• Tartalom

308/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

308/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

egyes oktatási és kulturális tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2019.01.01.

A Kormány

a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 5. § (2) bekezdés b), c), e) és f) pontjában,

a 2. alcím tekintetében az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 8. §-ában,

a 3. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés g) pontjában,

a 4. alcím tekintetében az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 47. § (1) bekezdés r) és s) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről
szóló 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. § A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről szóló 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6. § (2) bekezdése a következő g) és h) pontokkal egészül ki:

(A tankönyvellátási szerződésnek tartalmaznia kell:)

g) a megrendelt tankönyvek iskola részére történő átadásának helyét és időpontját,
h) a tankerületi központ és az iskola kötelezettségét arra vonatkozóan, hogy az iskolai tankönyvrendeléssel érintett tankönyvek vonatkozásában mennyiségi vagy minőségi kifogásait haladéktalanul jelzi a Könyvtárellátó részére.”

2. § Az R. a 4. alcímet követően következő 4/A–4/F. alcímekkel egészül ki:

„4/A. A tankönyvvé nyilvánítás szabályai
9/A. § (1) Ahol e rendelet 4/A. alcíme tankönyvet említ, azon a rendelet eltérő rendelkezése hiányában pedagógus-kézikönyvet is kell érteni.
(2) A tankönyvvé nyilvánítási eljárás kérelemre indul.
(3) A tankönyvvé nyilvánítási kérelmet
a) – a b) pontban meghatározott eltéréssel – az Ntt. 3. § (3) bekezdésében meghatározottak (a továbbiakban: kérelmező) nyújthatják be, szakképzési tankönyv esetén az Ntt. 3. § (7) bekezdésében meghatározott szervhez,
b) a könyvkiadást folytató jogi személy – ide nem értve az EKE-t – az Ntt. 7. § (2) bekezdése szerinti nyilvános felhívás esetén nyújthat be.
(4) A kérelmet írásban, papír alapon és a köznevelés információs rendszere (a továbbiakban: KIR) részeként működtetett tankönyvi adatbázis kezelő rendszer alkalmazásával lehet benyújtani.
(5) A tankönyvvé nyilvánítási kérelemhez – a 9/S. § szerinti eljárás kivételével – csatolni kell:
a) azt a dokumentumot, amely tartalmazza
aa) közismereti nyomtatott könyv esetén a kiadó adatait, a könyv adatait és jellemzőit, a nevelés-oktatás típusát,
ab) szakképzési nyomtatott könyv esetén, kiadó adatait, a könyv adatait és jellemzőit, az oktatás típusát,
ac) digitális tananyag, elektronikus könyv, digitálisan rögzített könyv esetén a felhasználási jog jogosultjának adatát, a digitális tananyag vagy az elektronikus könyv, digitálisan rögzített könyv adatait, jellemzőit, az oktatás típusát,
b) – a 9/D. §-ban szabályozott eljárások kivételével – a kiadói-szerkesztői jelentést, amely a tankönyvvé nyilvánításra benyújtott könyv vonatkozásában a könyv tartalmi vonatkozásait meghatározó kerettanterv tankönyvvel lefedett tananyagának tanévhez igazodó felosztását is tartalmazza,
c) azt a könyvet, amelynek tankönyvvé nyilvánítását kérik,
d) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a tankönyvvé nyilvánítás időtartama alatt folyamatosan rendelkezni fog a könyv teljes körű felhasználási jogaival,
e) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a könyv tartalmaz-e átvett szerzői művet vagy kapcsolódó jogi teljesítményt, és ha igen, akkor a nyilatkozatnak ki kell terjednie arra is, hogy a kérelmező a tankönyvvé nyilvánítás időtartama alatt folyamatosan rendelkezni fog az átvett szerzői mű vagy szomszédos jogi teljesítmény felhasználási jogaival.
(6) A tankönyvvé nyilvánítási kérelemnek az (5) bekezdés c) pontjában meghatározott mellékleteit kettő példányban kell benyújtani.
(7) Az eljárás tartama alatt a benyújtott könyvet – az eljárás során a szakértők által feltárt hibák javításának kivételével – a kérelmező sem tartalmában, sem kivitelében nem változtathatja meg.
(8) Az e §-ban foglaltakat nem kell alkalmazni azon tankönyv esetében, amelyet adott évfolyamra, műveltségi területre, tantárgyra az Ntt. 3. § (1) bekezdés b) pontja alapján a miniszter választott ki.
(9) Az Ntt. 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti tankönyvek esetén a pályázat elbírálása során kell az e rendeletben foglalt, a tankönyvvé nyilvánítási szakmai követelmények teljesítéséről meggyőződni.
(10) Ezen alcímben foglaltakat nem kell alkalmazni – a 9/E. §-ban, a 9/F. § és 9/G. § (2) és (3) bekezdésében foglaltak kivételével – abban az esetben, ha a tankönyvet a miniszter kezdeményezésére az Ntt. 3. § (1) bekezdés c) pontja alapján fejlesztették ki.
9/B. § A könyv különböző kötésmódban megjelenő változatainak tankönyvvé nyilvánítása iránt külön kérelmet kell benyújtani. Kérelmet kell benyújtani abban az esetben is, ha a könyv borítója, impresszuma változik.
9/C. § (1) Ha a tankönyvet tartalmában vagy kivitelében megváltoztatták – ide nem értve a (3) bekezdésben meghatározott esetet, valamint a 9/D. § (6) bekezdése szerint egybeszerkesztett könyveket – a tankönyvvé nyilvánítási eljárást ismételten le kell folytatni.
(2) Nem jelenti a könyv tartalmi változtatását a benne szereplő helyesírási és nyomdahibáknak, továbbá a tankönyvvé nyilvánítás eljárásának ideje alatt megváltozott tényeknek, adatoknak a tankönyv adott oldalain történő javítása, feltéve, hogy a javítás miatt nem változik meg a lapok számozása, és a javításról készült jegyzéket a kérelmező – saját költségén – megküldi a hivatalnak, a Könyvtárellátónak és a Könyvtárellátón keresztül azoknak az iskoláknak, amelyek az adott tankönyvből a javítás évét megelőző három évben rendeltek.
(3) Javítási kérelmet kell benyújtani akkor, ha a hivatal által jóváhagyott tankönyvben helyesírási- és nyomdahibának nem minősülő hibákat javítani kívánják, amennyiben azok nem haladják meg a tankönyv terjedelmének 10%-át, továbbá ha a tartós tankönyvvé nyilvánított tankönyv tartós jellegének megszüntetését kezdeményezik. Javítási kérelmet a tankönyvvé nyilvánítás időbeli hatálya alatt egy alkalommal lehet benyújtani. A kérelemhez – a hibák jellegétől, mennyiségétől függően – csatolni kell:
a) a jóváhagyott, javítandó könyvet egy példányban,
b) a könyv javított oldalait, részeit vagy a javított könyvet kettő példányban,
c) a javítások tételes felsorolását, továbbá
d) nyilatkozatot arról, hogy a jóváhagyott tankönyvet – a javításokon túl – sem tartalmában, sem kivitelében nem változtatták meg.
(4) A javítás tényét a benyújtott tankönyvben fel kell tüntetni.
9/D. § (1) Ha a jogosult – a tankönyvvé nyilvánítás ideje alatt – a könyv felhasználási jogait másnak átengedi, erről a hivatalt harminc napon belül értesíti.
(2) A tankönyvvé nyilvánítás folyamatossága érdekében az új jogosultnak a jogok átengedésétől számított harminc napon belül kérelmet kell benyújtania. A kérelemhez csatolni kell az új jogosult kérelmező nyilatkozatát arról, hogy
a) a tankönyvet – ide nem értve a tankönyv borítójának, impresszumának, kötésmódjának a megváltoztatását – sem tartalmában, sem kivitelében nem változtatták meg,
b) a tankönyvvé nyilvánítás időtartamára az új jogosult kérelmező rendelkezik a könyv kiadói szerződésben rögzített felhasználási jogaival,
c) a tankönyv tartalmaz-e átvett szerzői művet vagy kapcsolódó jogi teljesítményt, és amennyiben tartalmaz, a nyilatkozatnak ki kell terjedni arra is, hogy a tankönyvvé nyilvánítás időtartama alatt az új jogosult kérelmező folyamatosan rendelkezni fog az átvett szerzői mű vagy szomszédos jogi teljesítmény felhasználási jogaival.
(3) Kérelmet kell benyújtania a kérelmezőnek a hivatalhoz a jóváhagyott tankönyv megváltozó borítójára, impresszumára, kötésmódjára tekintettel is.
(4) A (3) bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell
a) a megváltoztatott borítójú tankönyv esetében az eredeti és a megváltozott borítót PDF formátumban elkészítve, kinyomtatva papír alapon egy példányban, a megváltoztatott kötésmódú tankönyv esetében az eredeti és a megváltozott könyvet egy példányban, valamint a nyilatkozatot arról, hogy a jóváhagyott tankönyvet – a borítón, az impresszumon, a kötésmódon kívül – sem tartalmában, sem kivitelében nem változtatták meg; a változtatás tényét a benyújtott tankönyvben fel kell tüntetni,
b) amennyiben a tankönyv borítója, impresszuma, kötésmódja kizárólag a (2) bekezdésben foglaltak miatt változott meg:
ba) a megváltoztatott borítójú tankönyv esetében az eredeti tankönyvet,
bb) kizárólag PDF formátumban a tankönyvet, továbbá
bc) az új jogosult nyilatkozatát arról, hogy a tankönyvet – a borítón, az impresszumon, a kötésmódon kívül – sem tartalmában, sem kivitelében nem változtatta meg.
(5) A tankönyvvé nyilvánítás időtartama alatt a felhasználási jog 9/A. § (3) bekezdése szerinti tulajdonos jogosult a tulajdonában álló egyes tankönyvek egy tankönyvvé történő egybeszerkesztésére.
(6) Ha az egybeszerkesztés során az annak alapjául szolgáló – külön-külön tankönyvvé nyilvánított – tankönyvek tartalmához képest az új tankönyv
a) tartalma nem módosult, továbbá
b) ára nem haladja meg az e rendeletben meghatározott legmagasabb iskolai terjesztési árat (a továbbiakban: árkorlát),
a jogosult erre irányuló kérelmére a hivatal – külön tankönyvvé nyilvánítási eljárás lefolytatása nélkül – a tankönyvet a tankönyvjegyzékre felveszi.
(7) A (6) bekezdés alapján egybeszerkesztett új tankönyv tankönyvvé nyilvánításának időtartama nem haladhatja meg az alapul szolgáló tankönyvek közül a legkorábban lejáró tankönyv tankönyvvé nyilvánítási engedélyében meghatározott időpontot.
9/E. § (1) Ha a tankönyvvé nyilvánítási eljárás során szakértő bevonása szükséges, az pedagógiai szakértő, technológiai szakértő vagy bírálati szakértő lehet.
(2) A tankönyvvé nyilvánítási eljárásban vizsgálni kell különösen, hogy
a) a könyv alkalmas-e a Nemzeti alaptanterv rendelkezéseinek megfelelően az adott műveltségi terület, tantárgy tananyagtartalmának oktatására, szakképzési tankönyv esetén megfelel-e a szakképzési kerettantervek rendelkezéseinek, alkalmas-e az adott szakképesítés szakképzési kerettantervében meghatározott szakmai tantárgyak, szakmai követelménymodulok, témakörök oktatására,
b) a könyv biztosítja-e a szaktudományok megfelelő szintű, tudományos, hiteles, tárgyilagos feldolgozását,
c) a könyv biztosítja-e az ismereteknek, fejlesztési feladatoknak az érintett tanulói korosztályoknak megfelelő pedagógiai módszerekkel és nyelvezettel történő közvetítését, tartalmaz-e részletes bibliográfiai hivatkozást,
d) a könyv technológiai kivitelezése megfelel-e a könyvészeti, egészségügyi követelményeknek, továbbá alkalmas-e a tankönyvvé nyilvánítás időtartama alatt történő felhasználásra,
e) a könyv alkalmas-e
ea) a tankönyv előállításának alapjául szolgáló, kerettantervek tananyagtartalmának a kerettantervben meghatározott időkeretben történő elsajátítására abban az esetben, ha kiadásra vagy jóváhagyásra került kerettanterv az adott könyv által lefedett pedagógiai szakaszra,
eb) a tantárgyi, műveltségi területi követelmények elsajátítására az adott iskolatípusban és évfolyamon,
ec) középiskolai tankönyv esetén az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló miniszteri rendeletben foglalt egyes tantárgyakhoz rendelt részletes vizsgakövetelményekre való felkészítésre,
f) a könyv
fa) a tanítási-tanulási folyamatban a szaktudományok eredményeit az adott évfolyamon vagy évfolyamokon a tanulók fejlettségi szintjéhez igazodóan, a kognitív fejlődés törvényszerűségeinek figyelembevételével a Nemzeti alaptanterv összefüggésrendszerében jeleníti-e meg, és az ismeretek elsajátítását az életkornak megfelelően differenciált didaktikai eszköztárral segíti-e,
fb) segíti-e a tanulói képességek, készségek kialakítását, valamint
fc) a könyvhöz tartozó munkafüzet idegen nyelvi könyvek esetében 1–8. évfolyamon tartalmaz-e kétnyelvű szószedetet a köteten belül mellékletként.
(3) A tankönyvvé nyilvánítás részletes bírálati szempontjait a hivatal a honlapján közzéteszi.
(4) Nem nyilvánítható tankönyvvé az a könyv, amelyik nem felel meg a (2) bekezdésben foglalt bírálati szempontoknak.
(5) A tankönyvvé nyilvánítási eljárás során pedagógiai szakértői véleményt olyan szakértőtől lehet kérni,
a) akit akkreditáció szakterület tantervi szakértői szakirány és tankönyv, taneszköz szakértői tevékenység szakirány szakértőjeként tartanak nyilván,
b) aki az adott szakterületen tudományos címmel vagy tudományos fokozattal rendelkezik, vagy
