• Tartalom

3/2018. (II. 6.) ORFK utasítás

3/2018. (II. 6.) ORFK utasítás

egyes ORFK utasításoknak az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény, valamint az Iratkezelési Szabályzatról szóló ORFK utasítás hatálybalépésére tekintettel szükséges módosításáról1

2018.02.09.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján az egyes ORFK utasításoknak az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, valamint az Iratkezelési Szabályzatról szóló ORFK utasítás hatálybalépésével összefüggésben történő módosítására kiadom az alábbi utasítást:
I. FEJEZET
AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁSRÓL SZÓLÓ 2016. ÉVI CL. TÖRVÉNY HATÁLYBALÉPÉSÉRE TEKINTETTEL SZÜKSÉGES MÓDOSÍTÁSOK
1. A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelése és használata engedélyezésével, illetve ellenőrzésével összefüggő rendőri feladatokról szóló 1/2017. (I. 18.) ORFK utasítás módosítása
1. A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelése és használata engedélyezésével, illetve ellenőrzésével összefüggő rendőri feladatokról szóló 1/2017. (I. 18.) ORFK utasítás 4. és 5. pontjában a „belföldi jogsegély” szövegrész helyébe a „megkeresés” szöveg lép.
2. A lőfegyverek hatósági tárolásának, értékesítésének, elidegenítésének, hatástalanításának, érték nélküli leadásának, megsemmisítésének szabályairól szóló 2/2016. (I. 7.) ORFK utasítás módosítása
2. Hatályát veszti a lőfegyverek hatósági tárolásának, értékesítésének, elidegenítésének, hatástalanításának, érték nélküli leadásának, megsemmisítésének szabályairól szóló 2/2016. (I. 7.) ORFK utasítás 37. pontja.
3. A Rendőrség közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési tevékenységének ellátásáról szóló
7/2015. (V. 11.) ORFK utasítás módosítása
3. A Rendőrség közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési tevékenységének ellátásáról szóló 7/2015. (V. 11.) ORFK utasítás
lép.
4. Az iratok külföldre továbbításának szabályairól szóló 34/2014. (X. 10.) ORFK utasítás módosítása
4. Az iratok külföldre továbbításának szabályairól szóló 34/2014. (X. 10.) ORFK utasítás 3. pont a) alpontjában az „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény” szövegrész helyébe az „az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény” szöveg lép.
5. A Rendőrség őrzött szállásainak szolgálati szabályzatáról és a menekültügyi őrzött befogadó központokban végrehajtandó rendőrségi feladatokról szóló 21/2014. (VII. 4.) ORFK utasítás
5. A Rendőrség őrzött szállásainak szolgálati szabályzatáról és a menekültügyi őrzött befogadó központokban végrehajtandó rendőrségi feladatokról szóló 21/2014. (VII. 4.) ORFK utasítás
a) 2. pont j) alpontjában a „Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal” szövegrész helyébe a „Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal”;
b) 22. mellékletében az „A határozat bírósági felülvizsgálata a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 109. §-a alapján kérhető.” szövegrész helyébe az „A határozattal szemben az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 114. §-a alapján közigazgatási per indítható.”;
c) 36. mellékletében az „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 22. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe az „az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
szöveg lép.
6. Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló törvényben foglalt, rendőri szerveket érintő feladatok végrehajtásáról szóló 16/2014. (V. 30.) ORFK utasítás
6. Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló törvényben foglalt, rendőri szerveket érintő feladatok végrehajtásáról szóló 16/2014. (V. 30.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 16/2014. ORFK utasítás) 38. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„38. Visszatartás elrendelése esetén a jármű forgalmi engedélyének és hatósági jelzéseinek átvételi elismervény ellenében történő elvétele mellett az ügyfelet tájékoztatni kell az eljárás menetéről és arról, hogy a pénzkövetelés megfizetéséről szóló igazolást hol és mikor tudja bemutatni, illetve a forgalmi engedélyt és a jármű hatósági jelzéseit hol és mikor veheti át.”
7. A 16/2014. ORFK utasítás 41–43. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„41. Ha a pénzkövetelés megfizetéséről szóló igazolást a járművezető nem mutatta be, a rendőr a forgalmi engedélyt és a jármű hatósági jelzéseit szolgálata végén, a szolgálati helyén leadja. A leadott forgalmi engedélyt, a jármű hatósági jelzéseit és az ellenőrzés során keletkezett iratok eredeti példányát a rendőri szerv az intézkedést követő ötödik munkanapot követően haladéktalanul továbbítja a közigazgatási eljárás lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező első fokú közigazgatási hatóság részére.
42. Ha a pénzkövetelés megfizetését a járművezető vagy az üzembentartó vagy annak meghatalmazottja az ellenőrzést végző rendőri szerv részére az intézkedést követő ötödik munkanapig igazolja, részére a jármű forgalmi engedélyét és a jármű hatósági jelzéseit az intézkedő rendőr vagy a rendőri szerv vezetője által erre feljogosított személy elismervény ellenében, a visszatartás megszüntetését elrendelő végzéssel visszaadja.
43. A magyar nyelvet nem értő külföldi járművezető részére a visszatartásról készített angol, német, szerb, török, ukrán vagy orosz nyelvű tájékoztatón túlmenően a tájékoztatót más nyelven is át lehet adni, amennyiben az intézkedő rendőri szerv gondoskodott annak elkészítéséről.”
8. A 16/2014. ORFK utasítás 44. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„44. Csak olyan korábbi jogsértés miatt van helye intézkedésnek, amelyet 145 napnál nem régebben követtek el.”
9. A 16/2014. ORFK utasítás 46. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„46. A járművezetőt tájékoztatni kell, hogy a pénzkövetelés megfizetéséig a járművel csak a kijelölt várakozóhelyig, illetve ezt követően a forgalmi engedély és a jármű hatósági jelzései átvételének helyéig közlekedhet.”
10. A 16/2014. ORFK utasítás 49. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„49. Ha a járművezető az összes korábbi jogsértés miatt kiszabandó bírság összegének megfelelő pénzkövetelést nem fizeti meg, úgy a visszatartást fenn kell tartani, a forgalmi engedélyt és a jármű hatósági jelzéseit visszaadni nem lehet. A fennmaradó pénzkövetelésről készpénzátutalási megbízást kell kiállítani, és azt át kell adni a járművezetőnek, és egyben tájékoztatni kell arról, hogy a pénzkövetelés megfizetéséről szóló igazolást hol és mikor mutathatja be.”
11. A 16/2014. ORFK utasítás 60. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„60. A járművezető részére az ORFK 10032000-01040061-00000000 számlaszámára szóló készpénzátutalási megbízást kell átadni. Erre a feladatra a területi rendőri szerv számlájára kiállított készpénzátutalási megbízás nem használható.”
12. A 16/2014. ORFK utasítás 37. pontjában az „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény” szövegrész helyébe az „az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény” szöveg lép.
13. Hatályát veszti a 16/2014. ORFK utasítás 8. alcíme.
7. A rendőri korrupciós cselekmények megelőzésével és visszaszorításával kapcsolatos feladatokról szóló 20/2013. (V. 17.) ORFK utasítás módosítása
14. A rendőri korrupciós cselekmények megelőzésével és visszaszorításával kapcsolatos feladatokról szóló 20/2013. (V. 17.) ORFK utasítás 5. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ismert jövedelmi viszonyoktól eltérő indokolatlan vagyongyarapodás észlelése esetén a közvetlen elöljáró a szolgálati út betartásával köteles jelentést tenni az állományilletékes parancsnoknak annak érdekében, hogy az kezdeményezze:)
a) a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény szerinti jogkövetési vizsgálat elvégzését;”
8. A Rendőrség munkavédelmi tevékenységének ellátásáról szóló 10/2012. (VI. 29.) ORFK utasítás
15. A Rendőrség munkavédelmi tevékenységének ellátásáról szóló 10/2012. (VI. 29.) ORFK utasítás
lép.
9. A polgári célú pirotechnikai tevékenységekkel kapcsolatos rendőrhatósági feladatokról szóló
7/2012. (IV. 21.) ORFK utasítás
16. A polgári célú pirotechnikai tevékenységekkel kapcsolatos rendőrhatósági feladatokról szóló 7/2012. (IV. 21.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 7/2012. ORFK utasítás) 8–9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. A tevékenység tudomásulvétele tárgyában kiadott igazolást és a tevékenység megtiltását tartalmazó döntést a kiadmányozással egyidejűleg, elektronikus úton továbbítani kell az illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság tevékenységirányítási központjának.
9. A bejelentéshez kötött forgalmazás esetében a helyszínen vizsgálni kell a biztonságos forgalmazás és tárolás feltételeinek meglétét. A helyszíni vizsgálat megállapításairól az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezései alapján jegyzőkönyvet vagy feljegyzést kell készíteni. A bejelentéshez kötött felhasználásnál indokolt esetben az illetékes rendőrkapitányság közrendvédelmi szakterületének álláspontját is be kell szerezni az esetleges akadályozó körülményekre vonatkozóan.”
17. A 7/2012. ORFK utasítás 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. Az Ftv. 18/D. § (6) bekezdése szerinti hatósági ellenőrzés eredményét a 2. mellékletben szereplő adattartalommal kell rögzíteni, és elektronikus alszámos iratként kezelni.”
18. A 7/2012. ORFK utasítás 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. Szabálytalanság megállapítása esetén az ellenőrzést végző rendőrhatóság által felvett jegyzőkönyv egy példányának megküldésével értesíteni kell a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium illetékes szervét.”
a) 21. pontjában a „szerződésben” szövegrész helyébe a „megállapodásban”;
b) 25. pontjában a „jogerőre emelkedését” szövegrész helyébe a „véglegessé válását”
szöveg lép.
21. Hatályát veszti a 7/2012. ORFK utasítás
a) 4–6. pontja;
b) 16. pontja;
10. A sportrendezvények minősítéséről és rendőri biztosításáról szóló 8/2010. (OT 5.) ORFK utasítás módosítása
22. A sportrendezvények minősítéséről és rendőri biztosításáról szóló 8/2010. (OT 5.) ORFK utasítás 17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. Ha a határozat meghozatalától a sportrendezvény időpontjáig terjedő időszak rövidebb, mint a határozattal szemben igénybe vehető jogorvoslatra nyitva álló határidő, úgy – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény vonatkozó szabályainak figyelembevételével – a határozat azonnali végrehajtását kell elrendelni.”
11. A kábítószer-bűnözés elleni rendőri rendészeti tevékenység során végrehajtandó feladatokról szóló 43/2009. (OT 26.) ORFK utasítás módosítása
23. A kábítószer-bűnözés elleni rendőri rendészeti tevékenység során végrehajtandó feladatokról szóló 43/2009. (OT 26.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 43/2009. ORFK utasítás) 1–2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Az utasítás célja átfogó módon szabályozni a kábítószerekkel, pszichotrop, valamint új pszichoaktív anyagokkal (a továbbiakban: kábítószer), valamint a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott előállításához, gyártásához is használt vegyi anyagokkal (a továbbiakban: kábítószer-prekurzor) kapcsolatban a közbiztonság védelme során a Rendőrségre háruló közigazgatási és rendészeti feladatkörben végrehajtandó tevékenységeket.
2. Az utasítás hatálya kiterjed az Országos Rendőr-főkapitányságnak (a továbbiakban: ORFK), a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságoknak, a rendőrkapitányságoknak és a határrendészeti kirendeltségeknek közigazgatási és rendészeti feladatokat ellátó szervezeti elemeire.”
24. A 43/2009. ORFK utasítás 4. pont f) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Rendészeti Osztály:)
f) döntésre előkészíti a jogerősen elkobzott, a beszolgáltatott, valamint a tárgyi eljárás során lefoglalt, de elkobzásra nem került kábítószerek – megsemmisítéstől eltérő – jogszabályban meghatározott célra történő igénybevételének engedélyezését;”
25. A 43/2009. ORFK utasítás 4. pontja a következő g) alponttal egészül ki:
(A Rendészeti Osztály:)
g) kivizsgálja az engedélyes, a nyilvántartásba vett személy vagy gazdálkodó szervezet kábítószerrel kapcsolatban tapasztalt rendellenességet tartalmazó értesítését.”
26. A 43/2009. ORFK utasítás 5. pont e) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szakreferensek)
e) felügyelik és rendészeti szempontból ellenőrzik a kábítószerek és a kábítószer-prekurzorok – az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI), illetve a Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) által engedélyezett – megsemmisítését;”
27. A 43/2009. ORFK utasítás 5. pont h) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szakreferensek)
h) együttműködnek az illetékes hatóságok – OGYÉI, illetékes kormányhivatal, BFKH, Alkotmányvédelmi Hivatal, Nemzeti Adó- és Vámhivatal – képviselőivel, a társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel a kábítószer-szenvedély elleni küzdelemben, illetve a kábítószer-prekurzorok illegális felhasználásának megakadályozásában.”
28. A 43/2009. ORFK utasítás 1. számú melléklet I. fejezet 3. bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(A negyedéves jelentésnek a következőket kell tartalmaznia:)
„– Az ellenőrzés során tapasztalt, a szakhatóságot [illetékes kormányhivatal, Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI), Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH)] is érintő hiányosságról készült tájékoztatások másolatait.”
a) 1. számú melléklet II. fejezetének az „A legális tevékenység folytatásának szabályai:” alcímében a „2004. október 29-étől megalakult egy jogi személyiséggel rendelkező, önálló hatáskörű, országos illetékességű államigazgatási szerv, az EEKH, amely” szövegrész helyébe az „Az OGYÉI”;
b) 1. számú mellékletének III. fejezetében az „MKEH” szövegrész helyébe a „BFKH”;
ca) II. fejezetében az „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 12. § (2) bekezdésének a) pontjában és 88. §-ban biztosított jogkör” szövegrész helyébe az „az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben (a továbbiakban: Ákr.) foglaltak”,
cc) III. fejezetében az „a Ket. 12. § (2) bekezdésének a) pontjában és 88. §-ban biztosított jogkör” szövegrész helyébe az „az Ákr.-ben foglaltak”;
d) 2. számú mellékletének I. fejezetében az „EEKH” szövegrészek helyébe az „OGYÉI”
szöveg lép.
30. Hatályát veszti a 43/2009. ORFK utasítás 1. számú melléklet I. fejezetében az „A jelentések küldése történhet futárral vagy elektronikus úton (telefax, e-mail, GroupWise).” szövegrész.
II. FEJEZET
AZ IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ ORFK UTASÍTÁS HATÁLYBALÉPÉSÉRE TEKINTETTEL SZÜKSÉGES MÓDOSÍTÁSOK
12. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma őrzésvédelmének, beléptetési és parkolási rendjének szabályozásáról szóló 38/2017. (XII. 22.) ORFK utasítás módosítása
31. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma őrzésvédelmének, beléptetési és parkolási rendjének szabályozásáról szóló 38/2017. (XII. 22.) ORFK utasítás 33. pontjában az „a Rendőrség Iratkezelési Szabályzatának” szövegrész helyébe az „az Iratkezelési Szabályzat” szöveg lép.
13. Az igazgatásrendészeti szolgálati ág által ellátott hatósági feladatokhoz kapcsolódó biztonsági okmányok védelméről szóló 10/2017. (II. 21.) ORFK utasítás módosítása
32. Az igazgatásrendészeti szolgálati ág által ellátott hatósági feladatokhoz kapcsolódó biztonsági okmányok védelméről szóló 10/2017. (II. 21.) ORFK utasítás 26. pontjában az „a Rendőrség Iratkezelési Szabályzata” szövegrész helyébe az „az Iratkezelési Szabályzat” szöveg lép.
14. A Rendőrségi Igazgatási Központ épületébe történő be- és kiléptetés szabályairól, a belső rend és biztonság fenntartásáról szóló 21/2015. (IX. 18.) ORFK utasítás módosítása
33. A Rendőrségi Igazgatási Központ épületébe történő be- és kiléptetés szabályairól, a belső rend és biztonság fenntartásáról szóló 21/2015. (IX. 18.) ORFK utasítás
a) 7. pontjában az „A Rendőrség Iratkezelési Szabályzata (a továbbiakban: RISZ)” szövegrész helyébe az „Az Iratkezelési Szabályzat”;
b) 63. pontjában az „a RISZ” szövegrész helyébe az „az Iratkezelési Szabályzat”
szöveg lép.
15. A Rendőrség Fogdaszolgálati Szabályzatáról szóló 3/2015. (II. 20.) ORFK utasítás módosítása
34. A Rendőrség Fogdaszolgálati Szabályzatáról szóló 3/2015. (II. 20.) ORFK utasítás 165. pontjában az „a Rendőrség Iratkezelési Szabályzatának” szövegrész helyébe az „az Iratkezelési Szabályzat” szöveg lép.
16. A rendkívüli halál esetén követendő rendőri eljárásról szóló 24/2014. (VII. 11.) ORFK utasítás módosítása
35. A rendkívüli halál esetén követendő rendőri eljárásról szóló 24/2014. (VII. 11.) ORFK utasítás 20. pontjában az „a Rendőrség Iratkezelési Szabályzatáról szóló 59/2008. (OT 31.) ORFK utasítás 1. számú függelék 302. pontjában” szövegrész helyébe az „az Iratkezelési Szabályzatban” szöveg lép.
17. A Rendőrség őrzött szállásainak szolgálati szabályzatáról és a menekültügyi őrzött befogadó központokban végrehajtandó rendőrségi feladatokról szóló 21/2014. (VII. 4.) ORFK utasítás módosítása
36. A Rendőrség őrzött szállásainak szolgálati szabályzatáról és a menekültügyi őrzött befogadó központokban végrehajtandó rendőrségi feladatokról szóló 21/2014. (VII. 4.) ORFK utasítás 44. pontjában az „a Rendőrség Iratkezelési Szabályzatában” szövegrész helyébe az „az Iratkezelési Szabályzatban” szöveg lép.
18. Az Igazságügyi Palotába történő belépés és az onnan való kilépés rendjéről szóló
9/2014. (IV. 14.) ORFK utasítás módosítása
37. Az Igazságügyi Palotába történő belépés és az onnan való kilépés rendjéről szóló 9/2014. (IV. 14.) ORFK utasítás 44. pontjában az „a Rendőrség Iratkezelési Szabályzatának” szövegrész helyébe az „az Iratkezelési Szabályzat” szöveg lép.
19. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységre vonatkozó jogszabályokból a Rendőrségre háruló feladatok végrehajtásáról szóló 52/2013. (XII. 16.) ORFK utasítás módosítása
38. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységre vonatkozó jogszabályokból a Rendőrségre háruló feladatok végrehajtásáról szóló 52/2013. (XII. 16.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 52/2013. ORFK utasítás)
a) 3. pontjában az „a Rendőrség Iratkezelési Szabályzatában (a továbbiakban: RISZ)” szövegrész helyébe az „az Iratkezelési Szabályzatban”;
b) 17. pontjában az „az ORFK Gazdasági Főigazgatóság Informatikai Alkalmazás és Rendszerfejlesztési Főosztály (a továbbiakban: ORFK GF IARF)” szövegrész helyébe az „az ORFK Gazdasági Főigazgatóság Informatikai Fejlesztési Főosztály (a továbbiakban: ORFK GF IFF)”;
c) 19–20., 22., 30–32., 34–35. pontjában az „ORFK GF IARF” szövegrész helyébe az „ORFK GF IFF”;
d) 33. pontjában az „a RISZ” szövegrész helyébe az „az Iratkezelési Szabályzat”;
e) 38. pontjában az „a RISZ-ben” szövegrész helyébe az „az Iratkezelési Szabályzatban”
szöveg lép.
39. Hatályát veszti az 52/2013. ORFK utasítás 7. pontja.
20. A panaszok és bejelentések kezeléséről szóló 51/2013. (XII. 16.) ORFK utasítás módosítása
40. A panaszok és bejelentések kezeléséről szóló 51/2013. (XII. 16.) ORFK utasítás 6. pontjában az „a Rendőrség Iratkezelési Szabályzatáról szóló ORFK utasítás” szövegrész helyébe az „az Iratkezelési Szabályzat” szöveg lép.
21. A pályázatkezelés rendjéről szóló 38/2013. (X. 4.) ORFK utasítás módosítása
41. A pályázatkezelés rendjéről szóló 38/2013. (X. 4.) ORFK utasítás 11. pont l) alpontjában az „a Rendőrség iratkezelési szabályzatának” szövegrész helyébe az „az Iratkezelési Szabályzatnak” szöveg lép.
22. A belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról szóló 23/2013. (V. 17.) ORFK utasítás módosítása
42. A belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról szóló 23/2013. (V. 17.) ORFK utasítás 112. pontjában az „a Rendőrség Iratkezelési Szabályzatának” szövegrész helyébe az „az Iratkezelési Szabályzat” szöveg lép.
23. A Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszer egységes és kötelező használatáról, jogosultsági rendjéről, az adatvédelem, valamint a rendszerfejlesztés előírásairól szóló 18/2011. (IX. 23.) ORFK utasítás
43. A Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszer egységes és kötelező használatáról, jogosultsági rendjéről, az adatvédelem, valamint a rendszerfejlesztés előírásairól szóló 18/2011. (IX. 23.) ORFK utasítás 11. pontjában az „a Rendőrség Iratkezelési Szabályzatáról szóló ORFK utasítást (a továbbiakban: Iratkezelési Szabályzat)” szövegrész helyébe az „az Iratkezelési Szabályzatot” szöveg lép.
24. Az Országos Rendőr-főkapitányság saját szervezetében létrehozott fegyveres biztonsági őrség tevékenységéről szóló 52/2010. (OT 30.) ORFK utasítás módosítása
44. Az Országos Rendőr-főkapitányság saját szervezetében létrehozott fegyveres biztonsági őrség tevékenységéről szóló 52/2010. (OT 30.) ORFK utasítás
a) 31. pontjában az „a Rendőrség iratkezelési szabályainak” szövegrész helyébe az „az Iratkezelési Szabályzatnak”;
b) 76. pontjában az „a Rendőrség Iratkezelési Szabályzatában” szövegrész helyébe az „az Iratkezelési Szabályzatban”
szöveg lép.
25. A rendőri csapaterővel megoldandó feladatok során alkalmazható térképekről szóló 31/2010. (OT 17.) ORFK utasítás módosítása
45. A rendőri csapaterővel megoldandó feladatok során alkalmazható térképekről szóló 31/2010. (OT 17.) ORFK utasítás 22. pontjában az „a Rendőrség Iratkezelési Szabályzatáról szóló ORFK utasítás” szövegrész helyébe az „az Iratkezelési Szabályzat” szöveg lép.
26. A Rendőrség Ideiglenes Informatikai Biztonsági Szabályzatának kiadásáról szóló 60/2008. (OT 32.) ORFK utasítás módosítása
46. A Rendőrség Ideiglenes Informatikai Biztonsági Szabályzatának kiadásáról szóló 60/2008. (OT 32.) ORFK utasítás 144. pontjában az „a Rendőrség Iratkezelési Szabályzata” szövegrész helyébe az „az Iratkezelési Szabályzat” szöveg lép.
27. A Rendőrség internetes honlapja és intranet-hálózata működtetéséről, valamint az internet rendőrségi igénybevételének szabályairól szóló 3/2006. (II. 23.) ORFK utasítás módosítása
47. A Rendőrség internetes honlapja és intranet-hálózata működtetéséről, valamint az internet rendőrségi igénybevételének szabályairól szóló 3/2006. (II. 23.) ORFK utasítás 29. pont b) alpontjában a „kinyomtatja és a Rendőrség Egységes Iratkezelési Szabályzatáról szóló ORFK utasítás” szövegrész helyébe az „az Iratkezelési Szabályzat” szöveg lép.
28. A Magyar Köztársaság Rendőrsége Bűnelemzési Szabályzatának kiadásáról szóló 13/2001. (X. 2.) ORFK utasítás módosítása
48. A Magyar Köztársaság Rendőrsége Bűnelemzési Szabályzatának kiadásáról szóló 13/2001. (X. 2.) ORFK utasítás 61. pontjában az „a Rendőrség Iratkezelési Szabályzatáról szóló ORFK utasítás” szövegrész helyébe az „az Iratkezelési Szabályzat” szöveg lép.
III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
49. Ez az utasítás a közzétételét követő 3. napon lép hatályba.
50. Hatályát veszti
a) a Rendőrség Iratkezelési Szabályzatáról szóló 59/2008. (OT 31.) ORFK utasítás módosításáról szóló 15/2015. (VII. 21.) ORFK utasítás;
b) a Schengeni Információs Rendszerben szereplő figyelmeztető jelzés alapján lefoglalt tárgyak értékesítéséről szóló 29/2015 (XII.17.) ORFK utasítás.
51. Ez az utasítás a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 3/2018. (II. 6.) ORFK utasításhoz

Szám:    Tárgy:
    Ügyintéző:
    Telefon:
    E-mail:
JEGYZŐKÖNYV
KÖZEGÉSZSÉGÜGYI HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS KERETÉBEN LEFOLYTATOTT HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSRŐL
Készült:
Helyszín:
Időpont:
A Rendvédelmi Közegészségügyi-járványügyi Szolgálat (a továbbiakban: Hatóság) részéről jelen vannak:
Név: .......................................................................................................... Beosztás: .......................................................
Szolgálati hely: .......................................................
Név: .......................................................................................................... Beosztás: .......................................................
Szolgálati hely: .......................................................
Név: .......................................................................................................... Beosztás: .......................................................
Szolgálati hely: .......................................................
A hatósági ellenőrzés alá vont szerv képviseletében jelen vannak:
Név: .......................................................................................................... Beosztás: .......................................................
Szolgálati hely: .......................................................
Név: .......................................................................................................... Beosztás: .......................................................
Szolgálati hely: .......................................................
Név: .......................................................................................................... Beosztás: .......................................................
Szolgálati hely: .......................................................
Tájékoztatás:
A Hatóság munkatársa tájékoztatta a hatósági ellenőrzés alá vont szerv képviseletében jelen lévő személy(eke)t, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény 99. § értelmében hatósági ellenőrzés keretében helyszíni ellenőrzés történik.
A közegészségügyi szabályok betartásának helyszíni ellenőrzése során a hatóság a rendvédelmi szervek, a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, az Országgyűlési Őrség, valamint a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok közegészségügyi-járványügyi feladatait ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló 4/2014. (I. 10.) Korm. rendelet 9/A. §-ában foglaltak szerint jár el.
A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési feladatainak ellátásáról, valamint a védőoltás elrendelésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 10.) BM rendelet értelmében a rendvédelmi tisztifőorvos jogosult feladatai végrehajtása érdekében természetes személytől, jogi személytől, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől a rendvédelmi közegészségügyi-járványügyi feladatkörbe tartozó, a rendvédelmi szervek személyi állományát érintő, személyes adatokat nem tartalmazó, közegészségüggyel összefüggő adatokat térítésmentesen megkérni [2. § (2) bekezdés g) pont].
A hatósági ellenőrzés alá vont szerv képviseletében jelen lévő személy aláírásával elismeri, hogy a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette:
    .............................................................................    ....................................................................
    a hatósági ellenőrzés alá vont     a Hatóság részéről
    szerv képviseletében jelen levő személy
Az ügyre vonatkozó lényeges megállapítások, a helyszíni ellenőrzés tapasztalatai, kérdésre adott válaszok, nyilatkozatok:
A hatósági ellenőrzés alá vont szerv képviseletében jelen levő személy a jegyzőkönyv tartalmával kapcsolatban az alábbiakat nyilatkozta:    
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 104. § (5) bekezdése szerint, ha a hatósági ellenőrzés jogsértést tár fel és a döntés feltételei egyébként fennállnak, a hatóság az ügyben érdemben dönt, és azt a jelen lévő ügyféllel nyomban közli.
Megállapított jogsértés:     
Döntés:     
A hatósági ellenőrzés alá vont szerv képviseletében jelen levő személy kijelenti, hogy a jegyzőkönyvben foglaltakat megismerte, megértette, és azok valódiságát aláírásával elismeri.
A hatósági ellenőrzés alá vont szerv képviseletében jelen levő személy kijelenti, hogy a jegyzőkönyvet hangos felolvasás után jóváhagyólag írta alá.
A Hatóság képviselője a jegyzőkönyv egy példányát a hatósági ellenőrzés alá vont szerv képviseletében jelen levő személynek átadta.
K. m. f.
    .............................................................................    ....................................................................
    a hatósági ellenőrzés alá vont     a Hatóság részéről
    szerv képviseletében jelen levő személy
Készült 3 pld.
Kapják:
1. pld. ellenőrzött rendvédelmi szerv vezetője
2. pld. rendvédelmi tisztiorvos
3. pld. irattár”
2. melléklet a 3/2018. (II. 6.) ORFK utasításhoz
Szám:     Tárgy: járványügyi helyszíni vizsgálat
    Ügyintéző:
    Telefon:
    E-mail:
JEGYZŐKÖNYV
A JÁRVÁNYÜGYI HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS KERETÉBEN LEFOLYTATOTT HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSRŐL
Készült:
Helyszín:
Időpont:
A Rendvédelmi Közegészségügyi-járványügyi Szolgálat (a továbbiakban: Hatóság) részéről jelen vannak:
Név: .......................................................................................................... Beosztás: .......................................................
Szolgálati hely: .......................................................
Név: .......................................................................................................... Beosztás: .......................................................
Szolgálati hely: .......................................................
Név: .......................................................................................................... Beosztás: .......................................................
Szolgálati hely: .......................................................
A hatósági ellenőrzés alá vont szerv képviseletében jelen vannak:
Név: .......................................................................................................... Beosztás: .......................................................
Szolgálati hely: .......................................................
Név: .......................................................................................................... Beosztás: .......................................................
Szolgálati hely: .......................................................
Név: .......................................................................................................... Beosztás: .......................................................
Szolgálati hely: .......................................................
Tájékoztatás:
A Hatóság munkatársa tájékoztatta a hatósági ellenőrzés alá vont szerv képviseletében jelen lévő személy(eke)t, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény 99. § értelmében hatósági ellenőrzés keretében helyszíni ellenőrzés történik.
    ..............................................................................     .....................................................................
    a hatósági ellenőrzés alá vont     a Hatóság részéről
    szerv képviseletében jelen levő személy
A járványügyi szabályok betartásának helyszíni ellenőrzése során a hatóság a rendvédelmi szervek, a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, az Országgyűlési Őrség, valamint a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok közegészségügyi-járványügyi feladatait ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló 4/2014. (I. 10.) Korm. rendelet 9/A. §-ban foglaltak szerint jár el.
A hatósági ellenőrzés alá vont szerv képviseletében jelen lévő személy(ek) tudomásul veszi(k), hogy:
1. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 4. § (1) bekezdés d) pontja alapján az egészségügyi és személyazonosító adat kezelésének célja lehet a közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló intézkedések megtétele.
2. Az élelmiszer eredetű megbetegedések esetén követendő eljárásról szóló 62/2003. (X. 27.) ESzCsM rendelet 3. § (1) bekezdése értelmében bejelentést köteles tenni élelmiszer eredetű megbetegedésről, illetve ennek gyanújáról:
a)    az azt először észlelő orvos;
b)    a munkahely, intézmény, alkalmi közösség (tábor, kirándulócsoport stb.) vezetője, rendezvény szervezője, vendéglátás vagy turizmus keretében a vendégek ellátásáért felelős személy (a továbbiakban együtt: étkeztető), ha tudomására jut, hogy az általa biztosított, illetőleg szervezett étkeztetésben részt vevők között ilyen merül fel;
c)    az élelmiszer-előállító, vendéglátó vagy élelmiszer-kereskedelmi tevékenységet végző jogi személy, természetes személy és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet – beleértve az élelmiszer-importőrt is – (a továbbiakban együtt: előállító, illetőleg forgalmazó), ha tudomására jut, hogy az általa előállított, illetőleg forgalomba hozott élelmiszert fogyasztók körében ilyen merült fel.    
3. A rendvédelmi szervek, a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, az Országgyűlési Őrség, valamint a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok közegészségügyi-járványügyi feladatait ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló 4/2014. (I. 10.) Korm. rendelet
a)    3. § (1) bekezdése értelmében a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok, a rendőrkapitányságok, a határrendészeti kirendeltségek és az egyes feladatok ellátására létrehozott rendőri szervek vonatkozásában az országos rendőrfőkapitány – a Rendőrség rendvédelmi tisztiorvosa útján – elsőfokú közegészségügyi-járványügyi hatósági jogkört gyakorol;
b)    5. § (2) bekezdése szerint a Kormány a BM OKF vonatkozásában az elsőfokú közegészségügyi-járványügyi hatósági jogkör gyakorlójaként az országos rendőrfőkapitányt jelöli ki, aki hatósági jogkörét az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv rendvédelmi tisztiorvosa útján látja el;
c)    7. §-a szerint a Kormány az Országgyűlési Őrség vonatkozásában az elsőfokú közegészségügyi-járványügyi hatósági jogkör gyakorlójaként az országos rendőrfőkapitányt jelöli ki, aki hatósági jogkörét az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv rendvédelmi tisztiorvosa útján látja el.
4. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési feladatainak ellátásáról, valamint a védőoltás elrendelésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 10.) BM rendelet értelmében a rendvédelmi tisztifőorvos jogosult feladatai végrehajtása érdekében természetes személytől, jogi személytől, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől a rendvédelmi közegészségügyi-járványügyi feladatkörbe tartozó, a rendvédelmi szervek személyi állományát érintő, személyes adatokat nem tartalmazó járványüggyel összefüggő adatokat térítésmentesen megkérni [2. § (2) bekezdés g) pont].
A hatósági ellenőrzés alá vont szerv képviseletében jelen lévő személy aláírásával elismeri, hogy a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette:
    ..............................................................................     .....................................................................
    a hatósági ellenőrzés alá vont     a Hatóság részéről
    szerv képviseletében jelen levő személy
Az ügyre vonatkozó lényeges megállapítások, a helyszíni ellenőrzés tapasztalatai, kérdésre adott válaszok, nyilatkozatok:
A hatósági ellenőrzés alá vont szerv képviseletében jelen levő személy a jegyzőkönyv tartalmával kapcsolatban az alábbiakat nyilatkozta:
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 104. § (5) bekezdés szerint, ha a hatósági ellenőrzés jogsértést tár fel és a döntés feltételei egyébként fennállnak, a hatóság az ügyben érdemben dönt, és azt a jelen lévő ügyféllel nyomban közli.
Megállapított jogsértés:     
Döntés:     
A hatósági ellenőrzés alá vont szerv képviseletében jelen levő személy kijelenti, hogy a jegyzőkönyvben foglaltakat megismerte, megértette, és azok valódiságát aláírásával elismeri.
A hatósági ellenőrzés alá vont szerv képviseletében jelen levő személy kijelenti, hogy a jegyzőkönyvet hangos felolvasás után jóváhagyólag írta alá.
A Hatóság képviselője a jegyzőkönyv egy példányát a hatósági ellenőrzés alá vont szerv képviseletében jelen levő személynek átadta.
K. m. f.
    ..............................................................................     .....................................................................
    a hatósági ellenőrzés alá vont     a Hatóság részéről
    szerv képviseletében jelen levő személy
Függelék járványügyi kivizsgáláshoz élelmiszer eredetű fertőzés esetén

Az élelmiszer-fertőzés, élelmiszer-mérgezés helye:

A tünetek, orvosi megjelenés

A betegek, illetve az élelmiszerből, ételből, italból fogyasztók

Neve

Címe

Születési dátum

Elérhetőség/
telefon

Kezdete

Hány-
inger

Hányás

Hasmenés

Hasi fájdalom

Véres széklet

Láz
°C

1.

2.

Készült 3 pld.
Kapják:
1. pld. ellenőrzött rendvédelmi szerv vezetője
2. pld. rendvédelmi tisztiorvos
3. pld. irattár

3. melléklet a 3/2018. (II. 6.) ORFK utasításhoz

Tárgy:
Hivatkozási szám:
Ügyintéző:
Telefon:
E-mail:
Határozat
A rendvédelmi szervek, a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, az Országgyűlési Őrség, valamint a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok közegészségügyi-járványügyi feladatait ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló 4/2014. (I. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 9/A. §-ában foglaltak alapján (ellenőrzés helyszíne) 20...... év .................. hó ...... napján megtartott közegészségügyi-járványügyi helyszíni ellenőrzés eredményeként indított hatósági eljárás során (a kötelezett szerv megnevezése) az alábbiakra
kötelezem:
A végrehajtásért felelős:     
Teljesítési határidő:     
Határozatom ellen az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
(a továbbiakban: Ákr.) 116. § (2) bekezdés b) pontja és 118. § (3) bekezdése, valamint a Korm. rendelet 8. §-a alapján a határozat közlésétől számított 15 napon belül a belügyminiszterhez címzett, a rendőrség rendvédelmi tisztiorvosához benyújtott fellebbezésnek van helye.
INDOKOLÁS
A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes rendelet 2. §, 9. § és 12. § előírásai, valamint az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 53. §-a alapján a munkáltató kötelessége biztosítani az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit.
A hiányosságok jellegét és súlyát mérlegelve az Ákr. 101. § (1) bekezdés a) pontja alapján hatósági eljárást indítottam, mely során kötelezem (a munkáltató megnevezése) mint munkáltatót a fent említett jogszabályok alapján a szükséges intézkedések megtételére.
Az ellenőrzés során, a helyszínen hatósági intézkedésre sor került/nem került sor*.
(A hiányosságok megszüntetésének költségvonzatát figyelembe véve a hiányosságok teljesítési határidejére különböző dátumokat jelöltem meg.)
Hatásköröm és illetékességem a Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése/5. § (2) bekezdése/7. §-ának* rendelkezésein alapul.
Budapest, 20 ...... év .............................. hónap ...... nap
        Az országos rendőrfőkapitány nevében:

        a Rendőrség rendvédelmi tisztiorvosa
__________________
* A kívánt szövegrész aláhúzandó.

4. melléklet a 3/2018. (II. 6.) ORFK utasításhoz

Tárgy: Hiányosság megszüntetésére
kötelező I. fokú munkavédelmi határozat
Hiv. szám:
Ügyintéző:
Telefon/Fax:
E-mail:
..........................................................................................
rendőri szerv (szervezeti egység, szervezeti elem)
vezetőjének (ellenőrzött) neve, beosztása
Székhelyén
HATÁROZAT
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 84. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a(z) ................................................................................. Megyei Rendőr-főkapitányság ............................................................... Rendőrkapitányság munkavédelmi felügyelője ............... év ........... hó ........... napján ........... óra ........... perctől ........... óra ........... percig munkavédelmi ellenőrzést tartott, melynek eredményeképpen munkavédelmi eljárást indítottam.
A munkavédelmi ellenőrzés során tapasztalt hiányosságok megszüntetésére az alábbiakban
kötelezem:
1.
2.
3.
Teljesítési határidő: ....................................................................................
Tájékoztatom, hogy aki az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít vagy elhallgat, illetve kötelező adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, továbbá aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, természetes személy esetén ötszázezer forintig, jogi személy esetén pedig egymillió forintig terjedő eljárási bírsággal sújtható, amely ismételten is kiszabható.
Jelen határozatom ellen az Mvt. 85. §-a alapján nincs helye fellebbezésnek.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 114. §-a alapján a határozat ellen közigazgatási per indítható. A keresetlevelet jelen határozat közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve az ORFK-hoz kell benyújtani.
INDOKOLÁS
(A tényállás, bizonyíték, vonatkozó előírás ismertetése):
Hatásköröm és illetékességem a munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló 373/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésén alapul.
Az eljárási bírság kiszabására az Ákr. 64. § (2) bekezdése és 77. §-a alapján kerülhet sor.
......................................................., 20.... .....................
        Az országos rendőrfőkapitány nevében:

        ..............................................................
        Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője
Készült:    3 eredeti példányban
Kapják:    1. és 2. pld. ellenőrzött szerv (szervezeti elem, szervezeti egység)
    3. pld. ORFK SZF ESZHF

5. melléklet a 3/2018. (II. 6.) ORFK utasításhoz

Tárgy: Munkavégzéstől eltiltó
I. fokú munkavédelmi határozat
Hiv. szám:
Ügyintéző:
Telefon/Fax:
E-mail:
.......................................................................................
rendőri szerv (szervezeti egység, szervezeti elem)
vezetőjének (ellenőrzött) neve, beosztása
Székhelyén
HATÁROZAT
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 84. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a(z) ....................................................... Megyei Rendőr-főkapitányság .................................................... Rendőrkapitányság munkavédelmi felügyelője ............... év ........... hó ........... napján ........... óra ........... perctől ........... óra ........... percig munkavédelmi ellenőrzést tartott, melynek eredményeképpen munkavédelmi eljárást indítottam.
Az ellenőrzésen feltárt szabálytalanságok miatt ............... év .............. hó .............. napján .............. óra .............. perctől – a szabálytalanság megszüntetéséig –
– ........................... munkavállaló ............................ (munkakör megnevezése)
– ........................... munkavállaló ............................ (munkakör megnevezése)
– ........................... munkavállaló ............................ (munkakör megnevezése)
munkakörben történő
további munkavégzését megtiltom.
Tájékoztatom, hogy aki az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít vagy elhallgat, illetve kötelező adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, továbbá aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, természetes személy esetén ötszázezer forintig, jogi személy esetén pedig egymillió forintig terjedő eljárási bírsággal sújtható, amely ismételten is kiszabható.
Döntésemet ................................................................................... (név, beosztás) az ellenőrzött féllel/ellenőrzött fél jelen lévő képviselőjével/munkavállalóval a helyszínen közöltem, és azt a(z) ......................... tömbszámú és ....................... lapszámú jegyzőkönyvben is rögzítettem.
Jelen határozatom ellen az Mvt. 85. §-a alapján nincs helye fellebbezésnek.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 114. §-a alapján a határozat ellen közigazgatási per indítható. A keresetlevelet jelen határozat közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve az ORFK-hoz kell benyújtani.
INDOKOLÁS
Ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy:
– [tényállás (különös tekintettel a kifogásolt munkavégzés feltételeire), a megsértett jogszabályok illetve a bizonyíték ismertetése]
A fenti hiányosságokkal a munkáltató a munkavégzésre vonatkozó előírásokat súlyosan megszegte.
Hatásköröm és illetékességem a munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló 373/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésén alapul.
Az eljárási bírság kiszabására az Ákr. 64. § (2) bekezdése és 77. §-a alapján kerülhet sor.
......................................................., 20... ......................
        Az országos rendőrfőkapitány nevében:

        ..............................................................
        Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője
Készült:    3 eredeti példányban
Kapják:    1. és 2. pld. ellenőrzött szerv (szervezeti elem, szervezeti egység)
    3. pld. ORFK SZF ESZHF

6. melléklet a 3/2018. (II. 6.) ORFK utasításhoz

Tárgy: Tevékenységet, működést, használatot
felfüggesztő I. fokú munkavédelmi határozat
Hiv. szám:
Ügyintéző:
Telefon/Fax:
E-mail:
...................................................................................
rendőri szerv (szervezeti egység, szervezeti elem)
vezetőjének (ellenőrzött) neve, beosztása
Székhelyén
HATÁROZAT
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 84. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a(z) ...................................................... Megyei Rendőr-főkapitányság .................................................... Rendőrkapitányság munkavédelmi felügyelője ............... év ........... hó ........... napján ........... óra ........... perctől ........... óra ........... percig munkavédelmi ellenőrzést tartott, melynek eredményeképpen munkavédelmi eljárást indítottam.
Az ellenőrzésen feltárt szabálytalanságok miatt
(a megfelelő részt kiválasztani, a többit törölni)
..................... tevékenység(ek)et VAGY
..................... üzem (üzemrész) működését VAGY
..................... munkaeszköz(ök)/egyéni védőeszköz(ök)/veszélyes anyag(ok)/készítmény(ek) használatát
............... év ........... hó ........... napján ........... óra ........... perctől – a szabálytalanság megszüntetéséig –
felfüggesztem.
Tájékoztatom, hogy aki az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít vagy elhallgat, illetve kötelező adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, továbbá aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, természetes személy esetén ötszázezer forintig, jogi személy esetén pedig egymillió forintig terjedő eljárási bírsággal sújtható, amely ismételten is kiszabható.
Döntésemet ................................................................................... (név, beosztás) az ellenőrzött féllel/ellenőrzött fél jelen lévő képviselőjével/munkavállalóval a helyszínen közöltem, és azt a(z) .......................... tömbszámú és ........................ lapszámú jegyzőkönyvben is rögzítettem.
Jelen határozatom ellen az Mvt. 85. §-a alapján nincs helye fellebbezésnek.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 114. §-a alapján a határozat ellen közigazgatási per indítható. A keresetlevelet jelen határozat közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve az ORFK-hoz kell benyújtani.
INDOKOLÁS
Ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy:
(tényállás, bizonyíték, vonatkozó előírás, a közvetlen veszélyeztetés kifejtése)
A tevékenység folytatása fentiek alapján közvetlenül veszélyeztette a munkavállaló(k) egészségét és testi épségét.
Hatásköröm és illetékességem a munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló 373/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésén alapul.
Határozatom az Mvt. 84. § (1) bekezdés g) pontján/j) pontján alapul.
Az eljárási bírság kiszabására az Ákr. 64. § (2) bekezdése és 77. §-a alapján kerülhet sor.
......................................................., 20... ......................
        Az országos rendőrfőkapitány nevében
        ..............................................................
        Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője
Készült:    3 eredeti példányban
Kapják:    1. és 2. pld. ellenőrzött szerv (szervezeti elem, szervezeti egység)
    3. pld. ORFK SZF ESZHF

7. melléklet a 3/2018. (II. 6.) ORFK utasításhoz

Pirotechnika szakterület

...............félév/év
statisztikai adatai

Megyei/

Budapesti RFK

Pirotechnika

Kiadott engedélyek

Bejelentések

Hatósági ellenőrzések

Állampolgári panasz

Felügyeleti bírságok száma

Nem EGT-tagállamba kiadott szállítási engedélyek

Gyártás

Forgalomba hozatal

Forgalmazás

Tárolás

Felhasz-nálás

Kiállítás

Vizsgálat

Megsemmi-
sítés

Felhasználás

Forgal-mazás

Határon átnyúló

RK

RFK

 

 

éves

év végi

Állandó kézi átmeneti

év végi

Kivitel

Behozatal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Az utasítás az 51. pont alapján hatályát vesztette 2018. február 10. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére