• Tartalom

311/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

311/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

az adóhatóságok tevékenységével összefüggő kormányrendeletek és a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról1

2019.02.01.

A Kormány a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 136. § a), c)–f) pontjában és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 268. § (1) bekezdés 1–9. és 12–16. pontjában, valamint (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről
szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

1–20. §2

2. Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

21. § (1)3

(2) Az Adóig. vhr. 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az állandó meghatalmazott az állandó meghatalmazást – elektronikus azonosítási szolgáltatás igénybevételét követően – előkészítheti az állami adó- és vámhatóság által működtetett elektronikus felületen. Az előkészített állandó meghatalmazást az adózónak az elektronikus felületen – elektronikus azonosítási szolgáltatás igénybevételét követően – jóvá kell hagynia. Az így jóváhagyott jognyilatkozat az adózó által megtett jognyilatkozatnak minősül.

22–37. §4

3. A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló
76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet módosítása

38–40. §5

4. Záró rendelkezések

41. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2019. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 21. § (2) bekezdése 2019. február 1-jén lép hatályba.

42. § (1) A 2. § az Uniós Vámkódex értelmében történő információcserét és információáramlást szolgáló elektronikus rendszerek kifejlesztésének, fenntartásának és alkalmazásának technikai szabályairól szóló, 2017. november 14-i EU 2017/2089 bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezést állapít meg.

(2) A 33. § a 904/2010/EU és az (EU) 2017/2454 rendeletnek a hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködés megerősítésére irányuló intézkedések tekintetében történő módosításáról szóló, 2018. október 2-i 2018/1541/EU tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2019. február 2. napjával.

2

Az 1–20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 21. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 22–37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 38–40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére