továbbiakban: közigazgatási államtitkár);
9.2 jogállása: törvény által létrehozott központi kormányzati igazgatási szerv, a miniszterelnök kormányzati igazgatási munkaszervezete;
10. alapítója: az Országgyűlés;
11. az alapítás időpontja: 2018. május 22.;
12.3 székhelye: 1014 Budapest, Színház utca 1.;
13. telephelyei:
a) 1011 Budapest, Vám utca 5–7.,
b)4 1011 Budapest, Iskola utca 13,
c)5 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. B.
14.6 postacíme: 1014 Budapest, Színház utca 1.;
15. postafiók címe: 1357 Budapest, Pf. 3;
16. adószáma: 15838832-2-41;
17. közösségi adószáma: HU15838832-2-41;
18. általános forgalmi adóalanyiságának ténye: alanya az általános forgalmi adónak;
19. TB szerv határozat száma: BP/202/1490/2018.;
20. számlavezetője: a Magyar Államkincstár;
21. kincstári előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10032000-00345868-00000000;
22. központi telefonszáma: +36/1/795-5000;
23. KSH száma: 15838832-8411-311-01;
24. PIR törzsszáma: 838838;
25. államháztartási szakágazati besorolása:
a)7 alaptevékenysége: a Miniszterelnöki Kormányiroda mint a miniszterelnök kormányzati igazgatási munkaszervezete, Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi V. törvény, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum rendelet) 4–6/A. §-ában és 144–149. §-ában meghatározott feladatokat alaptevékenységként látja el,
b)8 kormányzati funkció szerinti besorolás: 011120 Kormányzati igazgatási tevékenység, 013340 Állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok,
c) államháztartási szakágazati besorolás: 841103 Minisztériumok tevékenysége;
26. a Miniszterelnöki Kormányiroda vállalkozási tevékenységet nem folytat.
(2) A Miniszterelnöki Kormányiroda alapfeladatai ellátásának forrása a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezete.

2. §9 A Miniszterelnöki Kormányiroda alaptevékenységét a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.), valamint a Statútum rendelet határozza meg.

2. A miniszterelnök

3. §10 A miniszterelnök közvetlenül irányítja
a) a tárca nélküli miniszter,
b) a közigazgatási államtitkár,
c) a nemzeti információs államtitkár, valamint
d) az európai uniós kérdésekért felelős államtitkárának
tevékenységét.
A MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA SZERVEZETÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

3. A Miniszterelnöki Kormányiroda szervezete

4. § (1) A Miniszterelnöki Kormányirodán
a) tárca nélküli miniszter,
b) közigazgatási államtitkár,
c) államtitkár,
d) helyettes államtitkár
működik.
(2) A Miniszterelnöki Kormányiroda szervezeti felépítését az 1. függelék tartalmazza.
(3) A Miniszterelnöki Kormányiroda önálló szervezeti egységeinek feladatait a 2. függelék tartalmazza.
(4)11 A Miniszterelnöki Kormányiroda álláshelyeit – az egyes politikai felsővezetők, a közigazgatási államtitkár és a helyettes államtitkárok (a továbbiakban együtt: állami vezetők) és a kabinetfőnökök irányítása alá tartozó szervezeti egységek együttes létszáma szerinti bontásban – a 3. függelék tartalmazza.
(5) A 4. függelék határozza meg
a) a miniszterelnök által a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára útján irányított, felügyelt háttérintézmény megnevezését,
b)12 a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter (a továbbiakban: miniszter) által irányított háttérintézményt, valamint a háttérintézménnyel kapcsolatban a miniszter által átruházott hatáskörben eljáró állami vezető, valamint a hatáskör gyakorlásával összefüggésben közreműködő önálló szervezeti egység megnevezését.
(6)13 A nem miniszteri tulajdonosi joggyakorlás alá tartozó gazdasági társaságokat, a tulajdonosi joggyakorlókat, és a hatáskör gyakorlásával összefüggésben felelős szervezeti egység megnevezését az 5. függelék tartalmazza.
(7)14 A miniszter közvetlen tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságokat, az azokkal kapcsolatban eljáró állami vezetőket és a szakmai felelős szervezeti egység megnevezését a 6. függelék tartalmazza.
(8)15 A Miniszterelnöki Kormányiroda esetében – figyelemmel az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény és a miniszterelnök feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 2/2018. (VII. 18.) ME rendelet rendelkezéseire – valamennyi a Kit. hatálya alá tartozó
a) politikai tanácsadói, politikai főtanácsadói, kabinetfőnöki,
b) szakmai felsővezetői,
c) szakmai vezetői és
d) kormánytisztviselői
szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott személy vagyonnyilatkozat tételre kötelezett.

4/A. §16 (1) A Kit. 33/A. §-a és a Statútum rendelet 6/B. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. § (5b) bekezdése alapján, a Miniszterelnöki Kabinetiroda és a Miniszterelnöki Kormányiroda közös hivatali szervezet létrehozásáról szóló megállapodásában (a továbbiakban: Megállapodás), valamint a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló munkamegosztási megállapodásban (a továbbiakban: Gazdálkodási megállapodás) részletezettek szerint a Miniszterelnöki Kabinetiroda látja el a közös hivatali szervezet, és a Miniszterelnöki Kormányiroda gazdasági szervezeti feladatait.
(2) A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően a Miniszterelnöki Kormányiroda belső ellenőrzését a Miniszterelnöki Kabinetiroda látja el a Megállapodásban foglaltak szerint.
(3) A szervezeti integritás részeként a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője, és a Miniszterelnöki Kormányiroda vezetője csak a saját szervezeti tevékenységével kapcsolatos belső ellenőrzést, tanácsadást kezdeményezhet, illetve rendelhet el.
(4) A belső ellenőrzést végző személy munkáját a nemzetközi, valamint az államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardok, útmutatók figyelembevételével, valamint a belső ellenőrzési vezető által kidolgozott – a Miniszterelnöki Kormányiroda vezetőjének egyetértését követően a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője által jóváhagyott – közös belső ellenőrzési kézikönyv szerint végzi.

4. Az államtitkárok

5. § A Miniszterelnöki Kormányirodán
a) nemzeti vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkár,
b) állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár,
c)17 nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és közműszolgáltatásokért felelős államtitkár,
d)18 nemzeti információs államtitkár, valamint
e)19 a miniszterelnök európai uniós kérdésekért felelős államtitkára
működik.

6. § (1) Az államtitkárok általános feladataikként
a)20 a Szabályzatban meghatározott helyettes államtitkárok tekintetében szakmai, politikai irányítási feladatkörükben eljárva gyakorolják a Kit. 4. §-a szerinti hatásköröket;
b) intézik a miniszterelnök által számukra meghatározott egyedi műveleteket, ezen belül koncepciót és megoldási javaslatokat dolgoznak ki;
c) az általuk irányított szervezeti egységek feladatkörébe tartozó, valamint a miniszterelnök, a miniszter és a közigazgatási államtitkár által meghatározott egyéb ügyekben – szükség esetén egyeztetések lefolytatásával – gondoskodnak a miniszterelnök, a miniszter vagy a Miniszterelnöki Kormányiroda szakmai álláspontjának kialakításáról, és képviselik azt;
d) a miniszterelnök, a miniszter és a közigazgatási államtitkár utasításainak megfelelően ellátják a miniszterelnök, a miniszter vagy a Miniszterelnöki Kormányiroda sajtóképviseletét, gondoskodnak a feladatkörüket érintő kommunikációs tevékenység ellátásáról;
e) feladatkörükben, illetve meghatalmazás alapján képviselik a miniszterelnököt, a minisztert vagy a Miniszterelnöki Kormányirodát a társadalmi és állami szervek előtt, valamint tárcaközi bizottságokban, továbbá a hazai és a nemzetközi szervezetekben;
f) közreműködnek a közpolitikai döntések megalapozásában és azok végrehajtásában;
g) koordinálják a miniszterelnök, a miniszter vagy a Miniszterelnöki Kormányiroda feladatkörébe tartozó műveletekkel, összkormányzati, illetve ágazati felelősségi körbe tartozó teendőkkel kapcsolatos iránykijelölő, stratégiai munkákat, ágazati és részágazati stratégiák kialakítását;
h) ellenjegyzik az országgyűlési képviselői kérdések és interpellációk választervezeteit;
i) ellátják mindazokat a műveleteket, amelyekkel a miniszterelnök, a miniszter vagy a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára állandó vagy eseti jelleggel őket megbízza.
(2) Az államtitkárok feladataik ellátása során egymással együttműködnek.

5. Az államtitkár kabinetfőnöke

7. § (1) Az államtitkár kabinetfőnöke
a) ellátja az államtitkár által meghatározott feladatokat,
b) közvetlenül vezeti az államtitkár kabinetjét,
c)21 – ha a Szabályzat alapján az államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik – közvetlenül irányítja az államtitkár titkársága vezetőjének (azaz osztályvezetőjének) a tevékenységét,
d) feladatai hatékony végrehajtása érdekében folyamatos és közvetlen kapcsolatot tart a Miniszterelnöki Kormányiroda vezető munkatársaival és a miniszter tanácsadó testületeivel,
e) feladatai hatékony végrehajtása érdekében – a szakterületért felelős, az államtitkár irányítása alá tartozó helyettes államtitkár útján – intézkedéseket kérhet a Miniszterelnöki Kormányiroda szervezeti egységeinek vezetőitől.
(2) Az államtitkár kabinetfőnökét az államtitkár kabinetének az általa kijelölt kormánytisztviselője helyettesíti.

6. Helyettes államtitkárokra vonatkozó közös szabályok

8. § A Miniszterelnöki Kormányirodán
a)22
b) kormányzati igazgatásért felelős helyettes államtitkár,
c) jogi és koordinációs ügyekért, valamint közműszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár,
d) nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és postaügyért felelős helyettes államtitkár,
e) vagyonfelügyeletért felelős helyettes államtitkár, valamint
f) társasági portfólióért felelős helyettes államtitkár
működik.

9. § (1) A helyettes államtitkár az általa irányított önálló szervezeti egységek feladatkörébe tartozó, valamint a közigazgatási államtitkár az államtitkár által meghatározott egyéb ügyekben gondoskodik a miniszterelnök vagy a miniszter szakmai álláspontjának kialakításáról, és képviseli azt.
(2) A helyettes államtitkár közvetlenül irányítja a szakterületén működő szervezeti egységek vezetőinek a tevékenységét.
(3) A helyettes államtitkár feladat- és hatáskörei különösen
a) feladatkörében, illetve meghatalmazás alapján képviseli a Miniszterelnöki Kormányirodát a társadalmi és állami szervek előtt, a tárcaközi bizottságokban, továbbá a hazai és a nemzetközi szervezetekben,
b) szakterületén gondoskodik a feladatok meghatározásáról, számontartásáról, végrehajtásáról, a programok és koncepciók kidolgozásáról, megvalósításáról, meghatározza az ehhez szükséges feltételeket,
c) feladatkörével összefüggésben utasítási joga van, irányítást gyakorol és körlevelet ad ki,
d) véleményt nyilvánít a feladatkörét érintő előterjesztések, jogszabályok tervezetéről,
e) az irányítása alá tartozó területeken irányítja és ellenőrzi a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök előírásai, a Kormány, a Miniszterelnöki Kormányiroda és a szervezeti egységek munkatervében foglaltak, valamint a közigazgatási államtitkár, az államtitkár döntései és utasításai, illetve az ezekben meghatározott feladatok végrehajtását, és ennek érdekében kezdeményezi a szükséges intézkedéseket,
f) nyilvántartja az előírt határidős feladatokat, és a végrehajtásról tájékoztatja a tevékenységét irányító vezetőt,
g) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a tevékenységét irányító vezető állandó vagy eseti jelleggel megbízza.
(4) A helyettes államtitkárok feladataik ellátása során egymással együttműködnek.
(5) A helyettes államtitkár a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben jogosult a döntéseinek kiadmányozására.

6/A.23 A kormánybiztos

9/A. § (1) A kormánybiztos – a kinevezéséről szóló kormányhatározat keretei között és a miniszterelnök utasításainak megfelelően – felel a rá bízott feladatok ellátásáért.
(2) A kormánybiztos közvetlenül irányítja a kormánybiztos titkársága vezetőjének a tevékenységét, ha munkáját a Miniszterelnöki Kormányiroda szervezetében a Kormánybiztosi és Miniszterelnöki Biztosi Titkársági Főosztálytól elkülönülten működő titkárság segíti.

7.24 Az állami vezető titkárságának vezetője, állami vezető titkársága

10. § (1) Az állami vezető hatáskörébe tartozó feladatok adminisztratív és koordinációs előkészítését, valamint a Szabályzat szerint az állami vezető hatáskörébe tartozó feladatok folyamatos ellátását – ha a Szabályzat így rendelkezik – titkárság (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: titkárság) segíti.
(2)25 A titkárságot vezető (a továbbiakban: titkárságvezető) tevékenységét – ha a Szabályzat eltérően nem rendelkezik – az (1) bekezdés szerinti állami vezető irányítja.
(3)26 A titkárságvezető
a) irányítja, szervezi és ellenőrzi a titkárság feladatainak végrehajtását,
b) meghatározza a titkárság munkatervét,
c) elkészíti a titkárság ügyrendjét és az álláshelyeken ellátandó feladatok leírását.
(4) A titkárságvezető az állami vezető munkáját segíti, és ellátja mindazon ügyeket, amelyeket az állami vezető állandó vagy eseti jelleggel a feladat- és hatáskörébe utal.
(5)27 A titkárságvezetőt akadályoztatása esetén a titkárság ügyrendjében kijelölt kormánytisztviselő helyettesíti.
(5a)28 A közigazgatási államtitkár titkárságvezetőjét akadályoztatása esetén a titkárság ügyrendjében kijelölt vagy a közigazgatási államtitkár által kijelölt személy helyettesíti.
(6)29 A titkárság adminisztratív feladatai körében ellátja a titkársági, iktatási, postázási és szervezési feladatokat.

11. § A közigazgatási államtitkár titkárságvezetője feladatai hatékony végrehajtása érdekében közvetlen utasítást adhat a Miniszterelnöki Kormányiroda szervezeti egységeinek vezetői és munkatársai részére, ide nem értve a miniszter irányítása alá tartozó szervezeti egységek vezetőit és munkatársait.

8. A Miniszterelnöki Kormányiroda szervezeti egységei és munkatársai

12. § (1)30 A Miniszterelnöki Kormányiroda önálló szervezeti egységei:
a) a főosztály,
b) a miniszteri kabinet,
c) az államtitkári kabinet és
d) a titkárság.
(2) A Miniszterelnöki Kormányirodán működő nem önálló szervezeti egység az osztály.

13. § (1) Az önálló szervezeti egység ellátja a Szabályzatban, továbbá a szervezeti egység vezetőjének tevékenységét irányító állami vezető vagy a közigazgatási államtitkár által számára meghatározott feladatokat.
(2)31 Az önálló szervezeti egység létszámát – a Szabályzatban meghatározott álláshelyeken belül – az önálló szervezeti egység vezetőjének tevékenységét irányító vezető határozza meg.

14. § (1) Az önálló szervezeti egység vezetője a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően – az állami vezetőtől kapott utasítás és iránymutatás alapján – vezeti, szervezi és ellenőrzi az önálló szervezeti egység munkáját és felelős az önálló szervezeti egység feladatainak ellátásáért.
(2) Az önálló szervezeti egység vezetője dönt az önálló szervezeti egység feladat- és hatáskörébe utalt ügyekben, ha jogszabály, a Szabályzat vagy a tevékenységét irányító vezető eltérően nem rendelkezik.
(3)32 Az önálló szervezeti egység vezetője az (1) bekezdésben meghatározottakkal összefüggésben gondoskodik az önálló szervezeti egység ügyrendje, valamint az álláshelyeken ellátandó feladatok leírásának elkészítéséről, és jóváhagyásra felterjeszti azokat a tevékenységét közvetlenül irányító vezető, majd ezt követően a közigazgatási államtitkár részére.

15. §33 A főosztályvezetőt, a kabinetfőnököt, valamint a titkárságvezetőt a szervezeti egység ügyrendjében kijelölt munkatárs helyettesíti.

17. § (1) Az osztályvezető az önálló szervezeti egység ügyrendje, valamint az önálló szervezeti egység vezetőjének az utasítása szerint irányítja és ellenőrzi a vezetése alá tartozó osztály munkáját. Az osztályvezető felelős az osztály feladatainak teljesítéséért.
(2) Az osztályvezetőt akadályoztatása esetén az önálló szervezeti egység ügyrendjében meghatározottak szerint az önálló szervezeti egység másik osztályának vezetője vagy az osztály munkatársai közül az általa kijelölt kormánytisztviselő helyettesíti.

18. § A Miniszterelnöki Kormányiroda munkatársa
a) a feladatát közvetlen felettes vezetője irányítása alatt látja el, ha nem a közvetlen felettes vezető ad utasítást a Miniszterelnöki Kormányiroda munkatársának, a Miniszterelnöki Kormányiroda munkatársa köteles erről a közvetlen felettes vezetőt haladéktalanul tájékoztatni,
b)35 a feladatait a Miniszterelnöki Kormányiroda érdekeit szem előtt tartva, a jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök és a Miniszterelnöki Kormányiroda belső szabályozásai által meghatározott módon és az álláshelyeken ellátandó feladatok szerint, a felettesétől kapott utasítások, útmutatások alapján, a határidők betartásával köteles végrehajtani,
c) gondoskodik a Miniszterelnöki Kormányiroda feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek érdemi döntésre való előkészítéséről, valamint a döntéseknek a vezető utasítása szerinti végrehajtásáról,
d)36 köteles a szakmai tudását és ismereteit az álláshelyeken ellátandó feladatokhoz szükséges követelményekhez igazodó szinten tartani, a jogszabályokban vagy a munkáltató által előírt képesítést megszerezni,
e) jogszabályban meghatározott kivétellel köteles megőrizni a Miniszterelnöki Kormányiroda működésével kapcsolatban tudomására jutott információkat,
f) köteles kerülni minden olyan tevékenységet, ami a Miniszterelnöki Kormányiroda hátrányos megítéléséhez vezethet vagy egyéb módon a Miniszterelnöki Kormányiroda érdekeit kedvezőtlenül érintheti,
g) közvetlen felettese kijelölése alapján köteles helyettesíteni munkatársát,
h) közreműködik a Miniszterelnöki Kormányiroda által különböző hivatali célok megvalósításának érdekében szervezett tevékenységekben,
i) felelős a hivatali vagyon védelméért, a rendelkezésére bocsátott pénzügyi, valamint egyéb eszközök rendeltetésszerű kezeléséért, megőrzéséért és felhasználásáért,
j)37 tevékenységéért fegyelmi, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a Kit., a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és a Közszolgálati Szabályzat előírásai szerint – a munkajog keretei között – anyagi felelősséggel tartozik,
k) jogosult az információra a Miniszterelnöki Kormányiroda és ezen belül a szervezeti egységek stratégiai céljairól, célkitűzéseiről, a Miniszterelnöki Kormányiroda munkatársait érintő döntésekről,
l) jogosult szakmai kérdésekben kezdeményezésre, javaslattételre, véleménynyilvánításra,
m) jogosult a munkavégzés feltételeinek javítására irányuló javaslattételre, véleménynyilvánításra a munkahelyével, munkafolyamatokkal kapcsolatos kérdésekben,
n) jogosult megismerni a személyére vonatkozó, a Miniszterelnöki Kormányirodánál nyilvántartott adatokat, dokumentumokat,
o) jogosult a közigazgatási államtitkár tárgyévben érvényes döntései szerint járó juttatásokra, szolgáltatásokra.

9. A Miniszterelnöki Kormányiroda szervezeti egységeinek általános feladatai

19. § (1) A szakmai főosztályok feladat- és hatáskörükben – együttműködve más illetékes szervezeti egységekkel, a Szabályzat vonatkozó előírásainak betartásával – a következő általános feladatokat látják el:
a) az országgyűlési, valamint kormányzati bizottságokkal való együttműködés keretében – a Miniszterelnöki Kormányiroda illetékes vezetőjének eseti kijelölése alapján, a feladatkörében érintett államtitkár mellett – képviselik a Miniszterelnöki Kormányirodát az országgyűlési, valamint kormányzati bizottságokban,
b) szükség esetén közreműködnek a Miniszterelnöki Kormányiroda vezetői tárgyalásainak előkészítésében, gondoskodnak a tájékoztató és felkészítő anyagok elkészítéséről,
c) kormányjelentéseket, kormány-előterjesztést készítenek,
d) elemzik és értékelik a feladatkörükkel összefüggő nemzetközi eseményeket és összefüggéseket,
e) közreműködnek a Miniszterelnöki Kormányiroda és más szervek, hatóságok, illetve a nemzetközi szervezetek képviseletei közötti érintkezésben, e szervezetek tagjainak a Miniszterelnöki Kormányirodán teendő látogatásainak szervezésében,
f)38
g)39 közreműködnek a Miniszterelnöki Kormányiroda honlapja aktualizálásában,
h)40 a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok szakmai felügyeletéért – a Miniszterelnöki Kormányiroda belső szabályzatában foglaltak szerint – felelős főosztályok az általuk felügyelt előirányzatok vonatkozásában végzik a támogatási kérelmek befogadását, elbírálását, felelősek a jogszabályok és belső szabályzatok alapján előírt támogatási dokumentáció biztosításáért, ellátják a beszámoltatási feladatokat, kapcsolatot tartanak a kérelmezőkkel, kedvezményezettekkel, továbbá együttműködnek a közös hivatali szervezet feladatkör szerint illetékes főosztályaival a támogatási szerződések elkészítése során,
i)41 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) és egyéb jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítése érdekében folyamatosan figyelemmel kísérik, és a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzatában megjelölt felelős részére megküldik azokat a feladatkörüket érintő adatokat, amelyek a honlapon megjelenítendő vagy egyéb módon közzéteendő adatok körébe tartoznak,
j)42 haladéktalanul értesítik közös hivatali szervezet vezetőjét, amennyiben a feladatkörükbe tartozó szakterületek szabályozásának változása vagy egyéb körülmény a Miniszterelnöki Kormányiroda szabályzatai felülvizsgálatát, új szabályozás megalkotását teszi szükségessé,
k) közreműködnek a felügyeletük alá tartozó intézmények és fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében a költségvetés-tervezési, -beszámolási és -zárszámadási feladatokban.
(2) A funkcionális szervezeti egységek – feladat- és hatáskörükben – együttműködve más illetékes szervezeti egységekkel, a Szabályzat vonatkozó előírásainak betartásával – az (1) bekezdésben foglalt feladataik mellett – az alábbi, általános feladatokat látják el:
a) biztosítják a Miniszterelnöki Kormányiroda felelősségi körébe tartozó feladatok ellátásához szükséges működési feltételeket,
b) támogatást nyújtanak a szervezeti egységek működésével összefüggő munkafolyamatok hatékony ellátásához.
(3) Az önálló szervezeti egység vezetője – a felette irányítási jogot gyakorló állami vezető vagy a Szabályzat eltérő rendelkezése hiányában – kiadmányoz minden, a felette irányítási jogot gyakorló állami vezetők kiadmányozási jogkörébe nem tartozó iratot.

10. A vezetői értekezlet

20. § (1) A vezetői értekezlet során a résztvevők áttekintik a Miniszterelnöki Kormányiroda operatív feladatainak ellátását.
(2) A vezetői értekezlet javaslatot tesz
a) intézkedés tételére,
b) intézkedés elfogadására,
c) egyeztetés megindítására,
d) szükség esetén a közigazgatási egyeztetés során képviselendő miniszterelnöki kormányirodai álláspontra.
(3) A vezetői értekezletet a közigazgatási államtitkár titkárságvezetője készíti elő, a szervezeti egységek vezetői által javasolt napirendi pontoknak megfelelően.
(4) A vezetői értekezlet vizsgálja az intézkedések megvalósulását.
(5) A vezetői értekezlet állandó résztvevői a miniszterelnök, a miniszter, a közigazgatási államtitkár, az államtitkárok és a helyettes államtitkárok.

11. A vezetői felkészítő értekezlet, a kormányzati döntéshozatali fórumok által tárgyalt anyagok véleményezése

21. § (1) A kormányülést vagy a kabinetek üléseit közvetlenül megelőzően kerülhet sor a Kormány vagy a kabinetek ülésén részt vevő állami vezető vezetésével az ülésre történő felkészítésre.
(2) A közigazgatási államtitkár (1) bekezdés szerinti felkészítése a kormányzati igazgatásért felelős helyettes államtitkár feladata.
(3) A felkészítő értekezlet résztvevőit, illetve a közigazgatási államtitkár felkészítése esetén a kormányzati igazgatásért felelős helyettes államtitkáron túli résztvevőit a felkészítendő vezető határozza meg.
(4) A Kormány, a kabinetek és a Közigazgatási Államtitkári Értekezlet ülésén tárgyalásra kerülő előterjesztéseket, jelentéseket a kormányzati igazgatásért felelős helyettes államtitkár véleményezi.

12. A munkacsoport

22. § (1) A közigazgatási államtitkár a több helyettes államtitkár vagy önálló szervezeti egység feladatkörét érintő, eseti feladat elvégzésére a feladatkörükben érintett kormánytisztviselőkből álló munkacsoportot hozhat létre. A munkacsoport létrehozásáról szóló utasításban meg kell határozni a munkacsoport feladatát, vezetőjét és tagjait.
(2) A munkacsoport célja a meghatározott feladat komplex megközelítésű, a szakterületek kiemelt együttműködésén alapuló hatékony megoldása, illetve az ehhez szükséges javaslatok felvázolása, kidolgozása.
(3) A munkacsoport tagjait a helyettesítésükre egyébként jogosult személy helyettesítheti.

13. Munkatársi értekezlet

23. § (1) A munkatársi értekezlet összehívására szükség szerint a Miniszterelnöki Kormányiroda állományának jelentős hányadát érintő szabályozásokról, eseményekről történő tájékoztatás, jövőbeni feladatok meghatározása, továbbá az állomány munkájának értékelése érdekében vagy egyéb, a munkatársi értekezlet vezetője által meghatározott okból, célból kerülhet sor.
(2) A munkatársi értekezletet a miniszterelnök vagy a közigazgatási államtitkár hívja össze és vezeti.
(3) A munkatársi értekezlet résztvevői tekintetében lehet teljes vagy a dolgozók érdekeltség szerint csoportosított körére kiterjedően részleges.
(4) A meghívók kiküldéséről a Közigazgatási Államtitkári Titkárság gondoskodik.

14. Az ügyintézési határidő

24. § (1) Az ügyek intézése a vonatkozó jogszabályokban, az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozatban (a továbbiakban: HHSZ), a Kormány ügyrendjében és egyéb kormányhatározatokban foglalt, illetve a felettes vezető által előírt határidőben történik.
(2) Jogszabályban előírt ügyintézési határidő hiányában az ügyek intézésére a vezető által a feladatok kiadása során megállapított egyedi ügyintézési határidő az irányadó.
(3) A határidőket naptári nap vagy naptári nap és óra megjelölésével kell meghatározni.
(4) Az ügyintéző feladatainak ütemezése során úgy jár el, hogy a vezetői jóváhagyás a határidő lejárta előtt, észszerű időben beszerezhető legyen.
(5) Ha a feladat az előírt határidő alatt érdemben nem intézhető el, akkor az ügyintéző ennek okáról és az ügyintézés várható időpontjáról felettesét tájékoztatja. Ilyen esetben a felettes a továbbiakra nézve döntést hoz, útmutatást ad, amelyről az ügyben érintetteket haladéktalanul tájékoztatni kell.
A MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE

15. A Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára

25. § A Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára
a) a miniszterelnök által meghatározottak alapján gyakorolja a miniszterelnök kormányzati igazgatással összefüggő feladat- és hatásköreit,
b) gondoskodik a Miniszterelnöki Kormányiroda szervezeti egységeinek összehangolt működéséről,
c)43 vezeti a Miniszterelnöki Kormányiroda hivatali szervezetét, ennek keretében gyakorolja a Kit. 17. § (1) bekezdése szerinti – a Miniszterelnöki Kormányiroda szervezetéhez tartozó, a Kit. hatálya alá tartozó kormánytisztviselők és állami vezetők, valamint az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók feletti igazgatási irányítás gyakorlásával összefüggő – hatásköröket,
d) a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint gyakorolja a miniszterelnök irányítási és egyéb hatásköreit a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal tekintetében.

26. § A Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára a 25. § a) pontjában foglalt feladatai keretében
a) gondoskodik a miniszterelnök által meghatározott feladatok ellátásáról, ezen belül koncepciót és megoldási javaslatokat dolgoz ki,
b) közreműködik a miniszterelnök döntéseinek közpolitikai megalapozásában és azok végrehajtásában,
c) a Kormány ügyrendjében foglaltak szerint ellátja az előzetes szakmai egyeztetéssel kapcsolatos műveleteket, ennek eredményeként dönt a közigazgatási egyeztetésre bocsáthatóság kérdésében,
d) összehívja és vezeti a Közigazgatási Államtitkári Értekezletet, megállapítja annak napirendjét,
e) javaslatot tesz a kormányülések és kabinetülések napirendjére, és részt vesz a Kormány, valamint a kabinetek ülésein,
f) aláírásra előkészíti a kormánydöntéseket, valamint a Kormány és a kabinetek üléséről készült összefoglalót,
g) elősegíti a hivatalos lapok szerkesztésével, kiadásával összefüggő, az igazságügyért felelős miniszter által gyakorolt hatáskörök ellátását.

27. § A Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára a 25. § b) pontjában foglalt feladatai keretében
a) javaslatot tesz a Miniszterelnöki Kormányiroda szervezeti felépítésére és működésének főbb szabályaira, valamint kiadja a Miniszterelnöki Kormányiroda működéséhez szükséges – feladat- és hatáskörébe tartozó – utasításokat,
b) meghatározza és jóváhagyja a Miniszterelnöki Kormányiroda munkatervét és az egyes ágazatok célkitűzéseit,
c) jóváhagyja a Miniszterelnöki Kormányiroda éves költségvetését és zárszámadási javaslatát,
d) a miniszterelnök által ráruházott feladatok végrehajtása érdekében miniszteri, valamint államtitkári szintű megbeszélést kezdeményez és végez,
e) ellenőrzi a jogszabályokban, a közjogi szervezetszabályozó eszközökben, a munkatervben és a miniszteri döntésekben meghatározott műveletek végrehajtását,
f) nyilvántartja a Kormány határozataiban és munkatervében előírt határidős műveleteket, és ellenőrzi végrehajtásukat, valamint a végrehajtásról tájékoztatja a Miniszterelnöki Kormányiroda vezetőit,
g) a feladatellátáshoz szükséges kormányzati és vezetői döntésekről rendszeresen tájékoztatja az államtitkárokat, a helyettes államtitkárokat és az önálló szervezeti egységek vezetőit,
h)44 felel a kormányzati döntés-előkészítés keretében a központi államigazgatási szervektől és a kormánybizottságtól beérkező előterjesztések, jelentések, jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetei észrevételezésének és véleményezésének összehangolásáért, ellenőrzi a véleményezési határidők meghatározását és megtartását,
i) a kormányzati döntés-előkészítés keretében a Miniszterelnöki Kormányirodára érkezett egyéb megkeresések tekintetében kijelöli az álláspont kialakítását összehangoló szervezeti egységet, továbbá gondoskodik a beérkezett anyag részére történő haladéktalan megküldéséről,
j) felel a Miniszterelnöki Kormányiroda szervezeti egységeinek a kormányüléssel, a kabinetüléssel, a Közigazgatási Államtitkári Értekezlettel kapcsolatos feladatai összehangolásáért, kijelöli a felkészítő anyagok előkészítéséért felelős szervezeti egységet,
k) ellátja azokat a feladatokat, gyakorolja azokat a hatásköröket, amelyeket jogszabály számára meghatároz.

28. §45 A Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára a 25. § c) pontjában foglalt feladatai keretében, figyelemmel a 4/A. §-ban foglaltakra
a) biztosítja a Miniszterelnöki Kormányirodán a munkarend, ügyintézés és iratkezelés szabályainak megtartását,
b) folyamatosan figyelemmel kíséri, hogy a Miniszterelnöki Kormányiroda személyzeti ügyei és a szervezet működése összhangban van-e a belső szabályzatokkal, a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjével; szervezetirányító feladataival összefüggésben szabályzat, valamint intézkedés kiadását kezdeményezheti,
c) koordinálja a személyzeti ügyek intézését, felelős a Miniszterelnöki Kormányiroda humánerőforrás-gazdálkodásáért,
d) a vonatkozó jogszabályokra figyelemmel javaslatot tesz a Miniszterelnöki Kormányiroda személyi juttatásainak, létszám-, bér- és jutalmazási kereteinek, valamint a béralapot terhelő egyéb kifizetéseknek a meghatározására,
e) ellátja a költségvetési gazdálkodási, pénzügyi, elemzési, tervezési, vagyongazdálkodási dokumentációs tevékenységeket,
f) koordinálja a külső források megszerzésével kapcsolatos műveleteket,
g) figyelemmel kíséri a Miniszterelnöki Kormányiroda informatikai, nyilvántartó és szolgáltató rendszereinek hiteles, megbízható és biztonságos üzemeltetését,
h)46 kialakítja, működteti és fejleszti a Miniszterelnöki Kormányiroda belső kontrollrendszerét, és ezen belül működteti az integrált kockázatkezelési rendszert,
i)47 kialakítja, működteti és irányítja a közös hivatali szervezet belső ellenőrzésért felelős szervezeti egysége által ellátott belső ellenőrzést, jóváhagyja a Miniszterelnöki Kormányiroda stratégiai és éves ellenőrzési tervét, éves ellenőrzési jelentését, továbbá a fejezet összefoglaló éves ellenőrzési tervét és éves összefoglaló jelentését,
j) beszámoltatja az irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetőit az államháztartási belső kontrollrendszerek működtetéséről,
k) jóváhagyja a fejezet irányítása alá tartozó intézmények költségvetését érintő előirányzat és pénzeszköz átadás-átvételre vonatkozó megállapodásokat,
l) kialakítja, működteti és fejleszti a Miniszterelnöki Kormányiroda integritás irányítási rendszerét, amelynek keretében irányítja az integritás tanácsadó tevékenységét,
m) felelős a Miniszterelnöki Kormányiroda és a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság közötti kapcsolattartásért, és ennek keretében a Miniszterelnöki Kormányiroda érdekeinek képviseletéért.

29. §48 A Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára közvetlenül irányítja
a)49
b) a kormányzati igazgatásért felelős helyettes államtitkár,
c)50
d) a Kormánybiztosi és Miniszterelnöki Biztosi Titkársági Főosztály vezetőjének
a tevékenységét.

30. § (1) A közigazgatási államtitkár feladatainak ellátása érdekében a közigazgatási államtitkár mellett titkárság működik.
(2) A közigazgatási államtitkár titkárságvezetőjének munkáját osztályként működő nem önálló szervezeti egység, a Koordinációs Osztály segíti.
(3) A közigazgatási államtitkár titkárságának vezetője önállóan kiadmányozhat minden, a közigazgatási államtitkár által kiadmányozási jogkörébe tartozó adminisztratív jellegű iratot.
(4) A közigazgatási államtitkár közvetlenül irányítja titkárságvezetője tevékenységét.

31. §51 A közigazgatási államtitkárt akadályoztatása esetén az általa kijelölt személy helyettesíti.

16. A nemzeti információs államtitkár

32. § A nemzeti információs államtitkár
a) ellátja a miniszterelnök által meghatározott feladatokat,
b) ellátja a Statútum rendelet 5. §-ában meghatározott tevékenységgel összefüggő feladatok előkészítését, azok folyamatos ellátását, továbbá mindazon ügyek vitelét, amelyeket a miniszterelnök számára meghatároz,
c)52 feladatai hatékony végrehajtása érdekében folyamatos és közvetlen kapcsolatot tart a Miniszterelnöki Kormányiroda állami vezetőivel, miniszterelnöki biztosokkal, a miniszterelnöki megbízottakkal, a miniszterelnök főtanácsadóival és tanácsadóival, miniszteri biztosokkal, valamint a szervezeti egységek vezetőivel,
d) feladatai hatékony végrehajtása érdekében – a közigazgatási államtitkár, az államtitkár vagy a helyettes államtitkár útján – intézkedéseket kérhet a Miniszterelnöki Kormányiroda szervezeti egységeinek vezetőitől,
e) ajánlásokat fogalmaz meg, tájékoztatást és támogatást nyújt a Miniszterelnöki Kormányiroda szervezeti egységei feladatellátásához,
f) koordináló, előkészítő és adminisztratív feladatokat lát el, rendezi és jóváhagyásra, aláírásra benyújtja a döntéshozatalra felterjesztett ügyiratokat, illetve feladat- és hatáskör szerint továbbítja a hozzá beérkezett megkereséseket,
g) kapcsolatot tart a Honvédelmi Minisztérium és a Külgazdasági és Külügyminisztérium nemzetbiztonsági szervek irányításával kapcsolatos tevékenységet végző állami vezetőivel, szervezeti egységeivel, valamint Magyarország nemzetbiztonsági szolgálataival.

33. § (1) A nemzeti információs államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében a hírszerző tevékenységet végző nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állományának tagjaiból álló kabinet működik.
(2) A nemzeti információs államtitkár közvetlenül irányítja a kabinetfőnöke tevékenységét.

34. § A nemzeti információs államtitkárt akadályoztatása esetén kabinetfőnöke helyettesíti.

16/A.53 A miniszterelnök európai uniós kérdésekért felelős államtitkára

34/A. § (1) A miniszterelnök európai uniós kérdésekért felelős államtitkára a Statútum 3/B. és 3/C. §-ban meghatározottak szerinti feladat- és hatáskörében, illetve a miniszterelnök által meghatározott további feladatok keretében a miniszterelnök európai uniós tagsággal összefüggő munkájának segítése és támogatása érdekében
a) tájékoztatást és támogatást nyújt a miniszterelnök részére az európai uniós tagsághoz kapcsolódó stratégiai kérdésekben, kiemelt politikai dossziékban, az Európai Unió jövőjével, fejlődésével kapcsolatos kérdésekre vonatkozó kormányzati álláspont kialakításában, azok képviseletére vonatkozó stratégia kidolgozásában, ezekkel összefüggésben a kormányzati munka rendjének és koordinációjának meghatározásában,
b) nyomon követi az Európai Tanács kiemelt politikai, stratégiai jelentőségű döntéseinek végrehajtását a magyar közigazgatásban, és szükség szerint a miniszterelnöknek intézkedésre javaslatot tesz,
c) kapcsolatot tart és tárgyal az Európai Unió intézményei és szervei képviselőivel, így különösen vezetőinek munkatársaival, vezető tisztviselőivel, valamint az Európai Unió állam- és kormányfőinek uniós ügyekkel foglalkozó közvetlen munkatársaival (Sherpa),
d) részt vesz az európai uniós kérdésekkel összefüggésben más európai uniós tagállamokkal és tagjelölt államokkal való kapcsolattartásban, különös tekintettel a V4 országokkal való együttműködésre,
e) részt vesz a harmadik államokkal való kapcsolattartásban az Európai Unióval összefüggő kérdések vonatkozásában,
f) részt vesz az Európai Tanács ülései, az azokat előkészítő Tanácsülések és a V4 csúcstalálkozók során képviselendő közös V4 álláspont kialakításában, valamint a közös V4 miniszterelnöki és államtitkári nyilatkozatok szövegezésében,
g) nyomon követi az egyes nemzetközi szervezetekben az Európai Unión keresztül gyakorolt hatáskörökkel összefüggő feladatok ellátását,
h) segíti a miniszterelnököt a magyar alkotmányos szervek vonatkozásában az európai ügyekkel kapcsolatos feladataik ellátásában,
i) a kormányzati szervektől szakmai álláspontot kérhet, és ezekről egyeztetést kezdeményezhet,
j) részt vesz az európai uniós tematikájú kormányülések előkészítésében és a kormányüléseken,
k) részt vesz az európai uniós tagsághoz kapcsolódó kormányzati koordinációs rendszerben, többek között az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság munkájában,
l) kapcsolatot tart és egyeztet az európai uniós tagsághoz kapcsolódó kormányzati álláspontról az ezért felelős miniszterrel és a miniszterekkel, a Miniszterelnöki Kormányiroda állami vezetőivel, miniszterelnöki biztosokkal, a miniszterelnöki megbízottakkal, a miniszterelnök főtanácsadóival és tanácsadóival, miniszteri biztosokkal, valamint a szervezeti egységek vezetőivel,
m) feladatai hatékony végrehajtása érdekében – a közigazgatási államtitkár, az államtitkár vagy a helyettes államtitkár útján – intézkedéseket kérhet a Miniszterelnöki Kormányiroda szervezeti egységeinek vezetőitől,
n) ajánlásokat fogalmaz meg, tájékoztatást és támogatást nyújt a Miniszterelnöki Kormányiroda szervezeti egységei feladatellátásához,
o) koordináló, előkészítő és adminisztratív feladatokat lát el, rendezi és jóváhagyásra, aláírásra benyújtja a döntéshozatalra felterjesztett ügyiratokat, illetve feladat- és hatáskör szerint továbbítja a hozzá beérkezett megkereséseket.

34/B. § A miniszterelnök európai uniós kérdésekért felelős államtitkára irányítja az Európa-politikai Főosztály vezetőjének tevékenységét.

34/C. § (1) A miniszterelnök európai uniós kérdésekért felelős államtitkára munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében kabinet működik.
(2) A miniszterelnök európai uniós kérdésekért felelős államtitkára irányítja a kabinetfőnöke tevékenységét.

34/D. § A miniszterelnök európai uniós kérdésekért felelős államtitkárát akadályoztatása vagy távolléte esetén az Európa-politikai Főosztály vezetője helyettesíti.

17.54 A Védelmi Fejlesztésekért Felelős Kormánybiztos

35. § A Védelmi Fejlesztésekért Felelős Kormánybiztos munkáját a Miniszterelnöki Kormányirodán önálló szervezeti egységként működő Titkárság (Védelmi Fejlesztési Titkárság) segíti, amelyet főosztályvezető vezet.

36. § A Védelmi Fejlesztésekért Felelős Kormánybiztos
a) koordinálja a védelmi ipari és hadfelszerelési fejlesztésekkel kapcsolatos kiemelt kormányzati közfeladatokat,
b) koordinálja a védelmi ipari és hadfelszerelési fejlesztésekkel kapcsolatos stratégiát,
c) meghatározza és indítványozza a hadfelszerelés fejlesztésének irányait,
d) együttműködik a védelmi ipari fejlesztésben érintett ágazatokkal a b) pont szerinti stratégiában meghatározott célok hatékony megvalósítása érdekében, koordinálja azok tevékenységét,
e) feladatai hatékony végrehajtása érdekében a tevékenységével érintett szervezetektől, intézményektől személyes adatnak nem minősülő adatokat, információkat kérhet,
f) feladatai hatékony végrehajtása érdekében a tevékenységével érintett dokumentumokba – a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően – betekinthet,
g) feladatai hatékony végrehajtása érdekében a tevékenységével érintett állami szervek és állami tulajdonú gazdasági társaságok tulajdonosi joggyakorlói részére intézkedés megtételét javasolhatja, és a gazdasági társaságok esetében ellenőrizheti azok végrehajtását, valamint személyesen vagy megbízottja útján részt vehet a gazdasági társaságok vezető testületeinek ülésein,
h) véleményezi a feladatkörével összefüggő kormány-előterjesztéseket, és részt vesz a feladatához kapcsolódó kormányzati egyeztetéseken,
i) feladatkörében eljár, és képviseli az állam érdekeit,
j) ellátja a Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének gyakorlásával kapcsolatos feladatokat.

18. A kormányzati igazgatásért felelős helyettes államtitkár

39. § A kormányzati igazgatásért felelős helyettes államtitkár
a) közreműködik a kormányzati döntés-előkészítés és a végrehajtás egységességének biztosításában, ennek során gondoskodik a Kormány általános politikájában és döntéseiben meghatározott követelmények érvényesítéséről, valamint ellenőrzi, hogy a javasolt döntés végrehajtásának feltételei teljeskörűen biztosíthatóak-e,
b) előkészíti a Kormány programozási-munkaszervezési döntéseire vonatkozó javaslatokat,
c) vizsgálja, hogy a benyújtott előterjesztések (jelentések) megfelelnek-e a Kormány ügyrendjében meghatározott tartalmi és formai követelményeknek, gondoskodik ezek érvényre juttatásáról,
d) koordinálja a közigazgatási egyeztetéseket, ennek során gondoskodik a Kormány döntéseiben meghatározott követelmények érvényesítéséről, valamint ellenőrzi, hogy a javasolt döntés végrehajtásának feltételei teljeskörűen biztosíthatók-e,
e)55 gondoskodik a kormányülések, a kabinetülések és a Közigazgatási Államtitkári Értekezletek napirendi javaslatának elkészítéséről, a napirendnek lehetőség szerint az IJR-GOVLEX alrendszeren keresztül az érintett helyettes államtitkároknak való megküldéséről,
f) véleményezi a Közigazgatási Államtitkári Értekezletre, a kabinetülésre és a kormányülésre benyújtott előterjesztéseket, jelentéseket,
g)56 részt vesz a Közigazgatási Államtitkári Értekezleten, és gondoskodik az emlékeztető elkészítéséről, az emlékeztetőnek lehetőség szerint az IJR-GOVLEX alrendszeren keresztül az érintett helyettes államtitkároknak való megküldéséről,
h) gondoskodik a kormánydöntések írásba foglalásáról, a miniszterelnöknek aláírásra felterjeszti a véglegesített döntéseket, szükség szerint elvégzi a Kormány által elrendelt utóegyeztetéseket,
i)57 lehetőség szerint az IJR-GOVLEX alrendszeren keresztül előkészíti a Kormány jogalkotási munkatervét, és figyelemmel kíséri annak végrehajtását,
j)58 gondoskodik a Kormány országgyűlési munkájának szervezését és összehangolását célzó műveletek ellátásáról, a törvényalkotási program, a törvény-, országgyűlési határozati javaslatok, beszámolók és tájékoztatók benyújtásáról,
k) gondoskodik az országgyűlési rendkívüli ülésszakokkal összefüggő kormányzati álláspont kialakításáról, továbbá előkészíti a törvényjavaslatokkal, az országgyűlési határozati javaslatokkal, illetve az ezekhez benyújtott módosító javaslatokkal kapcsolatos döntéseket, közreműködik a törvényalkotási program végrehajtásának ellenőrzésében,
l)59
m) közreműködik a jogszabályoknak és más jogi aktusoknak, valamint jogszabály által a hivatalos lapokban történő kihirdetésre, közzétételre előírt anyagoknak a kihirdetése, közzététele tekintetében,
n) közreműködik a jogszabály-előkészítés egységességét célzó kormányzati feladatok megvalósításában,
o) részt vesz a kabinetüléseken, és gondoskodik az összefoglaló elkészítéséről,
p) gondoskodik a kabinetdöntések írásba foglalásáról, a miniszterelnöknek aláírásra felterjeszti a véglegesített döntéseket,
q)60 titkársága útján ellátja a kormányzati személyügyi igazgatás központi feladatait,
r)61 közreműködik a Miniszterelnöki Kabinetiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló MK utasításban meghatározottak szerint a Miniszterelnöki Kabinetiroda kodifikációs és koordinációs feladatai ellátásában.

40. §62 A kormányzati igazgatásért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja
a) a Kormányzati Igazgatási Főosztály I.,
b) a Kormányzati Igazgatási Főosztály II.,
c) a Kormányzati Igazgatási Főosztály III., illetve
d) a Törvényalkotási Főosztály
vezetőjének tevékenységét.

41. § (1) A kormányzati igazgatásért felelős helyettes államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.
(2) A kormányzati igazgatásért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

42. §63 A kormányzati igazgatásért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása esetén a közigazgatási államtitkár által kijelölt személy helyettesíti.

19.64 Az egyes minisztériumokban (kormányzati főhivatalokban) előkészített tervezetek egyeztetési rendje

43. § (1)65 Az egyes minisztériumokban (kormányzati főhivatalokban), valamint a miniszter által irányított szervezeti egységek által előkészített tervezetek tekintetében a Miniszterelnöki Kormányiroda egységes álláspontot alakít ki.
(2) A Kormány ügyrendje szerinti előzetes egyeztetés (a továbbiakban: előzetes egyeztetés) keretében a minisztériumok által előzetes vélemény kikérése céljából megküldött előterjesztéseket, jelentéseket, illetve miniszteri rendelet tervezeteket (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: tervezet) a kormányzati igazgatásért felelős helyettes államtitkár elektronikus úton fogadja.
(3) A kormányzati igazgatásért felelős helyettes államtitkár a tervezet előzetes egyeztetése során gondoskodik
a) szükség szerint a feladatkör szerint érintett állami vezető irányítása alá tartozó egyes szervezeti egységek (a továbbiakban: érintettek) véleményének beszerzéséről,
b) kötelezően az Igazságügyi Minisztérium és a tervezet tartalmától függően a Pénzügyminisztérium véleményének beszerzéséről,
c) kötelezően a Miniszterelnöki Kabinetiroda tájékoztatásáról,
d)66 kötelezően a Miniszterelnökség közigazgatási államtitkára, valamint a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára tájékoztatásáról.
(4) Az érintetteknek a tervezettel kapcsolatos, a közigazgatási egyeztetésre bocsáthatóságra vonatkozó érdemi javaslatukat és a javaslatot alátámasztó rövid véleményt tartalmazó álláspontjukat – az ügyintéző nevét és elérhetőségét is feltüntetve – a kormányzati igazgatásért felelős helyettes államtitkár által – a Kormány ügyrendjében előírt határidőt figyelembe véve – meghatározott határidőn belül elektronikus úton kell eljuttatniuk a kormányzati igazgatásért felelős helyettes államtitkár által kijelölt személy vagy személyek részére.
(5) Amennyiben az érintettek a kormányzati igazgatásért felelős helyettes államtitkár által jelzett határidőben nem adnak véleményt, úgy kell tekinteni, hogy a tervezetre észrevételt nem tesznek.
(6) Ha az előzetes egyeztetésbe bevont államtitkár több helyettes államtitkárt irányít, az államtitkár irányítása alá tartozó helyettes államtitkárok egységes véleményt adnak. Az egységes véleményt a tárgykör szerint első helyen felelős helyettes államtitkár elektronikusan küldi meg a kormányzati igazgatásért felelős helyettes államtitkár által kijelölt személy részére. Kivételesen indokolt esetben önálló helyettes államtitkári álláspont is adható.
(7)67 A kormányzati igazgatásért felelős helyettes államtitkár a beérkezett vélemények figyelembevételével a tervezet közigazgatási egyeztetésre bocsáthatósága és honlapon történő közzététele tárgyában hozott döntésről és a Miniszterelnöki Kormányiroda álláspontjáról a tervezetet előkészítő minisztériumot (kormányzati főhivatalt), valamint az érintetteket elektronikus úton tájékoztatja.

44. § (1)68 A minisztériumok (kormányzati főhivatalok) által előkészített tervezetek közigazgatási egyeztetése során az egységes miniszterelnöki kormányirodai álláspont érvényesülése érdekében a beérkező tervezeteket a kormányzati igazgatásért felelős helyettes államtitkár elektronikus úton megküldi az érintetteknek. Az érintetteknek a tervezettel kapcsolatos álláspontjukat a kormányzati igazgatásért felelős helyettes államtitkár által – a Kormány ügyrendjében előírt határidőket figyelembe véve – meghatározott határidőn belül, elektronikus úton kell eljuttatniuk a kormányzati igazgatásért felelős helyettes államtitkár által kijelölt személy vagy személyek részére.
(2) Amennyiben az érintettek a kormányzati igazgatásért felelős helyettes államtitkár által jelzett határidőben nem adnak véleményt, úgy kell tekinteni, hogy a tervezetre észrevételt nem tesznek.
(3) Ha egy államtitkár több helyettes államtitkárt irányít, az államtitkár irányítása alá tartozó helyettes államtitkárok egységes véleményt adnak. Az egységes véleményt a tárgykör szerint első helyen felelős helyettes államtitkár elektronikusan küldi meg a kormányzati igazgatásért felelős helyettes államtitkár által kijelölt személy részére. Kivételesen indokolt esetben önálló helyettes államtitkári álláspont is adható.
(4) A kormányzati igazgatásért felelős helyettes államtitkár az érintettek észrevételeinek figyelembevételével elkészíti a Miniszterelnöki Kormányiroda egységes véleményét összefoglaló tárcavélemény tervezetét. A kormányzati igazgatásért felelős helyettes államtitkár a Miniszterelnöki Kormányiroda álláspontjáról az érintetteket elektronikus úton tájékoztatja.
(5) Ha az érintettek észrevételei között egyeztetés során fel nem oldható véleménykülönbség marad fenn, a közigazgatási államtitkár egyeztetést tart. A közigazgatási államtitkár döntése alapján, szükség esetén a vezetői értekezlet javaslatot tesz a Miniszterelnöki Kormányiroda egységes álláspontjára.

45. § (1) Amennyiben a tervezetet észrevételezésre vagy véleményezésre küldő minisztérium a beérkezett észrevételek tárgyában szóbeli egyeztetést tart, a Miniszterelnöki Kormányirodát elsősorban a kormányzati igazgatásért felelős helyettes államtitkár által kijelölt személy képviseli. A kormányzati igazgatásért felelős helyettes államtitkár egy vagy több személyt is kijelölhet.
(2) A Miniszterelnöki Kormányirodát az (1) bekezdésben meghatározott személyen túl a kormányzati igazgatásért felelős helyettes államtitkár által a tervezetre észrevételt tevő szervezeti egység részéről felkért személy is képviselheti.
(3) Az (1) bekezdéstől eltérően, amennyiben az egységes Miniszterelnöki Kormányiroda által kialakított álláspont képviselete indokolja, a kormányzati igazgatásért felelős helyettes államtitkár a képviseletre a szakterület szerint illetékes, illetve az egységes miniszterelnöki kormányirodai vélemény kialakításában leginkább közreműködő szervezeti egységet irányító államtitkárt vagy helyettes államtitkárt kéri fel.
(4) Az egységes miniszterelnöki kormányirodai álláspont érvényesülése érdekében a szóbeli egyeztetésen a Miniszterelnöki Kormányiroda képviseletére kijelölt vagy felkért személy a szóbeli egyeztetést megelőzően egyeztetni köteles.
(5) A szóbeli egyeztetések eredményéről az egyeztetésen részt vevő személy a szervezeti egységének vezetőjét, a (3) bekezdésben meghatározott esetben a kormányzati igazgatásért felelős helyettes államtitkár által kijelölt személyt elektronikus úton minden esetben köteles tájékoztatni. Kiemelt jelentőségű tervezetek esetében a kormányzati igazgatásért felelős helyettes államtitkár képviseletében eljáró személy a közigazgatási államtitkár titkárságát elektronikusan is tájékoztatja.

46. § Az államtitkárok az általuk irányított helyettes államtitkárok vonatkozásában az egyeztetések részletes rendjét meghatározhatják.

47. § (1) A Miniszterelnöki Kormányiroda kormányzati döntés-előkészítés során készült tárcavéleményét a közigazgatási államtitkár, illetve szükség esetén a kormányzati igazgatásért felelős helyettes államtitkár kiadmányozza. Ha a kormányzati döntés-előkészítés során készülő tárcavélemény tartalma tekintetében a helyettes államtitkárok közötti véleményeltérés szükségessé teszi, a közigazgatási államtitkár dönt.
(2) A közigazgatási államtitkár kiadmányozza a Közigazgatási Államtitkári Értekezletre benyújtandó előterjesztést és jelentést.

20. A Miniszterelnöki Kormányirodán előkészített tervezetek egyeztetési rendje

48. § (1) A Miniszterelnöki Kormányirodán belül elkészített szakmai koncepciók, jelentősebb tervezetek Miniszterelnöki Kormányirodán belül történő egyeztetésének megkezdésére (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: belső egyeztetés) a vezetői értekezlet tesz javaslatot. A vezetői értekezletre a feladat elvégzéséért felelősként megjelölt, ennek hiányában egyedi kijelölés alapján a tárgykörért felelős önálló szervezeti egységnek (a továbbiakban: előkészítésért felelős szervezeti egység) – a rendelkezésre álló információknak megfelelően kitöltött, a Kormány ügyrendjében meghatározott forma szerinti – előterjesztést kell benyújtania.
(2) A tervezetet a Szabályzat alapján az előkészítésért felelős szervezeti egység köteles – a feladatkörrel rendelkező önálló szervezeti egységek bevonásával – előkészíteni. Az előkészítésbe bevont szervezeti egység a feladatkörének megfelelő részanyagok, részmunkák kidolgozásával köteles részt venni a tervezet előkészítésében.
(3)69 A tervezet belső egyeztetését és a szakminisztériumokkal történő egyeztetését megelőzően, valamint a Közigazgatási Államtitkári Értekezlet napirendjére felterjesztésre kerülő minden olyan javaslatot, amelynek pénzügyi vagy költségvetési kihatása van, előzetes egyeztetésre meg kell küldeni a közös hivatali szervezet gazdasági vezetője részére az abban foglaltak gazdasági megalapozottságának vizsgálata érdekében. A tervezet pénzügyi tartalmi megalapozottságáért, valamint a más jogszabályokkal való rendszertani összhangért és a jogalkotás szakmai követelményeinek való megfelelésért az előkészítésért felelős szervezeti egység viseli a felelősséget.
(4) A tervezet belső egyeztetését az előkészítésért felelős szervezeti egység – az előkészítésért felelős szervezeti egység vezetőjének tevékenységét irányító állami vezető útján – végzi. A tervezet belső egyeztetésébe a Miniszterelnöki Kormányirodán működő helyettes államtitkárokat, a közigazgatási államtitkárt kell bevonni.
(5) A tervezetek belső egyeztetésére legalább 5 munkanapos határidőt kell biztosítani, ettől eltérni csak kivételes esetben, külön indokolás mellett lehet.
(6) A beérkezett véleményeket az előkészítésért felelős szervezeti egység érvényesíti, véleményeltérés esetén a vitás kérdéseket az önálló szervezeti egységek vezetői vagy megbízottaik személyes tárgyalás, munkaértekezlet, ennek sikertelensége esetén a helyettes államtitkárok, a helyettes államtitkárok közötti vita esetén a közigazgatási államtitkár útján rendezik.

49. § (1) A tervezet közigazgatási egyeztetésre bocsáthatóságáról és honlapon történő közzétételéről a közigazgatási államtitkár, szükség szerint a vezetői értekezlet dönt.
(2) A tervezet közigazgatási egyeztetését és a kormány-előterjesztések benyújtásának előkészítését az előkészítésért felelős szervezeti egység folytatja le a minisztériumok, az érintettek, a kormányzati igazgatásért felelős helyettes államtitkár, valamint a társadalmi szervezetek bevonásával.
(3) A Közigazgatási Államtitkári Értekezlet, a kabinetek vagy a Kormány által megtárgyalandó előterjesztés, javaslat, jelentés vagy tájékoztató esetén az előkészítésért felelős szervezeti egység – a Közigazgatási Államtitkári Értekezlet, a kabinetülés vagy a kormányülés napirendjére való felvétel kezdeményezésével egyidejűleg – a tervezet tartalmát összefoglalva, az egyeztetés során esetleg felmerült vitás és megoldandó kérdésekről elektronikus úton tájékoztatja a kormányzati igazgatásért felelős helyettes államtitkárt.

21. A Miniszterelnöki Kormányiroda képviselete

50. § (1) A Miniszterelnöki Kormányirodát a közigazgatási államtitkár képviseli. A közigazgatási államtitkár akadályoztatása esetén a képviselet rendjére a Szabályzat közigazgatási államtitkár helyettesítésének rendjére irányadó rendelkezései az irányadók.
(2) Nemzetközi programokon a közigazgatási államtitkár akadályoztatása esetén a közigazgatási államtitkárt – eltérő rendelkezés hiányában – a közigazgatási államtitkár által kijelölt állami vezető képviseli.
(3) A kormánybizottságokban, tárcaközi fórumokon, a társhatóságokkal, az önkormányzatokkal és a civil szervezetekkel való kapcsolatokban a Miniszterelnöki Kormányirodát a közigazgatási államtitkár, az államtitkár, a helyettes államtitkár, valamint – a szakterületét érintő kérdésekben, illetve a közigazgatási államtitkár, az államtitkár vagy a helyettes államtitkár megbízása alapján – az erre felhatalmazott, vezetői megbízással rendelkező személy képviseli.
(4)70 A Miniszterelnöki Kormányirodának a bíróságok és a hatóságok előtti jogi képviseletét a közös hivatali szervezet jogi képviseletért felelős szervezeti egységének e feladattal megbízott kormánytisztviselői látják el, illetve szükség szerint külső kapacitás igénybevételével szervezik, kivéve, ha az ügy sajátosságára tekintettel a közigazgatási államtitkár vagy a közigazgatási államtitkár titkárságvezetője a képviselet ellátására más szervezeti egység ügyintézőjét jelöli ki.
(5) Az Európai Unió által társfinanszírozott projektek előkészítése során a Miniszterelnöki Kormányiroda képviseletét a közigazgatási államtitkár írásos meghatalmazása alapján kijelölt vezető látja el. E projektek megvalósítása során a közigazgatási államtitkár a projektalapító dokumentumban is rendelkezik a képviseletről.

22. A sajtó tájékoztatásával kapcsolatos eljárás

51. § (1) A Szabályzat eltérő rendelkezése hiányában a sajtó részére tájékoztatást feladat- és hatáskörében a közigazgatási államtitkár, illetve az általa kijelölt személy adhat.
(2) A Miniszterelnöki Kormányiroda feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben interjút csak a Közigazgatási Államtitkári Titkárság szervezésében lehet adni. A Miniszterelnöki Kormányiroda nevében a közigazgatási államtitkár vagy az általa kijelölt személy nyilatkozik.
(3) A sajtó útján nyilvánosságra hozott közlemény kiadásáról a Közigazgatási Államtitkári Titkárság gondoskodik.
(4) A Miniszterelnöki Kormányirodára vonatkozó javaslatokra és bírálatokra a sajtónyilvános válaszról és a válaszoknak a sajtóhoz történő eljuttatásáról a Közigazgatási Államtitkári Titkárság gondoskodik.
A NEMZETI VAGYON KEZELÉSÉÉRT FELELŐS TÁRCA NÉLKÜLI MINISZTER, AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT SZERVEZET ÉS MŰKÖDÉSE

23. A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

52. § A miniszter felelős a Statútum rendelet 144–149. §-ában meghatározott feladatok ellátásáért, ennek keretében különösen:
a) meghatározza a felelősségi körébe tartozó szakpolitikai célokat, jóváhagyja az ágazatfejlesztési stratégiákat, koncepciókat, programokat és terveket, összehangolja, irányítja és felügyeli a szakpolitikai célkitűzések végrehajtását,
b) részt vesz – a Kormány által meghatározott rendben – a Kormány és kabinetjei munkájában,
c) előkészíti a hozzá tartozó gazdasági társaságok, intézmények és egyéb szervezetek létrehozására, átalakítására, valamint megszüntetésére vonatkozó döntéseket, dönt a vezető tisztségviselők kinevezéséről,
d) ellátja a közvetlen tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságokkal és az alapítói joggyakorlása alatt álló alapítványokkal kapcsolatos – jogszabályban vagy szerződésben meghatározott – jogosultságokat,
e) gondoskodik a Magyar Állam a Ptk. 3:405. § (2) bekezdése szerinti képviseletének ellátásáról,
f)71
g) a felelősségébe tartozó szakpolitikai feladatok tekintetében meghatározza és jóváhagyja a Miniszterelnöki Kormányiroda munkatervét, a feladatköréhez kapcsolódó, a költségvetési törvény XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezethez tartozó előirányzatok költségvetésének tervezéséhez és végrehajtásához, valamint a beszámolási, zárszámadási feladatok teljesítéséhez szükséges adatokról tájékoztatja a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkárát,
h) jóváhagyja a költségvetési törvény XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet éves költségvetését és zárszámadási javaslatát,
i) a Kormány döntéseiről tájékoztatást ad az irányítása alá tartozó államtitkároknak,
j) kezdeményezi a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetőjénél a miniszter feladatkörében szükséges intézkedések megtételét,
k) ellátja a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 8. Pénzügyi eszközök prioritása tekintetében a szakpolitikai felelősi feladatokat.

53. §72 A miniszter közvetlenül irányítja
a) a nemzeti vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkár,
b) az állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár,
c) a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és közműszolgáltatásokért felelős államtitkár,
d) a miniszteri biztos és
e) a Miniszteri Igazgatási és Ügyirat-kezelési Főosztály vezetőjének
tevékenységét.

54. § (1)73 A miniszter tevékenységét és feladatainak ellátását kabinet, valamint a kabineten belül – a kabinetfőnök által vezetett – osztályként működő titkárság segíti.
(2) A miniszter közvetlenül irányítja a kabinetfőnöke tevékenységét.

55. §74 A minisztert tevékenységének ellátásában – a Miniszteri Kabineten, továbbá a miniszter által közvetlenül irányított államtitkárokon és általuk irányított helyettes államtitkárokon, szervezeti egység vezetőkön, a miniszter által közvetlenül irányított miniszteri biztoson, valamint főosztályvezetőn kívül – a közigazgatási államtitkár és a közigazgatási államtitkár által irányított helyettes államtitkárok és szervezeti egység vezetők is segítik; részükre a miniszter a feladatkörében egyedi utasítást adhat.

56. § (1)75 A minisztert akadályoztatása esetén – a Kit. 21. §-ában meghatározott rendelkezéseknek megfelelően – jogszabály, kormányhatározat vagy a Szabályzat eltérő rendelkezése hiányában, a miniszter utasításai szerint eljárva a nemzeti vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkár helyettesíti. A miniszter helyettesítését a tisztség betöltetlensége esetén a nemzeti vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkár látja el.
(2)76 A miniszter helyettesítését a nemzeti vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkár akadályoztatása vagy távolléte esetén – a Kit. 21. § (2) bekezdés első fordulatában meghatározott hatáskörök kivételével – a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és közműszolgáltatásokért felelős államtitkár látja el.

24. A miniszter kabinetfőnöke

57. §77 A miniszter kabinetfőnöke
a) ellátja a miniszter által állandó vagy eseti jelleggel meghatározott feladatokat,
b) közvetlenül irányítja a Miniszteri Kabinet tevékenységét, és meghatározza azok munkarendjét,
c) vezeti a Miniszteri Titkárságot,
d) a miniszter utasítása alapján eseti jelleggel ellátja a miniszter képviseletét meghatározott ügyekben,
e) szervezi a miniszter személyi hatáskörében tartott ügyek előkészítését, véleményezi az intézkedéseket, és
f) feladatai hatékony ellátása érdekében folyamatos és közvetlen kapcsolatot tart a miniszter irányítása alá tartozó állami vezetőkkel, a Miniszterelnöki Kormányiroda állami vezetőivel és e vezetők irányítása alá tartozó szervezeti egységek vezetőivel.

58. §78 A kabinetfőnök helyettesítését a tisztség betöltetlensége esetén a miniszter kijelölése alapján a Miniszteri Kabinet politikai vagy kormányzati szolgálati jogviszonyban álló munkatársa látja el.

25. A nemzeti vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkár

59. § (1) A nemzeti vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkár
a) koordinálja az országgyűlési frakciókkal, képviselőkkel való kapcsolattartást,
b) irányítja a miniszter Országgyűlés működésében való részvételéből eredő feladatok ellátását,
c) közreműködik a kormányzati szervekkel, az egyházakkal, a munkaadói szervezetekkel és a munkavállalói érdekképviseletekkel, valamint egyéb ágazati szakmai szervezetekkel történő kapcsolattartásban,
d) irányítja a miniszter feladatkörében jelentkező sajtó- és kommunikációs feladatok ellátását.
(2) A nemzeti vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkár irányítja
a) a Parlamenti és Ágazati Kapcsolatok Főosztálya, valamint
b) a Sajtó és Kommunikációs Főosztály
vezetőjének tevékenységét.

60. § (1) A nemzeti vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkár feladatainak ellátása érdekében kabinet működik.
(2) A nemzeti vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkár irányítja a kabinetfőnöke tevékenységét.

61. §79 A nemzeti vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkárt – ha nem a minisztert helyettesítő jogkörében jár el – akadályoztatása vagy távolléte esetén a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és közműszolgáltatásokért felelős államtitkár vagy a kabinetfőnöke helyettesíti. A nemzeti vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkár helyettesítését a tisztség betöltetlensége esetén a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és közműszolgáltatásokért felelős államtitkár látja el.

26. Az állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár

62. § (1) Az állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár
a) a kormányzat szakpolitikai célkitűzései alapján meghatározza a vagyongazdálkodás irányait, összehangolja a vagyongazdálkodási célkitűzéseket és a vagyongazdálkodást érintő koncepcionális kérdéseket, valamint szervezi, önállóan irányítja és felügyeli a vagyongazdálkodási feladatok végrehajtását,
b) előkészíti és végrehajtja a Kormány vagyongazdálkodási politikáját, amelynek során szakmailag közreműködik az állami vagyonról, az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló jogszabályok előkészítésében,
c)80 előkészíti a miniszter egyedi utasításával hatáskörébe utalt intézmények és egyéb szervezetek, továbbá a 6. függelék szerint hatáskörébe utalt gazdasági társaságok létrehozására, átalakítására, megszüntetésére vonatkozó döntéseket, valamint – az ágazatért felelős miniszter javaslatát beszerezve – a vezető tisztségviselők kinevezését, továbbá előkészíti a tagsági jogokat megtestesítő értékpapírokról vezetett számla feletti rendelkezésre vonatkozó döntéseket, illetve személyesen vagy az arra kijelölt alárendelt szervezeti egységek vezetői útján közreműködik azok végrehajtásában,
d) eljár és képviseli a Magyar Állam érdekeit, továbbá a miniszter felhatalmazása alapján gyakorolja a tulajdonosi jogosítványokat valamennyi állami tulajdonban álló vagyonelem tekintetében, és dönt – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) bevonásával – az egyes vagyontárgyak rendeltetésének megváltoztatásáról, a feleslegessé váló vagyonelemek értékesítéséről, illetve az új vagyonelemek megszerzéséről, egyben meghatározza ezen feladatok ellátásának sorrendjét,
e) gondoskodik az állami vagyon körébe tartozó létesítményekkel (ingatlanokkal) kapcsolatos fejlesztési, rekonstrukciós programokról, üzemeltetési, működtetési feladatokról,
f) kidolgozza a szakterületéhez tartozó koncessziós szakpolitikai irányelveket, felel a koncessziókkal összefüggő döntések előkészítéséért,
g) felel az állami vagyont érintő (hazai, európai uniós, egyéb nemzetközi) fejlesztési források felhasználása állami vagyongazdálkodás szempontjából történő felügyeletének szabályozásáért és végrehajtásáért, ennek keretében különösen az ehhez szükséges kormányzati döntések előkészítéséért, valamint e döntésekhez kapcsolódó fejlesztéseket és beruházásokat célzó stratégiák kidolgozásáért és kapcsolódó programok meghatározásáért, a végrehajtás feltételeinek megteremtéséért.
(2) Az állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár
a)81 felügyeli, elemzi és ellenőrzi a koncessziós, PPP és egyéb állami vagyont érintő, gazdálkodó szervezetekkel kötött és megkötendő szerződéseket,
b) gondoskodik a PPP beruházás keretében megvalósult és folyamatban lévő kulturális, infrastrukturális és sportlétesítményekkel összefüggő állami fejlesztési feladatok ellátásáról, továbbá e PPP szerződésekben meghatározott, a Magyar Államot érintő jogokból és kötelezettségekből fakadó feladatokról, valamint e PPP projektek és szerződések kezeléséről,
c) gondoskodik a feladat- és hatáskörébe tartozó, uniós pénzügyi ellenőrzéssel foglalkozó tárcaközi bizottságok, albizottságok és munkacsoportok titkársági feladatainak ellátásáról,
d)82 együttműködik az illetékes ágazati miniszterekkel, a Miniszteri Kabinettel, valamint feladatkörében kapcsolatot tart a kormánybiztosokkal, miniszteri biztosokkal,
e) az állami vagyongazdálkodás szempontjából előkészíti a minisztertől, illetve felügyeli az MNV Zrt.-től, valamint ezek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságoktól igényelt, az állami vagyont érintő beruházási, fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatok kiadását.
(3) Az állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár irányítja
a) a vagyonfelügyeletért felelős helyettes államtitkár, valamint
b) a társasági portfólióért felelős helyettes államtitkár
tevékenységét.

63. § (1) Az állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár feladatainak ellátása érdekében kabinet működik.
(2) Az állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár irányítja a kabinetfőnökének tevékenységét.
(3)83

64. §84 Az állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkárt – ha nem a minisztert helyettesítő jogkörében jár el – akadályoztatása vagy távolléte esetén a vagyonfelügyeletért felelős helyettes államtitkár helyettesíti. Az állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár és a vagyonfelügyeletért felelős helyettes államtitkár együttes akadályoztatása vagy távolléte esetén az állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkárt a társasági portfólióért felelős helyettes államtitkár helyettesíti. Az állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár helyettesítését a tisztség betöltetlensége esetén a vagyonfelügyeletért felelős helyettes államtitkár látja el.

27.85 A nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és közműszolgáltatásokért felelős államtitkár

65. § (1) A nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és közműszolgáltatásokért felelős államtitkár
a)86 a Statútum rendelet 145. § (1) bekezdésében, 147. § a) pontjában, 148. § a) pontjában és 149. §-ában meghatározott feladatkör tekintetében gondoskodik az állami vagyon felügyeletével és az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásával, a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal, a postaüggyel, a szerencsejátékkal kapcsolatos jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök és kormányzati döntések előkészítéséről,
b) a Statútum rendelet 144. § 3–5. pontja tekintetében gondoskodik a közműszolgáltatási, a nemzeti pénzügyi szolgáltatási és a postai ágazatra vonatkozó szakpolitikák, fejlesztések, stratégiák és egyedi kormánydöntések előkészítéséről,
c) irányítja a b) pontban meghatározott stratégiák végrehajtásának felügyeletét,
d) irányítja az egyetemes postai szolgáltatással kapcsolatos kötelezettségek általános kereteinek kialakításával, valamint az egyetemes postai szolgáltatás méltánytalan többletterhének megtérítésével kapcsolatos feladatok ellátását,
e) ellátja az Egyetemes Postai Közszolgáltatási Szerződés megkötésével, módosításával és megszüntetésével, valamint az abban foglaltak végrehajtásával kapcsolatos feladatokat,
f)87 előkészíti a miniszter egyedi utasításával hatáskörébe utalt intézmények és egyéb szervezetek, továbbá a 6. függelék szerint hatáskörébe utalt gazdasági társaságok (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: gazdasági társaságok) létrehozására, átalakítására, valamint megszüntetésére vonatkozó döntéseket, ellátja e szervezetek és gazdasági társaságok tevékenységét érintő, kötelezettségvállalást nem tartalmazó nemzetközi megállapodások, nyilatkozatok aláírásával, végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, továbbá előkészíti a tagsági jogokat megtestesítő értékpapírokról vezetett számla feletti rendelkezésre vonatkozó döntéseket, illetve személyesen vagy az arra kijelölt alárendelt szervezeti egységek vezetői útján közreműködik azok végrehajtásában,
g) előkészíti és végrehajtja a gazdasági társaságok tekintetében a Kormány vagyongazdálkodási politikáját, a hozzá tartozó gazdasági társaságok, intézmények és egyéb szervezetek létrehozására, átalakítására, valamint megszüntetésére vonatkozó döntéseket, ebben a körben szakmailag előkészíti a kormányzati döntéseket,
h) irányítja és ellenőrzi a gazdasági társaságok gazdálkodását, üzemeltetési, ingatlanfejlesztési és informatikai feladatait,
i) irányítja a Magyar Állam Ptk. 3:405. § (2) bekezdése szerinti képviseletének ellátását,
j)88 irányítja a miniszter által irányított szervezeti egységek minisztériumi működésével összefüggő igazgatási és koordinációs feladatok ellátását, valamint a miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságokkal összefüggő központi szabályozási, gazdasági elemző és koordinációs feladatok ellátását,
k)89 koordinálja a miniszter által irányított szervezeti egységek személyügyi feladatait, ennek keretében kezdeményezi a miniszter irányítása alá tartozó szervezeti egységek esetében a személyügyi intézkedéseket, illetve irányítja a személyügyi megkeresések teljesítésével kapcsolatos feladatokat,
l)90 gondoskodik a miniszter irányítása alá tartozó szervezeti egységek összehangolt működéséről,
m)91 gondoskodik a miniszter irányítása alá tartozó szervezeti egységeknek a Közigazgatási Államtitkári Értekezlettel kapcsolatos feladatai összehangolásáról, részt vesz a Közigazgatási Államtitkári Értekezleten,
n)92 irányítja a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapja által az Integrációs Szervezet rendelkezésére bocsátott vagyon felhasználásának, valamint az integrációs célok megvalósításának figyelemmel kísérésével összefüggő feladatokat,
o)93 együttműködik az illetékes ágazati államtitkárokkal, a Miniszteri Kabinettel, valamint feladatkörében kapcsolatot tart az egyéb állami vezetőkkel, továbbá koordinációs feladatkörében kapcsolatot tart a közös hivatali szervezet vezetőjével.
(2) A nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és közműszolgáltatásokért felelős államtitkár irányítja
a) a jogi és koordinációs ügyekért, valamint közműszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár,
b) a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és postaügyért felelős helyettes államtitkár
tevékenységét.

66. § (1) A nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és közműszolgáltatásokért felelős államtitkár feladatainak ellátása érdekében kabinet működik.
(2) A nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és közműszolgáltatásokért felelős államtitkár irányítja a kabinetfőnöke tevékenységét.

67. §94 A nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és közműszolgáltatásokért felelős államtitkárt – ha nem a minisztert helyettesítő jogkörében jár el – akadályoztatása vagy távolléte esetén a jogi és koordinációs ügyekért, valamint közműszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár helyettesíti. Együttes akadályoztatásuk vagy távollétük esetén a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és közműszolgáltatásokért felelős államtitkárt a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és postaügyért felelős helyettes államtitkár helyettesíti. A nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és közműszolgáltatásokért felelős államtitkár helyettesítését a tisztség betöltetlensége esetén a jogi és koordinációs ügyekért, valamint közműszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár látja el.

28. A vagyonfelügyeletért felelős helyettes államtitkár

68. § (1) A vagyonfelügyeletért felelős helyettes államtitkár ellátja
a) az állami ingatlan és ingó vagyont érintő kormányzati döntések előkészítésével és végrehajtásával,
b) a miniszter MNV Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntései előkészítésével,
c) az MNV Zrt. és a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok működésének és gazdálkodásának folyamatos monitoringjával és ellenőrzésével,
d) az állami vagyongazdálkodás körébe tartozó költségvetéssel,
e) az MNV Zrt.-től, valamint annak tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságoktól igényelt, az állami vagyont érintő beruházási, fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatok kiadásának előkészítésével, illetve felügyeletével,
f) az állami vagyon állományának alakulásáról, az állami vagyonnal való gazdálkodás folyamatairól szóló éves beszámoló Országgyűlésnek történő benyújtásával
kapcsolatos állami vezetői feladatokat.
(2) A vagyonfelügyeletért felelős helyettes államtitkár felel a szakterületéhez tartozó koncessziókkal összefüggő döntések előkészítéséért.
(3) A vagyonfelügyeletért felelős helyettes államtitkár
a)95 felügyeli, elemzi és ellenőrzi a koncessziós, PPP és egyéb állami vagyont érintő, gazdálkodó szervezetekkel kötött és megkötendő szerződéseket,
b) gondoskodik a PPP beruházás keretében megvalósult és folyamatban lévő kulturális, infrastrukturális és sportlétesítményekkel összefüggő állami fejlesztési feladatok ellátásáról, továbbá e PPP szerződésekben meghatározott, a Magyar Államot érintő jogokból és kötelezettségekből fakadó feladatokról, valamint e PPP projektek és szerződések kezeléséről.
(3a)96 A vagyonfelügyeletért felelős helyettes államtitkár gondoskodik a 6. függelék szerint hatáskörébe utalt gazdasági társaságok tevékenységét érintő döntések, illetve nemzetközi megállapodások előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásáról.
(4) A vagyonfelügyeletért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja
a) a Vagyonfelügyeleti Főosztály,
b) az Állami Vagyonelemek Főosztálya, valamint
c) a Kiemelt Állami Szerződések Főosztálya
vezetőjének tevékenységét.

69. § (1) A vagyonfelügyeletért felelős helyettes államtitkár feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.
(2) A vagyonfelügyeletért felelős helyettes államtitkár irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

70. § A vagyonfelügyeletért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása, távolléte vagy a tisztség betöltetlensége esetén a Vagyonfelügyeleti Főosztály vezetője helyettesíti. A vagyonfelügyeletért felelős helyettes államtitkárt – a vagyonfelügyeletért felelős helyettes államtitkár és a Vagyonfelügyeleti Főosztály vezetője együttes akadályoztatása, távolléte vagy mindkét tisztség betöltetlensége esetén – az Állami Vagyonelemek Főosztályának vezetője helyettesíti.

29. A társasági portfólióért felelős helyettes államtitkár

71. § (1)97 A társasági portfólióért felelős helyettes államtitkár ellátja és koordinálja a miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, a 6. függelék szerint hatáskörébe utalt gazdasági társaságok (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: gazdasági társaságok) portfóliókezeléséhez kapcsolódó feladatokat.
(2) A társasági portfólióért felelős helyettes államtitkár az (1) bekezdésben meghatározott gazdasági társaságok tekintetében
a) előkészíti a miniszter részére a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásához szükséges iratokat,
b) összehangolja a miniszter portfólió-kezelési politikáját érintő döntések előkészítését, és koordinálja azok végrehajtását,
c) kapcsolatot tart, egyeztet a gazdasági társaságokkal, továbbá a gazdasági társaságok más jogi személyben fennálló tulajdonosi részesedését érintően a jogi személyekkel, szükség esetén konzultációkat szervez,
d) kezdeményezi az ágazatért felelős miniszter egyetértésének beszerzését a gazdasági társaságok vezetői munkajogviszonyának létesítésével, módosításával és megszűnésével kapcsolatban és gondoskodik a szükséges szerződések, szerződésmódosítások előkészítéséről,
e) döntésre előkészíti a gazdasági társaságok létesítő okiratainak és szabályzatainak jóváhagyását,
f) felelős a gazdasági társaságokat érintő valamennyi adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, ellátja és koordinálja a gazdasági társaságokat érintő valamennyi adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladatokat,
g) véleményezi a gazdasági társaságokat érintő jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteit,
h) előkészíti a gazdasági társaságok létrehozására, átalakítására, valamint megszüntetésére vonatkozó döntéseket,
i) ellátja az állami tulajdonú ingatlanon megvalósuló ingatlanberuházásoknak az állam tulajdonosi érdekeire tekintettel történő ellenőrzését,
j) továbbá elvégzi mindazon feladatokat, amelyek ellátására az államtitkár utasítja.

72. § A társasági portfólióért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja
a) az Állami Beruházásokat Támogató Főosztály,
b)98 a Társasági Jogi Főosztály, valamint
c)99 a Társasági Üzletviteli Főosztály
vezetőjének tevékenységét.

73. § (1) A társasági portfólióért felelős helyettes államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.
(2) A társasági portfólióért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

74. §100 A társasági portfólióért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása, távolléte vagy a tisztség betöltetlensége esetén a Társasági Jogi Főosztály vezetője helyettesíti. A társasági portfólióért felelős helyettes államtitkárt – a társasági portfólióért felelős helyettes államtitkár és a Társasági Jogi Főosztály vezetője együttes akadályoztatása, távolléte vagy mindkét tisztség betöltetlensége esetén – a Társasági Üzletviteli Főosztály vezetője helyettesíti.

30. A jogi és koordinációs ügyekért, valamint közműszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár

75. § (1) A jogi, és koordinációs ügyekért, valamint közműszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár
a)101 ellátja az állami vagyon felügyeletével és az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásával, a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal, a postaüggyel, valamint a szerencsejátékkal kapcsolatos jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök és kormányzati döntések előkészítésével kapcsolatos szabályozási és kormányzati döntéshozatali feladatokat;
b)102
c)103 gondoskodik a 6. függelék szerint hatáskörébe utalt gazdasági társaságok (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: gazdasági társaságok) tevékenységét érintő döntések, illetve nemzetközi megállapodások előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásáról;
d) ellátja a miniszter által irányított államtitkárok, helyettes államtitkárok és önálló szervezeti egységek működésével kapcsolatos koordinációs feladatokat, és kapcsolatot tart a Miniszterelnöki Kormányiroda érintett szervezeti egységeivel, ennek keretében
da)104 a miniszter feladatkörében felel a kormányzati döntés-előkészítés keretében a Miniszterelnöki Kormányiroda érintett szervezeti egységeitől és egyéb központi államigazgatási szervektől, kormánybizottságtól beérkező előterjesztések, jelentések, jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetei észrevételezésének és véleményezésének összehangolásáért, ellenőrzi az észrevételezési és véleményezési határidők megtartását,
db) a miniszter feladatkörében előkészíti és koordinálja a kormányzati döntés-előkészítés során adandó tárcaészrevételt vagy tárcavéleményt,
dc) felel a miniszter által irányított szervezeti egységek kormányüléssel, kabinetüléssel, Közigazgatási Államtitkári Értekezlettel vagy egyéb kormányzati döntéshozatali fórummal kapcsolatos feladatai összehangolásáért, kijelöli a miniszter, illetve az általa irányított állami vezetők felkészítését szolgáló anyagok előkészítéséért felelős szervezeti egységet,
dd) a miniszter feladatkörében javaslatot tesz a Miniszterelnöki Kormányiroda munkatervére és – a miniszter tekintetében – figyelemmel kíséri annak végrehajtását,
de)105 jogi természetű vita esetén állást foglal jogszabálytervezet, kormány-előterjesztés közigazgatási egyeztetésre bocsátása vagy kormányzati döntéshozatali fórumra történő beterjesztésének kezdeményezéséről;
e) ellátja a nemzeti közműszolgáltatási rendszer megszervezésével kapcsolatos feladatokat, gondoskodik a nemzeti közműszolgáltatási rendszerre vonatkozó szakpolitikák, stratégiák és egyedi kormánydöntések előkészítéséről és végrehajtásának felügyeletéről;
f) gondoskodik a gazdasági társaságok feletti tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos feladatok ellátásáról, így különösen a gazdasági társaságok
fa) állami tulajdonú részesedései feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról,
fb) vagyonelemei tekintetében a Kormány vagyongazdálkodási politikájának előkészítéséről és végrehajtásáról,
fc) gazdálkodásának, kiemelt szerződéseinek irányításáról és ellenőrzéséről,
fd) létrehozására, átalakítására, valamint megszüntetésére vonatkozó döntések előkészítéséről,
fe) a gazdasági társaságok és vagyonelemeik tekintetében, az egyes vagyonelemek rendeltetésének megváltoztatása, feleslegessé váló vagyonelemek értékesítése, új vagyonelemek megszerzése tekintetében szükséges döntések előkészítéséről és végrehajtásáról,
ff)106 a gazdasági társaságok üzemeltetési, működtetési, fejlesztési és informatikai feladatai ellátásának, valamint a hozzájuk tartozó vagyonelemekkel kapcsolatos fejlesztési, rekonstrukciós programok koordinálásáról;
g)107
h) szervezi és végrehajtja a Magyar Állam Ptk. 3:405. § (2) bekezdése szerinti képviseletének ellátásával kapcsolatos feladatokat.
(2) A jogi és koordinációs ügyekért, valamint közműszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja
a) a Vagyonszabályozási és Koordinációs Főosztály,
b) a Közműszolgáltatási Főosztály,
c) a Lakossági Szolgáltatások Vagyonkezelési Főosztálya, valamint
d) az Állami Perképviseleti Főosztály
vezetőjének tevékenységét.

76. § (1) A jogi és koordinációs ügyekért, valamint közműszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.
(2) A jogi és koordinációs ügyekért, valamint közműszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár irányítja az (1) bekezdés szerinti titkárság vezetőjének tevékenységét.

77. § A jogi és koordinációs ügyekért, valamint közműszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása vagy távolléte esetén a Vagyonszabályozási és Koordinációs Főosztály vezetője; együttes távollétük vagy akadályoztatásuk esetén az Állami Perképviseleti Főosztály vezetője helyettesíti. A közmű- és pénzügyi szolgáltatási ágazat szabályozási és koordinációs ügyeiért felelős helyettes államtitkár helyettesítését a tisztség betöltetlensége esetén a Vagyonszabályozási és Koordinációs Főosztály vezetője látja el.

31. A nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és postaügyért felelős helyettes államtitkár

78. § (1) A nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és postaügyért felelős helyettes államtitkár
a) gondoskodik – a jogi és koordinációs ügyekért, valamint közműszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkárral együttműködve – a nemzeti pénzügyi szolgáltatások működtetésével kapcsolatos stratégiák, koncepciók kidolgozásában, továbbá koordinálja és felügyeli ezek végrehajtását;
b)108 gondoskodik a 6. függelék szerint hatáskörébe utalt gazdasági társaságok, valamint az MFB Zrt.-n keresztül az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok és egyéb vagyonelemek (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: gazdasági társaságok) tevékenységét érintő döntések, illetve nemzetközi megállapodások előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásáról;
c)109 gondoskodik a gazdasági társaságok feletti tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos feladatok ellátásáról, így különösen a gazdasági társaságok
ca) állami tulajdonú részesedései feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról,
cb) vagyonelemei tekintetében a Kormány vagyongazdálkodási politikájának előkészítéséről és végrehajtásáról,
cc) gazdálkodásának, kiemelt szerződéseinek irányításáról és ellenőrzéséről,
cd) létrehozására, átalakítására, valamint megszüntetésére vonatkozó döntések előkészítéséről,
ce) a gazdasági társaságok és vagyonelemeik tekintetében, az egyes vagyonelemek rendeltetésének megváltoztatása, feleslegessé váló vagyonelemek értékesítése, új vagyonelemek megszerzése tekintetében szükséges döntések előkészítéséről és végrehajtásáról,
cf) a gazdasági társaságok üzemeltetési, működtetési, fejlesztési és informatikai feladatai ellátásának, valamint a hozzájuk tartozó létesítményekkel (ingatlanokkal) kapcsolatos fejlesztési, rekonstrukciós programok koordinálásáról;
d)110 gondoskodik a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapja által az Integrációs Szervezet rendelkezésére bocsátott vagyon felhasználásának, valamint az integrációs célok megvalósításának figyelemmel kísérésével összefüggő feladatok ellátásáról;
e)111 ellátja az egyetemes postai szolgáltatással kapcsolatos kötelezettségek általános kereteinek kialakításával, valamint az egyetemes postai szolgáltatás méltánytalan többletterhének megtérítésével kapcsolatos feladatokat;
f)112 gondoskodik az Egyetemes Postai Közszolgáltatási Szerződés megkötésével, módosításával és megszüntetésével, valamint az abban foglaltak végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásáról;
g)113 irányítja a postai szakterületet érintően a szakképzésről szóló törvény alapján, valamint az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott, az ágazatért felelős miniszter egyetértési jogával kapcsolatos feladatkörébe tartozó postai szakképesítésekkel kapcsolatos feladatok ellátását;
h)114 gondoskodik az európai uniós pénzügyi eszközökkel összefüggő szakpolitikai felelősi feladatok ellátásáról, a szakpolitikai felelősi hatáskörrel összefüggő döntések előkészítéséről, továbbá ezek végrehajtásáról;
i)115 gondoskodik a miniszter irányítása alá tartozó szervezeti egységeknek a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottsággal kapcsolatos feladatai összehangolásáról, részt vesz a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság ülésein.
(2)116 A nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és postaügyért felelős helyettes államtitkár irányítja
a) a Fejlesztési Banki Főosztály,
b) a Postaügyi és Nemzeti Pénzügyi Szolgáltatásstratégiai Főosztály
vezetőjének tevékenységét.
(3)117

79. § (1) A nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és postaügyért felelős helyettes államtitkár feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.
(2) A nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és postaügyért felelős helyettes államtitkár irányítja az (1) bekezdés szerinti titkárság vezetőjének tevékenységét.

80. § A nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és postaügyért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása vagy távolléte esetén a Fejlesztési Banki Főosztály vezetője; együttes távollétük vagy akadályoztatásuk esetén a Postaügyi és Nemzeti Pénzügyi Szolgáltatásstratégiai Főosztály vezetője helyettesíti. A nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és postaügyért felelős helyettes államtitkár helyettesítését a tisztség betöltetlensége esetén a Fejlesztési Banki Főosztály vezetője látja el.

31/A.118 Miniszteri biztos

80/A. § (1) A Miniszterelnöki Kormányirodán működő miniszteri biztosok tevékenységét – a kinevezésükre vonatkozó miniszteri utasításnak megfelelően – a miniszter irányítja.
(2) A miniszteri biztos – megbízatásának keretei között – felel a feladatkörébe tartozó jogszabálytervezetek és vezetői döntések szakmai előkészítéséért és végrehajtásáért, összehangolja az abban közreműködő szervezeti egységek munkáját, ellenőrzi a kiadott feladatok végrehajtását.
(3) A minisztériumban működő miniszteri biztosok tevékenységének ellátását – ha a kinevezésükre vonatkozó miniszteri utasítás így rendelkezik – a Miniszteri Kabineten működő titkárság segíti.

32. A miniszter képviselete

81. § (1) A miniszter akadályoztatása esetén a képviselet rendjére a Szabályzat 56. §-ának rendelkezései az irányadóak.
(2) Nemzetközi programokon a miniszter akadályoztatása esetén a minisztert – eltérő rendelkezés hiányában – a feladatkör szerint érintett államtitkár vagy az általa kijelölt állami vezető képviseli.
(3) A kormánybizottságokban, tárcaközi fórumokon, a társhatóságokkal, az önkormányzatokkal és a civil szervezetekkel való kapcsolatokban a minisztert az irányítása alá tartozó államtitkár, helyettes államtitkár, valamint – a szakterületét érintő kérdésekben, illetve az államtitkár vagy a helyettes államtitkár megbízása alapján – az erre felhatalmazott, vezetői megbízással rendelkező személy képviseli.
(4) Az Európai Unió által társfinanszírozott projektek előkészítése során a miniszter képviseletét a miniszter írásos meghatalmazása alapján kijelölt vezető látja el. E projektek megvalósítása során a miniszter a projektalapító dokumentumban is rendelkezik a képviseletről.
(5) Az Országgyűlés bizottsága előtt a minisztert – a nemzeti vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkár általi kijelölése esetén – a feladatkörében érintett államtitkár képviseli.

33. A Magyar Állam képviselete

82. § (1) A Ptk. alapján a Magyar Állam nevében eljáró, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter képviseletét az Állami Perképviseleti Főosztály vezetője látja el. A Magyar Állam mint peres fél polgári peres eljárásaiban felmerülő nyilatkozattételi kötelezettség és jogosultság, valamint a bírósági beadványok kiadmányozása az Állami Perképviseleti Főosztály vezetőjét illetik.
(2) Az Állami Perképviseleti Főosztály vezetője képviseleti jogosultságát az adott perben eljáró, a vonatkozó jogszabályok alapján perbeli képviseletre jogosult kormánytisztviselőkre átruházhatja.
(3) Az Állami Perképviseleti Főosztály vezetője peren kívüli és perbeli egyezséget csak a miniszter előzetes, írásbeli engedélye alapján köthet.
(4) A Magyar Állam képviseletére vagy egyes kérdésekben jogi tanácsadásra más személyekkel vagy szervezetekkel – így különösen ügyvédi irodával – a jogi és koordinációs ügyekért, valamint közműszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár előzetes jóváhagyását követően köthető szerződés. A jóváhagyás során a jogi és koordinációs ügyekért, valamint közműszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár megvizsgálja a szerződéskötés indokoltságát, különösen a szerződés tárgyát képező jogi munka összetettségét, a speciális jogi területeken való jártasság szükségességét. Jóváhagyását abban az esetben adja meg, ha az Állami Perképviseleti Főosztály állományában lévő kormánytisztviselők az adott területen releváns tapasztalattal nem rendelkeznek, a különleges szaktudás elsajátítása a Főosztály részéről indokolatlan erőforrás-ráfordítást jelentene, vagy a tárgyaláson való részvételt a perek nagy számára tekintettel nem tudják a kormánytisztviselők ellátni.
(5) Az ügy sajátosságára tekintettel a miniszter a képviselet ellátására más szervezeti egység vezetőjét is kijelölheti. A miniszter az ügy különös sajátosságára tekintettel kivételesen a képviseletre megbízási szerződés megkötését engedélyezheti. A megbízottakkal való kapcsolattartásért és a teljesítésigazolásért a feladat- és hatáskörrel rendelkező önálló szervezeti egység vezetője felelős. Peren kívüli és perbeli egyezség csak a miniszter előzetes, írásbeli engedélye alapján köthető.

34.119

35.120 Az egyes minisztériumokban (kormányzati főhivatalokban) előkészített tervezetek miniszter által irányított szervezeten belüli egyeztetési rendje

84. § (1)121 A minisztériumok (kormányzati főhivatalok) által előkészített tervezetek közigazgatási egyeztetése során a miniszter álláspontjának érvényesülése érdekében a beérkező tervezeteket a jogi és koordinációs ügyekért, valamint közműszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár elektronikus úton megküldi a miniszter feladat- és hatásköre szerint érintett állami vezető irányítása alá tartozó egyes szervezeti egységeknek (a továbbiakban: érintettek). Az érintetteknek a tervezettel kapcsolatos álláspontjukat a jogi és koordinációs ügyekért, valamint közműszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár által – a Kormány ügyrendjében előírt határidőket figyelembe véve – meghatározott határidőn belül, szükség szerint a miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaság véleményének bekérését követően, elektronikus úton kell eljuttatniuk a jogi és koordinációs ügyekért, valamint közműszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár által kijelölt személy vagy személyek részére.
(2) Amennyiben az érintettek a jogi és koordinációs ügyekért, valamint közműszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár által jelzett határidőben nem adnak véleményt, úgy kell tekinteni, hogy a tervezetre észrevételt nem tesznek.
(3) Ha egy államtitkár több helyettes államtitkárt irányít, az államtitkár irányítása alá tartozó helyettes államtitkárok egységes véleményt adnak. Az egységes véleményt a tárgykör szerint első helyen felelős helyettes államtitkár vagy az általa kijelölt szervezeti egység elektronikusan küldi meg a jogi és koordinációs ügyekért, valamint közműszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár által kijelölt személy részére. Kivételesen indokolt esetben önálló helyettes államtitkári álláspont is adható.
(4) A jogi és koordinációs ügyekért, valamint közműszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár az érintettek észrevételeinek figyelembevételével elkészíti a miniszter feladat- és hatáskörét érintő, egységes összefoglaló vélemény tervezetét. A jogi és koordinációs ügyekért, valamint közműszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár a miniszter álláspontjáról az érintetteket elektronikus úton tájékoztatja.
(5) Ha az érintettek észrevételei között egyeztetés során fel nem oldható véleménykülönbség marad fenn, a jogi és koordinációs ügyekért, valamint közműszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár egyeztetést tart. Ha az egyeztetés nem vezetett eredményre, a jogi és koordinációs ügyekért, valamint közműszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkárt irányító államtitkár vagy a miniszter döntése alapján, szükség esetén a miniszter irányítása alá tartozó állami vezetői értekezlet javaslatot tesz az egységes álláspontra.

85. § (1) Amennyiben a tervezetet észrevételezésre vagy véleményezésre küldő minisztérium, a Miniszterelnöki Kormányiroda a beérkezett észrevételek tárgyában szóbeli egyeztetést tart, a minisztert elsősorban a jogi és koordinációs ügyekért, valamint közműszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár által kijelölt személy(ek) képviselik.
(2) A miniszter által irányított szervezet részéről a Miniszterelnöki Kormányirodát az (1) bekezdésben meghatározott személy(ek)en túl a jogi és koordinációs ügyekért, valamint közműszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár által a tervezetre észrevételt tevő szervezeti egység részéről felkért személy(ek) is elláthatják a képviseletet.
(3) Az (1) bekezdéstől eltérően, amennyiben a miniszter által irányított szervezet részéről egységes álláspont képviselete indokolja, a jogi és koordinációs ügyekért, valamint közműszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár a képviseletre a szakterület szerint illetékes, illetve az egységes vélemény kialakításában leginkább közreműködő szervezeti egységet irányító államtitkárt vagy helyettes államtitkárt kéri fel.
(4) A miniszter által irányított szervezeti egységek egységes álláspontjának érvényesülése érdekében a szóbeli egyeztetésen a miniszter képviseletére kijelölt vagy felkért személy(ek) a szóbeli egyeztetést megelőzően egyeztetni kötelesek.
(5)122 A szóbeli egyeztetések eredményéről az egyeztetésen részt vevő személy(ek) a szervezeti egységének (egységüknek) vezetőjét, a (3) bekezdésben meghatározott esetben a jogi és koordinációs ügyekért, valamint közműszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár által kijelölt személyt elektronikus úton minden esetben köteles(ek) tájékoztatni. Kiemelt jelentőségű tervezetek esetében a jogi és koordinációs ügyekért, valamint közműszolgáltatásokért helyettes államtitkár képviseletében eljáró személy a Miniszteri Kabinetet, valamint a Miniszteri Igazgatási és Ügyirat-kezelési Főosztályt elektronikusan is tájékoztatja.

86. § Az államtitkárok az általuk irányított helyettes államtitkárok vonatkozásában az egyeztetések részletes rendjét meghatározhatják.

36. A miniszter által irányított szervezeti egységek által előkészített tervezetek egyeztetési rendje

87. § (1) A miniszter által irányított szervezeti egységek által előkészített szakmai koncepciók, jelentősebb tervezeteknek a miniszter irányítása alá tartozó szervezeti egységeken belül történő egyeztetésének megkezdésére (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: belső egyeztetés) a miniszter által irányított állami vezetői értekezlet tesz javaslatot. A vezetői értekezletre a feladat elvégzéséért felelősként megjelölt, ennek hiányában egyedi kijelölés alapján a tárgykörért felelős önálló szervezeti egységnek (a továbbiakban: előkészítésért felelős szervezeti egység) – a rendelkezésre álló információknak megfelelően kitöltött, a Kormány ügyrendjében meghatározott forma szerinti – előterjesztést kell benyújtania.
(2) A tervezetet a Szabályzat alapján az előkészítésért felelős szervezeti egység köteles – a feladatkörrel rendelkező önálló szervezeti egységek bevonásával – előkészíteni. Az előkészítésbe bevont szervezeti egység a feladatkörének megfelelő részanyagok, részmunkák kidolgozásával köteles részt venni a tervezet előkészítésében.
(3)123 A tervezet belső egyeztetését és a szakminisztériumokkal történő egyeztetését megelőzően, valamint a Közigazgatási Államtitkári Értekezlet napirendjére felterjesztésre kerülő minden olyan javaslatot, amelynek pénzügyi vagy költségvetési kihatása van – kivéve a központi költségvetés XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezethez kapcsolódó tervezeteket –, előzetes egyeztetésre meg kell küldeni a közös hivatali szervezet gazdasági vezetője részére az abban foglaltak gazdasági megalapozottságának vizsgálata érdekében. A tervezet pénzügyi tartalmi megalapozottságáért, valamint a más jogszabályokkal való rendszertani összhangért és a jogalkotás szakmai követelményeinek való megfelelésért az előkészítésért felelős szervezeti egység viseli a felelősséget.
(4) A tervezet belső egyeztetését az előkészítésért felelős szervezeti egység – az előkészítésért felelős szervezeti egység vezetőjének tevékenységét irányító állami vezető útján – végzi. A tervezet belső egyeztetésébe a miniszter államtitkárait és helyettes államtitkárait kell bevonni.
(5) A tervezetek belső egyeztetésére legalább 5 munkanapos határidőt kell biztosítani, ettől eltérni csak kivételes esetben külön indokolás mellett lehet.
(6) A beérkezett véleményeket az előkészítésért felelős szervezeti egység érvényesíti, véleményeltérés esetén a vitás kérdéseket az önálló szervezeti egységek vezetői vagy megbízottjaik személyes tárgyalás, munkaértekezlet, ennek sikertelensége esetén a helyettes államtitkárok, a helyettes államtitkárok közötti vita esetén az érintett államtitkár vagy államtitkárok útján rendezik.
(7) A miniszter által irányított szervezeti egységek által előkészített tervezetek vonatkozásában a Kormány ügyrendje szerinti előzetes egyeztetés érdekében a jogi és koordinációs ügyekért, valamint közműszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár kezdeményezi az előzetes vélemény kikérését a kormányzati igazgatásért felelős helyettes államtitkár részéről a 43. § szerint.

88. §124 (1) A tervezet közigazgatási egyeztetését és a kormány-előterjesztések benyújtásának előkészítését az előkészítésért felelős szervezeti egység folytatja le a minisztériumok, az érintettek, valamint a társadalmi szervezetek bevonásával.
(2) A Közigazgatási Államtitkári Értekezlet, a kabinetek, a Kormány, valamint a Kormány egyéb javaslattevő, véleményező, tanácsadói tevékenységet végző testülete – ide nem értve a különös hatáskörű szakmai döntés- előkészítő fórumokat – (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: testület) által megtárgyalandó előterjesztés, javaslat, jelentés vagy tájékoztató esetén az előkészítésért felelős szervezeti egység – a testület napirendjére való felvétel kezdeményezése érdekében – a tervezet tartalmát összefoglalva, az egyeztetés során esetleg felmerült vitás és megoldandó kérdésekről tájékoztatja a jogi és koordinációs ügyekért, valamint közműszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkárt.
(3) A testület napirendjére történő felvétel kezdeményezésére a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és közműszolgáltatásokért felelős államtitkár egyetértésével kerülhet sor.

89. § (1) A miniszteri rendelet kihirdetésének kezdeményezését megelőzően a tervezet előkészítéséért felelős szervezeti egység vezetője – a jogi és koordinációs ügyekért, valamint közműszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár útján – gondoskodik az igazságügyért felelős miniszter egyetértésének beszerzéséről.
(2) A miniszteri rendelettervezet normaszövegének aláírását és kihirdetését
a) három példányban,
b) a miniszteri rendelettervezettel, valamint a közigazgatási egyeztetés eredményének bemutatását tartalmazó – a miniszternek címzett – feljegyzéssel
a jogi és koordinációs ügyekért, valamint közműszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár, a feladatkör szerint érintett államtitkár útján kell kezdeményezni.
(3) A miniszteri rendelettervezet aláírásának és kihirdetésének kezdeményezésekor a normaszöveget elektronikusan a Magyar Közlöny kiadásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott feltöltő felületről elérhető informatikai rendszer útján is továbbítani kell a felelős szerkesztő részére.

37. A sajtó tájékoztatásával kapcsolatos eljárás

90. § (1) A Szabályzat eltérő rendelkezése hiányában a sajtó részére tájékoztatást feladat- és hatáskörében a miniszter, illetve az általa kijelölt személy adhat.
(2) A miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben interjút csak a Miniszteri Kabinet szervezésében lehet adni. A miniszter nevében a nemzeti vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkár vagy az általa kijelölt személy nyilatkozik.
(3) A sajtó útján nyilvánosságra hozott közlemény kiadásáról a Miniszteri Kabinet egyetértésével a Sajtó és Kommunikációs Főosztály gondoskodik.
(4) A miniszterre vonatkozó javaslatokra és bírálatokra a sajtónyilvános válaszról és a válaszoknak a sajtóhoz történő eljuttatásáról a Miniszteri Kabinet egyetértésével a Sajtó és Kommunikációs Főosztály gondoskodik.
A Kiadmányozással kapcsolatos és egyéb eljárási szabályok

38. Kiadmányozás

91. § (1) A döntés egyben kiadmányozási jog is.
(2) A kiadmányozási jog
a) a kiadmányozó hatáskörében vagy feladatkörében hozott érdemi döntése aláírására,
b) – ha a Szabályzat így rendelkezik – a kiadmányozó hatáskörébe vagy kizárólagos feladatkörébe tartozó döntés előkészítésére és a kiadmányozó nevében történő aláírására vagy
c) a feladatkör ellátására jogosult és köteles személy e körben történő döntésének meghozatalára
ad felhatalmazást.
(3) Jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz vagy a Szabályzat eltérő rendelkezése hiányában a Szabályzatban, valamint az ügyrendben meghatározott helyettesítési rendben eljárva a helyettesítés magában foglalja a kiadmányozási jogot is.
(4) Jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz vagy a Szabályzat eltérő rendelkezése hiányában a kiadmányozó a kiadmányozási jogot egyes ügycsoportok tekintetében – állandó vagy eseti jelleggel – a Miniszterelnöki Kormányirodán működő állami vezetőre, a Miniszterelnöki Kormányiroda önálló szervezeti egységének vezetőjére vagy kormánytisztviselőjére átruházhatja.

92. § (1) A kiadmányozási jog gyakorlója a döntését az előkészítés ellenőrzése után, a kapott információk alapján, feladat- és hatáskörében eljárva, határidőben hozza meg.
(2)125 Ha a kiadmány egyúttal az Áht. 36. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségvállalásnak is minősül, azt kiadmányozás előtt, a megalapozott döntést lehetővé tevő észszerű határidőn belül külön utasításban foglaltak szerint meg kell küldeni véleményezésre és ellenjegyzésre, a központi költségvetés XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet tekintetében a közös hivatali szervezet gazdasági vezetője részére. A kötelezettségvállalást tartalmazó kiadmány létrehozására irányuló kezdeményezésnek tartalmaznia kell minden olyan dokumentumot és információt, amely a szabályszerű kötelezettségvállalás feltétele. A kezdeményező teljeskörűen felel a kötelezettségvállalást tartalmazó kiadmány, illetve a létrehozására irányuló kezdeményezés megfelelő előkészítettségéért.

93. §126 Kiadmányozásra jogosult
a) a közigazgatási államtitkár,
b) a nemzeti információs államtitkár,
c) a miniszterelnök európai uniós kérdésekért felelős államtitkára,
d) a miniszter, illetve
e) az állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár
[az a)–e) pontban foglaltak ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: kiadmányozó].

94. § (1) A közigazgatási államtitkár kiadmányozza feladatkörében
a) a közjogi szervezetszabályozó eszközt,
b) a miniszterelnöknek címzett ügyiratokat,
c) a jogszabály által a közigazgatási államtitkár hatáskörébe utalt és át nem ruházott ügyben hozott döntést.
(2) A nemzeti információs államtitkár kiadmányozza feladatkörében
a) a miniszterelnöknek címzett ügyiratokat,
b) a Szabályzat által a hatáskörébe utalt és át nem ruházott ügyben hozott döntést.
(2a)127 A miniszterelnök európai uniós kérdésekért felelős államtitkára kiadmányozza feladatkörében
a) a miniszterelnöknek címzett ügyiratokat,
b) a Szabályzat által a hatáskörébe utalt és át nem ruházott ügyben hozott döntést.

95. § (1) A miniszter kiadmányozza a feladatkörében
a) a kormány-előterjesztést és a Kormányhoz benyújtandó jelentést,
b) a törvényjavaslat, országgyűlési határozati javaslat parlamenti tárgyalása során a benyújtandó dokumentumokat,
c) a miniszteri rendeletet, a közjogi szervezetszabályozó eszközt, a jogalkotásról szóló törvény szerinti egyetértést miniszteri rendelet kiadásához,
d) a köztársasági elnöknek, az Országgyűlés tisztségviselőinek, a miniszterelnöknek, a Kormány tagjainak, az Alkotmánybíróság elnökének és tagjainak, a Kúria elnökének, az Országos Bírósági Hivatal elnökének, az Országos Bírói Tanács elnökének, a legfőbb ügyésznek, az Állami Számvevőszék (a továbbiakban: ÁSZ) elnökének, az alapvető jogok biztosának, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökének, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének, a Magyar Nemzeti Bank elnökének címzett ügyiratot,
e) a tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi (részvényesi) határozatokat, az alapítói joggyakorlása alatt álló alapítványokkal, közalapítványokkal kapcsolatos döntéseket, valamint
f) a jogszabály által a miniszter hatáskörébe utalt és át nem ruházott ügyben hozott döntést.
(2)128 A miniszter akadályoztatása esetén az intézkedést igénylő ügyekben – az (1) bekezdés c) és e) pontja szerinti ügyek, valamint a köztársasági elnöknek címzett ügyirat kivételével – helyettesítés keretében a nemzeti vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkár, a miniszter és a nemzeti vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkár egyidejű akadályoztatása vagy távolléte esetén helyettesítés keretében a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és közműszolgáltatásokért felelős államtitkár kiadmányoz.
(3) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti ügyben a miniszter akadályoztatása esetén egyedi felhatalmazást adhat.

95/A. §129 Az állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár kiadmányozza feladatkörében
a) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 89. §-a szerinti előzetes hozzájárulásról szóló döntést, ha az átruházásra szánt, állami tulajdonban lévő ingó vagyont érintő döntés az ötmillió forintos értékhatárt nem haladja meg,
b) a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság átengedésére kötött koncessziós szerződések közös megegyezéssel történő megszüntetése és öröklési záradékolással történő módosítása tárgyában hozott döntést,
c) bármely – a miniszter feladatkörébe tartozó – koncessziós szerződés módosítását, ha a módosítás kizárólag a szerződő fél székhelyének, telephelyének, fióktelepének megváltoztatásával kapcsolatos.

39. Az alapvető jogok biztosával való kapcsolattartás

96. § (1) Az alapvető jogok biztosa által végzett vizsgálatot a Miniszterelnöki Kormányiroda önálló szervezeti egységeinek elő kell segíteniük.
(2) A szervezeti egységek a feladatkörükbe tartozó, az alapvető jogok biztosa megkeresésére, jelentésére és ajánlására adott válasz tervezetét – a válaszadásra nyitva álló határidő lejártát legalább három munkanappal megelőzően – a közigazgatási államtitkár részére terjesztik fel.

40. A munkavégzés általános szabályai

97. § (1) A közigazgatási államtitkár és a miniszter a feladatköreinek ellátásával kapcsolatban közvetlenül utasítást adhat a közvetlen irányítása alá nem tartozó szervezeti egység munkatársainak. Erről az utasítást végrehajtó munkatársnak – a feladat végrehajtásának egyidejű megkezdése mellett – a szervezeti egységet irányító vezetőt haladéktalanul tájékoztatnia kell.
(2) Az (1) bekezdésben nem említett vezető – ide nem értve a közigazgatási államtitkár titkárságának vezetőjét és a miniszter kabinetfőnökét – az irányítása alá nem tartozó szervezeti egység munkatársa részére utasítást nem adhat.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott vezetőtől, valamint a tevékenységet irányító vezetőtől közvetlenül kapott utasítás végrehajtását – ha az utasítást adó kifejezetten ellentétesen nem rendelkezik – a szolgálati út megtartásával kell teljesíteni. Halaszthatatlanul sürgős ügyekben az intézkedésben távolléte miatt akadályozott felettes vezető egyetértését telefonon vagy elektronikus úton kell beszerezni. Ennek megtörténtét, vagy ha erre sincs lehetőség, ezt a körülményt az ügyiraton fel kell tüntetni, és az ügyiratot haladéktalanul a következő felettes vezetőhöz kell eljuttatni.
(4) Hatásköri vita esetén az intézkedésre jogosult szervezeti egységet a hatásköri vitában érintett szervezeti egységeket irányító helyettes államtitkár jelöli ki, ilyen közös vezető hiányában a közigazgatási államtitkár dönt.

41. Egyéb eljárási szabályok

98. § Ha valamely miniszter vagy önálló szabályozó szerv vezetőjének (e § alkalmazásában a továbbiakban: más miniszter) rendelete a miniszter egyetértésével vagy véleményének kikérését követően adható ki, abban az esetben a miniszternek a más miniszter részére rendeletalkotásra felhatalmazást megadó jogszabály szerinti, a Statútum rendeletben meghatározott feladatok ellátásáért felelős állami vezető útján – a jogi és koordinációs ügyekért, valamint közműszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár koordinálásával – kell egyetértésre vagy véleményezésre felterjeszteni más miniszter rendeletét.

99. § (1) A kormányzati döntés-előkészítés keretében a szakterületek különböző fórumokra, értekezletekre anyagokat, előterjesztéseket csak
a) a miniszter irányítása alá tartozó állami vezető,
b) a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára irányítása alá tartozó állami vezető
útján küldhetnek.
(2) A miniszter, illetve a közigazgatási államtitkár tájékoztatását szolgáló, állásfoglalását vagy jóváhagyását kérő feljegyzéseket és más iratokat a miniszter, illetve a közigazgatási államtitkár irányítása alá tartozó feladatkör szerint érintett állami vezető útján kell felterjeszteni.
(3) Az Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselők, a Kormány tagja, valamint az országgyűlési képviselő megkeresésére adott válasz tervezetét – a válaszadásra nyitva álló határidő lejártát megelőző, a vezető megalapozott döntését lehetővé tevő észszerű határidőn belül a miniszter, illetve a közigazgatási államtitkár irányítása alá tartozó feladatkör szerint érintett állami vezető útján kell felterjeszteni.
(4) A miniszter, illetve a közigazgatási államtitkár irányítása alá tartozó feladatkör szerint érintett állami vezető útján jóváhagyásra felterjesztett iratokat ellátja kézjegyével az előkészítő ügyintéző, az előkészítő önálló szervezeti egység vezetője, a felterjesztő helyettes államtitkár és az államtitkár.
(5) A miniszterelnök tájékoztatását szolgáló, a miniszterelnök állásfoglalását vagy jóváhagyását kérő feljegyzéseket és más iratokat a miniszter, illetve a közigazgatási államtitkár irányítása alá tartozó feladatkör szerint érintett állami vezető útján kell felterjeszteni.

100. § (1) A Miniszterelnöki Kormányiroda valamennyi vezetője és munkatársa köteles a Miniszterelnöki Kormányiroda feladatainak végrehajtásában együttműködni. A szervezeti egységek közötti együttműködés kialakításáért, az egyeztetések lebonyolításáért a szervezeti egységek vezetői a felelősek.
(2) Az egyeztetésért, illetve azért, hogy a feladat ellátásában a többi érintett szervezeti egység álláspontja összehangoltan érvényesüljön, elsődlegesen az a szervezeti egység felelős, amelynek az ügy intézése a feladatkörébe tartozik, vagy akit erre a közigazgatási államtitkár, az államtitkár, a helyettes államtitkár kijelölt.
(3) Egyeztetést a szervezeti egység vezetője a hivatali út betartásával kezdeményezhet. Közvetlen egyeztetést az érintett szervezeti egységek az irányító vezetők előzetes engedélyével és folyamatos tájékoztatása mellett folytathatnak.

101. § (1) A Miniszterelnöki Kormányiroda működését szabályozó belső normák előkészítése és a Miniszterelnöki Kormányirodán belüli egyeztetése a szabályozás tárgya szerint feladatkörrel rendelkező szervezeti egység feladata.
(2) Az egyeztetés során az előkészítésért felelős szervezeti egység a tervezetről a feladatkörük szerint érintett vezetők és szervezeti egységek véleményét kikéri.
(3)130 A tervezetet az előkészítő – a miniszter irányítása alá tartozó szervezetet érintő belső szabályozatok esetében a jogi és koordinációs ügyekért, valamint közműszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár útján – véleményezésre megküldi az abban foglaltak gazdasági és jogi megalapozottságának vizsgálata érdekében a közös hivatali munkaszervezet vezetője részére.
(4)131 A tervezetet a közös hivatali munkaszervezet vezetője szükség szerint észrevételeivel további egyeztetésre visszaküldi a kibocsátónak.
(5)132 A miniszter irányítása alá tartozó szervezetet érintő belső normák tekintetében a közös hivatali munkaszervezet vezetője és a jogi és koordinációs ügyekért, valamint közműszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár szükség szerint egyeztet.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

102. § (1)133 A közigazgatási államtitkár kiadja a gazdálkodási, számviteli és biztonsági szabályzatokat, amelyek körében szabályozza:
a) a gazdálkodással – így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, a teljesítésigazolás, az érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével – kapcsolatos belső előírásokat, feltételeket,
b) a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási, módosítási, átcsoportosítási rendjét és a fejezeti kezelésű előirányzatok számviteli politikáját,
c) a beszerzések és a közbeszerzések lebonyolításának rendjét,
d) a biztonsági szabályzatot.
(2)134 A közigazgatási államtitkár kiadja különösen
a) a közszolgálati szabályzatot,
b) a közszolgálati adatvédelmi szabályzatot,
c) az irat- és adatkezelési szabályzatot, valamint annak részeként a bélyegzők használatához kapcsolódó szabályzat,
d) a rejtjelszabályzatot,
e) az esélyegyenlőségi tervet,
f)135 a belső kontrollrendszerhez kapcsolódó szabályzatokat,
g) a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséghez kapcsolódó szabályzatot,
h) a helyiségek és berendezések használatára vonatkozó szabályzatot,
i) a számviteli politikát, a számlatükör, a számlarend, a leltározás, értékelés és önköltségszámítás rendjét, a pénz- és értékkezelés rendjét, a felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének rendjét,
j) a belföldi és külföldi ideiglenes kiküldetések rendjét,
k) a reprezentációs kiadások felosztását, azok teljesítésének és elszámolásának szabályait,
l) a gépjárművek igénybevételének és használatának rendjét,
m) a vezetékes és rádiótelefonok használatát,
n) a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti szabályzatokon túl a miniszterelnök további szabályzatok kiadásáról is rendelkezhet, és a közigazgatási államtitkárt további szabályzatok kiadására is feljogosíthatja.

103. § (1) Az önálló szervezeti egység vezetője a Szabályzat végrehajtására, így különösen az egyes osztályok feladatkörének meghatározására ügyrendet készít.
(2) Az ügyrendet az önálló szervezeti egység vezetőjének javaslatára az önálló szervezeti egység vezetőjének tevékenységét irányító vezető írja alá, majd az ügyrendet jóváhagyásra a közigazgatási államtitkár elé terjeszti.

1. függelék136


2. függelék


1. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA KÖZIGAZGATÁSI ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

1.0.0.1.137 Közigazgatási Államtitkári Titkárság

A Közigazgatási Államtitkári Titkárság az 1. melléklet 10. §-ában meghatározott feladatain túl koordinációs feladatai körében általános szervezeti, vezetési auditálási tevékenységet lát el.

1.0.0.2.138

1.0.0.3.139

1.0.0.4.140 Kormánybiztosi és Miniszterelnöki Biztosi Titkársági Főosztály

1. A Kormánybiztosi és Miniszterelnöki Biztosi Titkársági Főosztály – a kinevező határozat, utasítás vagy megbízás, illetve a Szabályzat eltérő rendelkezése hiányában –
a) ellátja a Miniszterelnöki Kormányirodán működő kormánybiztosi, miniszterelnöki biztosi és miniszterelnöki megbízotti titkársági feladatokat,
b) biztosítja a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos és a miniszterelnöki megbízott munkájához kapcsolódó feladatok folyamatos támogatását,
c) ellátja a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács tevékenységének támogatását.
2. A Kormánybiztosi és Miniszterelnöki Biztosi Titkársági Főosztály vezetője irányítja, szervezi és ellenőrzi a titkárság feladatainak végrehajtását.
3. A Kormánybiztosi és Miniszterelnöki Biztosi Titkársági Főosztály vezetőjének e Szabályzat szerinti vezetői feladatkörének ellátása nem érinti a kormánybiztos és a miniszterelnöki biztos azon jogát, hogy a munkáját segítő munkatárs részére közvetlenül utasítást adjon.

1.1.141 A Védelmi Fejlesztésekért Felelős Kormánybiztos munkaszervezete

1.1.0.1. Védelmi Fejlesztési Titkárság

1. A Védelmi Fejlesztésekért Felelős Kormánybiztos közvetlenül irányítja a munkáját segítő Védelmi Fejlesztési Titkárság tevékenységét.
2. A Védelmi Fejlesztési Titkárság általános feladatai körében
a) támogatja a Védelmi Fejlesztésekért Felelős Kormánybiztos feladat- és hatásköréből eredő kormányzati tevékenységének ellátását,
b) ellátja a Védelmi Fejlesztésekért Felelős Kormánybiztos feladat- és hatásköréből eredő kormányzati kapcsolattartási feladatokat,
c) részt vesz a Védelmi Fejlesztésekért Felelős Kormánybiztos feladatkörével összefüggő kormány-előterjesztések véleményezésében, részt vesz a Védelmi Fejlesztésekért Felelős Kormánybiztos feladatához kapcsolódó kormányzati egyeztetéseken,
d) gondoskodik a Védelmi Fejlesztésekért Felelős Kormánybiztos részére érkezett hivatalos adatigénylések elintézéséről,
e) háttéranyagot készít a Védelmi Fejlesztésekért Felelős Kormánybiztos programjaihoz.
2.1. A Védelmi Fejlesztési Titkárság titkársági feladatai körében
a) előkészíti a Védelmi Fejlesztésekért Felelős Kormánybiztos bel- és külföldi programjait, és koordinálja azok szervezését, gondoskodik a kormánybiztos hivatalos vendégeinek fogadásáról,
b) biztosítja az iratkezeléssel kapcsolatos feladatok végrehajtását,
c) ellátja a titkársági, iktatási, postázási és szervezési feladatokat.
2.2. A Védelmi Fejlesztési Titkárság a védelmi fejlesztések koordinációjával összefüggő feladatai körében
a) folyamatosan kapcsolatot tart az érintett ipari, gazdasági szereplők illetékes szervezeti egységeivel; tájékozódik az ott folyó munkáról, rendszeresen adatokat, háttéranyagokat kér, a Védelmi Fejlesztésekért Felelős Kormánybiztos hatáskörébe tartozó feladatok tekintetében a Védelmi Fejlesztésekért Felelős Kormánybiztos utasításának megfelelően koordinálja tevékenységüket,
b) koordinálja és támogatja a Védelmi Fejlesztésekért Felelős Kormánybiztos nemzetközi kapcsolatainak kialakításával, fejlesztésével kapcsolatos feladatokat,
c) adatgyűjtést végez mindazokban az ügyekben, ahol a Védelmi Fejlesztésekért Felelős Kormánybiztost jogszabályon alapuló véleményezési, egyetértési jog illeti meg,
d) eljár a Védelmi Fejlesztésekért Felelős Kormánybiztos által meghatározott ügyekben, részt vesz a kormánybiztos által meghatározott projektek koordinálásában,
e) javaslatot tesz a Védelmi Fejlesztésekért Felelős Kormánybiztos személyét érintő sajtóeseményekre, megszervezi, lebonyolítja és értékeli azokat,
f) ellátja a Védelmi Fejlesztésekért Felelős Kormánybiztos kommunikációs feladatainak koordinálását.

1.1.0.2. A Védelmi Fejlesztési Titkárságot vezető főosztályvezető

1. A Védelmi Fejlesztési Titkárságot főosztályvezető vezeti.
2. A Védelmi Fejlesztési Titkárságot vezető főosztályvezető
a) irányítja, szervezi és ellenőrzi a Védelmi Fejlesztési Titkárság feladatainak végrehajtását,
b) meghatározza a Védelmi Fejlesztési Titkárság munkatervét, előkészíti az ügyrendjét,
c) a Védelmi Fejlesztésekért Felelős Kormánybiztos feladatai hatékony ellátása érdekében folyamatos és közvetlen kapcsolatot tart a kormányzati szervekkel, azok vezetőivel, illetve az érintett ipari, gazdasági szereplők illetékes szervezeti egységeivel, azok vezetőivel,
d) segíti a Védelmi Fejlesztésekért Felelős Kormánybiztos munkáját, és ellátja mindazon ügyeket, amelyeket az állandó vagy eseti jelleggel a feladat- és hatáskörébe utal.

1.2. KORMÁNYZATI IGAZGATÁSÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR

1.2.0.1.142 Kormányzati Igazgatásért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

A Kormányzati Igazgatásért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság funkcionális feladatai körében:
a) kezeli a központosított álláshely-állományt,
b) gondoskodik a kormányzati igazgatási szervek alaplétszáma szükség szerinti felülvizsgálatának előkészítéséről,
c) feldolgozza a kormányzati igazgatási szervek alaplétszámával és az álláshelyek besorolásával kapcsolatos javaslatokat,
d) előkészíti a kormányzati igazgatási szervek alaplétszámával, a központosított álláshely-állománnyal és az álláshellyel kapcsolatos döntéseket és közreműködik a döntések végrehajtásában,
e) ellenőrzi a kormányzati igazgatási szervek alaplétszámával, a központosított álláshely-állománnyal és az álláshellyel kapcsolatos kormánydöntések végrehajtását,
f) vezeti a kormányzati igazgatási szervek alaplétszámába tartozó, valamint a központosított álláshely-állományból igényelt álláshelyek nyilvántartását,
g) ellátja a központi álláshely-gazdálkodással kapcsolatos egyéb nyilvántartási és adminisztratív feladatokat,
h) közreműködik a Kormány munkáltatói feladatainak ellátásában,
i) gondoskodik a kormányzati személyügyi igazgatás központi feladatait ellátó szerv egyéb, törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott feladatainak ellátásáról,
j) segíti a kormányzati igazgatásért felelős helyettes államtitkár tevékenységének az ellátását, ennek keretében ellátja az 1. melléklet 10. §-ában rögzített titkársági feladatokat,
k)143 előkészíti a Kormány munkatervének javaslatát,
l)144 ellátja a Kormány munkatervével és a programozási-munkaszervezési döntéseivel összefüggő igazgatási műveleteket, folyamatosan nyomon követi e döntések időszerű végrehajtását,
m)145 nyilvántartja a Kormány döntéseit, nyomon követi azok végrehajtását és javaslatot tesz a közigazgatási államtitkárnak a szükséges intézkedésekre,
n)146 megszervezi a különböző döntéshozó fórumok üléseit.

1.2.0.2.147 Kormányzati Igazgatási Főosztály I.

A Kormányzati Igazgatási Főosztály I.
a) a miniszterelnök általános helyettese,
b) – a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért való felelősségi kör kivételével – a Miniszterelnökséget vezető miniszter,
c) a belügyminiszter,
d) – a sportpolitikáért, valamint a sportlétesítmény-fejlesztésért és gazdálkodásért való felelősségi körbe tartozó előterjesztések és jelentések kivételével – az emberi erőforrások minisztere,
e) a honvédelmi miniszter,
f) az igazságügyi miniszter,
g) a foglalkoztatáspolitikával, a társadalmi párbeszéddel, valamint felsőoktatással összefüggő feladat- és hatáskörök tekintetében az innovációért és technológiáért felelős miniszter,
h)148 – a külgazdasági ügyekért való felelősségi körbe tartozó előterjesztések és jelentések kivételével – a külgazdasági és külügyminiszter
i)149 a családokért felelős tárca nélküli miniszter
felelősségi körébe tartozó előterjesztések és jelentések vonatkozásában
1. kodifikációs feladatai körében
a) előkészíti aláírásra a Kormány döntéseit, valamint a közjogi szervezetszabályozó eszközöket
b) előkészíti a miniszterelnök rendeleteit, határozatait, utasításait,
c) előkészíti aláírásra a minisztériumok szervezeti és működési szabályzatát;
d)150 szükség szerint közreműködik a Kormányzati Igazgatási Főosztály III. szervezeti egységgel a Miniszterelnöki Kabinetiroda kodifikációs feladatai ellátásában;
2. koordinációs feladatai körében
a) közigazgatási egyeztetés koordinálásával kapcsolatos műveletek között összeállítja és képviseli a kormányzati döntés-előkészítési tervezetekkel kapcsolatos, egyeztetett álláspontot tartalmazó miniszterelnöki kormányirodai véleményt,
b) ellátja a kormány-előterjesztés és miniszteri rendelettervezetek előzetes szakmai egyeztetését, és javaslatot tesz azok közigazgatási egyeztetésre bocsáthatósága tárgyában,
c) az előzetes szakmai egyeztetés és a közigazgatási egyeztetés során gondoskodik a jogi, összkormányzati és a Kormány döntéseiben meghatározott követelmények érvényesítéséről, valamint ellenőrzi, hogy a javasolt döntés végrehajtásának feltételei teljeskörűen biztosíthatóak-e,
d) alkotmányossági, jogi, összkormányzati és a Kormány ügyrendjének való megfelelőségi szempontok alapján elemzi a Közigazgatási Államtitkári Értekezlet, a kabinetek a Kormány ülése napirendjére javasolt, illetve a napirenden szereplő előterjesztéseket,
e) előkészíti aláírásra a Kormány döntéseit, valamint a közjogi szervezetszabályozó eszközöket, és leegyezteti az érintett szervekkel azokat,
f) ellenőrzi a benyújtásra megküldött törvényjavaslatokat, országgyűlési határozati javaslatokat és beszámolókat abból a szempontból, hogy megfelelnek-e a Kormány döntéseinek,
g) a közigazgatási államtitkár részére szakmai javaslatokat tesz, illetve kezdeményezi a szükséges egyeztetéseket és a hatástanulmányok elkészítését,
h) közreműködik a gazdaság, a társadalom, illetve a környezet fejlődésére jelentős hatást gyakorló, tárcaközi együttműködést igénylő kormányzati programok és fejlesztési célkitűzések előkészítésének, megvalósításának és értékelésének összehangolásában,
i) ellátja a főosztály titkársági, iktatási, postázási és szervezési feladatait;
j)151 szükség szerint közreműködik a Kormányzati Igazgatási Főosztály III. szervezeti egységgel a Miniszterelnöki Kabinetiroda koordinációs feladatai ellátásában;
3. hatáselemzési feladatkörében
a) koordinálja a kormányzati jogalkotás folyamatában a hatáselemzési rendszer módszertanával és a folyamatszabályozással összefüggő műveleteket,
b) összehangolja a hatáselemzési rendszerrel kapcsolatban a kormányzati munkában felmerülő statisztikai információs, módszertani, folyamatszabályozási, szervezeti és más releváns kérdések kidolgozásával kapcsolatos műveleteket, irányítja a kapcsolattartást és indokolt esetben felhasználja a különböző tudományos-szakmai kutatóműhelyek és más szereplők ezeket illető szakmai munkáját,
c) összehangolja a kiemelt jelentőségű jogszabályok, tervezetek, előterjesztések, illetve egyéb anyagok hatásvizsgálatával összefüggő műveleteket, ennek érdekében gondoskodik a szükséges adatok beszerzéséről,
d) figyelemmel kíséri a központi közigazgatás hatások elemzésével összefüggő feladatellátását és szükség esetén összehangolja a hatásvizsgálati tevékenység hatékonyságának növeléséhez szükséges műveletek végrehajtását,
e) a jobb (intelligens) szabályozás területén, így különösen a hatáselemzési és a folyamatba épített adminisztratív terhek csökkentésével kapcsolatosan közreműködik az Európai Unióval és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartásban; feladatkörében ellátja ezek szakértői munkacsoportjainak, szakbizottságainak munkájában való részvételt és a képviselendő kormányzati álláspont kialakításának koordinációjával kapcsolatos feladatokat,
f) ellátja a hatásvizsgálati kapcsolattartói értekezletek összehívásával, előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos szakmai feladatokat,
g) a Miniszterelnöki Kormányiroda egyes szervezeti egységeinek közreműködésével elkészíti a Miniszterelnöki Kormányiroda hatásvizsgálati beszámolóját,
h) kidolgozza a hatásvizsgálati jelentéstervezeteket és előkészíti a szaktárcák hatásvizsgálati beszámolóinak alapulvételével az összkormányzati hatásvizsgálati beszámolót,
i) figyelemmel kíséri a hatásvizsgálati rendszer működését és kezeli az utólagos hatásvizsgálatokkal kapcsolatos adatokat,
j) kidolgozza és működteti a hatáselemzési rendszert, összehangolja a tárcák hatáselemzési feladatainak végrehajtását; ezzel összefüggésben:
ja) ellátja a hatásvizsgálati lap és a tételes hatásvizsgálati lap kitöltése alóli felmentéssel kapcsolatos feladatokat,
jb) irányítja a minisztériumi szervezeti egységek és a minisztériumok közötti hatásvizsgálati kapcsolattartói tevékenységet,
jc) gondoskodik a hatásvizsgálati jelentések és a hatásvizsgálati beszámoló elkészítéséről,
jd) a hatáselemzési rendszer működtetése során gondoskodik az utólagos hatásvizsgálattal kapcsolatos adatok kezeléséről.

1.2.0.3.152 Kormányzati Igazgatási Főosztály II.

A Kormányzati Igazgatási Főosztály II.
a) az agrárminiszter,
b) – a foglalkoztatáspolitikával, a társadalmi párbeszéddel, valamint a felsőoktatással összefüggő feladat- és hatáskörök kivételével – az innovációért és technológiáért felelős miniszter,
c)153 a külgazdasági és külügyminiszter
d) a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért, a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért, valamint a területfejlesztés stratégiai tervezéséért való felelősségi körök tekintetében a pénzügyminiszter,
e) a nemzeti közműszolgáltatásokért, a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért való felelősségi körök tekintetében a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter,
f) a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter
által készített előterjesztések és jelentések vonatkozásában
1. kodifikációs feladatai körében
a) előkészíti aláírásra a Kormány döntéseit, valamint a közjogi szervezetszabályozó eszközöket,
b) előkészíti a miniszterelnök rendeleteit, határozatait, utasításait,
c) előkészíti aláírásra a minisztériumok szervezeti és működési szabályzatát;
d)154 szükség szerint közreműködik a Kormányzati Igazgatási Főosztály III. szervezeti egységgel a Miniszterelnöki Kabinetiroda kodifikációs feladatai ellátásában;
2. koordinációs feladatai körében
a) közigazgatási egyeztetés koordinálásával kapcsolatos műveletek között összeállítja és képviseli a kormányzati döntés-előkészítési tervezetekkel kapcsolatos, egyeztetett álláspontot tartalmazó miniszterelnöki kormányirodai véleményt,
b) ellátja a kormány-előterjesztés és miniszteri rendelettervezetek előzetes szakmai egyeztetését, és javaslatot tesz azok közigazgatási egyeztetésre bocsáthatósága tárgyában,
c) az előzetes szakmai egyeztetés és a közigazgatási egyeztetés során gondoskodik a jogi, összkormányzati és a Kormány döntéseiben meghatározott követelmények érvényesítéséről, valamint ellenőrzi, hogy a javasolt döntés végrehajtásának feltételei teljeskörűen biztosíthatóak-e,
d) alkotmányossági, jogi, összkormányzati és a Kormány ügyrendjének való megfelelőségi szempontok alapján elemzi a Közigazgatási Államtitkári Értekezlet, a kabinetek a Kormány ülése napirendjére javasolt, illetve a napirenden szereplő előterjesztéseket,
e) előkészíti aláírásra a Kormány döntéseit, valamint a közjogi szervezetszabályozó eszközöket, és leegyezteti az érintett szervekkel azokat,
f) ellenőrzi a benyújtásra megküldött törvényjavaslatokat, országgyűlési határozati javaslatokat és beszámolókat abból a szempontból, hogy megfelelnek-e a Kormány döntéseinek,
g) a közigazgatási államtitkár részére szakmai javaslatokat tesz, illetve kezdeményezi a szükséges egyeztetéseket és a hatástanulmányok elkészítését,
h) közreműködik a gazdaság, a társadalom, illetve a környezet fejlődésére jelentős hatást gyakorló, tárcaközi együttműködést igénylő kormányzati programok és fejlesztési célkitűzések előkészítésének, megvalósításának és értékelésének összehangolásában,
i) ellátja a főosztály titkársági, iktatási, postázási és szervezési feladatait;
j)155 szükség szerint közreműködik a Kormányzati Igazgatási Főosztály III. szervezeti egységgel a Miniszterelnöki Kabinetiroda koordinációs feladatai ellátásában;
3. hatáselemzési feladatkörében
a) koordinálja a kormányzati jogalkotás folyamatában a hatáselemzési rendszer módszertanával és a folyamatszabályozással összefüggő műveleteket,
b) összehangolja a hatáselemzési rendszerrel kapcsolatban a kormányzati munkában felmerülő statisztikai információs, módszertani, folyamatszabályozási, szervezeti és más releváns kérdések kidolgozásával kapcsolatos műveleteket, irányítja a kapcsolattartást és indokolt esetben felhasználja a különböző tudományos-szakmai kutatóműhelyek és más szereplők ezeket illető szakmai munkáját,
c) összehangolja a kiemelt jelentőségű jogszabályok, tervezetek, előterjesztések, illetve egyéb anyagok hatásvizsgálatával összefüggő műveleteket, ennek érdekében gondoskodik a szükséges adatok beszerzéséről,
d) figyelemmel kíséri a központi közigazgatás hatások elemzésével összefüggő feladatellátását és szükség esetén összehangolja a hatásvizsgálati tevékenység hatékonyságának növeléséhez szükséges műveletek végrehajtását,
e) a jobb (intelligens) szabályozás területén, így különösen a hatáselemzési és a folyamatba épített adminisztratív terhek csökkentésével kapcsolatosan közreműködik az Európai Unióval és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartásban; feladatkörében ellátja ezek szakértői munkacsoportjainak, szakbizottságainak munkájában való részvételt és a képviselendő kormányzati álláspont kialakításának koordinációjával kapcsolatos feladatokat,
f) ellátja a hatásvizsgálati kapcsolattartói értekezletek összehívásával, előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos szakmai feladatokat,
g) a Miniszterelnöki Kormányiroda egyes szervezeti egységeinek közreműködésével elkészíti a Miniszterelnöki Kormányiroda hatásvizsgálati beszámolóját,
h) kidolgozza a hatásvizsgálati jelentéstervezeteket és előkészíti a szaktárcák hatásvizsgálati beszámolóinak alapulvételével az összkormányzati hatásvizsgálati beszámolót,
i) figyelemmel kíséri a hatásvizsgálati rendszer működését és kezeli az utólagos hatásvizsgálatokkal kapcsolatos adatokat,
j) kidolgozza és működteti a hatáselemzési rendszert, összehangolja a tárcák hatáselemzési feladatainak végrehajtását; ezzel összefüggésben:
ja) ellátja a hatásvizsgálati lap és a tételes hatásvizsgálati lap kitöltése alóli felmentéssel kapcsolatos feladatokat,
jb) irányítja a minisztériumi szervezeti egységek és a minisztériumok közötti hatásvizsgálati kapcsolattartói tevékenységet,
jc) gondoskodik a hatásvizsgálati jelentések és a hatásvizsgálati beszámoló elkészítéséről,
jd) a hatáselemzési rendszer működtetése során gondoskodik az utólagos hatásvizsgálattal kapcsolatos adatok kezeléséről.

1.2.0.4.156 Kormányzati Igazgatási Főosztály III.

A Kormányzati Igazgatási Főosztály III.
a) – a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért, a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért, valamint a területfejlesztés stratégiai tervezéséért való felelősségi kör kivételével – a pénzügyminiszter,
b) a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért való felelősségi kör tekintetében a Miniszterelnökséget vezető miniszter,
c) – a nemzeti közműszolgáltatásokért, a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért való felelősségi kör kivételével – a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter,
d) a sportpolitikáért, valamint a sportlétesítmény-fejlesztésért és gazdálkodásért való felelősségi kör tekintetében az emberi erőforrások minisztere,
e) a miniszterelnök kabinetfőnöke
által készített előterjesztések és jelentések vonatkozásában
1. kodifikációs feladatai körében
a) előkészíti aláírásra a Kormány döntéseit, valamint a közjogi szervezetszabályozó eszközöket,
b) előkészíti a miniszterelnök rendeleteit, határozatait, utasításait,
c) előkészíti aláírásra a minisztériumok szervezeti és működési szabályzatát;
2. koordinációs feladatai körében
a) közigazgatási egyeztetés koordinálásával kapcsolatos műveletek között összeállítja és képviseli a kormányzati döntés-előkészítési tervezetekkel kapcsolatos, egyeztetett álláspontot tartalmazó miniszterelnöki kormányirodai véleményt,
b) ellátja a kormány-előterjesztés és miniszteri rendelettervezetek előzetes szakmai egyeztetését, és javaslatot tesz azok közigazgatási egyeztetésre bocsáthatósága tárgyában,
c) az előzetes szakmai egyeztetés és a közigazgatási egyeztetés során gondoskodik a jogi, összkormányzati és a Kormány döntéseiben meghatározott követelmények érvényesítéséről, valamint ellenőrzi, hogy a javasolt döntés végrehajtásának feltételei teljeskörűen biztosíthatóak-e,
d) alkotmányossági, jogi, összkormányzati és a Kormány ügyrendjének való megfelelőségi szempontok alapján elemzi a Közigazgatási Államtitkári Értekezlet, a kabinetek a Kormány ülése napirendjére javasolt, illetve a napirenden szereplő előterjesztéseket,
e) előkészíti aláírásra a Kormány döntéseit, valamint a közjogi szervezetszabályozó eszközöket, és leegyezteti az érintett szervekkel azokat,
f) ellenőrzi a benyújtásra megküldött törvényjavaslatokat, országgyűlési határozati javaslatokat és beszámolókat abból a szempontból, hogy megfelelnek-e a Kormány döntéseinek,
g) a közigazgatási államtitkár részére szakmai javaslatokat tesz, illetve kezdeményezi a szükséges egyeztetéseket és a hatástanulmányok elkészítését,
h) közreműködik a gazdaság, a társadalom, illetve a környezet fejlődésére jelentős hatást gyakorló, tárcaközi együttműködést igénylő kormányzati programok és fejlesztési célkitűzések előkészítésének, megvalósításának és értékelésének összehangolásában,
i) ellátja a főosztály titkársági, iktatási, postázási és szervezési feladatait;
j)157 nyomon követi a Miniszterelnöki Kabinetirodához tartozó előterjesztések, jelentések egyeztetését, valamint az azokkal kapcsolatos döntéseket;
3. hatáselemzési feladatkörében
a) koordinálja a kormányzati jogalkotás folyamatában a hatáselemzési rendszer módszertanával és a folyamatszabályozással összefüggő műveleteket,
b) összehangolja a hatáselemzési rendszerrel kapcsolatban a kormányzati munkában felmerülő statisztikai információs, módszertani, folyamatszabályozási, szervezeti és más releváns kérdések kidolgozásával kapcsolatos műveleteket, irányítja a kapcsolattartást és indokolt esetben felhasználja a különböző tudományos-szakmai kutatóműhelyek és más szereplők ezeket illető szakmai munkáját,
c) összehangolja a kiemelt jelentőségű jogszabályok, tervezetek, előterjesztések, illetve egyéb anyagok hatásvizsgálatával összefüggő műveleteket, ennek érdekében gondoskodik a szükséges adatok beszerzéséről,
d) figyelemmel kíséri a központi közigazgatás hatások elemzésével összefüggő feladatellátását és szükség esetén összehangolja a hatásvizsgálati tevékenység hatékonyságának növeléséhez szükséges műveletek végrehajtását,
e) a jobb (intelligens) szabályozás területén, így különösen a hatáselemzési és a folyamatba épített adminisztratív terhek csökkentésével kapcsolatosan közreműködik az Európai Unióval és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartásban; feladatkörében ellátja ezek szakértői munkacsoportjainak, szakbizottságainak munkájában való részvételt és a képviselendő kormányzati álláspont kialakításának koordinációjával kapcsolatos feladatokat,
f) ellátja a hatásvizsgálati kapcsolattartói értekezletek összehívásával, előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos szakmai feladatokat,
g) a Miniszterelnöki Kormányiroda egyes szervezeti egységeinek közreműködésével elkészíti a Miniszterelnöki Kormányiroda hatásvizsgálati beszámolóját,
h) kidolgozza a hatásvizsgálati jelentéstervezeteket és előkészíti a szaktárcák hatásvizsgálati beszámolóinak alapulvételével az összkormányzati hatásvizsgálati beszámolót,
i) figyelemmel kíséri a hatásvizsgálati rendszer működését és kezeli az utólagos hatásvizsgálatokkal kapcsolatos adatokat,
j) kidolgozza és működteti a hatáselemzési rendszert, összehangolja a tárcák hatáselemzési feladatainak végrehajtását; ezzel összefüggésben:
ja) ellátja a hatásvizsgálati lap és a tételes hatásvizsgálati lap kitöltése alóli felmentéssel kapcsolatos feladatokat,
jb) irányítja a minisztériumi szervezeti egységek és a minisztériumok közötti hatásvizsgálati kapcsolattartói tevékenységet,
jc) gondoskodik a hatásvizsgálati jelentések és a hatásvizsgálati beszámoló elkészítéséről,
jd) a hatáselemzési rendszer működtetése során gondoskodik az utólagos hatásvizsgálattal kapcsolatos adatok kezeléséről.

1.2.0.5.158 Törvényalkotási Főosztály

A Törvényalkotási Főosztály koordinációs feladatai körében:
a) ellátja az ülésszakok előkészítésével kapcsolatos kormányzati közreműködést igénylő szervezési műveleteket,
b) döntésre előkészíti a Kormány törvényalkotási programját, elfogadását követően gondoskodik az Országgyűlés elnökéhez történő megküldéséről, közreműködik a program végrehajtásának ellenőrzésében,
c) a Házbizottság ülésén segíti a Kormány képviseletének ellátását,
d) az érintett minisztériumok bevonásával gondoskodik a Kormány törvényjavaslatainak, országgyűlési határozati javaslatainak, országgyűlési beszámolóinak az Országgyűléshez történő benyújtásáról (az első két indítványtípus tekintetében lehetőség szerint az IJR-PARLEX alrendszeren keresztül), ennek során vizsgálja azt, hogy azok eleget tesznek-e az Országgyűlés által meghatározott feltételeknek, a jogszabályszerkesztés követelményeinek, továbbá közreműködik annak ellenőrzésében, hogy megfelelnek-e a Kormány döntéseinek,
e) az érintett minisztérium bevonásával előkészíti a HHSZ 46. § (1) bekezdése szerinti előterjesztői tájékoztatást, és – lehetőség szerint az IJR-PARLEX alrendszeren keresztül – gondoskodik annak eljuttatásáról az Országgyűlés részére,
f) összehangolja a Kormány által előterjesztett törvényjavaslatokhoz, országgyűlési határozati javaslatokhoz benyújtani javasolt módosító indítványok előkészítését és intézkedik azok megküldéséről a Törvényalkotási bizottság számára,
g) előkészíti a Törvényalkotási bizottság eljárásának szükség szerinti kezdeményezését abban az esetben, ha a Törvényalkotási bizottság a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában a törvényjavaslatot vagy országgyűlési határozati javaslatot nem tárgyalja, valamint gondoskodik a kezdeményezés eljuttatásáról az Országgyűlés részére,
h) a Főosztály képviselője részt vesz a Törvényalkotási bizottság ülésén,
i) az érintett minisztérium bevonásával a Törvényalkotási bizottság elnökének megküldi a HHSZ 46. § (10) bekezdése szerinti egységes javaslattervezetet,
j) előkészíti a Kormány által beterjesztett önálló indítványhoz benyújtott összegző módosító javaslat valamely pontja vonatkozásában külön szavazás megtartására irányuló kérelmet, valamint azt a kérelmet, amely az összegző módosító javaslatban nem szereplő valamely módosító indítvány fenntartását célozza,
k) előkészíti a zárószavazás elhalasztására vonatkozó javaslatot, és gondoskodik annak eljuttatásáról az Országgyűlés részére,
l) intézkedik a bizottsági és képviselői önálló indítványokkal kapcsolatban a Kormány képviseletének ellátása érdekében, szükség esetén javaslatot tesz a Kormány képviselőjének kijelölésére,
m) közreműködik az Országgyűlés, valamint az Alkotmánybíróság – a törvényalkotásra kiható – döntéseiből a Kormány számára következő műveletek nyilvántartásában, valamint a végrehajtás figyelemmel kísérésében,
n) folyamatos munkakapcsolatot tart fenn a minisztériumok országgyűlési munkában részt vevő szervezeti egységeivel és az Országgyűlés Hivatalával,
o) tájékoztatást ad az Országgyűlés működésével kapcsolatos kérdésekről, gondoskodik az Országgyűlés munkája során keletkező irományoknak a vezetők, illetve az érintett munkatársak részére történő, szükség szerinti megküldéséről,
p) ellátja a főosztály titkársági, iktatási, postázási és szervezési feladatait.

2. NEMZETI INFORMÁCIÓS ÁLLAMTITKÁR

2.0.0.1. Nemzeti Információs Államtitkári Kabinet

A Nemzeti Információs Államtitkári Kabinet segíti a nemzeti információs államtitkár jogszabályban és közjogi szervezetszabályozó eszközben meghatározott tevékenységének az ellátását, ennek kertében
a) ellátja az államtitkár által meghatározott feladatokat,
b) az államtitkár utasítása alapján eseti jelleggel ellátja a Nemzeti Információs Államtitkárság képviseletét meghatározott ügyekben,
c) feladatai hatékony végrehajtása érdekében folyamatos és közvetlen kapcsolatot tart a Miniszterelnöki Kormányiroda vezető munkatársaival,
d)159 ellátja a kabinet titkársági, iktatási, postázási és szervezési feladatait.

3. NEMZETI VAGYON KEZELÉSÉÉRT FELELŐS TÁRCA NÉLKÜLI MINISZTER

3.0.0.1.160 Nemzeti Vagyon Kezeléséért Felelős Tárca Nélküli Miniszteri Kabinet

A Nemzeti Vagyon Kezeléséért Felelős Tárca Nélküli Miniszteri Kabinet elsősorban koordináló, döntés-előkészítő és adminisztratív feladatokat lát el, amelynek keretében
1. támogatja a miniszter országgyűlési és kormányzati tevékenységének ellátását,
2. támogatja a miniszter munkáját a köz- és szakmapolitikai koncepciók kialakításában,
3. támogatást nyújt a miniszter politikai, diplomáciai, szakmai, közéleti, vezetői és hivatali tevékenységének ellátása körében a személyes megjelenéshez, kapcsolattartáshoz szükséges feltételek biztosításában,
4. közreműködik a miniszter, illetve az általa irányított vagy felügyelt intézmények és gazdasági társaságok működési és üzletpolitikai stratégiájának, a vagyongazdálkodási és vagyonkezelési stratégiáik és irányelveik kialakításában,
5. közreműködik a miniszter kommunikációs stratégiájának kialakításában, és gondoskodik a sajtószóvivői feladatok ellátásáról,
6. közreműködik a miniszter, illetve az általa irányított vagy felügyelt intézmények és gazdasági társaságok kommunikációs stratégiájának összehangolásában,
7. az adott szakterület vonatkozásában kijelölt tagja részt vesz az adott szakterületért felelős államtitkár vagy helyettes államtitkár által tartott vezetői és egyéb értekezleten,
8. véleményezi a miniszter részére érkezett előterjesztéseket és javaslatokat, gondoskodik a miniszterhez érkező közérdekű bejelentések, javaslatok és panaszok kivizsgálásáról,
9. intézkedést kezdeményez a közvetlenül a miniszterhez címzett dokumentumokkal kapcsolatban (felelőskijelölés, feladat-meghatározás stb.),
10. kapcsolatot tart és együttműködik a Miniszterelnöki Kormányiroda állami vezetőivel és szervezeti egységeinek vezetőivel, illetve a miniszter által irányított vagy felügyelt intézmények és gazdasági társaságok vezetőivel,
11. a szervezeti egységek számára közvetíti a miniszter utasításait és állásfoglalásait,
12. a miniszter előadásaihoz, beszédeihez, írásbeli nyilatkozataihoz javaslatot készít, vagy a Miniszterelnöki Kormányiroda egyes szervezeti egységeitől kér javaslatot, és ezeket véleményezi,
13. ellátja a kabinet titkársági, iktatási, postázási és szervezési feladatait.

3.0.0.1.1.161

3.0.0.2.162 Miniszteri Igazgatási és Ügyirat-kezelési Főosztály

A Miniszteri Igazgatási és Ügyirat-kezelési Főosztály feladatai:
1. ellátja az Infotv. alapján a miniszter feladatkörébe tartozó közérdekű adatigénylések teljesítésével összefüggő feladatokat, ennek keretében gondoskodik a választervezetek előkészítéséről,
2. ellátja a miniszter által adományozható elismerések adományozásával kapcsolatos, valamint a miniszter által felterjesztett, illetve átadandó állami kitüntetésekkel kapcsolatos előkészítő, koordinációs és szervezési feladatokat, amelynek keretében egységesíti és formailag ellenőrzi a szakmai államtitkárságok által összeállított állami és szakmai kitüntetésekben, díjban és elismerésben részesülő személyekre vonatkozó javaslatokat, továbbá megszervezi a kitüntetések átadási ünnepségét, gondoskodik a kitüntetések közzétételéről,
3. javaslatot tesz a miniszter által adományozható elismerésekről szóló miniszteri rendelet módosítására,
4. a miniszter által a főosztály részére meghatározott, kiemelt jelentőségű feladatok esetében nyomon követi azok teljesítését, rendszeresen beszámol azok alakulásáról, a megvalósulásukat háttéranyagok, elemzések elkészítésével segíti,
5. koordinálja a több államtitkár feladatkörét érintő, a miniszter által a főosztály feladatkörébe utalt adatszolgáltatások tartalmának összeállítását,
6. közreműködik a miniszter és a kabinetfőnök hivatali közéleti tevékenységének szervezésében és szakmai, adminisztratív munkájának segítésében,
7. nyilvántartja, előkészíti, összehívja, megszervezi a miniszter és a kabinetfőnök feladatkörébe tartozó egyeztetéseket, felsővezetői értekezleteket, illetve a miniszter kezdeményezésére megtartandó megbeszéléseket, és közreműködik a kabinetfőnököt érintő ezen feladatok ellátásában,
8. továbbítja a miniszter egyedi utasításait, az általa kiadott feladatokkal kapcsolatos iratokat az érintetteknek,
9. nyilvántartja a miniszter által kiadott feladatokat és azok végrehajtási határidejét, és közreműködik a feladatok teljesítésének ellenőrzésében, tájékozódik a feladat végrehajtásának állásáról, rendszeresen beszámol azok alakulásáról,
10. ellátja a főosztály titkársági, iktatási, postázási és szervezési feladatait.

3.1. NEMZETI VAGYONNAL KAPCSOLATOS PARLAMENTI ÜGYEKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁR

3.1.0.1.163 Nemzeti Vagyonnal Kapcsolatos Parlamenti Államtitkári Kabinet

A Nemzeti Vagyonnal Kapcsolatos Parlamenti Államtitkári Kabinet
a) segíti a nemzeti vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkár jogszabályban és közjogi szervezetszabályozó eszközben meghatározott tevékenységének az ellátását,
b) ellátja a kabinet titkársági, iktatási, postázási és szervezési feladatait.

3.1.0.2.164 Parlamenti és Ágazati Kapcsolatok Főosztálya

A Parlamenti és Ágazati Kapcsolatok Főosztálya feladatai
a) Koordinációs feladatai körében
1. felel a miniszter és a nemzeti vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkár, a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és közműszolgáltatásokért felelős államtitkár és az állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár országgyűlési munkájának segítéséért, az országgyűlési munka előkészítéséért,
2. a nemzeti vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkár akadályoztatása esetén tanácskozási joggal részt vesz a vezetői értekezleteken,
3. felel az Országgyűlés ülésein tárgyalásra kerülő anyagok előkészítéséért,
4. felel a miniszter és a nemzeti vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkár, valamint az érintett vezetők tájékoztatásáért az Országgyűlés plenáris ülésének napirendjéről, az ott elhangzottakról, a miniszter feladatkörét érintő képviselői hozzászólásokról és indítványokról, a miniszteri vagy államtitkári intézkedést igénylő felszólalásokról,
5. felel az Országgyűlés és a miniszter, illetve az irányítása alá tartozó szervezeti egységek közötti információs összeköttetésért, az Országgyűlés állandó, eseti és vizsgálóbizottságaival, albizottságaival, a parlamenti frakciókkal és a képviselőkkel történő kapcsolattartásért,
6. felel az Országgyűlés plenáris ülésén és a bizottsági üléseken való szakértői képviselet szervezéséért, az ott elhangzottakról tájékoztatók elkészíttetéséért,
7. felel a napirenden kívüli felszólalások, az interpellációk, kérdések, azonnali kérdések válaszainak elkészíttetéséért, a válaszadáshoz szükséges információk beszerzéséért, a szakmai és közéleti szempontoknak megfelelő választervezetek elkészítéséért,
8. felel az írásbeli kérdésekre adott válaszok Országgyűléshez történő benyújtásáért,
9. felel a miniszter, illetve a nemzeti vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkár parlamenti szereplésre történő felkészítéséért,
10. felel az Országgyűlés hivatali szerveivel, a Miniszterelnöki Kabinetirodával, valamint a szaktárcák parlamenti szervezeti egységeivel való kapcsolattartásért,
11. kapcsolatot tart az ágazati konzultációs fórumokban részt vevő szervezetekkel,
12. közreműködik az ágazati konzultációs fórumok szervezési feladatainak ellátásában,
13. közreműködik a szakszervezetekkel történő kapcsolattartásban,
14. felel az ágazati konzultáció keretében érkezett megkeresésekre vonatkozó válaszok elkészíttetéséért,
15. előkészíti a stratégiai partnerségi megállapodások megkötését, és felel a stratégiai partnerségi megállapodásokból adódó feladatok ellátásáért.
b) Európai uniós és nemzetközi feladatai körében
1. felel a magyar országgyűlési képviselők, bizottságok, frakciók és azok tisztségviselői részéről az Országgyűlés Külügyi Igazgatóságán keresztül érkező megkeresésekre készítendő választervezetek koordinálásáért,
2. felel az európai parlamenti képviselők igény szerinti információellátásért.
c) Funkcionális feladatai körében
1. felel a törvényjavaslatok, határozati javaslatok, jelentések és egyéb tájékoztatók Országgyűléshez történő benyújtásának előkészítéséért, továbbá az Országgyűlésről szóló törvény és a Határozati Házszabály szerinti szervezési feladatok ellátásáért,
2. felel az Országgyűlés miniszter munkaszervezetét érintő anyagainak nyilvántartásáért,
3. felel az országgyűlési képviselők, bizottságok, tisztségviselők részéről érkező – a miniszter feladatkörét érintő – megkeresésekre készült választervezetek, tájékoztatók elkészítéséért,
4. felel a miniszter feladatkörét érintő törvény- és határozati javaslatokhoz beterjesztett módosító javaslatok véleményeztetéséért,
5. felel a miniszter feladatkörét érintő képviselői és bizottsági önálló indítványok véleményeztetéséért,
6. felel a miniszter feladatkörét érintő jogszabálytervezetek stratégiai partnerekkel történő véleményeztetéséért,
7. felel a miniszter parlamenti kapcsolattartási koncepciójának kialakításáért, parlamenti kapcsolatainak szervezéséért,
8. ellátja a főosztály titkársági, iktatási, postázási és szervezési feladatait.

3.1.0.3.165 Sajtó és Kommunikációs Főosztály

A Sajtó és Kommunikációs Főosztály – a sajtószóvivővel együttműködve – felel
1. a miniszter és az irányítása alá tartozó államtitkárok, helyettes államtitkárok, szervezeti egységek kommunikációjáért,
2. ezen belül a miniszter és az irányítása alá tartozó államtitkárok, helyettes államtitkárok, szervezeti egységek hazai és külföldi nyilvános szereplései előkészítésével, megszervezésével és lebonyolításával összefüggő feladatok ellátásáért,
3. a miniszter feladatkörét érintő közérdekű adatok közzétételéért és kérelemre történő szolgáltatásáért,
4. a folyamatos sajtókapcsolatokért és az időszakos sajtótevékenységért,
5. a miniszter feladatkörét érintő ügyekben sajtóközlemény kiadásáért és sajtómegkeresések megválaszolásáért,
6. a miniszter irányítása alá tartozó állami vezetők sajtó megnyilvánulásai tervezéséért,
7. miniszter és az irányítása alá tartozó államtitkárok, helyettes államtitkárok tevékenységét érintő témákban sajtóesemény, sajtótájékoztató szervezéséért,
8. a Miniszterelnöki Kormányiroda és más tárcák, illetve közigazgatási szervek kommunikációs szervezeteivel való kapcsolattartásért,
9. a miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó állami társaságok kommunikációs kapcsolattartásáért,
10. a miniszter által irányított szervezetek sajtótevékenységének koordinációjáért,
11. a miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó állami társaságok sajtókommunikációjának felügyeletéért, a miniszter irányítása alá tartozó szervezeti egységek vonatkozásában az egységes arculat kialakításáért a Miniszterelnöki Kabinetirodával együttműködve, igazodva az egységes kormányzati kommunikáció követelményéhez,
12. a miniszter tevékenységével érintett szervezeti egység kezdeményezésében és finanszírozásában készülő kiadvány (könyv, ismeretterjesztő dokumentum, film, CD stb.) gondozásáért, az arculat kialakításáért,
13. a miniszter feladatkörébe tartozó lakossági tájékoztató kampányok tervezéséért, szervezéséért, a Miniszterelnöki Kabinetirodával együttműködve, igazodva az egységes kormányzati kommunikáció követelményéhez,
14. a közvélemény-kutatások előkészítéséért, eredményeik hasznosításáért, együttműködve a Miniszterelnöki Kabinetirodával, igazodva az egységes kormányzati kommunikáció követelményéhez,
15. a felsőbb szintű döntések nyilvánosságra hozatalának megszervezéséért; a közvélemény közérthető tájékoztatásáért,
16. a miniszter feladatkörébe tartozó pályázati felhívások, közérdekű hirdetések megjelenítéséért,
17. a kommunikációs tevékenységet megalapozó kutató-elemző munkáért, a miniszterelnök kabinetfőnökével együttműködve, igazodva az egységes kormányzati kommunikáció követelményéhez,
18. az interjú- és információigények sajtóügyelet keretében történő érkeztetéséért, nyilvántartásáért, értékeléséért, közvetítéséért,
19. a miniszter feladatkörét érintő témájú honlapok szemlézéséért, napi sajtószemlék közreadásáért, a folyamatos hírfigyelésért,
20. a miniszter feladatkörét érintő ügyekben kommunikációs felkészítők összeállításáért,
21. a sajtóban megjelent és választ igénylő cikkekben foglaltak kivizsgálásáért, a válaszadásért,
22. a miniszter és az irányítása alá tartozó államtitkárok, helyettes államtitkárok vonatkozásában a kormányzati honlap tartalommal való feltöltéséért, kezeléséért,
23.166 a miniszter tevékenységével érintett szervezeti egységek által kidolgozott kormány-előterjesztések kommunikációs szempontú véleményezéséért,
24.167 a parlamenti ügyekkel kapcsolatos napirenden kívüli felszólalások, interpellációk, kérdések, azonnali és írásbeli kérdésekre adott választervezetek kommunikációs szempontú áttekintéséért,
25.168 a főosztály titkársági, iktatási, postázási és szervezési feladatai ellátásáért.

3.2. ÁLLAMI VAGYONGAZDÁLKODÁSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁR

3.2.0.1.169 Állami Vagyongazdálkodásért Felelős Államtitkári Kabinet

Az Állami Vagyongazdálkodásért Felelős Államtitkári Kabinet
a) segíti az állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár jogszabályban és közjogi szervezetszabályozó eszközben meghatározott tevékenységének az ellátását,
b) ellátja a kabinet titkársági, iktatási, postázási és szervezési feladatait.

3.2.1. VAGYONFELÜGYELETÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR

3.2.1.1. Vagyonfelügyeletért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

A Vagyonfelügyeletért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság segíti a vagyonfelügyeletért felelős helyettes államtitkár tevékenységének az ellátását, ennek keretében ellátja az 1. melléklet 10. §-ában rögzített titkársági feladatokat.

3.2.1.2.170 Vagyonfelügyeleti Főosztály

A Vagyonfelügyeleti Főosztály
a) Kodifikációs feladatai körében
1. közreműködik az állami vagyonnal való gazdálkodással összefüggésben az MNV Zrt. által a Kormány és az Országgyűlés részére előterjesztésre javasolt előterjesztések és jelentések benyújtásra történő előkészítésében, különös tekintettel az állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló személyek kijelölésére, azok működésére,
2. közreműködik az Operatív Programok állami vagyongazdálkodást, vagyonpolitikát érintő szabályozásával kapcsolatos előkészítő munkákban, részt vesz az ezzel kapcsolatos szakmai egyeztetéseken,
3. közreműködik a központi költségvetésnek az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezethez (a továbbiakban: Vagyonfejezet), annak előirányzataihoz kapcsolódó szabályozást érintő feladatokban,
4. véleményezi az MNV Zrt. és a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságokkal kapcsolatos előterjesztéseket és javaslatokat,
5. elkészíti az állami vagyon állományának alakulásáról, az állami vagyonnal való gazdálkodás folyamatairól szóló éves beszámolót.
b)171 Koordinációs feladatai körében
1. a Vagyonfejezet éves költségvetése, középtávú irányszámai, zárszámadása tekintetében
1.1. összeállítja a költségvetés és a zárszámadás tervezetét, részt vesz e feladatok módszertanának a Vagyonfejezet sajátosságaihoz igazodó kidolgozásában,
1.2. a költségvetési tervezési munkákhoz kapcsolódóan összehangolja a Vagyonfejezet vonatkozásában az előirányzatokra vonatkozó keretszámok kialakítását, az összefoglaló számításokat, elkészíti a szöveges és számszaki indoklásokat,
1.3. koordinálja és előkészíti a Vagyonfejezet előirányzat-átcsoportosításaival, kötelezettségvállalásaival, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. §-ában rögzített, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter jóváhagyásával kapcsolatos feladatokat,
1.4. ellátja az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 9/A. § (4)–(6) bekezdése szerinti előzetes miniszteri jóváhagyás kiadására vagy megtagadására irányuló miniszteri döntés előkészítését,
1.5. közreműködik a Vagyonfejezet költségvetési előirányzatainak felhasználási szabályaira vonatkozó rendelettervezet előkészítésében,
1.6. végrehajtja a Vagyonfejezet „Európai Uniós pályázatokhoz önrész biztosítása” című előirányzatának éven belüli visszatérülések elszámolását a jogcímen belül; továbbá előkészíti a Vagyonfejezet költségvetési kiadási előirányzatainak ezen összeggel történő módosítását, megemelését,
2. a részvényesi jogok gyakorlója képviselőjeként állandó meghívottként biztosítja a részvételt az MNV Zrt. Igazgatóságának és Felügyelő Bizottságának ülésein, véleményezi az Igazgatóság üléseire benyújtásra kerülő előterjesztéseket,
3. az MNV Zrt., valamint a tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokban fennálló társasági részesedések (a továbbiakban együttesen: társasági részesedések) vonatkozásában szakmailag előkészíti az állami vagyon gyarapítására irányuló döntéseket, valamint közreműködik az állami vagyon gyarapítására irányuló kormányzati döntések végrehajtásában,
4. a társasági részesedések vonatkozásában szakmailag előkészíti az értékesítésre irányuló döntéseket, valamint közreműködik az értékesítésre irányuló kormányzati döntések végrehajtásában,
5. előkészíti, koordinálja és nyilvántartja az MNV Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntéseket – beleértve a létesítő okiratok jóváhagyását, a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyását, a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyását, az alaptőke felemeléséről, leszállításáról szóló döntéseket, továbbá minden olyan tárgykörben hozott döntést, amelyet jogszabály vagy a létesítő okirat a tulajdonosi joggyakorló hatáskörébe utal –,
6. meghatározza az MNV Zrt. felügyeleti kontrollingrendszer koncepcióját, vezeti az MNV Zrt.-t érintő nyilvántartásokat, koordinálja az információszolgáltatást az önálló szervezeti egységek és a Miniszteri Kabinet részére,
7. figyelemmel kíséri az MNV Zrt. és a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok működését és gazdálkodását, összesíti és értékeli e társaságok MNV Zrt. által megküldött, tulajdonosi szempontból releváns gazdálkodási és pénzügyi-számviteli információit az e társasági vagyonnal kapcsolatos kormányzati, miniszteri döntések, állásfoglalások és jogszabályok szakmai előkészítése érdekében,
8. közreműködik az ellenőrző szervezetek Vagyonfejezetet érintő vizsgálataival, jelentéseikben megfogalmazott megállapításaikkal és az intézkedési javaslataik végrehajtásával kapcsolatos miniszteri feladatok ellátásában,
9. előkészíti az MNV Zrt.-nek a miniszter munkáltatói joggyakorlása alá tartozó, vezető állású munkavállalóira vonatkozó munkaszerződéseit, és gondoskodik azok őrzéséről,
10. koordinálja a Vagyonfejezet miniszter tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások előirányzatainak tervezését, felhasználását, zárszámadását,
11. koordinálja a Vagyonfejezet miniszter tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások előirányzataira vonatkozó tény- és tervadatok havi monitoring adatszolgáltatását,
12. jóváhagyja a Vagyonfejezet kincstári elemi költségvetését, költségvetési beszámolóját a Magyar Államkincstár rendszerében,
13. ellátja az MNV Zrt. középtávú működési, tevékenységi és szervezeti stratégiájának kialakításával, intézkedési terv alapján történő végrehajtásával kapcsolatos feladatokat,
14. közreműködik az MNV Zrt. tevékenységét érintő döntések, illetve nemzetközi megállapodások előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásában.
c)172 A miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, a 6. függelék szerint – az MNV Zrt. kivételével – a főosztály hatáskörébe utalt gazdasági társasággal (a továbbiakban: védelmi gazdasági társaság), valamint a nem stratégiai vagyonelemek ideiglenes kezelésével és kivezetésével kapcsolatosan az alábbi feladatokat látja el:
1. előkészíti, koordinálja és nyilvántartja a védelmi gazdasági társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntéseket – beleértve a létesítő okiratok jóváhagyását, a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyását, a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyását, az alaptőke felemeléséről, leszállításáról szóló döntéseket –, a külön utasítás alapján szakmai kezelésébe tartozó előirányzatok terhére nyújtandó támogatások engedélyezését, továbbá minden olyan tárgykörben hozott döntést, amelyet jogszabály vagy a létesítő okirat a tulajdonosi joggyakorló hatáskörébe utal,
2. döntésre előkészíti, valamint ellátja a védelmi gazdasági társasággal kapcsolatos tulajdonosi koordinációs és egyéb feladatokat, a vagyonpolitikai célok teljesülésének érdekében közreműködik a társaságok vagyonpolitikai és szakmai hátterének kialakításában,
3. közreműködik a védelmi gazdasági társaság működésével kapcsolatos stratégiák, koncepciók, kormányzati döntések, jogszabálytervezetek és közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítésében, valamint koordinálja és felügyeli ezek végrehajtását,
4. közreműködik az adatigénylések megfelelő teljesítésében, valamint adatgyűjtést végez, elemez a megfelelő vagyongazdálkodás területén a megfelelő vezetői döntések meghozatalához,
5. közreműködik a védelmi gazdasági társasággal kapcsolatos előterjesztések és javaslatok véleményezésében, a védelmi gazdasági társaság működését nyomon követi,
6. előkészíti a védelmi gazdasági társaság létrehozására, átalakítására, valamint megszüntetésére vonatkozó döntéseket,
7. a minisztériumon belüli és kívüli adatigénylések kielégítése érdekében folyamatosan nyomon követi a védelmi gazdasági társaság gazdálkodását, adatgyűjtést végez a társasági vagyonnal kapcsolatos kormányzati, miniszteri döntések, állásfoglalások és jogszabályok előkészítése érdekében, továbbá összehangolja a védelmi gazdasági társaságok adataira, illetve működésével kapcsolatos információira irányuló minisztériumon belüli és kívüli adatigényléseket,
8. előkészíti a védelmi gazdasági társaság vezető tisztségviselőire vonatkozó személyügyi döntéseket, valamint a miniszter munkáltatói joggyakorlása alá tartozó vezető állású munkavállalóira vonatkozó munkaszerződéseket, és gondoskodik azok őrzéséről,
9. feladat- és hatáskörében tulajdonosi ellenőrzést végez,
10. a részvényesi joggyakorló képviselőjeként részt vesz a védelmi gazdasági társaság Igazgatóságának és Felügyelőbizottságának ülésein,
11. közreműködik a Maradványvagyon-hasznosító Zrt. koordinációjával, felügyeletével, irányításával kapcsolatos feladatok ellátásában, e feladatok végrehajtása során szorosan együttműködik az MNV Zrt.-vel,
12. felügyeli, elemzi és ellenőrzi a Maradványvagyon-hasznosító Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, kivezetésre szánt állami vagyonelemekkel kapcsolatos feladatok teljesülését,
13. ellátja a Maradványvagyon-hasznosító Zrt. felügyelete alá tartozó állami tulajdonú társasági vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos szakmai feladatokat.
d)173 Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai körében gondoskodik az MNV Zrt. tekintetében a miniszter által jogszabály alapján gyakorolt személyi döntések előkészítéséről, a Magyar Állam nevében a tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos feladatok ellátásáról, a vonatkozó részvényesi joggyakorlói határozatok előkészítéséről, a belső és külső szakmai egyeztetések lefolytatásáról, az első számú vezető javadalmazásával és teljesítményértékelésével kapcsolatos feladatok ellátásáról.
e)174 Funkcionális feladatai körében
1. nyilvántartja az MNV Zrt. részére kiadásra kerülő részvényesi joggyakorlói határozatokat, valamint a részvényesi jogok gyakorlójának az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 20. § (8) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján kiadásra kerülő írásbeli utasításait,
2. közreműködik a főosztály feladatkörét érintő, az ellenőrző szervezetek jelentéseiben megfogalmazott megállapításokkal, intézkedési javaslatok végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásában,
3. ellátja a főosztály titkársági, iktatási, postázási és szervezési feladatait.
f) Egyéb feladatai körében az érintett intézmények bevonásával összehangolja és biztosítja az OECD Corporate Governance Committee munkacsoport ülésein való kormányzati képviseletet, a felmerülő komplex adatszolgáltatásokat, az elkészült OECD anyagok véleményezését, valamint biztosítja a kormányzati részvételt az OECD-ben és az azzal összefüggő magyar álláspontok egyeztetését szolgáló tárcaközi megbeszéléséken.

3.2.1.3.175 Állami Vagyonelemek Főosztálya

Az Állami Vagyonelemek Főosztálya feladatai
a) Koordinációs feladatai körében
1. szakmailag előkészíti az állami vagyon gyarapítására irányuló döntéseket, kormány-előterjesztéseket, valamint közreműködik az állami vagyon gyarapítására irányuló kormányzati döntések végrehajtásában (ide nem értve a gazdasági társaságokban történő tulajdon – üzletrész, részvény, egyéb részesedés – szerzésére irányuló döntéseket),
2. ellátja az állami tulajdonú ingó és ingatlan vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos szakmai feladatokat, lefolytatja az állami vagyonelemek célszerű és hatékony hasznosítását megalapozó szakmai egyeztetéseket,
3. közreműködik az állami tulajdonban álló ingó és ingatlan vagyonelemek állományfelmérésében, figyelemmel kíséri az állami vagyon összesítésére szolgáló nyilvántartások és az Országleltár kialakítását, naprakész működtetését,
4. előkészíti és miniszteri jóváhagyásra felterjeszti a tulajdonosi joggyakorlóknak az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (5) bekezdése szerinti megállapodásait,
5. összehangolja az állami tulajdonban található ingó és ingatlan vagyonelemek vagyonkezelési és használati viszonyainak egységes kialakítását,
6. közreműködik a központi költségvetési szervek elhelyezésének biztosításában és koordinálásában,
7. ellenőrzi az állami tulajdonban álló ingó és ingatlan vagyonelemekre vonatkozó értékbecslések rendszerét, ösztönzi az értékmegőrzést szolgáló vagyonpolitika elvének megfelelő értékbecslési gyakorlat kialakítását, és egyes esetekben közreműködik az állami tulajdonban álló ingó és ingatlan vagyonelemekre elkészített értékbecslések utóellenőrzésében,
8. közreműködik az állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek működéséről, az állami vagyon állományának alakulásáról, az állami vagyonnal való gazdálkodás folyamatairól szóló éves beszámoló előkészítésében,
9. adatgyűjtést végez az állami vagyonnal kapcsolatos vagyonpolitikai kérdéseket érintő kormányzati döntések, állásfoglalások és jogszabályok előkészítése érdekében,
10. közreműködik az ellenőrző szervezetek állami vagyont érintő vizsgálataival, jelentéseikben megfogalmazott megállapításokkal, intézkedési javaslatok végrehajtásával kapcsolatos, a miniszter hatáskörébe tartozó feladatok ellátásában,
11. közreműködik a Modern Városok Program és a Modern Falvak Program végrehajtásából fakadó, az állami ingó és ingatlan vagyont érintő feladatok ellátásában,
12. közreműködik az Országos Ipari Park Koncepció végrehajtásához szükséges döntések előkészítésében, azok végrehajtásában,
13. közreműködik a Nemzeti Eszközkezelő Programmal kapcsolatos vagyongazdálkodási feladatok végrehajtásában.
b) Funkcionális feladatai körében az állami vagyont érintő fejlesztési források felhasználása állami vagyongazdálkodás szempontjából történő ellenőrzésének, felügyeletének keretében
1. közreműködik az MNV Zrt.-től, valamint annak tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságoktól igényelt, az állami vagyont érintő beruházási, fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatok kiadásában, azok felügyeletében,
2. javaslatot tesz a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatok kiadása rendszerének, szabályozásának felülvizsgálatára, módosítására, annak gyorsítására,
3. részt vesz az Operatív Programok állami vagyongazdálkodást, vagyonpolitikát érintő kérdéseivel kapcsolatos szakmai egyeztetéseken.
c) Egyéb feladatai körében
1. ellátja az állami vagyon értékesítésére szolgáló elektronikus árverési rendszer működtetésével, az elektronikus árverési rendszer keretében történő értékesítéssel összefüggő, a miniszter hatáskörébe utalt feladatokat,
2. ellátja az állami fenntartású felsőoktatási intézmények vagyongazdálkodásának felügyeletét, amelynek keretében véleményezi a felsőoktatási intézmények vagyonkezelésében lévő ingatlanok értékesítését, hasznosítását és fejlesztési programjait,
3. ellátja a főosztály titkársági, iktatási, postázási és szervezési feladatait.

3.2.1.4.176 Kiemelt Állami Szerződések Főosztálya

A Kiemelt Állami Szerződések Főosztálya feladatai
a) Funkcionális feladatai körében
1. vizsgálja, ellenőrzi és azok végrehajtása során felügyeli az állami vagyongazdálkodással kapcsolatos, közinfrastruktúrához kötődő PPP, illetve egyedi kijelölés alapján egyes koncessziós és egyéb állami vagyont érintő, gazdálkodó szervezetekkel kötött és megkötendő szerződéseket, projekteket,
2. a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 5. § (1) bekezdésében foglaltak alapján előkészíti a koncessziós pályázatok kiírása, elbírálása és a koncessziós szerződés megkötése során az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter egyetértését,
3. a 2. pontban foglaltakkal összefüggésben közreműködik a koncessziós politika kialakításában, felel a koncessziókkal összefüggő döntések előkészítéséért,
4. előkészíti a dohány kiskereskedelmi és kiskereskedelem-ellátási koncessziós pályázati eljárásokat a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően,
5. gondoskodik az állami vagyongazdálkodással kapcsolatos, PPP beruházás keretében megvalósult és folyamatban lévő kulturális, infrastrukturális és sportlétesítményekkel összefüggő fejlesztési feladatokról, továbbá e PPP szerződésekben meghatározott, a Magyar Államot érintő jogokból és kötelezettségekből fakadó feladatokról, valamint e PPP projektek és szerződések kezeléséről,
6. ellátja a főosztály titkársági, iktatási, postázási és szervezési feladatait.
b) Koordinációs feladatai körében
1. felügyeli, elemzi és ellenőrzi az állami vagyongazdálkodással kapcsolatos, PPP és kapcsolódó szerződések, illetve koncessziós szerződések végrehajtását,
2. közös ellenőrzéseket végezhet jogszabály alapján, illetve szerződésben meghatározott szervezettel (ÁSZ, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal), ennek során önálló ellenőrzési jelentést készíthet,
3. jogi szempontból felügyeli és véleményezi az állami vagyongazdálkodással kapcsolatos PPP szerződések, illetve koncessziós szerződések teljesítését,
4. részt vesz a PPP és koncessziós projektekhez kötődő költségvetési tervezésben, valamint pénzügyi adatszolgáltatásokban,
5. kapcsolatot tart a PPP és koncessziós szerződéses partnerekkel, elősegíti a szerződésekben foglaltak teljesítését, illetve az új kormányzati feladatok megvalósítását,
6. elemzi a koncessziós, illetve az egyéb állami vagyont érintően a gazdálkodó szervezetekkel kötött szerződéseket, azok módosításának, megszüntetésének lehetőségét, az esetleges jogkövetkezmények hatásait, megoldási javaslatokat készít,
7. részt vesz a PPP projektekhez kapcsolódó európai uniós források felhasználásával megvalósuló beruházások PPP-t érintő részének előkészítésében és koordinálásában,
8. eseti jelleggel részt vesz az elfogadott projektek végrehajtása során a helyszíni ellenőrzésekben.
c) Egyéb feladatai körében
1. együttműködik a miniszter, a társminisztériumok és központi kormányzati igazgatási szervekkel, a koncessziókkal és PPP projektekkel kapcsolatos projektek nyomon követésében,
2. egyedi feladatmeghatározás alapján konzultációt folytat a közigazgatás egyéb szereplőivel a koncessziókkal és PPP projektekkel kapcsolatos szerződések vonatkozásában,
3. együttműködik a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságával és a Nemzeti Koncessziós Irodával,
4. közreműködik a főosztály feladat- és hatáskörét érintő, az ellenőrző szervezetek állami vagyont érintő vizsgálataival, jelentéseikben megfogalmazott megállapításokkal, intézkedési javaslatok végrehajtásával kapcsolatos miniszteri feladatok ellátásában,
5. közreműködik a koncessziókkal kapcsolatos sajtó- és állampolgári megkeresések megválaszolásában.
d) Kodifikációs feladatai körében
1. előkészíti, illetve közreműködik a miniszter feladatkörébe tartozó, a dohánytermék-kiskereskedelmi koncessziós rendszerrel, valamint a dohánytermék-kiskereskedelmi ellátással kapcsolatos, továbbá egyedi kijelölés alapján közreműködik a gyorsforgalmi úthálózat építésére és üzemeltetésére vonatkozó jogszabályok kidolgozásában,
2. véleményezi a funkcionális feladatkörét érintő kérdésekben a más szervek által közigazgatási egyeztetésre megküldött jogszabályok és előterjesztések tervezeteit.

3.2.2. TÁRSASÁGI PORTFÓLIÓÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR

3.2.2.1. Társasági Portfólióért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

A Társasági Portfólióért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság segíti a társasági portfólióért felelős helyettes államtitkár tevékenységének az ellátását, ennek keretében ellátja az 1. melléklet 10. §-ában rögzített titkársági feladatokat.

3.2.2.2. Állami Beruházásokat Támogató Főosztály

Az Állami Beruházásokat Támogató Főosztály feladatai:
1.177 ellátja az állami forrásból állami tulajdonú ingatlanon megvalósuló építési beruházásoknak (a továbbiakban ezen alcímben: beruházás) az állam tulajdonosi érdekeire tekintettel történő ellenőrzését, ezen belül:
1.1.178 kialakítja, fejleszti és koordinálja a beruházások nyilvántartását,
1.2. adatot szolgáltat a kormányzat részére az építési beruházások kérdéséről,
2. az állami vagyont érintő fejlesztési források felhasználása állami vagyongazdálkodás szempontjából történő ellenőrzésének, felügyeletének keretében:
2.1. közreműködik az állami vagyongazdálkodás szempontjából a miniszter és az MNV Zrt., valamint ezek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok állami vagyont érintő beruházási, fejlesztési projektek előkészítésében, végrehajtásuk folyamatos ellenőrzésében, megvalósulásuk nyomon követésében, ezen belül:
2.1.1. támogatja az érintett kedvezményezettek projektmegvalósítását,
2.1.2. kapcsolatot tart a hazai és uniós fejlesztéspolitikai intézményrendszer szereplőivel,
2.1.3. gyűjti, elemzi és vezetői döntésekhez készíti elő a támogatások céljaira vonatkozó beruházással összefüggő adatokat, valamint azokból kimutatásokat, rendszeres és eseti beszámolókat, jelentéseket készít a minisztériumon belüli és az európai uniós intézményrendszerben szereplő résztvevők számára,
2.1.4. szükség esetén tájékoztatja a tárgykör szerint illetékes szabálytalansági gyanú bejelentésre jogosult szervet,
2.1.5. eseti jelleggel részt vesz az elfogadott projektek végrehajtása során a helyszíni ellenőrzésekben,
2.2. közreműködik a minisztertől és az MNV Zrt.-től, valamint ezek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságoktól igényelt, az állami vagyont érintő beruházási, fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatok kiadásában, azok felügyeletében,
2.3. részt vesz az Operatív Programok állami vagyongazdálkodást, vagyonpolitikát érintő kérdéseivel kapcsolatos szakmai egyeztetéseken,
2.4.179 véleményezi a feladatkörébe tartozó – a beruházásokkal kapcsolatos – Kormány részére készülő előterjesztéseket és jelentéseket,
3.180 kapcsolatot tart a beruházó gazdasági társaságokkal és az MNV Zrt. érintett szakterületeivel,
4. közreműködik az állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek működéséről, az állami vagyon állományának alakulásáról, az állami vagyonnal való gazdálkodás folyamatairól szóló éves beszámoló előkészítésében,
5. adatgyűjtést végez az állami vagyonnal kapcsolatos vagyonpolitikai kérdéseket érintő kormányzati döntések, állásfoglalások és jogszabályok előkészítése érdekében,
6. közreműködik az ellenőrző szervezetek állami vagyont érintő vizsgálataival, jelentéseikben megfogalmazott megállapításokkal, intézkedési javaslatok végrehajtásával kapcsolatos miniszteri feladatok ellátásában,
7.181
8.182
9.183 közreműködik a miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, beruházásokat megvalósító gazdasági társaságokat érintő jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteinek véleményezésében,
10.184
11.185
12.186
13.187
14.188 ellátja a főosztály titkársági, iktatási, postázási és szervezési feladatait.

3.2.2.3.189 Társasági Jogi Főosztály

A Társasági Jogi Főosztály feladatai:
1. a Társasági Üzletviteli Főosztály bevonásával előkészíti, koordinálja és nyilvántartja a miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, a 6. függelék szerint a főosztály hatáskörébe utalt gazdasági társaságokkal (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: hatáskörébe utalt gazdasági társaságok) kapcsolatos tulajdonosi döntéseket – így különösen a létesítő okiratok jóváhagyását, a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyását, az alaptőke felemeléséről, leszállításáról szóló döntéseket – továbbá minden olyan tárgykörben hozott döntést, amelyet jogszabály vagy a társaság létesítő okirata a tulajdonosi joggyakorló hatáskörébe utal,
2. a hatáskörébe utalt gazdasági társaságok más jogi személyben fennálló tulajdonosi részesedése tekintetében előkészíti és előzetesen véleményezi a miniszter döntéseit, illetve javaslatait,
3. közreműködik – szükség szerint a Társasági Üzletviteli Főosztály bevonásával – a hatáskörébe utalt gazdasági társaságokat érintő jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteinek, a Kormány részére készülő előterjesztések és jelentések véleményezésében,
4. előkészíti a hatáskörébe utalt gazdasági társaságok átalakítására, valamint megszüntetésére vonatkozó döntéseket,
5. előkészíti a hatáskörébe utalt gazdasági társaságok vezető tisztségviselőire, felügyelőbizottsági tagjaira vonatkozó személyügyi döntéseket, valamint a miniszter munkáltatói joggyakorlása alá tartozó első számú vezetőire vonatkozó munkaszerződéseket vagy megbízási szerződéseket, és gondoskodik azok őrzéséről,
6. feladat- és hatáskörében tulajdonosi ellenőrzést végez,
7. közreműködik a főosztály feladat- és hatáskörét érintő, az ellenőrző szervezetek állami vagyont érintő vizsgálataival, jelentéseikben megfogalmazott megállapításokkal, intézkedési javaslatok végrehajtásával kapcsolatos miniszteri feladatok ellátásában,
8. véleményezi a hatáskörébe utalt gazdasági társaságokkal kapcsolatos közszolgáltatási szerződés-tervezeteket,
9. megkeresésre közreműködik az egyéb gazdasági társaságok tekintetében a tulajdonosi joggyakorlót kijelölő miniszteri rendelet szakmai tervezetének előkészítésében,
10. ellátja a főosztály titkársági, iktatási, postázási és szervezési feladatait.

3.2.2.4.190 Társasági Üzletviteli Főosztály

A Társasági Üzleti Főosztály feladatai:
1. együttműködik a Társasági Jogi Főosztály hatáskörébe utalt gazdasági társaságokkal (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: gazdasági társaságok) kapcsolatos gazdasági érintettségű tulajdonosi döntések előkészítésében [így különösen a számviteli törvény szerinti beszámoló, üzleti és (köz)beszerzési terv jóváhagyása, a társaságok első számú vezetői javadalmazásával, teljesítményösztönző feladat kiírásával, valamint teljesítményértékelésével kapcsolatos feladatok, az alaptőke felemeléséről, leszállításáról szóló döntések előkészítése, a szakmai kezelésébe tartozó előirányzatok terhére nyújtandó támogatások engedélyezése], továbbá minden olyan tárgykörben hozott döntésben, amelyet jogszabály vagy a társaság létesítő okirata a tulajdonosi joggyakorló hatáskörébe utal,
2. együttműködik a Társasági Jogi Főosztállyal a gazdasági társaságokat érintő jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteinek, a Kormány részére készülő előterjesztések és jelentések véleményezésében,
3. véleményezi a gazdasági társaságok átalakítására, valamint megszüntetésére vonatkozó döntéseket,
4. a minisztériumon belüli és kívüli adatigénylések kielégítése érdekében folyamatosan nyomon követi a gazdasági társaságok gazdálkodását, adatgyűjtést végez a társasági vagyonnal kapcsolatos kormányzati, miniszteri döntések, állásfoglalások és jogszabályok előkészítése érdekében, továbbá összehangolja a gazdasági társaságok adataira, illetve működésével kapcsolatos információira irányuló minisztériumon belüli és kívüli adatigényléseket,
5. figyelemmel kíséri a társaságok működését, gazdálkodását, összegyűjti – az érintett szakmai területek bevonásával – a társaságokkal kapcsolatos, tulajdonosi szempontból releváns gazdálkodási, pénzügyi-számviteli információkat, továbbá összesíti és értékeli a társaságok gazdálkodásával, működésével kapcsolatosan beérkező adatokat, és azokról jelentést készít,
6. részt vesz a társaságok felügyeleti kontrollingrendszerének továbbfejlesztésében, vezeti a szükséges nyilvántartásokat,
7. közreműködik a főosztály feladat- és hatáskörét érintő, az ellenőrző szervezetek állami vagyont érintő vizsgálataival, jelentéseikben megfogalmazott megállapításokkal, intézkedési javaslatok végrehajtásával kapcsolatos miniszteri feladatok ellátásában,
8. ellátja a főosztály titkársági, iktatási, postázási és szervezési feladatait.

3.3. NEMZETI PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKÉRT ÉS KÖZMŰSZOLGÁLTATÁSOKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁR

3.3.0.1.191 A Nemzeti Pénzügyi Szolgáltatásokért és Közműszolgáltatásokért Felelős Államtitkári Kabinet

A Nemzeti Pénzügyi Szolgáltatásokért és Közműszolgáltatásokért Felelős Államtitkári Kabinet feladatai:
1. segíti a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és közműszolgáltatásokért felelős államtitkár jogszabályban és közjogi szervezetszabályozó eszközben meghatározott tevékenységének az ellátását,
2. ellátja a kabinet titkársági, iktatási, postázási és szervezési feladatait.

3.3.1. JOGI ÉS KOORDINÁCIÓS ÜGYEKÉRT, VALAMINT KÖZMŰSZOLGÁLTATÁSOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR

3.3.1.1.192 Jogi és Koordinációs Ügyekért, valamint Közműszolgáltatásokért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

A Jogi és Koordinációs Ügyekért, valamint Közműszolgáltatásokért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság feladatai:
1. segíti a jogi és koordinációs ügyekért, valamint közműszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár tevékenységének az ellátását, ennek keretében ellátja az 1. melléklet 10. §-ában rögzített titkársági feladatokat,
2. ellátja a miniszter közvetlen tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett személyei vagyonnyilatkozatainak őrzésével összefüggő feladatokat,
3. közreműködik a miniszter közvetlen tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságokat, a miniszter irányítása alá tartozó szervezeti egységeket, valamint e szervezeti egységek munkatársainak személyügyeit érintő koordinációs feladatai végrehajtásában, ennek érdekében kapcsolatot tart és együttműködik a Miniszterelnöki Kormányiroda szervezeti egységeinek vezetőivel, valamint a közös hivatali szervezet vezetőivel.

3.3.1.2.193 Vagyonszabályozási és Koordinációs Főosztály

A Vagyonszabályozási és Koordinációs Főosztály feladatai:
a) Kodifikációs feladatai körében
1. előkészíti az állami vagyon felügyeletével és az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásával, a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal és postaüggyel, valamint szerencsejátékkal kapcsolatos jogszabályok tervezeteit, továbbá előkészíti a közjogi szervezetszabályozó eszközök és kormányzati döntések tervezeteit, vagy közreműködik azok előkészítésében,
2. részt vesz az állami és nemzeti vagyonnal, nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal, a fejlesztési bankkal és a postapiaccal kapcsolatos ágazati szakmapolitika és a korszerű szabályozói keretrendszer kialakításában, ezek folyamatos felülvizsgálatában,
3. gondoskodik a feladatkörébe tartozó gazdasági társaságok tevékenységét érintő nemzetközi megállapodások előkészítéséről és végrehajtásának nyomon követéséről,
4. ellátja a miniszter közvetlen tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó állami tulajdonú gazdasági társaságok feletti tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozó eljárásrendről szóló miniszteri szabályzat kiadásával és módosításával kapcsolatos előkészítő feladatokat,
5. közreműködik a jogi és koordinációs ügyekért, valamint közműszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár irányítása alatt álló más főosztályok által készített szakmai – így különösen stratégiai, koncepcionális jellegű – döntési javaslatok, előterjesztések előkészítésében,
6. közreműködik a jogi álláspont kialakításában és vagyonszabályozási szempontból véleményezi az állami vagyonnal kapcsolatos jogszabálytervezeteket, a közjogi szervezetszabályozó eszközöket, valamint az állami vagyonnal kapcsolatos döntéseket és állásfoglalásokat,
7. közreműködik az 1. pont alá nem tartozó, Kormány részére készülő előterjesztések és jelentések előkészítésében, ennek keretében véleményezi a miniszter irányítása alatt álló más helyettes államtitkárságok által előkészített anyagokat, valamint kezdeményezi az előterjesztések, jelentések közigazgatási egyeztetésre és döntéshozó fórumokra történő benyújtásának államtitkári jóváhagyását,
8. közreműködik a feladatkörét érintő kormányzati döntések, állásfoglalások előkészítésében.
b) Koordinációs feladatai körében
1. ellátja a miniszter által irányított államtitkárok, helyettes államtitkárok és önálló szervezeti egységek működésével kapcsolatos koordinációs feladatokat, és kapcsolatot tart a Miniszterelnöki Kormányiroda érintett szervezeti egységeivel,
2. ellátja a kormányzati döntés-előkészítés keretében a Miniszterelnöki Kormányiroda érintett szervezeti egységeitől és egyéb központi államigazgatási szervektől, kormánybizottságoktól beérkező előterjesztések, jelentések, jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetei észrevételezését, biztosítja a véleményezésének összehangolását,
3. előkészíti és koordinálja a kormányzati döntés-előkészítés során adandó tárcaészrevételt vagy tárcavéleményt,
4. összehangolja a miniszter által irányított szervezeti egységek kormányüléssel, kabinetüléssel, Közigazgatási Államtitkári Értekezlettel vagy egyéb kormányzati döntéshozatali fórummal, továbbá a Kormány ügyrendjében nem szereplő, a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és közműszolgáltatásokért felelős államtitkár döntése alapján meghatározott egyéb javaslattevő, véleményező vagy jogi szabályozásért felelős testületekkel (a továbbiakban: testület) kapcsolatos feladatokat, részt vesz a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és közműszolgáltatásokért felelős államtitkár Közigazgatási Államtitkári Értekezletre, kabinetülésekre és testületi ülésekre történő felkészítésében,
5. a szakterület szerint érintett szervezeti egységek bevonásával előkészíti a miniszter feladatkörében a minisztériumi munkatervét és figyelemmel kíséri annak végrehajtását,
6. a jogi és koordinációs ügyekért, valamint közműszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár irányítása alá tartozó több szakterületet érintő ügyekben koordinációs feladatokat lát el, részt vesz a jogi és koordinációs ügyekért, valamint közműszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár vezetői értekezletekre, egyeztetésekre történő felkészítésében.
c) Funkcionális feladatai körében
1. közreműködik a feladatkörébe tartozó társaságokkal kapcsolatosan felmerülő, tulajdonosi döntést igénylő társasági jogi és egyéb dokumentumok, szerződések, szabályzatok előkészítésében, véleményezésében,
2. közreműködik a főosztály feladat- és hatáskörét érintő, az ellenőrző szervezetek állami vagyont érintő vizsgálataival, jelentéseikben megfogalmazott megállapításokkal, intézkedési javaslatok végrehajtásával kapcsolatos miniszteri feladatok ellátásában,
3. ellátja a főosztály titkársági, iktatási, postázási és szervezési feladatait,
4. ellátja az Integrált Jogalkotási Rendszer kapcsán a miniszter által irányított szervezeti egységek vonatkozásában a szervezeti adminisztrátori feladatokat.
d) Európai uniós és nemzetközi feladatai körében feladatkörét érintően közreműködik az európai uniós tagsággal összefüggő és más nemzetközi feladatok ellátásában.
e) Egyéb feladatai körében közreműködik a világörökségi helyszínekkel összefüggő, a világörökségről szóló törvény alapján az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter hatáskörébe utalt állami feladatok ellátásában.

3.3.1.3. Lakossági Szolgáltatások Vagyonkezelési Főosztály

A Lakossági Szolgáltatások Vagyonkezelési Főosztály feladatai
1.194 Tulajdonosi koordinációval kapcsolatos feladatai körében kapcsolatot tart fenn a miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, a 6. függelék szerint a főosztály feladatkörébe utalt gazdasági társaságokkal (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: gazdasági társaságok), továbbá előkészíti, koordinálja és nyilvántartja a miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi döntéseket – beleértve a létesítő okiratok jóváhagyását, a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyását, a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyását, az alaptőke felemeléséről, leszállításáról szóló döntéseket –, a külön utasítás alapján szakmai kezelésébe tartozó előirányzatok terhére nyújtandó támogatások engedélyezését, továbbá minden olyan tárgykörben hozott döntést, amelyet jogszabály vagy a létesítő okirat a tulajdonosi joggyakorló hatáskörébe utal,
2.195 döntésre előkészíti, valamint ellátja a gazdasági társaságokkal, vagyonelemekkel kapcsolatos tulajdonosi koordinációs és egyéb feladatokat, a vagyonpolitikai célok teljesülésének érdekében közreműködik a társaságok vagyonpolitikai és szakmai hátterének kialakításában,
3. közreműködik a gazdasági társaságok esetében azok kiemelt projektjeinek előkészítésében, az azokkal kapcsolatos kormánydöntések előkészítésében, végrehajtásában illetve nyomon követésében,
4. közreműködik az adatigénylések megfelelő teljesítésében, valamint adatgyűjtést végez, elemez a megfelelő vagyongazdálkodás területén a megfelelő vezetői döntések meghozatalához,
5. véleményezi a gazdasági társaságokkal kapcsolatos előterjesztéseket és javaslatokat, a gazdasági társaságok működését nyomon követi,
6.196 előkészíti a miniszter és a gazdasági társaságok közötti szerződések tervezeteit,
7.197 feladat- és hatáskörében tulajdonosi ellenőrzést végez,
8.198 közreműködik a főosztály feladat- és hatáskörét érintő, az ellenőrző szervezetek állami vagyont érintő vizsgálataival, jelentéseikben megfogalmazott megállapításokkal, intézkedési javaslatok végrehajtásával kapcsolatos miniszteri feladatok ellátásában,
9.199 előkészíti a 6. függelék szerint hatáskörébe utalt gazdasági társaságok miniszter munkáltatói joggyakorlása alá tartozó vezető állású munkavállalóira vonatkozó munkaszerződéseket, és gondoskodik azok őrzéséről,
10.200 ellátja a főosztály titkársági, iktatási, postázási és szervezési feladatait.

3.3.1.4. Közműszolgáltatási Főosztály

A Közműszolgáltatási Főosztály feladatai
a) Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos feladatai körében
1. előkészíti a nemzeti közműszolgáltatási rendszerre vonatkozó szakpolitikák, stratégiák és egyedi kormánydöntések tervezeteit, figyelemmel kíséri azok végrehajtását,
2.201 ellátja, koordinálja és nyilvántartja a 6. függelék szerint a főosztály hatáskörébe utalt gazdasági társaságok (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: gazdasági társaságok) és egyéb vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos feladatokat – beleértve a létesítő okiratok jóváhagyását, a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyását, a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyását, az alaptőke felemeléséről, leszállításáról szóló döntéseket –, a külön utasítás alapján szakmai kezelésébe tartozó előirányzatok terhére nyújtandó támogatások engedélyezését, továbbá minden olyan tárgykörben hozott döntést, amelyet jogszabály vagy a létesítő okirat a tulajdonosi joggyakorló hatáskörébe utal, jóváhagyásra előkészíti az ezzel kapcsolatos tulajdonosi döntések tervezeteit,
3. előkészíti a gazdasági társaságokkal kapcsolatosan a létrehozására, átalakítására, valamint megszüntetésére vonatkozó döntéseket, előkészíti a gazdasági társaságok és vagyonelemeik tekintetében, az egyes vagyonelemek rendeltetésének megváltoztatása, feleslegessé váló vagyonelemek értékesítése, új vagyonelemek megszerzése tekintetében szükséges döntéseket,
4.202 előkészíti a 6. függelék szerint hatáskörébe utalt gazdasági társaságok miniszter munkáltatói joggyakorlása alá tartozó vezető állású munkavállalóira vonatkozó munkaszerződéseket, és gondoskodik azok őrzéséről.
b) Egyéb feladatai körében
1. figyelemmel kíséri a gazdasági társaságok működését gazdálkodásának célszerűsége, jövedelmezősége és szakszerűsége tekintetében,
2.203 feladat- és hatáskörében tulajdonosi ellenőrzést végez,
3. az adat- és információigények kielégítése érdekében adatgyűjtést végez a feladatkörébe tartozó vagyonpolitikai kérdéseket érintő kormányzati döntések, állásfoglalások és jogszabályok előkészítése érdekében,
4. közreműködik a gazdasági társaságokkal kapcsolatosan felmerülő, tulajdonosi döntést igénylő társasági jogi és egyéb dokumentumok, szerződések, szabályzatok előkészítésében, véleményezésében, valamint a közműszolgáltatást érintő szabályozási javaslatok kidolgozásban,
5. részt vesz a gazdasági társaságok üzemeltetési, működtetési, fejlesztési és informatikai feladatai ellátásának, valamint a hozzájuk tartozó létesítményekkel (ingatlanokkal) kapcsolatos fejlesztési, rekonstrukciós programok koordinálásában,
6.204 közreműködik a főosztály feladat- és hatáskörét érintő, az ellenőrző szervezetek állami vagyont érintő vizsgálataival, jelentéseikben megfogalmazott megállapításokkal, intézkedési javaslatok végrehajtásával kapcsolatos miniszteri feladatok ellátásában,
7.205 ellátja a főosztály titkársági, iktatási, postázási és szervezési feladatait.

3.3.1.5. Állami Perképviseleti Főosztály

Az Állami Perképviseleti Főosztály feladatai
a) Funkcionális feladatai körében
1.206 ellátja a miniszter felhatalmazása alapján a Magyar Állam ellen vagy által a Ptk. 3:405. § (2) bekezdése alapján indított perekben és nemperes eljárásokban a Magyar Állam képviseletét, ennek keretében az állami érdekek védelméről minden jogszerű perbeli lehetőséget kihasználva gondoskodik,
2. szükség esetén írásbeli javaslatot terjeszt a szakterület szerint érintett államtitkár útján a miniszter elé, amelyben javaslatot tesz a pervitel külső megbízás útján való bonyolítására,
3. gondoskodik a külső megbízás útján ellátott képviselet megszervezéséről és nyomon követéséről, az ennek érdekében szükséges szerződések megkötéséről,
4. jogi szempontból véleményezi a perképviseleti feladatokkal összefüggésben felmerülő miniszter feladatkörébe tartozó szerződéseket, amelynek során a véleménye a gazdasági-célszerűségi megfontolásokra nem terjed ki.
b)207 Egyéb feladatai körében
1. az érintett szervezeti egység megkeresése esetén közreműködik a miniszter feladatkörében alkalmazandó szerződésminták (vállalkozási, megbízási, támogatási) kidolgozásában, aktualizálásában, véleményt nyilvánít a felmerült jogkérdésekben,
2. közreműködik a főosztály feladatkörét érintő, az ellenőrző szervezetek jelentéseiben megfogalmazott megállapításokkal, intézkedési javaslatok végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásában,
3. ellátja a főosztály titkársági, iktatási, postázási és szervezési feladatait.

3.3.2. NEMZETI PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKÉRT ÉS POSTAÜGYÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR

3.3.2.1.208 Nemzeti Pénzügyi Szolgáltatásokért és Postaügyért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

A Nemzeti Pénzügyi Szolgáltatásokért és Postaügyért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság segíti a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és postaügyért felelős helyettes államtitkár tevékenységének az ellátását, ennek keretében ellátja az 1. melléklet 10. §-ában rögzített titkársági feladatokat, valamint a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és postaügyért felelős helyettes államtitkár irányítása alatt álló szervezeti egységek titkársági, iktatási és postázási feladatait.

3.3.2.2. Fejlesztési Banki Főosztály

A Fejlesztési Banki Főosztály feladatai
a) Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos feladatai körében
1.209 előkészíti, koordinálja az MFB Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi joggyakorlás körébe tartozó döntéseket,
2.210 döntésre előkészíti a 6. függelék szerint hatáskörébe utalt gazdasági társaságokkal, vagyonelemekkel kapcsolatos állami tulajdonosi joggyakorlói döntéseket, illetve ellátja az ezzel összefüggő valamennyi feladatot,
3. részt vesz a tulajdonosi joggyakorló képviselőjeként az MFB Zrt. Igazgatóságának és Felügyelőbizottságának ülésein, továbbá véleményezi ezen testületek üléseire benyújtásra kerülő előterjesztéseket,
4. előkészíti, koordinálja és nyilvántartja az MFB Zrt.-t érintő valamennyi alapítói döntést, továbbá felügyeli és ellenőrzi a tulajdonosi döntések végrehajtását,
5. előkészíti az MFB Zrt.-vel összefüggésben a tulajdonosi joggyakorló hatáskörébe tartozó személyi döntéseket.
6.211 előkészíti, koordinálja és nyilvántartja a külön utasítás alapján szakmai kezelésébe tartozó előirányzatok terhére nyújtandó támogatások engedélyezését, továbbá minden olyan tárgykörben hozott döntést, amelyet jogszabály vagy a létesítő okirat a tulajdonosi joggyakorló hatáskörébe utal,
7.212 előkészíti az MFB Zrt. miniszter munkáltatói joggyakorlása alá tartozó vezető állású munkavállalóira vonatkozó munkaszerződéseket, és gondoskodik azok őrzéséről,
8.213 ellátja a miniszter egyedi utasításával hatáskörébe utalt szervezetek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos valamennyi feladatot.
b)214 Egyéb feladatai körében
1. figyelemmel kíséri a hatáskörébe tartozó gazdasági társaságok és szervezetek működését, különösen a gazdálkodásuk célszerűsége, jövedelmezősége és szakszerűsége tekintetében,
2. összegyűjti a tulajdonosi szempontból releváns gazdálkodási, pénzügyi-számviteli információkat, továbbá összesíti és értékeli a feladatkörébe tartozó gazdasági társaságok és szervezetek működésével összefüggésben beérkező adatokat,
3. véleményezi a hatáskörébe tartozó társaságok és szervezetek által végzett közszolgáltatások működési (pénzügyi, gazdálkodási) feltételrendszerének kialakítását,
4. ellátja a hatáskörébe tartozó társaságokkal és szervezetekkel való kapcsolattartást, valamint koordinálja és végrehajtja e gazdálkodó szervezetek adataira és információira irányuló adatkéréseket,
5. a kormányzati adat- és információigények kielégítése érdekében folyamatosan nyomon követi a hatáskörébe tartozó társaságok és szervezetek gazdálkodását, továbbá adatgyűjtést végez az állami vagyonnal kapcsolatos, vagyonpolitikai kérdéseket érintő kormányzati döntések, állásfoglalások és jogszabályok előkészítése érdekében,
6. feladat- és hatáskörében az éves ütemterv alapján számviteli, kontrolling-, valamint tulajdonosi ellenőrzést végez,
7. közreműködik az ellenőrző szervezeteknek a hatáskörébe tartozó társaságokat és szervezeteket érintő vizsgálataival, jelentéseikben megfogalmazott megállapításokkal, intézkedési javaslatok végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásában,
8. részt vesz az európai uniós pénzügyi eszközökkel összefüggő szakpolitikai felelősi feladatok ellátásában, előkészíti a szakpolitikai felelősi hatáskörrel összefüggő döntéseket, továbbá koordinálja és felügyeli ezek végrehajtását,
9. koordinálja az európai uniós forrásokkal kapcsolatosan a miniszter által irányított szervezeti egységekre vonatkozó feladatokat,
10. összehangolja a miniszter által irányított szervezeti egységek Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság üléseivel kapcsolatos feladatait,
11. közreműködik a hatáskörébe tartozó társaságok és szervezetek működésével kapcsolatos stratégiák, koncepciók, kormányzati döntések, jogszabálytervezetek és közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítésében, valamint koordinálja és felügyeli ezek végrehajtását,
12. a hatáskörébe tartozó társaságok és szervezetek, továbbá ezen szervezetek más jogi személyben fennálló tulajdonosi részesedése tekintetében előkészíti a miniszter döntéseit, illetve javaslatait,
13. ellátja a hatáskörébe tartozó társaságokkal, vagyonelemekkel kapcsolatos tulajdonosi koordinációs és egyéb feladatokat,
14. ellátja a főosztály szervezési feladatait.

3.3.2.3.215 Postaügyi és Nemzeti Pénzügyi Szolgáltatásstratégiai Főosztály

A Postaügyi és Nemzeti Pénzügyi Szolgáltatásstratégiai Főosztály feladatai:
a) Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos feladatai körében
1. előkészíti, koordinálja a Magyar Posta Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi joggyakorlás körébe tartozó döntéseket,
2. döntésre előkészíti, valamint ellátja a 6. függelék szerint hatáskörébe utalt gazdasági társaságokkal, illetve a miniszter egyedi utasításával hatáskörébe utalt vagyonelemekkel kapcsolatos állami tulajdonosi joggyakorlói és egyéb feladatokat,
3. a részvényesi joggyakorló képviselőjeként részt vesz a Magyar Posta Zrt. Igazgatóságának és Felügyelőbizottságának ülésein,
4. ellátja a Corvinus Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos valamennyi feladatot,
5. közreműködik a Magyar Posta Zrt. első számú vezetője munkaszerződése előkészítésében, továbbá előkészíti a Corvinus Zrt. miniszter munkáltatói joggyakorlása alá tartozó vezető állású munkavállalóira vonatkozó munkaszerződéseket, és gondoskodik azok őrzéséről,
6. ellátja a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapja által az Integrációs Szervezet rendelkezésére bocsátott vagyon felhasználásának, valamint az integrációs célok megvalósításának figyelemmel kísérésével kapcsolatos feladatokat,
7. ellátja a miniszter egyedi utasításával hatáskörébe utalt szervezetek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos valamennyi feladatot.
b) Egyéb feladatai körében
1. figyelemmel kíséri a Magyar Posta Zrt. működését gazdálkodásának célszerűsége, jövedelmezősége és szakszerűsége tekintetében,
2. összegyűjti a tulajdonosi szempontból releváns gazdálkodási, pénzügyi-számviteli információkat, továbbá összesíti és értékeli a Magyar Posta Zrt. működésével összefüggésben beérkező adatokat,
3. feladat- és hatáskörében az éves ütemterv alapján számviteli, kontrolling és tulajdonosi ellenőrzést végez,
4. ellátja a Posta-csoportba tartozó társaságokkal történő kapcsolattartást, valamint koordinálja és végrehajtja az Posta-csoport adataira és információira irányuló adatkéréseket,
5. a kormányzati adat- és információigények kielégítése érdekében folyamatosan nyomon követi a Magyar Posta Zrt. gazdálkodását, továbbá adatgyűjtést végez az állami vagyonnal kapcsolatos vagyonpolitikai kérdéseket érintő kormányzati döntések, állásfoglalások és jogszabályok előkészítése érdekében,
6. közreműködik az ellenőrző szervezetek Magyar Posta Zrt.-t érintő vizsgálataival, jelentéseikben megfogalmazott megállapításokkal, intézkedési javaslatok végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásában,
7. közreműködik a Magyar Posta Zrt. működésével kapcsolatos stratégiák, koncepciók, kormányzati döntések és jogszabálytervezetek előkészítésében, valamint koordinálja és felügyeli ezek végrehajtását,
8. közreműködik az egyetemes postai szolgáltatási kötelezettségek általános kereteinek kidolgozásában,
9. előkészíti az Egyetemes Postai Közszolgáltatási Szerződéssel és az egyetemes postai szolgáltatás méltánytalan többletterhének megtérítésével kapcsolatos döntéseket,
10. gondoskodik a postai tárgyú nemzeti szabványok kialakításáról, valamint részt vesz a nemzetközi és európai uniós kötelezettségeken alapuló nemzeti szabványosításban,
11. felel az állam és az egyetemes postai közszolgáltatási feladatokat ellátó egyetemes postai szolgáltató közötti közszolgáltatási szerződések kidolgozásával, felülvizsgálatával összefüggő feladatok ellátásáért,
12. tagot jelöl a Magyar Posta Témakijelölő Tanácsadó Bizottságba,
13.216 ellátja a postai szakterületet érintően a szakképzésről szóló törvény alapján az ágazatért felelős miniszter egyetértési jogkörébe tartozó postai szakképesítésekkel kapcsolatos feladatokat,
14.217 európai uniós és nemzetközi feladatai körében feladatkörét érintően közreműködik az európai uniós tagsággal összefüggő és más nemzetközi feladatok ellátásában,
15.218 ellátja a főosztály szervezési feladatait.

3.3.2.4.219

4.220 A MINISZTERELNÖK EURÓPAI UNIÓS KÉRDÉSEKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRA

4.0.0.1. A Miniszterelnök Európai Uniós Kérdésekért Felelős Államtitkárának Kabinetje
1. A Miniszterelnök Európai Uniós Kérdésekért Felelős Államtitkárának Kabinetje segíti a miniszterelnök európai uniós kérdésekért felelős államtitkárának jogszabályban és közjogi szervezetszabályozó eszközben meghatározott tevékenységét, ennek keretében
a) ellátja az államtitkár által meghatározott feladatokat,
b) megszervezi az államtitkár bel- és külföldi programjait, egyeztetve az Európa-politikai Főosztállyal,
c) feladatai hatékony végrehajtása érdekében folyamatos és közvetlen kapcsolatot tart a Miniszterelnöki Kormányiroda vezető munkatársaival,
d) ellátja a kabinet titkársági, iktatási, postázási és szervezési feladatait.

4.0.0.2. Az Európa-politikai Főosztály
1. Az Európa-politikai Főosztály segíti és támogatja a miniszterelnök európai uniós kérdésekért felelős államtitkárának jogszabályban és közjogi szervezetszabályozó eszközben meghatározott feladatait, így különösen:
a) figyelemmel kíséri és elemzi az európai uniós politikákat és az Európai Unió napirendjén szereplő stratégiai jelentőségű kérdéseket, közreműködik a kapcsolódó magyar álláspont kialakításában,
b) részt vesz az európai uniós tagsághoz kapcsolódó kormányzati koordinációs rendszerben, így különösen előkészíti és segíti a miniszterelnök európai uniós kérdésekért felelős államtitkárának részvételét az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság munkájában és más uniós kérdésekkel foglalkozó egyeztetésekben,
c) közreműködik az európai uniós kormányülések szakmai előkészítésében, a döntések végrehajtásának nyomon követésében,
d) előkészíti a miniszterelnök európai uniós kérdésekért felelős államtitkárának bel- és külföldi programjait,
e) felkészítő- és háttéranyagot készít a miniszterelnök, illetve a miniszterelnök európai uniós kérdésekért felelős államtitkárának programjaihoz,
f) véleményezi a miniszterelnök európai uniós kérdésekért felelős államtitkárának döntését igénylő anyagokat,
g) a miniszterelnök európai uniós kérdésekért felelős államtitkárának döntése szerint kapcsolatot tart és tárgyal az Európai Unió intézményei és szervei, illetve az európai uniós tagállamok képviselőivel,
h) ellátja a miniszterelnök vagy a miniszterelnök európai uniós kérdésekért felelős államtitkára által meghatározott további feladatokat,
i) feladatai hatékony végrehajtása érdekében folyamatos és közvetlen kapcsolatot tart a Miniszterelnöki Kormányiroda szervezeti egységeivel,
j) kapcsolatot tart a kormányzati szervekkel, valamint a magyar külképviseletekkel, tőlük szakmai álláspontot kérhet, és ezekről egyeztetést kezdeményezhet.

3. függelék221


A Miniszterelnöki Kormányiroda szervezeti egységei, valamint a Miniszterelnöki Kormányiroda álláshelyei az egyes állami vezetők és a kabinetfőnökök irányítása alá tartozó szervezeti egységek együttes létszám szerinti bontásban

Irányító állami vezető

Szervezeti egység

Létszám (fő)

1. Közigazgatási államtitkár

1.0.0.1. Közigazgatási Államtitkári Titkárság
1.0.0.1.1. Koordinációs Osztály
1.0.0.3.
1.0.0.4. Kormánybiztosi és Miniszterelnöki Biztosi Titkársági Főosztály

 

1.1. A Védelmi Fejlesztésekért Felelős Kormánybiztos

1.1.0.1. Védelmi Fejlesztési Titkárság
1.1.0.1.1. Védelmi Fejlesztési Koordinációs Osztály


1.2. Kormányzati igazgatásért felelős helyettes államtitkár

1.2.0.1. Kormányzati Igazgatásért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság
1.2.0.2. Kormányzati Igazgatási Főosztály I.
1.2.0.2.1. Koordinációs Osztály I.
1.2.0.3. Kormányzati Igazgatási Főosztály II.
1.2.0.3.1. Koordinációs Osztály II.
1.2.0.4. Kormányzati Igazgatási Főosztály III.
1.2.0.4.1. Ko ordinációs Osztály III.
1.2.0.5. Törvényalkotási Főosztály

2. Nemzeti információs államtitkár

2.0.0.1. Nemzeti Információs Államtitkári Kabinet

 

3. Nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

3.0.0.1. Nemzeti Vagyon Kezeléséért Felelős Tárca Nélküli Miniszteri Kabinet
3.0.0.2. Miniszteri Igazgatási és Ügyirat-kezelési Főosztály

 

3.1. A nemzeti vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkár

3.1.0.1. Nemzeti Vagyonnal Kapcsolatos Parlamenti Államtitkári Kabinet
3.1.0.2. Parlamenti és Ágazati Kapcsolatok Főosztály
3.1.0.2.1. Parlamenti Kapcsolatok Osztály
3.1.0.2.2. Ágazati Kapcsolatok Osztály
3.1.0.3. Sajtó és Kommunikációs Főosztály
3.1.0.3.1. Sajtó- és Médiakapcsolatok Osztály
3.1.0.3.2. Vállalati Kapcsolatok Osztály

 

3.2. Az állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár

3.2.0.1. Állami Vagyongazdálkodásért Felelős Államtitkári Kabinet

 

3.2.1. A vagyonfelügyeletért felelős helyettes államtitkár

3.2.1.1. Vagyonfelügyeletért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság
3.2.1.2. Vagyonfelügyeleti Főosztály
3.2.1.2.1. Vagyon-költségvetési Osztály
3.2.1.2.2. Tulajdonosi Joggyakorlást és Társasági Belső Működést Támogató Osztály
3.2.1.2.3. Védelmi Portfóliót és Maradványvagyont Felügyelő Osztály
3.2.1.3. Állami Vagyonelemek Főosztálya
3.2.1.3.1. Vagyongazdálkodási Osztály
3.2.1.3.2. Vagyonrendezési Osztály
3.2.1.4. Kiemelt Állami Szerződések Főosztálya
3.2.1.4.1. Koncessziós Szerződések Koordinációs Osztály

3.2.2. A társasági portfólióért felelős helyettes államtitkár

3.2.2.1. Társasági Portfólióért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság
3.2.2.2. Állami Beruházásokat Támogató Főosztály
3.2.2.2.1. Beruházás Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály
3.2.2.2.2. Beruházó Társaságok Koordináció Osztálya
3.2.2.3. Társasági Jogi Főosztály
3.2.2.3.1. Általános Társasági Jogi Osztály
3.2.2.3.2. Tulajdonosi Joggyakorlást Támogató Osztály
3.2.2.4. Társasági Üzletviteli Főosztály
3.2.2.4.1. Társasági Kontrolling Osztály
3.2.2.4.2. Társasági Gazdálkodásellenőrzési Osztály

 

3.3. A nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és közműszolgáltatásokért felelős államtitkár

3.3.0.1. Nemzeti Pénzügyi Szolgáltatásokért és Közműszolgáltatásokért Felelős Államtitkári Kabinet

 

3.3.1. A jogi és koordinációs ügyekért, valamint közműszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár

3.3.1.1. Jogi és Koordinációs Ügyekért és Közműszolgáltatásokért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság
3.3.1.2. Vagyonszabályozási és Koordinációs Főosztály 3.3.1.2.1. Szabályozási Osztály
3.3.1.2.2. Koordinációs Osztály
3.3.1.3. Lakossági Szolgáltatások Vagyonkezelési Főosztály
3.3.1.3.1. Egyes Portfólióelemekért Felelős Osztály
3.3.1.4. Közműszolgáltatási Főosztály
3.3.1.4.1. Egyes Közműszolgáltatásokért Felelős Osztály
3.3.1.5. Állami Perképviseleti Főosztály
3.3.1.5.1. Perképviseleti Osztály
3.3.1.5.2. Nemzetközi és Koordinációs Ügyek Osztálya

 

3.3.2. A nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és postaügyért felelős helyettes államtitkár

3.3.2.1. Nemzeti Pénzügyi Szolgáltatásokért és Postaügyért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság
3.3.2.2. Fejlesztési Banki Főosztály
3.3.2.2.1. Fejlesztési Banki Ellenőrzési, Elemzési és Kontrolling Osztály
3.3.2.3. Postaügyi és Nemzeti Pénzügyi Szolgáltatásstratégiai Főosztály
3.3.2.3.1. Ellenőrzési, Elemzési és Kontrolling Osztály

 

4. A miniszterelnök európai uniós kérdésekért felelős államtitkára

4.0.0.1. A Miniszterelnök Európai Uniós Kérdésekért Felelős Államtitkárának Kabinetje
4.0.0.2. Európa-politikai Főosztály

A Miniszterelnöki Kormányiroda létszáma összesen:4. függelék222


A miniszterelnök által irányított, felügyelt háttérintézmények

 

A

B

C

D

1.

Intézmény

A miniszterelnök hatásköre

A miniszterelnök által átruházott hatáskörben eljáró állami vezető

A miniszteri hatáskör gyakorlásával összefüggésben szakmai felelős szervezeti egység

2.

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

irányítás

a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló
355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján

 

5. függelék223


Nem miniszteri tulajdonosi joggyakorlás alá tartozó gazdasági társaságok

 

A

B

C

 

Társaság neve

Tulajdonosi joggyakorló

A hatáskör gyakorlásával összefüggésben felelős szervezeti egység

1.

Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Maróth Gáspár, a nemzeti védelmi ipari és védelmi célú fejlesztésekért, valamint a haderő-modernizáció koordinálásáért felelős kormánybiztos

Kormánybiztosi és Miniszterelnöki Biztosi Titkársági Főosztály

6. függelék224


A miniszter közvetlen tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos feladatokat ellátó állami vezetők és önálló szervezeti egységek

 

A

B

C

D

 

Társaság

A miniszteri hatáskör gyakorlásával összefüggésben felelős államtitkár

A miniszteri hatáskör gyakorlásával összefüggésben felelős helyettes államtitkár

A miniszteri hatáskör gyakorlásával összefüggésben felelős szervezeti egység

1.

„ANTENNA HUNGÁRIA” Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár

társasági portfólióért felelős helyettes államtitkár

Társasági Jogi Főosztály

2.

BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár

társasági portfólióért felelős helyettes államtitkár

Társasági Jogi Főosztály

3.

Corvinus Nemzetközi Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és közműszolgáltatásokért felelős államtitkár

nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és postaügyért felelős helyettes államtitkár

Postaügyi és Nemzeti Pénzügyi Szolgáltatásstratégiai Főosztály

4.

Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság

állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár

társasági portfólióért felelős helyettes államtitkár

Társasági Jogi Főosztály

5.

HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság

állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár

társasági portfólióért felelős helyettes államtitkár

Társasági Jogi Főosztály

6.

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt.

nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és közműszolgáltatásokért felelős államtitkár

nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és postaügyért felelős helyettes államtitkár

Fejlesztési Banki Főosztály

7.

Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár

társasági portfólióért felelős helyettes államtitkár

Társasági Jogi Főosztály

8.

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság

állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár

vagyonfelügyeletért felelős helyettes államtitkár

Vagyonfelügyeleti Főosztály

9.

Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság

nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és közműszolgáltatásokért felelős államtitkár

nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és postaügyért felelős helyettes államtitkár

Postaügyi és Nemzeti Pénzügyi Szolgáltatásstratégiai Főosztály

10.

MAHART Magyar Hajózási Zártkörűen Működő Részvénytársaság

állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár

társasági portfólióért felelős helyettes államtitkár

Társasági Jogi Főosztály

11.

MAHART-Szabadkikötő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár

társasági portfólióért felelős helyettes államtitkár

Társasági Jogi Főosztály

12.

MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár

társasági portfólióért felelős helyettes államtitkár

Társasági Jogi Főosztály

13.

MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és közműszolgáltatásokért felelős államtitkár

jogi és koordinációs ügyekért, valamint közműszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár

Közműszolgáltatási Főosztály

14.

Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és közműszolgáltatásokért felelős államtitkár

jogi és koordinációs ügyekért, valamint közműszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár

Lakossági Szolgáltatások Vagyonkezelési Főosztálya

15.

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár

társasági portfólióért felelős helyettes államtitkár

Társasági Jogi Főosztály

16.

NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és közműszolgáltatásokért felelős államtitkár

jogi és koordinációs ügyekért, valamint közműszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár

Lakossági Szolgáltatások Vagyonkezelési Főosztálya

17.

NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és közműszolgáltatásokért felelős államtitkár

jogi és koordinációs ügyekért, valamint közműszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár

Lakossági Szolgáltatások Vagyonkezelési Főosztálya

18.

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság

állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár

társasági portfólióért felelős helyettes államtitkár

Társasági Jogi Főosztály

19.

Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár

társasági portfólióért felelős helyettes államtitkár

Társasági Jogi Főosztály

20.

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság

állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár

társasági portfólióért felelős helyettes államtitkár

Társasági Jogi Főosztály

21.

VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság

állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár

társasági portfólióért felelős helyettes államtitkár

Társasági Jogi Főosztály

22.

HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár

vagyonfelügyeletért felelős helyettes államtitkár

Vagyonfelügyeleti Főosztály

23.

Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár

társasági portfólióért felelős helyettes államtitkár

Társasági Jogi Főosztály

24.

Nemzeti Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és közműszolgáltatásokért felelős államtitkár

jogi és koordinációs ügyekért, valamint közműszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár

Lakossági Szolgáltatások Vagyonkezelési Főosztálya

1

Az utasítást az 5/2022. (VI. 11.) MK utasítás 3. §-a hatályon kívül helyezte 2022. június 12. napjával.

2

Az 1. melléklet 1. § (1) bekezdés 9. pontja az 1/2019. (III. 1.) ME utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

3

Az 1. melléklet 1. § (1) bekezdés 12. pontja az 1/2019. (III. 1.) ME utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

4

Az 1. melléklet 1. § (1) bekezdés 13. pont b) alpontja az 1/2019. (III. 1.) ME utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 1. melléklet 1. § 13. pont c) alpontját az 1/2020. (I. 31.) ME utasítás 1. §-a iktatta be.

6

Az 1. melléklet 1. § (1) bekezdés 14. pontja az 1/2019. (III. 1.) ME utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

7

Az 1. melléklet 1. § (1) bekezdés 25. pont a) alpontja az 1/2019. (III. 1.) ME utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

8

Az 1. melléklet 1. § (1) bekezdés 25. pont b) alpontja az 1/2019. (III. 1.) ME utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

9

Az 1. melléklet 2. §-a az 1/2019. (III. 1.) ME utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

10

Az 1. melléklet 3. §-a az 1/2021. (I. 14.) ME utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

11

Az 1. melléklet 4. § (4) bekezdése az 1/2019. (III. 1.) ME utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

12

Az 1. melléklet 4. § (5) bekezdés b) pontja az 1/2019. (III. 1.) ME utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

13

Az 1. melléklet 4. § (6) bekezdése az 5/2019. (VIII. 1.) ME utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

14

Az 1. melléklet 4. § (7) bekezdését a 7/2018. (VIII. 1.) ME utasítás 1. §-a iktatta be.

15

Az 1. melléklet 4. § (8) bekezdését az 1/2020. (I. 31.) ME utasítás 1. §-a iktatta be.

16

Az 1. melléklet 4/A. §-át az 1/2020. (I. 31.) ME utasítás 1. §-a iktatta be.

17

Az 1. melléklet 5. § c) pontja az 1/2021. (I. 14.) ME utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

18

Az 1. melléklet 5. § d) pontja az 1/2021. (I. 14.) ME utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

19

Az 1. melléklet 5. § e) pontját az 1/2021. (I. 14.) ME utasítás 1. §-a iktatta be.

20

Az 1. melléklet 6. § (1) bekezdés a) pontja az 1/2019. (III. 1.) ME utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

21

Az 1. melléklet 7. § (1) bekezdés c) pontja az 1/2019. (III. 1.) ME utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

22

Az 1. melléklet 8. § a) pontját az 1/2020. (I. 30.) ME utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

23

Az 1. melléklet 6/A. alcímét (9/A. §) a 8/2020. (IX. 4.) ME utasítás 1. §-a iktatta be.

24

Az 1. melléklet 7. alcím címe az 1/2019. (III. 1.) ME utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

25

Az 1. melléklet 10. § (2) bekezdése az 1/2019. (III. 1.) ME utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

26

Az 1. melléklet 10. § (3) bekezdése az 1/2019. (III. 1.) ME utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

27

Az 1. melléklet 10. § (5) bekezdése az 1/2019. (III. 1.) ME utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

28

Az 1. melléklet 10. § (5a) bekezdését az 5/2019. (VIII. 1.) ME utasítás 1. §-a iktatta be.

29

Az 1. melléklet 10. § (6) bekezdését az 1/2019. (III. 1.) ME utasítás 1. §-a iktatta be.

30

Az 1. melléklet 12. § (1) bekezdése az 1/2019. (III. 1.) ME utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

31

Az 1. melléklet 13. § (2) bekezdése az 1/2019. (III. 1.) ME utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

32

Az 1. melléklet 14. § (3) bekezdése az 1/2019. (III. 1.) ME utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

33

Az 1. melléklet 15. §-a az 1/2019. (III. 1.) ME utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

34

Az 1. melléklet 16. §-át az 1/2019. (III. 1.) ME utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

35

Az 1. melléklet 18. § b) pontja az 1/2019. (III. 1.) ME utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

36

Az 1. melléklet 18. § d) pontja az 1/2019. (III. 1.) ME utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

37

Az 1. melléklet 18. § j) pontja az 1/2019. (III. 1.) ME utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

38

Az 1. melléklet 19. § (1) bekezdés f) pontját az 1/2019. (III. 1.) ME utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

39

Az 1. melléklet 19. § (1) bekezdés g) pontja az 1/2019. (III. 1.) ME utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

40

Az 1. melléklet 19. § (1) bekezdés h) pontja az 1/2019. (III. 1.) ME utasítás 1. §-a, az 1/2020. (I. 31.) ME utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

41

Az 1. melléklet 19. § (1) bekezdés i) pontja az 1/2019. (III. 1.) ME utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

42

Az 1. melléklet 19. § (1) bekezdés j) pontja az 1/2020. (I. 31.) ME utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

43

Az 1. melléklet 25. § c) pontja az 1/2019. (III. 1.) ME utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

44

Az 1. melléklet 27. § h) pontja az 1/2019. (III. 1.) ME utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

45

Az 1. melléklet 28. § nyitó szövegrésze az 1/2020. (I. 31.) ME utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

46

Az 1. melléklet 28. § h) pontja az 1/2020. (I. 31.) ME utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

47

Az 1. melléklet 28. § i) pontja az 1/2020. (I. 31.) ME utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

48

Az 1. melléklet 29. §-a az 1/2019. (III. 1.) ME utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

49

Az 1. melléklet 29. § a) pontját az 1/2020. (I. 30.) ME utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

50

Az 1. melléklet 29. § c) pontját az 1/2020. (I. 30.) ME utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

51

Az 1. melléklet 31. §-a a 4/2021. (VIII. 9.) ME utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

52

Az 1. melléklet 32. § c) pontja az 1/2019. (III. 1.) ME utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

53

Az 1. melléklet 16/A. alcímét (34/A–34/D. §) az 1/2021. (I. 14.) ME utasítás 1. §-a iktatta be.

54

Az 1. melléklet 17. alcímét (35–36. §) újonnan a 8/2020. (IX. 4.) ME utasítás 1. §-a iktatta be.

55

Az 1. melléklet 39. § e) pontja az 1/2020. (I. 31.) ME utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

56

Az 1. melléklet 39. § g) pontja az 1/2020. (I. 31.) ME utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

57

Az 1. melléklet 39. § i) pontja az 1/2020. (I. 31.) ME utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

58

Az 1. melléklet 39. § j) pontja az 1/2019. (III. 1.) ME utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

59

Az 1. melléklet 39. § l) pontját az 1/2020. (I. 30.) ME utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

60

Az 1. melléklet 39. § q) pontját az 1/2019. (III. 1.) ME utasítás 1. §-a iktatta be.

61

Az 1. melléklet 39. § r) pontját az 5/2019. (VIII. 1.) ME utasítás 1. §-a iktatta be, szövege az 1/2020. (I. 31.) ME utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

62

Az 1. melléklet 40. §-a a 3/2020. (II. 28.) ME utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

63

Az 1. melléklet 42. §-a a 4/2021. (VIII. 9.) ME utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

64

Az 1. melléklet 19. alcím címe az 1/2019. (III. 1.) ME utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

65

Az 1. melléklet 43. § (1) bekezdése az 1/2019. (III. 1.) ME utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

66

Az 1. melléklet 43. § (3) bekezdés d) pontját a 3/2020. (II. 28.) ME utasítás 1. §-a iktatta be.

67

Az 1. melléklet 43. § (7) bekezdése az 1/2019. (III. 1.) ME utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

68

Az 1. melléklet 44. § (1) bekezdése az 1/2019. (III. 1.) ME utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

69

Az 1. melléklet 48. § (3) bekezdése az 1/2020. (I. 31.) ME utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

70

Az 1. melléklet 50. § (4) bekezdése az 1/2020. (I. 31.) ME utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

71

Az 1. melléklet 52. § f) pontját az 5/2021. (X. 14.) ME utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

72

Az 1. melléklet 53. §-a az 1/2019. (III. 1.) ME utasítás 1. §-ával megállapított, záró szövegrésze az 5/2021. (X. 14.) ME utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

73

Az 1. melléklet 54. § (1) bekezdése az 1/2019. (III. 1.) ME utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

74

Az 1. melléklet 55. §-a az 1/2019. (III. 1.) ME utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

75

Az 1. melléklet 56. § (1) bekezdése az 1/2019. (III. 1.) ME utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

76

Az 1. melléklet 56. § (2) bekezdése az 1/2019. (III. 1.) ME utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

77

Az 1. melléklet 57. §-a az 1/2019. (III. 1.) ME utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

78

Az 1. melléklet 58. §-a a 4/2021. (VIII. 9.) ME utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

79

Az 1. melléklet 61. §-a az 1/2019. (III. 1.) ME utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

80

Az 1. melléklet 62. § (1) bekezdés c) pontja a 7/2018. (VIII. 1.) ME utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

81

Az 1. melléklet 62. § (2) bekezdés a) pontja az 5/2021. (X. 14.) ME utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

82

Az 1. melléklet 62. § (2) bekezdés d) pontja az 5/2021. (X. 14.) ME utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

83

Az 1. melléklet 63. § (3) bekezdését az 1/2019. (III. 1.) ME utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

84

Az 1. melléklet 64. §-a az 1/2020. (I. 31.) ME utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

85

Az 1. melléklet 27. alcím címe a 7/2018. (VIII. 1.) ME utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

86

Az 1. melléklet 65. § (1) bekezdés a) pontja az 5/2021. (X. 14.) ME utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

87

Az 1. melléklet 65. § (1) bekezdés f) pontja a 7/2018. (VIII. 1.) ME utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

88

Az 1. melléklet 65. § (1) bekezdés j) pontja az 1/2020. (I. 31.) ME utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

89

Az 1. melléklet 65. § (1) bekezdés k) pontja az 1/2020. (I. 31.) ME utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

90

Az 1. melléklet 65. § (1) bekezdés l) pontját az 1/2020. (I. 31.) ME utasítás 1. §-a iktatta be.

91

Az 1. melléklet 65. § (1) bekezdés m) pontját az 1/2020. (I. 31.) ME utasítás 1. §-a iktatta be.

92

Az 1. melléklet 65. § (1) bekezdés n) pontját az 1/2020. (I. 31.) ME utasítás 1. §-a iktatta be.

93

Az 1. melléklet 65. § (1) bekezdés o) pontját az 1/2020. (I. 31.) ME utasítás 1. §-a iktatta be.

94

Az 1. melléklet 67. §-a az 1/2020. (I. 31.) ME utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

95

Az 1. melléklet 68. § (3) bekezdés a) pontja az 5/2021. (X. 14.) ME utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

96

Az 1. melléklet 68. § (3a) bekezdését az 1/2020. (I. 31.) ME utasítás 1. §-a iktatta be.

97

Az 1. melléklet 71. § (1) bekezdése a 7/2018. (VIII. 1.) ME utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

98

Az 1. melléklet 72. § b) pontja az 1/2021. (I. 14.) ME utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

99

Az 1. melléklet 72. § c) pontja az 1/2021. (I. 14.) ME utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

100

Az 1. melléklet 74. §-a az 1/2021. (I. 14.) ME utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

101

Az 1. melléklet 75. § (1) bekezdés a) pontja az 5/2021. (X. 14.) ME utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

102

Az 1. melléklet 75. § (1) bekezdés b) pontját az 1/2020. (I. 30.) ME utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

103

Az 1. melléklet 75. § (1) bekezdés c) pontja a 7/2018. (VIII. 1.) ME utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

104

Az 1. melléklet 75. § (1) bekezdés d) pont da) alpontja az 1/2019. (III. 1.) ME utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

105

Az 1. melléklet 75. § (1) bekezdés d) pont de) alpontja az 5/2021. (X. 14.) ME utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

106

Az 1. melléklet 75. § (1) bekezdés f) pont ff) alpontja az 1/2021. (I. 14.) ME utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

107

Az 1. melléklet 75. § (1) bekezdés g) pontját az 1/2021. (I. 14.) ME utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

108

Az 1. melléklet 78. § (1) bekezdés b) pontja az 1/2020. (I. 31.) ME utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

109

Az 1. melléklet 78. § (1) bekezdés c) pontja az 1/2020. (I. 31.) ME utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

110

Az 1. melléklet 78. § (1) bekezdés d) pontja az 1/2020. (I. 31.) ME utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

111

Az 1. melléklet 78. § (1) bekezdés e) pontját az 1/2020. (I. 31.) ME utasítás 1. §-a iktatta be.

112

Az 1. melléklet 78. § (1) bekezdés f) pontját az 1/2020. (I. 31.) ME utasítás 1. §-a iktatta be.

113

Az 1. melléklet 78. § (1) bekezdés g) pontját az 1/2020. (I. 31.) ME utasítás 1. §-a iktatta be, szövege az 5/2021. (X. 14.) ME utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

114

Az 1. melléklet 78. § (1) bekezdés h) pontját az 1/2020. (I. 31.) ME utasítás 1. §-a iktatta be.

115

Az 1. melléklet 78. § (1) bekezdés i) pontját az 1/2020. (I. 31.) ME utasítás 1. §-a iktatta be, szövege az 5/2021. (X. 14.) ME utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

116

Az 1. melléklet 78. § (2) bekezdése az 5/2021. (X. 14.) ME utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

117

Az 1. melléklet 78. § (3) bekezdését az 5/2021. (X. 14.) ME utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

118

Az 1. melléklet 31/A. alcímet (80/A. §) az 1/2019. (III. 1.) ME utasítás 1. §-a iktatta be.

119

A 34. alcímet (83. §) az 5/2021. (X. 14.) ME utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

120

Az 1. melléklet 35. alcím címe az 1/2019. (III. 1.) ME utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

121

Az 1. melléklet 84. § (1) bekezdése az 1/2019. (III. 1.) ME utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

122

Az 1. melléklet 85. § (5) bekezdése az 1/2019. (III. 1.) ME utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

123

Az 1. melléklet 87. § (3) bekezdése az 1/2020. (I. 31.) ME utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

124

Az 1. melléklet 88. §-a az 1/2019. (III. 1.) ME utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

125

Az 1. melléklet 92. § (2) bekezdése az 1/2020. (I. 31.) ME utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

126

Az 1. melléklet 93. §-a az 1/2021. (I. 14.) ME utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

127

Az 1. melléklet 94. § (2a) bekezdését az 1/2021. (I. 14.) ME utasítás 1. §-a iktatta be.

128

Az 1. melléklet 95. § (2) bekezdése az 1/2019. (III. 1.) ME utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

129

Az 1. melléklet 95/A. §-át az 1/2020. (I. 31.) ME utasítás 1. §-a iktatta be.

130

Az 1. melléklet 101. § (3) bekezdése az 1/2020. (I. 31.) ME utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

131

Az 1. melléklet 101. § (4) bekezdése az 1/2020. (I. 31.) ME utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

132

Az 1. melléklet 101. § (5) bekezdése az 1/2020. (I. 31.) ME utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

133

Az 1. melléklet 102. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze az 1/2019. (III. 1.) ME utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

134

Az 1. melléklet 102. § (2) bekezdése az 1/2019. (III. 1.) ME utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

135

Az 1. melléklet 102. § (2) bekezdés f) pontja az 1/2020. (I. 30.) ME utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

136

Az 1. melléklet 1. függeléke az 5/2021. (X. 14.) ME utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

137

Az 1. melléklet 2. függelék 1.0.0.1. pontja az 1/2021. (I. 14.) ME utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

138

Az 1. melléklet 2. függelék 1.0.0.2. pontját az 1/2019. (III. 1.) ME utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

139

Az 1. melléklet 2. függelék 1.0.0.3. pontját az 1/2020. (I. 30.) ME utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

140

Az 1. melléklet 2. függelék 1.0.0.4. pontját az 1/2019. (III. 1.) ME utasítás 1. §-a iktatta be, szövege az 1/2020. (I. 31.) ME utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

141

Az 1. melléklet 2. függelék 1.1. pontját újonnan a 8/2020. (IX. 4.) ME utasítás 1. §-a iktatta be.

142

Az 1. melléklet 2. függelék 1.2.0.1. pontja az 1/2019. (III. 1.) ME utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

143

A 2. függelék 1.2.0.1. pont k) alpontját az 5/2019. (VIII. 1.) ME utasítás 1. §-a iktatta be.

144

A 2. függelék 1.2.0.1. pont l) alpontját az 5/2019. (VIII. 1.) ME utasítás 1. §-a iktatta be.

145

A 2. függelék 1.2.0.1. pont m) alpontját az 5/2019. (VIII. 1.) ME utasítás 1. §-a iktatta be.

146

A 2. függelék 1.2.0.1. pont n) alpontját az 5/2019. (VIII. 1.) ME utasítás 1. §-a iktatta be.

147

Az 1. melléklet 2. függelék 1.2.0.2. pontja a 3/2020. (II. 28.) ME utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

148

Az 1. melléklet 2. függelék 1.2.0.2. pont nyitó szövegrész h) pontja a 9/2020. (XII. 12.) ME utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

149

Az 1. melléklet 2. függelék 1.2.0.2. pont nyitó szövegrész i) pontját a 9/2020. (XII. 12.) ME utasítás 1. §-a iktatta be.

150

Az 1. melléklet 2. függelék 1.2.0.2. pont 1. alpont d) pontját a 9/2020. (XII. 12.) ME utasítás 1. §-a iktatta be.

151

Az 1. melléklet 2. függelék 1.2.0.2. pont 2. alpont j) pontját a 9/2020. (XII. 12.) ME utasítás 1. §-a iktatta be.

152

Az 1. melléklet 2. függelék 1.2.0.3. pontja a 3/2020. (II. 28.) ME utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

153

Az 1. melléklet 2. függelék 1.2.0.3. pont nyitó szövegrész c) pontja a 9/2020. (XII. 12.) ME utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

154

Az 1. melléklet 2. függelék 1.2.0.3. pont 1. alpont d) pontját a 9/2020. (XII. 12.) ME utasítás 1. §-a iktatta be.

155

Az 1. melléklet 2. függelék 1.2.0.3. pont 2. alpont j) pontját a 9/2020. (XII. 12.) ME utasítás 1. §-a iktatta be.

156

Az 1. melléklet 2. függelék 1.2.0.4. pontja a 3/2020. (II. 28.) ME utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

157

Az 1. melléklet 2. függelék 1.2.0.4. pont 2. alpont j) pontját a 9/2020. (XII. 12.) ME utasítás 1. §-a iktatta be.

158

Az 1. melléklet 2. függelék 1.2.0.5. pontját a 3/2020. (II. 28.) ME utasítás 1. §-a iktatta be.

159

Az 1. melléklet 2. függelék 2.0.0.1. pont d) alpontját az 1/2019. (III. 1.) ME utasítás 1. §-a iktatta be.

160

Az 1. melléklet 2. függelék 3.0.0.1. pontja az 1/2019. (III. 1.) ME utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

161

Az 1. melléklet 2. függelék 3.0.0.1.1. pontját az 1/2019. (III. 1.) ME utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

162

Az 1. melléklet 2. függelék 3.0.0.2. pontját az 1/2019. (III. 1.) ME utasítás 1. §-a iktatta be, szövege az 5/2021. (X. 14.) ME utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

163

Az 1. melléklet 2. függelék 3.1.0.1. pontja az 1/2019. (III. 1.) ME utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

164

Az 1. melléklet 2. függelék 3.1.0.2. pontja az 1/2019. (III. 1.) ME utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

165

Az 1. melléklet 2. függelék 3.1.0.3. pontja az 1/2019. (III. 1.) ME utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

166

Az 1. melléklet 2. függelék 3.1.0.3. pont 23. alpontja az 5/2021. (X. 14.) ME utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

167

Az 1. melléklet 2. függelék 3.1.0.3. pont 24. alpontját az 5/2021. (X. 14.) ME utasítás 1. §-a iktatta be.

168

Az 1. melléklet 2. függelék 3.1.0.3. pont 25. alpontját az 5/2021. (X. 14.) ME utasítás 1. §-a iktatta be.

169

Az 1. melléklet 2. függelék 3.2.0.1. pontja az 1/2019. (III. 1.) ME utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

170

Az 1. melléklet 2. függelék 3.2.1.2. pontja az 1/2020. (I. 31.) ME utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

171

Az 1. melléklet 2. függelék 3.2.1.2. pont b) alpontja az 5/2021. (X. 14.) ME utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

172

Az 1. melléklet 2. függelék 3.2.1.2. pont c) alpontja az 5/2021. (X. 14.) ME utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

173

Az 1. melléklet 2. függelék 3.2.1.2. pont d) alpontja az 5/2021. (X. 14.) ME utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

174

Az 1. melléklet 2. függelék 3.2.1.2. pont e) alpontja az 5/2021. (X. 14.) ME utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

175

Az 1. melléklet 2. függelék 3.2.1.3. pontja az 1/2019. (III. 1.) ME utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

176

Az 1. melléklet 2. függelék 3.2.1.4. pontja az 5/2021. (X. 14.) ME utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

177

Az 1. melléklet 2. függelék 3.2.2.2. pont 1. alpontja az 1/2021. (I. 14.) ME utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

178

Az 1. melléklet 2. függelék 3.2.2.2. pont 1. alpont 1.1. pontja az 1/2021. (I. 14.) ME utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

179

Az 1. melléklet 2. függelék 3.2.2.2. pont 2. alpont 2.4. pontját az 1/2021. (I. 14.) ME utasítás 1. §-a iktatta be.

180

Az 1. melléklet 2. függelék 3.2.2.2. pont 3. alpontja az 1/2021. (I. 14.) ME utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

181

Az 1. melléklet 2. függelék 3.2.2.2. pont 7. alpontját az 1/2021. (I. 14.) ME utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

182

Az 1. melléklet 2. függelék 3.2.2.2. pont 8. alpontját az 1/2021. (I. 14.) ME utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

183

Az 1. melléklet 2. függelék 3.2.2.2. pont 9. alpontja az 1/2021. (I. 14.) ME utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

184

Az 1. melléklet 2. függelék 3.2.2.2. pont 10. alpontját az 1/2021. (I. 14.) ME utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

185

Az 1. melléklet 2. függelék 3.2.2.2. pont 11. alpontját az 1/2021. (I. 14.) ME utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

186

Az 1. melléklet 2. függelék 3.2.2.2. pont 12. alpontját az 1/2021. (I. 14.) ME utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

187

Az 1. melléklet 2. függelék 3.2.2.2. pont 13. alpontját az 1/2021. (I. 14.) ME utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

188

Az 1. melléklet 2. függelék 3.2.2.2. pont 14. pontját az 1/2019. (III. 1.) ME utasítás 1. §-a iktatta be.

189

Az 1. melléklet 2. függelék 3.2.2.3. pontja az 1/2021. (I. 14.) ME utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

190

Az 1. melléklet 2. függelék 3.2.2.4. pontja az 1/2021. (I. 14.) ME utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

191

Az 1. melléklet 2. függelék 3.3.0.1. pontja az 5/2021. (X. 14.) ME utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

192

Az 1. melléklet 2. függelék 3.3.1.1. pontja az 5/2021. (X. 14.) ME utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

193

Az 1. melléklet 2. függelék 3.3.1.2. pontja az 5/2021. (X. 14.) ME utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

194

Az 1. melléklet 2. függelék 3.3.1.3. cím 1. pontja a 7/2018. (VIII. 1.) ME utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

195

Az 1. melléklet 2. függelék 3.3.1.3. cím 2. pontja a 7/2018. (VIII. 1.) ME utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

196

Az 1. melléklet 2. függelék 3.3.1.3. pont 6. alpontja az 1/2021. (I. 14.) ME utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

197

Az 1. melléklet 2. függelék 3.3.1.3. pont 7. alpontját az 1/2019. (III. 1.) ME utasítás 1. §-a iktatta be.

198

Az 1. melléklet 2. függelék 3.3.1.3. pont 8. alpontját az 1/2019. (III. 1.) ME utasítás 1. §-a iktatta be.

199

Az 1. melléklet 2. függelék 3.3.1.3. pont 9. alpontját az 1/2019. (III. 1.) ME utasítás 1. §-a iktatta be.

200

Az 1. melléklet 2. függelék 3.3.1.3. pont 10. alpontját az 1/2019. (III. 1.) ME utasítás 1. §-a iktatta be.

201

Az 1. melléklet 2. függelék 3.3.1.4. cím a) pont 2. alpontja a 7/2018. (VIII. 1.) ME utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

202

Az 1. melléklet 2. függelék 3.3.1.4. pont a) pont 4. alpontját az 1/2019. (III. 1.) ME utasítás 1. §-a iktatta be.

203

Az 1. melléklet 2. függelék 3.3.1.4. pont b) alpont 2. pontja az 1/2021. (I. 14.) ME utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

204

Az 1. melléklet 2. függelék 3.3.1.4. pont b) pont 6. alpontját az 1/2019. (III. 1.) ME utasítás 1. §-a iktatta be.

205

Az 1. melléklet 2. függelék 3.3.1.4. pont b) pont 7. alpontját az 1/2019. (III. 1.) ME utasítás 1. §-a iktatta be.

206

Az 1. melléklet 2. függelék 3.3.1.5. pont a) pont 1. alpontja az 1/2019. (III. 1.) ME utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

207

Az 1. melléklet 2. függelék 3.3.1.5. pont b) pontja az 1/2019. (III. 1.) ME utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

208

Az 1. melléklet 2. függelék 3.3.2.1. pontja az 5/2021. (X. 14.) ME utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

209

Az 1. melléklet 2. függelék 3.3.2.2. pont a) alpont 1. alpontja az 1/2020. (I. 30.) ME utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

210

Az 1. melléklet 2. függelék 3.3.2.2. cím a) pont 2. alpontja a 7/2018. (VIII. 1.) ME utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

211

Az 1. melléklet 2. függelék 3.3.2.2. cím a) pont 6. alpontját a 7/2018. (VIII. 1.) ME utasítás 1. §-a iktatta be.

212

Az 1. melléklet 2. függelék 3.3.2.2. pont a) pont 7. alpontját az 1/2019. (III. 1.) ME utasítás 1. §-a iktatta be.

213

Az 1. melléklet 2. függelék 3.3.2.2. pont a) pont 8. alpontját az 1/2019. (III. 1.) ME utasítás 1. §-a iktatta be.

214

Az 1. melléklet 2. függelék 3.3.2.2. pont b) alpontja az 5/2021. (X. 14.) ME utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

215

Az 1. melléklet 2. függelék 3.3.2.3. pontja az 1/2020. (I. 31.) ME utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

216

Az 1. melléklet 2. függelék 3.3.2.3. pont b) alpont 13. pontja az 5/2021. (X. 14.) ME utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

217

Az 1. melléklet 2. függelék 3.3.2.3. pont b) alpont 14. pontja az 5/2021. (X. 14.) ME utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

218

Az 1. melléklet 2. függelék 3.3.2.3. pont b) alpont 15. pontja az 5/2021. (X. 14.) ME utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

219

Az 1. melléklet 2. függelék 3.3.2.4. pontját az 5/2021. (X. 14.) ME utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

220

Az 1. melléklet 2. függelék 4. címét az 1/2021. (I. 14.) ME utasítás 1. §-a iktatta be.

222

Az 1. melléklet 4. függeléke az 1/2019. (III. 1.) ME utasítás 1. §-a, az 5/2021. (X. 14.) ME utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

223

Az 1. melléklet 5. függeléke az 5/2021. (X. 14.) ME utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

224

Az 1. melléklet 6. függelékét a 7/2018. (VIII. 1.) ME utasítás 1. §-a iktatta be, szövege az 5/2021. (X. 14.) ME utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére