• Tartalom

315/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

a „Solar Decathlon Europe 2019” nemzetközi egyetemi innovációs házépítő verseny infrastrukturális feltételeinek biztosítására irányuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

2020.07.24.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d) és f) pontjában,
a 3. § a) és b) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 4. § tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2011. évi LXIV. törvény 93. § (1a) bekezdés b), c) és e) pontjában,
az 5. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 27. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Szentendre belterületén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerint 20/8, 20/12, 20/17, 20/18, 20/19 helyrajzi számokon nyilvántartott, természetben a Szentendre, Dózsa György út 26. szám alatti ingatlanon megvalósításra kerülő „Solar Decathlon Europe 2019” nemzetközi egyetemi innovációs házépítő verseny infrastrukturális feltételeinek biztosítására irányuló, illetve ahhoz kapcsolódó építési beruházásokkal (a továbbiakban együtt: Beruházás) függenek össze.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek

a) a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez, és üzemeltetésének beindításához szükségesek, valamint

b) a Beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közmű csatlakozási és fejlesztési munkákkal kapcsolatosak.

2. § A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Pest Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § A Beruházással összefüggésben

a) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, és

b) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

4. § (1) A Beruházással összefüggésben előzetes régészeti dokumentáció készítése nem szükséges, ha a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 23/C. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő örökségvédelmi hatástanulmány az adott beruházásra vonatkozóan már rendelkezésre áll.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti dokumentum nem áll rendelkezésre, egyszerűsített előzetes régészeti dokumentációt kell készíteni.

5. § Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott ingatlanon a Beruházással összefüggésben bontási tevékenység bontási engedély nélkül végezhető, továbbá a versenyzők által megvalósítandó azon építmények – amelyek elbontására a verseny eredményhirdetését követő 180 napon belül sor kerül – építési engedély, valamint egyszerű bejelentés és kivitelezési dokumentáció nélkül építhetők.

5/A. §1 Az 5. §-ban meghatározott építmény az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság állékonyságot és tűzbiztonságot igazoló szakértői véleménye birtokában, hatósági engedély nélkül fennmaradhat.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

8. §2 E rendeletnek az egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 357/2020. (VII. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 5/A. §-át a Módr. hatálybalépésekor3 már meglévő épületek esetében is alkalmazni kell.

1. melléklet a 315/2018. (XII. 27.) Korm. rendelethez

A Beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

3. környezetvédelmi hatósági eljárások,

4. természetvédelmi hatósági eljárások,

5. útügyi hatósági eljárások,

6. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

7. műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

8. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

9. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

10. földmérési hatósági eljárások,

11. hírközlési hatósági eljárások,

12. bányahatósági engedélyezési eljárások,

13. tűzvédelmi és katasztrófavédelmi hatósági eljárások,

14. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,

15. közegészségügyi hatósági eljárások,

16. a közterületen és belterületen lévő fás szárú növények kivágásával és pótlásával kapcsolatos engedélyezési eljárások,

17. építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,

18. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

19. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

20. területrendezési hatósági eljárások,

21. azok az 1–20. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához közvetlenül szükségesek,

22. az 1–21. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

3

A hatálybalépés időpontja 2020. július 24.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére