• Tartalom

30/2018. (II. 28.) Korm. rendelet

30/2018. (II. 28.) Korm. rendelet

az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölésének és tevékenysége felülvizsgálatának szabályairól

2018.04.21.

A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kijelölési eljárás

1. § E rendelet alkalmazásában kijelölő hatóság a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter.

2. § A kijelölési eljárás kérelemre indul, amelyet az 1. melléklet szerinti nyomtatványon, elektronikus formában kell benyújtani a kijelölő hatósághoz.

3. § (1) A kérelmező szervezetnek rendelkeznie kell

a) a megfelelőségértékelési tevékenysége során szükséges dokumentumok – így különösen az EU-típusvizsgálati tanúsítvány, az ellenőrzési jegyzőkönyv, a vizsgálati jegyzőkönyv –, valamint a megfelelőségértékelési tevékenységével összefüggő eljárásának a gazdasági szereplők tájékoztatására szolgáló dokumentumai angol nyelvű fordításával,

b) a kérelmezett megfelelőségértékelési területre vonatkozó, káreseményenként legalább 10 millió forintnak megfelelő biztosítási összegre kötött érvényes felelősségbiztosítási szerződéssel.

(2) Ha a kérelmező nem rendelkezik a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 6. § (3) bekezdés a) pontja szerinti, a megfelelőségértékelési területen egyes tevékenységek végzésére való felkészültséget igazoló akkreditált státusz odaítéléséről szóló határozattal, a kijelölő hatóság a kérelmező szervezet alkalmasságának és felkészültségének megítéléséhez vizsgálja, hogy

a) a megfelelőségértékelési tevékenységet végző műszaki személyzet rendelkezik-e szakirányú, legalább középfokú műszaki képesítéssel és legalább hároméves szakmai gyakorlattal,

b) a megfelelőségértékelési tevékenységet végző műszaki személyzetben legalább 1 fő rendelkezik-e angol nyelvű, legalább középfokú nyelvvizsgával,

c) a műszaki személyzet ismeri-e a megfelelőségértékelési eljárásokat és az értékelt egyéni védőeszközre vonatkozó gyártástechnológiát,

d) ha a kérelmező szervezet tanúsításra is benyújtotta kérelmét, a vizsgálólaboratórium, a vonatkozó előírások, szabványok szerinti vizsgáló- és mérőeszközök rendelkezésre állnak-e, valamint

e) a megfelelőségértékeléshez szükséges adminisztratív feladatok ellátásának feltételei fennállnak-e.

4. § A kijelölő hatóság a kérelmező szervezet részére az e rendeletben meghatározott követelmények teljesítése esetén határozatlan időre szóló engedélyt bocsát ki.

2. A kijelölt szervezetek jelentéstételi kötelezettsége

5. § (1) A kijelölt szervezet a tárgyévben végzett megfelelőségértékelési tevékenységéről írásbeli jelentést készít (a továbbiakban: éves jelentés), amelyet a tárgyévet követő év január 31. napjáig megküld a kijelölő hatóságnak.

(2) Az éves jelentés az egyéni védőeszközökről és a 89/686/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/425 európai parlamenti és tanácsi rendelet 34. cikk (1) bekezdésében foglaltakon túl tartalmazza

a) egyéni védőeszköz típusok és megfelelőségértékelési eljárások szerint a megrendelő gazdasági szereplők cégjegyzék szerinti nevét, címét, a részükre adott évben kiadott, a visszavont és az érvényüket vesztett EU-típusvizsgálati tanúsítványok azonosító számát, valamint az ellenőrzési jegyzőkönyvek azonosító számát,

b) az alvállalkozó 1. melléklet szerinti kérelem 4. pontjában feltüntetett adataiban bekövetkezett változást,

c) a tervezett és megvalósult külső és belső képzések felsorolását, azok témájának rövid ismertetését, a kijelölt szervezet részéről résztvevők felsorolását,

d) a megfelelőségértékelési területen a szabványosítási tevékenységben, továbbá a kijelölt szervezetek koordináló és ágazati csoportjának tevékenységében való részvételről szóló tájékoztatást, ideértve az adott évben megvalósuló ülések felsorolását, amelyeken a kijelölt szervezet képviselője vagy meghatalmazottja útján részt vett, valamint meghatalmazott útján való képviselet esetén a meghatalmazás másolatát,

e) vizsgálólaboratóriumok közötti összehasonlításban vagy jártasságvizsgáló programokban való részvétel esetén a részvételt igazoló dokumentumokat,

f) a gazdasági szereplőknek a kijelölt szervezet tevékenységével összefüggő panaszai felsorolását és a kivizsgálás eredményét,

g) az egyéni védőeszköz forgalmazására vonatkozó rendelkezések megsértésével összefüggésben a piacfelügyeleti hatóságnak és a kijelölt megfelelőségértékelési területen működő más megfelelőségértékelő szervezeteknek küldött tájékoztatásokat.

3. A kijelölt szervezetek kijelölést követő felülvizsgálata

6. § (1) A kijelölő hatóság a kijelölés feltételeinek való megfelelést évente felülvizsgálja.

(2) A kijelölési feltételek folyamatos teljesülésének felülvizsgálata kiterjed arra, hogy

a) a kijelölt szervezet a kijelölt tevékenysége során betartja-e a minőségirányítási kézikönyvében, valamint a működési és eljárási szabályzatában foglaltakat,

b) az előző felülvizsgálat óta a szakmai, személyi, műszaki és adminisztratív felkészültség terén történt esetleges változás befolyásolja-e a megfelelőségértékelési tevékenység hatékonyságát,

c) az előző felülvizsgálat óta a minőségirányítási kézikönyvben, valamint a működési és eljárási szabályzatban történt esetleges változtatások a megfelelőségértékelési tevékenység hatékonysága érdekében indokoltak-e, valamint

d) a gazdasági szereplők panaszainak kivizsgálása megfelelő volt-e.

7. § A kijelölő hatóság soron kívüli felülvizsgálatot végezhet

a) az első alkalommal kijelölt szervezeteknél a kijelölés után fél évvel,

b) ha a kijelölt szervezet tevékenységével összefüggő panasz érkezett, valamint

c) ha a kijelölt szervezet által tanúsított, illetve ellenőrzött egyéni védőeszközzel kapcsolatban piacfelügyeleti intézkedés indokolt.

4. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2018. április 21-én lép hatályba.

9. § (1) Az e rendelet hatálybalépése előtt megindult és folyamatban lévő kijelölési eljárásokban az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölésének, tevékenységének, valamint ellenőrzésének különös szabályairól szóló 17/2013. (VI. 4.) NGM rendeletben (a továbbiakban: R1.) foglaltak szerint kell eljárni.

(2) Az R1. alapján kiadott kijelölő okiratok 2023. április 21. napjáig hatályosak.

10. § Ez a rendelet az egyéni védőeszközökről és a 89/686/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. március 9-i 2016/425 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtását szolgálja.

1. melléklet a 30/2018. (II. 28.) Korm. rendelethez

Kérelem

az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelöléséhez és tevékenysége felülvizsgálatához

1. A kérelmező szervezet adatai

a) Elnevezése:

b) Székhelye:

c) Elérhetőségei:

    Telefon:

    E-mail:

    Honlapcím:

d) Képviselője:

    Név:

    Beosztás:

    Cím:

    Telefon:

    E-mail:

e) A cégbejegyzés adatai:

    Bejegyző cégbíróság:

    A cégbejegyzés kelte:

    Cégjegyzékszám:

f) A szervezet részéről a kijelölő hatósággal való kapcsolattartásért felelős személy:

    Név:

    Beosztás:

    Cím:

    Telefon:

    E-mail:

g) A szervezet részéről az Európai Bizottsággal való kapcsolattartásért felelős személy:

    Név:

    Beosztás:

    Cím:

    Telefon:

    E-mail:

2. A kérelmezett megfelelőségértékelési tevékenység megjelölése (aláhúzással több modul is megjelölhető)

TANÚSÍTÁS:

    B. modul: EU-típusvizsgálat

ELLENŐRZÉS:

    C2. modul: Véletlenszerű időközönként, felügyelet mellett végzett termékellenőrzés

    D. modul: A gyártás minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőség ellenőrzése

3. A kérelmezett megfelelőségértékelési terület egyéni védőeszköz típus(ok) és megfelelőségértékelési eljárás(ok) megjelölésével:

 

Kérelmezett megfelelőségértékelési eljárások meghatározása

 

Egyéni védőeszköz

Megfelelőségértékelési eljárás és arra vonatkozó szabály (szabvány, belső vizsgálati utasítás stb.) megnevezése, leírása, a szabványok pontjaira történő hivatkozással

B. modul

C2. modul

D. modul

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Amennyiben a megfelelőségértékelési tevékenység végzéséhez a kérelmező szervezet alvállalkozót vesz igénybe:

a) Az alvállalkozó szervezet adatai:

    Elnevezése:

    Székhelye:

    Elérhetőségei:

    Telefon:

    E-mail:

    Honlapcím:

    Európai uniós regisztrációs száma: NB:

    Akkreditációs okirat száma:

b) A cégbejegyzés adatai:

    Bejegyző cégbíróság:

    A cégbejegyzés kelte:

    Cégjegyzékszám:

c) Alvállalkozó által végzett megfelelőségértékelési terület meghatározása:

 

Megfelelőségértékelési eljárások meghatározása

 

Egyéni védőeszköz

Megfelelőségértékelési eljárás és arra vonatkozó szabály (szabvány, belső vizsgálati utasítás stb.) megnevezése, leírása, a szabványok pontjaira történő hivatkozással

B. modul

C2. modul

D. modul

 

 

 

 

 

 

 

 

5. A megfelelőségértékelési tevékenység végzéséhez szükséges szakmai képesítés követelményét teljesítő munkavállaló vagy megbízott személy adatai:

A kérelmezett megfelelőségértékelési tevékenységnek megfelelően kérjük kitölteni!

 

B. modul

 

 

 

 

 

NÉV

ISKOLAI VÉGZETTSÉG
(bizonyítványok, oklevelek azonosító számai, a kibocsátó intézmények és a végzettség megjelölése)

SZAKMAI TAPASZTALAT
(részletes leírása)

NYELVVIZSGA
(típus, szint, bizonyítványok számai)

JOGVISZONY
(munkavállaló vagy megbízott)

 

 

 

 

 

 

 

C2. modul

 

 

 

 

 

NÉV

ISKOLAI VÉGZETTSÉG
(bizonyítványok, oklevelek azonosító számai, a kibocsátó intézmények és a végzettség megjelölése)

SZAKMAI TAPASZTALAT
(részletes leírása)

NYELVVIZSGA
(típus, szint, bizonyítványok számai)

JOGVISZONY
(munkavállaló vagy megbízott)

 

 

 

 

 

 

 

D. modul

 

 

 

 

 

NÉV

ISKOLAI VÉGZETTSÉG
(bizonyítványok, oklevelek azonosító számai, a kibocsátó intézmények és a végzettség megjelölése)

SZAKMAI TAPASZTALAT
(részletes leírása)

NYELVVIZSGA
(típus, szint, bizonyítványok számai)

JOGVISZONY
(munkavállaló vagy megbízott)

 

 

 

 

 

 

6. A kérelemhez csatolandó dokumentumok:

a) a kérelmezett megfelelőségértékelési területre vonatkozó minőségirányítási kézikönyv(ek),

b) a működési és eljárási szabályzat,

c) a felelősségbiztosítási szerződés másolata,

d) a biztosító arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a felelősségbiztosítási szerződés érvényes és hatályos,

e) a személyzet minden (munkavállaló vagy megbízási szerződéssel tevékenykedő) tagjának összeférhetetlenségi nyilatkozata,

f) védjegyjogosultság megléte esetén a védjegyokirat és határozat másolata,

g) az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló igazolás,

h) kötelezettségvállalás arra vonatkozóan, hogy a kijelölés iránti kérelem elbírálásával kapcsolatosan keletkezett szakértői költségeket a kérelmező vállalja,

i) a kérelem tárgyát képező megfelelőségértékelési tevékenységgel kapcsolatos, más szerv által kibocsátott határozatok.

Kelt: ............................................................

................................................................................
kérelmező szervezet képviselője

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére