• Tartalom
Oldalmenü

31/2018. (IX. 25.) EMMI rendelet

egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2018.10.03.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés b), f) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosítása

1. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 2. számú melléklet II. Fogyatékos személyek ellátása alcím II.2. Szakosított szolgáltatások megnevezésű táblázat „gondozó” sorában az „ápoló kiskorúak ellátása és súlyos, halmozottan sérült ellátottak esetén” szövegrész helyébe az „ápoló, kiskorúak ellátása és súlyos, halmozottan sérült ellátottak esetén +” szöveg lép.

2. A vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet módosítása

2. § A vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az állami, egyházi vagy nem állami fenntartó dönthet arról, hogy a fenntartásában működő intézményben foglalkoztatott vezető a 11. § (1) bekezdésében meghatározottak közül mely képzésszervező által indított vezetőképzésen vegyen részt.”

3. § Az R. a következő 9/A. §-sal egészül ki:

9/A. § (1) Új vezető megbízása esetén az általa a vezetői megbízását megelőzően teljesített és tanúsítvánnyal igazolt vezetőképzést – függetlenül attól, hogy azt a 11. § (1) bekezdése szerinti mely képzésszervezőnél végezte – el kell fogadni, ha az megfelel az e rendelet szerinti vezetőképzési kötelezettsége teljesítésének.
(2) Ha a vezetőt foglalkoztató intézmény fenntartója megváltozik, a vezető által a fenntartóváltást megelőzően teljesített és tanúsítvánnyal igazolt vezetőképzést – függetlenül attól, hogy azt a 11. § (1) bekezdése szerinti mely képzésszervezőnél végezte – el kell fogadni, ha az megfelel az e rendelet szerinti vezetőképzési kötelezettsége teljesítésének.”

4. § Az R. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A vezetőképzést
a) a Semmelweis Egyetem önálló szervezeti egysége,
b) a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, illetve
c) a Károli Gáspár Református Egyetem
[a továbbiakban az a)–c) pontban foglaltak együtt: képzésszervező] végzi.”

5. § Az R. a következő 21. §-sal egészül ki:

21. § Mentesül a vezetőképzésben való részvételi kötelezettség alól az egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 31/2018. (IX. 25.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépésekor vezetőképzésre kötelezett személy, ha a Módr. hatálybalépésének napján a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig öt évnél rövidebb idő van hátra.”

3. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. október 4. napjával.