c) aki az adott szakterületen, a felsőoktatásban, a szakképzés tankönyvei esetén a középfokú oktatásban szerzett 10 év oktatói, pedagógus gyakorlati idő meglétét igazolja.
(6) Ha nincs olyan szakértő, aki megfelel az (5) bekezdésben meghatározott feltételeknek, vagy a szakértő az eljárásban nem működhet közre vagy a közreműködést nem vállalja, a hivatal
a) a Tanács,
b) szakképzési tankönyv esetén a Szakképzési Tankönyv és Taneszköz Tanács
javaslata alapján megfelelő felkészültségű és hozzáértéssel rendelkező szakértő véleményét szerezheti be.
(7) A nemzetiségi iskolai nevelés-oktatáshoz készített tankönyv esetén az Országos Nemzetiségi Tanács által javasolt szakértő véleménye is beszerezhető.
(8) Nem várható tárgyilagos szakértői vélemény attól,
a) aki az eljárást megindító kérelem benyújtásának évét megelőző három éven belül tankönyvnek volt
aa) szerzője,
ab) szerkesztője,
ac) kiadója, vagy
ad) forgalmazója,
b) akinek a neve alatt az eljárást megindító kérelem benyújtásának évét megelőző három éven belül tankönyv szerepelt a tankönyvjegyzéken,
c) akinek a neve alatt szereplő könyvet az eljárást megindító kérelem benyújtásának évét megelőző három éven belül az iskolai oktatásban tankönyvként használt kiadványként forgalmaztak, vagy
d) aki olyan könyv szerzője, amelynek tankönyvvé nyilvánítási kérelmét az eljárást megindító kérelem benyújtásának évét megelőző három éven belül elutasították.
(9) Az eljárásban közreműködő szervezet és a döntéshozó szerv tagjaként nem járhat el az, aki a könyv elkészítésében – különösen annak írásában, szerkesztésében, szakmai vagy nyelvi lektorálásában és fordításában – részt vett, vagy a könyv kiadójával közvetlenül vagy gazdasági társaságon keresztül az eljárást megindító kérelem benyújtásának évét megelőző három éven belül munkavégzésre irányuló jogviszonyban vagy megbízási jogviszonyban állt.
(10) A szakértő kirendelése előtt ötnapos határidő kitűzésével be kell szerezni az érintett szakértő írásos nyilatkozatát arról, hogy vele szemben nem áll fenn összeférhetetlenségi ok.
9/F. § Ha a könyv a nemzetiségi nevelés-oktatás céljaira készült, a tankönyvvé nyilvánítási eljárásra vonatkozó rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy amennyiben szakértő bevonása szükséges, – a 9/D. § (2)–(3) bekezdésében foglalt eljárások kivételével – szakértőként az Országos Nemzetiségi Tanács jelölhető ki.
9/G. § (1) Az Ntt. 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a könyvet a hivatal a miniszter döntése alapján tizenöt napon belül tankönyvvé nyilvánítja.
(2) Az Ntt. 3. § (1) bekezdés c) pontja és (6) bekezdése szerinti esetben a hivatal a miniszter kezdeményezésére tizenöt napon belül a kísérleti tankönyvet tankönyvvé nyilvánítja.
(3) A kísérleti tankönyv kipróbálási időszaka legfeljebb három tanévre szólhat, amely nem hosszabbítható meg.
(4) A kísérleti tankönyv kipróbálási folyamata magába foglalja
a) annak vizsgálatát, hogy a tankönyv miként befolyásolja a tanulók tanulását, tanulási eredményeit és a tankönyv gyakorlati alkalmazhatóságának vizsgálatát,
b) az eredmények összegzését és értékelését, a továbbfejlesztésre vonatkozó javaslatok megfogalmazásával, továbbá
c) a tankönyv átdolgozását a vizsgálati eredmények és a továbbfejlesztésre vonatkozó javaslatok alapján.
(5) A kísérleti tankönyv kipróbálási időszaka végén a miniszter döntése alapján az Ntt. 2. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti feladatkörében eljáró EKE a kísérleti tankönyv tankönyvvé nyilvánítását kezdeményezheti. Ha a miniszter döntéséhez szükséges, a Tanács szakértői véleményét kéri ki.
9/H. § (1) A könyv tankönyvvé nyilvánításának időbeli hatálya annak a tanévnek az utolsó napjáig tart, amelyik a határozat véglegessé válását követő ötödik naptári évben fejeződik be. A tankönyv borítójának, impresszumának, kötésmódjának a 9/B. § szerinti megváltozása miatt indult, valamint a 9/D. § (3) bekezdése szerinti eljárásban a könyv megváltozott borítójú, impresszumú, kötésmódú, valamint a 9/C. § (3) bekezdése szerinti javításokat tartalmazó változatának tankönyvvé nyilvánítása a megváltoztatott kivitelű és javított könyv tankönyvvé nyilvánításáról rendelkező végleges határozatban megjelölt időpontig tart.
(2) A nevelési-oktatási program, pedagógiai rendszer részeként jóváhagyott információhordozó tankönyvvé nyilvánításáról szóló határozatnak tartalmaznia kell a nevelési-oktatási programnak, pedagógiai rendszernek a megnevezését, továbbá azt a rendelkezést, hogy a tankönyv kizárólag a nevelési-oktatási program, pedagógiai rendszer részeként alkalmazható.
9/I. § A tankönyvben feltüntetendő adatokat a hivatal a honlapján közzéteszi.
9/J. § (1) Érvényét veszti a könyv tankönyvvé nyilvánításának engedélye, ha
a) a tankönyvvé nyilvánítás időbeli hatálya lejárt, és annak lejárta előtt legfeljebb százötven, de legalább százhúsz nappal a kiadó nem kérte a tankönyvvé nyilvánítás meghosszabbítását,
b) a 9/D. § (3) bekezdésében meghatározott kérelem benyújtását elmulasztották, a kérelem benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő harmincadik napon,
c) a tankönyvet tartalmában vagy kivitelében megváltoztatták – a 9/C. § (3) bekezdésében meghatározott kivétellel – és azt külön eljárás lefolytatása nélkül – mint az eredetileg tankönyvvé nyilvánított könyvet – tankönyvként forgalmazzák, a tankönyvvé nyilvánítás megszűnését kimondó határozat véglegessé válásának napján.
(2) A tankönyvvé nyilvánítás megszűnésének tényét a hivatal kérelem alapján vagy hivatalból állapítja meg.
9/K. § A tankönyvvé nyilvánítás megszüntetését a hivataltól az kérheti, aki valószínűsíti, hogy a tankönyv nem felel meg a 9/E. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak.
9/L. § (1) A tankönyvvé nyilvánítás meghosszabbítására kizárólag
a) a tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott tankönyvek,
b) a nemzetiségi nyelv és irodalom, népismeret tantárgyakhoz készült, az önálló fejlesztésű nemzetiségi nyelvű közismereti tankönyvek, a magyar nyelven jóváhagyott tankönyvek nemzetiségi nyelvre történő fordítása,
c) a sajátos nevelési igényű tanulók neveléséhez-oktatásához készített tankönyvek, valamint
d) a szakképzési tankönyvek
esetében van lehetőség.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően tankönyvvé nyilvánítás meghosszabbítására az Ntt. 7. § (2) bekezdése alapján tankönyvvé nyilvánított tankönyvek esetében nincs lehetőség.
(3) A 9/E. §-ban foglaltakat a tankönyvvé nyilvánítás meghosszabbítása során is alkalmazni kell azzal, hogy az eljárást a tankönyvvé nyilvánítás határidejének lejártát megelőző legfeljebb százötven, de legalább százhúsz nappal korábban kell kérelmezni és a kérelemhez a tankönyvet egy példányban kell megküldeni a hivatalnak.
(4) A tankönyvvé nyilvánítás meghosszabbítása legfeljebb három alkalommal kérelmezhető. A tankönyvvé nyilvánítás meghosszabbítása öt évre szól.
4/B. A tankönyvjegyzék
9/M. § (1) A tankönyvnek tankönyvjegyzékre történő felvétele iránti kérelmet a hivatalhoz kell benyújtani a hivatal által a KIR rendszereként működtetett elektronikus rendszeren keresztül, az ott meghatározott adattartalommal.
(2) A kérelemhez csatolni kell:
a) a tankönyvjegyzékre felkerülő adatok közzétételéhez történő hozzájáruló nyilatkozatot,
b) szakképzési tantárgyak tankönyvei esetében a kérelmező nyilatkozatát a tankönyv forgalmazni tervezett példányszámáról és az ez alapján meghatározott árat alátámasztó adatokról.
(3) A tankönyvjegyzékre kerülés feltétele, hogy a kérelmező vállalja
a) a tankönyv, valamint az elektronikus úton rögzített tananyag (a továbbiakban: digitális tananyag) elektronikus úton történő átadását a Szövetség részére, annak megkeresésére, valamint
b) a tankönyv árkorlátnak megfelelő értékesítését az iskolai tankönyvellátás keretében.
(4) Azt a tankönyvet, amelyet adott évfolyamra, műveltségi területre, tantárgyra az Ntt. 3. § (6) bekezdése alapján a miniszter nyilvános pályázati eljárás során választott ki, vagy amelyet adott évfolyamra, műveltségi területre, tantárgyra az Ntt. 3. § (1) bekezdés c) pontja szerint a miniszter kezdeményezésére kísérleti tankönyvként fejlesztettek ki, fejlesztés keretei között hoztak létre, a hivatal a miniszter döntésének megfelelően felveszi a tankönyvek hivatalos jegyzékére.
9/N. § (1) A hivatal évente összeállítja a tankönyvek adott tanévre vonatkozó hivatalos tankönyvjegyzékét, és minden év március 30-áig megküldi a miniszter részére, aki gondoskodik az általa vezetett minisztérium honlapján való közzétételről.
(2) A tankönyvnek és a kísérleti tankönyvnek a következő tanévben alkalmazott tankönyvjegyzékre történő felvételi kérelmét a kiadó február 1-jétől február 15-éig nyújthatja be a hivatalhoz.
(3) A tankönyvjegyzékre azt a tankönyvet lehet kérelemre felvenni, amelynek tankönyvvé nyilvánításának időbeli hatálya legalább a rendelési időszak kezdeti időpontjában fennáll.
(4) A tankönyvjegyzékre felvett tankönyv ára nem módosítható.
(5) A tankönyvjegyzéken a miniszter által kiadott nevelési-oktatási programokat is fel kell tüntetni.
9/O. § (1) El kell utasítani az adott tanévi tankönyvjegyzékre történő felvételre benyújtott kérelmet, ha
a) az Ntt. 3. § (4) bekezdésében meghatározott kettő tankönyv az adott tanévi tankönyvjegyzékre már felvételre került;
b) a könyvkiadást folytató jogi személy
ba) a tankönyv árát az előző tanévben alkalmazott árhoz képest változatlan közgazdasági feltételek mellett a Központi Statisztikai Hivatal által előző naptári évre közzétett ipari termelői árindex száz százalékát meghaladóan meg kívánja növelni,
bb) nem vállalja a 9/M. § (3) bekezdésében meghatározott kötelezettséget, vagy
bc) adott könyvét, amellyel a miniszter által kiírt nyilvános pályázati eljárásban részt vett, a miniszter nem választotta ki.
(2) A tankönyvet törölni kell a tankönyvjegyzékről, ha bebizonyosodik, hogy
a) a tankönyvjegyzékre történő felvétel iránti kérelmet el kellett volna utasítani,
b) a könyvkiadást folytató jogi személy utóbb nem tesz eleget a tankönyvvé nyilvánítás valamely feltételének,
c) nem felel meg a miniszter által kiírt nyilvános pályázati eljárás során vállalt bármely feltételnek, vagy
d) a könyvkiadást folytató jogi személy a 9/M. § (3) bekezdésében vállalt kötelezettségeit megszegte.
(3) A tankönyvjegyzékre történő felvételről, illetve a tankönyvjegyzékről történő törlésről – az Ntt. 3. § (7) bekezdésében, illetve a 9/G. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kivétellel – a hivatal dönt.
(4) Az Nkt. 7. § (1) bekezdés d)–e) pontja szerinti szakképző iskola szakképzési tankönyve tankönyvjegyzékre történő felvétel iránti eljárásban, ha szakvélemény beszerzése szükséges, a szakképesítésért felelős miniszter a Szakképzési Tankönyv és Taneszköz Tanácsot szakértőként jelöli ki. A szakképesítésért felelős miniszter az általa jóváhagyott és a jegyzékről törölt tankönyvek jegyzékét megküldi a hivatalnak, amely gondoskodik a tankönyvek jegyzékre vételéről, illetve törléséről.
9/P. § (1) A tankönyvjegyzékre tankönyv csak abban az esetben vehető fel, ha az ára megfelel az árkorlátnak, függetlenül attól, hogy a tankönyv többszörözése és terjesztése üzletszerű vagy sem. E rendelkezés alkalmazásában a tankönyv többszörözése és terjesztése akkor üzletszerű, ha annak célja a nyereség elérése vagy a vagyonszerzés.
(2) A köznevelési közismereti tankönyvekre vonatkozó árkorlátot a 1. melléklet tartalmazza.
(3) A sajátos nevelési igényű tanulók neveléséhez-oktatásához készített tankönyvekre vonatkozó árkorlátot a 2. melléklet tartalmazza.
(4) Az előző tanévben 1000 példánynál kisebb példányszámban rendelt nemzetiségi nyelv és irodalom, nemzetiségi népismereti, valamint a nemzetiségi nyelvű közismereti tankönyvekre vonatkozó árkorlátot a 3. melléklet tartalmazza.
(5) Az előző tanévben 2000 példánynál kisebb példányszámban rendelt szakképzési tankönyvekre vonatkozó árkorlátot a 4. melléklet tartalmazza.
(6) A (4) és (5) bekezdésben nem szabályozott esetekben a nemzetiségi nyelv és irodalom, nemzetiségi népismereti, valamint a nemzetiségi nyelvű közismereti tankönyvek és szakképzési tankönyvek tekintetében a köznevelési közismereti tankönyvekre meghatározott árkorlát az irányadó.
(7) A digitális tananyagokra vonatkozó árkorlátot az 5. melléklet tartalmazza azzal a kivétellel, hogy a digitálisan rögzített könyv formátumú digitális tananyagra vonatkozó árkorlát az 1. melléklet egyszínnyomású, adott terjedelemkategória árának 70%-a.
4/C. A digitális tananyag jóváhagyása
9/Q. § (1) A digitális tananyag jóváhagyására a könyv tankönyvvé nyilvánítására vonatkozó rendelkezéseket az e szakaszban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A digitális tananyag jóváhagyása iránti kérelemhez a 9/A. § (5) bekezdés a), b) és d)–e) pontjában meghatározottakon túl csatolni kell:
a) online digitális tananyag esetén
aa) az elérési útvonalát,
ab) a véleményezéshez szükséges hozzáférési jogokat biztosító információt,
ac) azt a nyilatkozatot, amelyben a kérelmező garantálja az anyag elérhetőségét és változatlanságát,
ad) HTML-alapú online digitális tananyag esetén a szöveges átiratát és a videó- és hangzóanyagokat adathordozón,
b) nem online digitális tananyag esetén a jóváhagyandó tananyagot.
(3) A digitális tananyag jóváhagyása, valamint a jóváhagyás meghosszabbítása öt évre szól.
(4) A tankönyvvé nyilvánítási engedéllyel rendelkező vagy a tankönyvjegyzékre felvehető tankönyv a digitális tanulás támogatása érdekében digitálisan rögzített könyv formátumban vagy online digitális tananyag formában közzétehető, amely esetekben tankönyvvé nyilvánítási eljárást nem kell lefolytatni.
(5) A (4) bekezdés szerinti online digitális tananyag tíz százalékban eltérhet a tankönyvvé nyilvánítási engedéllyel rendelkező tankönyv tananyagtartalmától.
(6) Az (5) bekezdés szerinti – a tankönyv tananyagtartalmától legfeljebb tíz százalékban eltérő – digitális tananyag további interaktív vagy audiovizuális kiegészítő tananyagot tartalmazhat. Ezen kiegészítő tananyagok esetében nem kell lefolytatni tankönyvvé nyilvánítási eljárást. Az (5) vagy az e bekezdésben meghatározott digitális tananyagnak összhangban kell lennie az alapjául szolgáló tankönyv tananyagtartalmával.
(7) A digitálisan rögzített könyv formátumú tankönyv papíralapú változata is tankönyvvé nyilvánítható.
4/D. A szakképzési tankönyvek
9/R. § (1) A 4/A–4/C. alcímekben foglaltakat a szakképzési tankönyvek tekintetében a következő eltérésekkel kell alkalmazni:
a) a kérelmezőnek a tankönyvvé nyilvánítási kérelmet – feltéve, hogy a szakképesítésért felelős miniszter nem élt az Ntt. 3. § (7) bekezdésében meghatározott jogkörével, illetve a szakképesítés nem tartozik a (2) bekezdésben meghatározott körbe – a szakképesítésért felelős miniszterhez kell benyújtania;
b) a miniszter, valamint a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakképzési tankönyvei tekintetében a tankönyvvé nyilvánítással összefüggő javaslattétellel kapcsolatos feladatokat a beérkezett iratok alapján a szakmacsoportonként létrehozott bizottságai közreműködésével a Szakképzési Tankönyv és Taneszköz Tanács látja el azzal a megszorítással, hogy a Szakképzési Tankönyv és Taneszköz Tanácsnak csak a nem egybehangzó szakértői vélemények, valamint a feltételt szabó szakértői vélemények esetében kell javaslatot tennie;
c) a nem a miniszter és nem a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakképzési tankönyvei tekintetében
ca) a tankönyvvé nyilvánítással összefüggő javaslattétellel kapcsolatos feladatokat a beérkezett iratok alapján az adott szakképesítésért felelős miniszter által létrehozott Szakmai Tankönyv Bizottság látja el, azzal, hogy a Szakmai Tankönyv Bizottságnak csak a feltételt szabó szakértői vélemények esetében kell javaslatot tennie,
cb) a tankönyvjegyzékre kerülés iránti kérelmet az adott szakképesítésért felelős miniszterhez kell megküldeni,
cc) a tankönyvjegyzéket az adott szakképesítésért felelős miniszter állítja össze és küldi meg közzététel céljából – a következő tanévi tankönyvjegyzék esetében első alkalommal november 20-áig – a hivatalnak,
d) ha a szakképzési tankönyv a nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásához készült, az érintett szakképesítésért felelős miniszter beszerezheti az Országos Nemzetiségi Tanács véleményét.
(2) A miniszter, illetve a kultúráért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésekhez készített tankönyvek benyújtásakor a hivatal jár el.
4/E. A hitoktatásban, hit- és erkölcstanoktatásban alkalmazott tankönyvekre vonatkozó különös szabályok
9/S. § Ha az egyházi jogi személy az Nkt. 35. §-a alapján a nevelési-oktatási intézményben fakultatív hitoktatást, hit- és erkölcstanoktatást szervez, a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény szerinti bevett egyház kezdeményezésére a fakultatív hitoktatásban, a hit- és erkölcstanoktatásban alkalmazott könyv az e rendeletben szabályozott eljárás mellőzésével az egyháznak a hivatalhoz tett bejelentése alapján tankönyvnek minősül és az adott tanévre vonatkozó tankönyvjegyzékre történő felvétel lezárásáig teljesített bejelentés esetén fel kell venni az adott tanévi tankönyvjegyzékbe, ha a tankönyv ára az adott tanév vonatkozásában megfelel az árkorlátnak. A fakultatív hitoktatásban, továbbá a hit- és erkölcstanoktatásban alkalmazandó tankönyvek jegyzékét a tankönyvjegyzék külön-külön részeként kell közzétenni.
4/F. A nemzetiségi nevelés-oktatás céljaira készített tankönyvekre vonatkozó különös szabályok
9/T. § (1) A nemzetiségi oktatás nyelvének megfelelő, a nemzetiségi iskolai oktatáshoz külföldről behozott tankönyv tankönyvjegyzékre vételét az érintett országos nemzetiségi önkormányzat kérelmezi.
(2) Ha nincs a tankönyvjegyzéken a két tanítási nyelvű oktatáshoz alkalmazható tankönyv, és az EKE által fejlesztett tankönyv előállítására sincs lehetőség, akkor a tankönyvellátást az oktatás nyelvének megfelelő, külföldről behozott tankönyvvel is biztosítani lehet az adott tanévben. Ebben az esetben a tankönyvvé nyilvánítási eljárásra vonatkozó rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a jegyzékre történő felvételt az iskola is kérheti, amennyiben kérelmében nyilatkozik arról, hogy az adott könyvet külföldön tankönyvként használják.
(3) A nemzetiségi nyelv és irodalom, a nemzetiségi népismeret, valamint a nemzetiségi nyelvű közismereti munkatankönyvek esetében a tankönyvvé nyilvánítás meghosszabbítására nincs mód, a tankönyvvé nyilvánítás megszűnését követően a munkatankönyveket át lehet alakítani tartós tankönyvvé és munkafüzetté.
9/U. § Nem kell benyújtani a 9/B. § és a 9/D. § (3) bekezdése szerinti kérelmet, ha a hivatal által jóváhagyott tankönyv megváltozott borítójának, impresszumának, kötésmódjának változását jogszabály-módosításra tekintettel szükséges elvégezni.”

3. § Az R. a következő 13–16. §-sal egészül ki:

13. § (1) Az érintett kiadó kérelmére és az Országos Nemzetiségi Tanács javaslatára a tankönyvjegyzékre fel kell venni azokat a nemzetiségi nevelés-oktatás céljára készített tankönyveket, amelyek tankönyvvé nyilvánításának időbeli hatálya lejárt, és az adott oktatási formában, évfolyamon az adott tantárgyhoz nem áll rendelkezésre más tankönyv.
(2) A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésében, oktatásában alkalmazandó tankönyvek esetében – az e rendelet rendelkezései alapján lefolytatott eljárásban tankönyvvé nyilvánított könyvekhez hasonlóan – tankönyvjegyzékre felvehetők azok a sajátos nevelési igényű nevelés-oktatás céljára készített tankönyvek, amelyek tankönyvvé nyilvánításának időbeli hatálya lejárt, és az adott oktatási formában, évfolyamon az adott tantárgyhoz nem áll rendelkezésre más tankönyv.
(3) Az érintett kiadók kérelmére azokat az idegen nyelvi tankönyveket fel kell venni a tankönyvjegyzékre, amelyeket az Ntt. 7. § (2) bekezdésében meghatározott nyilvános felhívásra fejlesztettek, érvényes tankönyvvé nyilvánítási engedéllyel rendelkeznek, és összhangban állnak a közös európai referenciakerettel.
(4) A szakgimnáziumi és szakközépiskolai tanulók nevelésében, oktatásában – az e rendelet rendelkezései alapján lefolytatott eljárásban tankönyvvé nyilvánított könyvekhez hasonlóan – tankönyvként alkalmazhatók azok a könyvek, amelyek a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról szóló 22/2016. (VIII. 25.) EMMI rendelet hatálybalépésekor szerepeltek a tankönyvjegyzéken.
14. § A 9/N. § (2) bekezdésében foglaltakat a 2019/2020. tanévi tankönyvjegyzékre történő felvételi kérelmek esetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók nevelésében, oktatásában alkalmazandó és a nemzetiségi nevelés-oktatás céljára készített tankönyvek tankönyvjegyzékre történő felvételi kérelmét a kiadó június 15-éig nyújthatja be.
15. § E rendeletnek az egyes oktatási és kulturális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 308/2018. (XII. 27.)Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módrendelet) megállapított 9/A–9/U. §, 13. §, 14. § rendelkezéseit a Módrendelet hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
16. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

4. § (1) Az R. az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

(2) Az R. a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

(3) Az R. a 3. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

(4) Az R. a 4. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

(5) Az R. az 5. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

5. § Az R.

a) 2. § (4) bekezdésében az „Oktatási Hivatal” szövegrész helyébe az „Oktatási Hivatal (a továbbiakban: hivatal)”,

b) 4. § a) pontjában az „az Oktatási Hivatallal” szövegrész helyébe az „a hivatallal”,

c) 9. § (1) bekezdésében a „nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény” szövegrész helyébe a „nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.)

szöveg lép.

6. § Hatályát veszti az R. 1. § b) pontjában a „Kiemelkedően” szövegrész.

2. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

7. § Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet a következő 3/C. §-sal egészül ki:

3/C. § A Hivatal ellátja az oktatási nyilvántartás működtetését.”

3. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása

8. § A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ped. rendelet) 6. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásakor foglalkoztatási időnek kell tekinteni azt az időt is, amely alatt a pedagógus munkakör betöltése olyan, az adott pedagógus-munkakör betöltésre jogosító külföldön szerzett szakképesítés vagy szakképzettség alapján történt, amelynek külön törvény szerinti elismerése a minősítő vizsgán vagy a kötelező minősítési eljárásban való részvétel vagy a nem kötelező minősítési eljárásra vagy pályázati eljárásra történő jelentkezés rögzítésének időpontjában már megtörtént.”

9. § A Ped. rendelet 14/A. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A pedagógust)

a) az (1) bekezdés a) pontja esetén az eredeti Mester- vagy Kutatóprogram lejártát követő év első napjától,
b) az (1) bekezdés b) pontja esetén az eredeti Mester- vagy Kutatóprogram lejártát követő év első napjától,”

(kell visszasorolni és az illetményét a besorolásának megfelelően megállapítani, amelyhez a pedagógus hozzájárulása nem szükséges.)

39/O. § E rendeletnek az egyes oktatási és kulturális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló
308/2018. (XII. 27.) Korm. rendelettel megállapított 6. § (1a) bekezdését először a 2020. évi minősítési terv összeállításához kapcsolódóan kell alkalmazni.”

4. Az előadó-művészeti szervezet vezetőjének választására irányuló pályázati eljárásról és a munkakör betöltésének szabályairól szóló 155/2017. (VI. 15.) Korm. rendelet módosítása

11. § Az előadó-művészeti szervezet vezetőjének választására irányuló pályázati eljárásról és a munkakör betöltésének szabályairól szóló 155/2017. (VI. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A (4) bekezdésben meghatározott esetben, vagy ha a (2) bekezdésben meghatározott idő alatt a pályázatot nem lehet kiírni vagy lefolytatni, a korábbi vezető, annak helyettese, vagy akadályoztatásuk esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója által meghatározott, a 8. § szerinti feltételeknek megfelelő személy határozott időre, de legfeljebb az új vezető kinevezéséig megbízható a vezetői feladatok ellátásával.”

12. § Az R2. 8. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A miniszter eredménytelen pályázat esetén, a kinevezési jogkör gyakorlójának javaslatára az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott szakmai, illetve vezetői gyakorlat és a (2) bekezdésben meghatározott szakirányú felsőfokú végzettség, szakképzettség megszerzésének követelménye alól egyedi esetben mentesítést adhat. A mentesítésben meg kell határozni az előadó-művészeti szervezet felelős gazdálkodását biztosító minimális képesítési követelményeket, valamint a minimálisan elvárt szakmai vagy vezetői gyakorlat idejét.”

5. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 308/2018. (XII. 27.) Korm. rendelethez

KÖZNEVELÉSI KÖZISMERETI TANKÖNYVEK LEGMAGASABB ISKOLAI TERJESZTÉSI ÁRA

A

B

C

D

1.

Technológia

A tankönyv ára
(bruttó Ft)

2.

Kötészet

Színek

A tankönyv terjedelme
(A/5 ívben)

3.

Kartonált, irkafűzött és ragasztott kötés

Egyszínnyomás

1–10 ív

800

4.

10,1–20 ív

1 100

5.

20,1–30 ív

1 300

6.

30,1–50 ív

1 400

7.

Kétszínnyomás

1–10 ív

1 000

8.

10,1–20 ív

1 300

9.

20,1–30 ív

1 600

10.

30,1–50 ív

1 900

11.

Többszínnyomás

1–10 ív

1 200

12.

10,1–20 ív

1 500

13.

20,1–30 ív

1 800

14.

30,1–50 ív

2 100

15.

A megfelelő kategória felára

16.

Kartonált, cérnafűzött kötés

300

17.

Kartonált, szálfelsütéses kötés

18.

Táblakötés (kemény, flexibilis vagy megerősített kartonált borító)

600

19.

Dosszié

20.

Spirálozott kötés

21.

Laponként zsugorfóliázott

22.

Speciális kötés

23.

Melléklet (nyomtatott vagy digitális vagy önálló adathordozó)

1 000

2. melléklet a 308/2018. (XII. 27.) Korm. rendelethez

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK TANKÖNYVEINEK LEGMAGASABB ISKOLAI TERJESZTÉSI ÁRA (BRUTTÓ FT)

A

B

C

D

E

F

1.

A tankönyv típusa

A tankönyv nyomása, gyártása

A tankönyv terjedelme (A/5 ívben)

1–500* példány

501–1000* példány

1001* példány felett

2.

Kartonált, irkafűzött és ragasztott kötés

Egyszínnyomás

1–10 ív

1 900

1 300

800

3.

10,1–20 ív

3 100

1 800

1 100

4.

20,1 ív felett

3 300

2 300

1 300

5.

Kétszínnyomás

1–10 ív

2 900

1 800

1 300

6.

10,1–20 ív

4 300

2 400

1 600

7.

20,1 ív felett

6 200

3 600

2 600

8.

Négyszínnyomás

1–10 ív

5 100

3 500

2 000

9.

10,1–20 ív

9 000

5 500

3 100

10.

20,1 ív felett

10 400

6 600

4 100

11.

A megfelelő kategória felára

12.

Kartonált, cérnafűzött kötés

300

13.

Kartonált, szálfelsütéses kötés

14.

Táblakötés (kemény, flexibilis vagy megerősített kartonált borító)

600

15.

Dosszié

16.

Spirálozott kötés

17.

Laponként zsugorfóliázott

18.

Speciális kötés

19.

Melléklet (nyomtatott vagy digitális) vagy önálló adathordozó

1 000

*Előző évi rendelési szám alapján

3. melléklet a 308/2018. (XII. 27.) Korm. rendelethez

A NEMZETISÉGI TANKÖNYVEK LEGMAGASABB ISKOLAI TERJESZTÉSI ÁRA (BRUTTÓ FT)

A

B

C

D

E

1.

Kötészet

Színek

A tankönyv terjedelme
(A/5 ívben)

1–500 példány*

501–1000 példány*

2.

Kartonált, irkafűzött és ragasztott kötés

Egyszínnyomás

1–10 ív

3 500

2 500

3.

10,1–20 ív

5 500

3 800

4.

20,1–30 ív

7 000

4 800

5.

30,1–50 ív

8 500

6 300

6.

Kétszínnyomás

1–10 ív

4 000

2 800

7.

10,1–20 ív

6 500

4 100

8.

20,1–30 ív

8 500

5 100

9.

30,1–50 ív

10 500

6 600

10.

Többszínnyomás

1–10 ív

6 500

4 500

11.

10,1–20 ív

9 000

6 500

12.

20,1–30 ív

11 000

8 500

13.

30,1–50 ív

14 000

10 500

14.

A megfelelő kategória felára

15.

Kartonált, cérnafűzött kötés

300

16.

Kartonált, szálfelsütéses kötés

17.

Táblakötés (kemény, flexibilis vagy megerősített kartonált borító)

600

18.

Dosszié

19.

Spirálozott kötés

20.

Laponként zsugorfóliázott

21.

Speciális kötés

22.

Melléklet (nyomtatott vagy digitális) vagy önálló adathordozó

1 000

*Előző évi rendelési szám alapján

4. melléklet a 308/2018. (XII. 27.) Korm. rendelethez

A SZAKKÉPZÉSI TANKÖNYVEK LEGMAGASABB ISKOLAI TERJESZTÉSI ÁRA (BRUTTÓ FT)

A

B

C

D

E

F

1.

A tankönyv típusa

A tankönyv nyomása, gyártása

A tankönyv terjedelme (A/5 ívben)

1–500* példány

501–1000* példány

1001–2000* példány

2.

Kartonált, irkafűzött és ragasztott

Egyszínnyomás

1–10 ív

3 500

2 500

1 600

3.

10,1–20 ív

5 500

3 800

2 100

4.

20,1–30 ív

7 000

4 800

3 500

5.

30,1–50 ív

8 300

6 300

3 900

6.

50,1–80 ív

12 900

7 900

5 000

7.

80,1 ív felett

13 900

9 400

6 000

8.

Kétszínnyomás

1–10 ív

3 800

2 500

1 600

9.

10,1–20 ív

6 100

3 800

2 100

10.

20,1–30 ív

8 400

4 800

3 500

11.

30,1–50 ív

10 700

6 300

3 900

12.

50,1–80 ív

12 900

7 900

5 000

13.

80,1 ív felett

14 900

9 400

6 000

14.

Többszínnyomás

1–10 ív

7 300

4 500

3 100

15.

10,1–20 ív

10 800

6 600

3 400

16.

20,1–30 ív

13 900

8 500

4 600

17.

30,1–50 ív

17 900

10 900

5 900

18.

50,1–80 ív

21 900

12 900

7 300

19.

80,1 ív felett

25 000

15 900

8 800

20.

A megfelelő kategória felára

21.

Táblakötés

600 Ft

22.

Speciális kötés (spirál, gyűrű)

1 200 Ft

23.

Melléklet (nyomtatott vagy digitális)

1 000 Ft

*Előző évi rendelési szám alapján

5. melléklet a 308/2018. (XII. 27.) Korm. rendelethez

A DIGITÁLIS TANANYAG TÍPUSAINAK LEGMAGASABB ISKOLAI TERJESZTÉSI ÁRA

A

B

C

1.

A digitális tananyag fizikai megjelenése

A digitális tananyag felhasználójának száma

A digitális tananyag ára (bruttó)

2.

Online

legfeljebb 100 fő felhasználói létszámig egyéni hozzáférés egy évre

400 Ft

3.

legalább 100 fő felhasználói létszámtól kezdve korlátlan iskolai hozzáférés egy évre

40 000 Ft

4.

Adathordozó

1 200 Ft/db

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2019. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére