• Tartalom

32/2018. (XII. 15.) ITM rendelet

32/2018. (XII. 15.) ITM rendelet

a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter egyedi döntésével nyújtható képzési, továbbá tanműhely-létesítési és -fejlesztési támogatások részletes szabályairól szóló 3/2015. (II. 13.) NGM rendelet módosításáról1

2018.12.23.

A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 23. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 23. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § 1. és 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) A Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter egyedi döntésével nyújtható képzési, továbbá tanműhely-létesítési és -fejlesztési támogatások részletes szabályairól szóló 3/2015. (II. 13.) NGM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következő 6a. és 6b. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

„6a. kiemelt ágazat: az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 2.2.6. pontjában szereplő ágazatok közül az I. Egészségügy, II. Egészségügyi technika, VIII. Épületgépészet, IX. Gépészet, XI. Villamosipar és elektronika, XII. Távközlés, XIII. Informatika, XIV. Vegyipar, XV. Vegyész, XVI. Építőipar, XXII. Közlekedésgépész, XXVIII. Turisztika, XXXI. Agrár gépész, XXXVI. Élelmiszeripar XL. Közlekedés, szállítmányozás és logisztika,
6b. kiemelt ágazat körébe tartozó képzés: az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt 1. és 2. táblázat alapján a kiemelt ágazatokba tartozóan besorolható szakképesítés és részszakképesítés,”

(2) Az R. 2. §-a a következő 11a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

„11a. projekt zárásának napja:
a) képzési támogatás vonatkozásában az utolsó, támogatással érintett képzés befejezésének napja,
b) tanműhely-létesítési vagy -fejlesztési támogatás vonatkozásában
ba) immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzése esetén az utolsó üzembe helyezés napja,
bb) ingatlan építése esetében az építési munkálatok befejezését követően a használatba vételi engedély véglegessé válásának napja,
bc) a ba) és bb) alpontban foglaltak egy projekten belüli támogatása estében az üzembe helyezés és a használatba vételi engedély véglegessé válásának napja közül a későbbi időpont,”

(3) Az R. 2. § 17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„17. újonnan létesített munkahelyek száma: a kedvezményezettnél a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) szerinti munkaviszonyt létesített és a munkát Magyarországon végző személyeknek a támogatásra vonatkozó igény benyújtásának a napját megelőző 12 hónap átlagos statisztikai állományi létszáma és a projekt zárásának napja szerinti hónap statisztikai állományi létszáma közötti növekmény.”

2. § Az R. 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A képzési támogatás mértéke a támogatással érintett képzésben részt vevő személyenként átlagosan legfeljebb 4 ezer eurónak megfelelő forintösszeg azzal, hogy a támogatás mértéke nem haladhatja meg kedvezményezettenként és képzési projektenként a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget.”

3. § Az R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § (1) A tanműhely-létesítési vagy -fejlesztési támogatás intenzitása – az 5/A. §-ban meghatározott kivétellel – nem haladhatja meg az elszámolható költségek 73%-át.
(2) A tanműhely-létesítési vagy -fejlesztési támogatás mértéke tanulószerződéssel gyakorlati képzésben részt vevő tanulónként átlagosan
a) legfeljebb 8 ezer eurónak megfelelő forintösszeg azzal, hogy a támogatás mértéke nem haladhatja meg kedvezményezettenként a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
b) a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 2. § 51. pontjában meghatározott ágazati képző központ (a továbbiakban: ágazati képző központ) kedvezményezett esetében továbbá ha, a támogatással érintett tanműhelyben folyó képzés valamely kiemelt ágazat körébe tartozik legfeljebb 10 ezer eurónak megfelelő forintösszeg azzal, hogy a támogatás mértéke nem haladhatja meg kedvezményezettenként a 2,5 millió eurónak megfelelő forintösszeget.
(3) A támogatás maximumának (2) bekezdés szerinti számításához szükséges tanulói létszám meghatározásakor a támogatási kérelemben vállalt, 8. § b) pontja szerinti tanulói létszámnövekmény mellett a kérelem benyújtása napján már azt a tanulószerződéssel foglalkoztatott tanulót is figyelembe kell venni, akinek a gyakorlati képzése a létrehozandó tanműhelyben fog megvalósulni.”

4. § Az R. a következő 5/A. §-sal egészül ki:

5/A. § Tanműhely-létesítési vagy -fejlesztési támogatás az elszámolható költségek 100%-a mértékig nyújtható
a) ágazati képző központ részére, valamint
b) azon hozzájárulásra kötelezettnek, amely vállalja, hogy a tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzését vagy annak egy részét a támogatás terhére beszerzett eszközökkel a szakképző iskola tanműhelyében – e tárgyban megkötött megállapodás alapján – valósítja meg.”

5. § Az R. 7. §-a a következő (7)–(9) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Ha a támogatással érintett külső képzés megvalósítására nem Magyarország területén kerül sor, a kedvezményezettnek a képzésre vonatkozóan megállapodást kell kötnie a képzésben részt vevő munkavállalóval. A megállapodásnak tartalmaznia kell:
a) a képzést megvalósító szervezet megnevezését, címét (székhelyét), azonosító számát;
b) a képzés
ba) év, hónap, nap szerinti kezdési időpontját,
bb) óraszám és helyszín szerinti ütemezését,
bc) befejezésének tervezett időpontját,
bd) elvégzésével megszerezhető kompetencia vagy dokumentum megjelölését;
c) a képzésről való megengedett hiányzás mértékét és ennek túllépése esetén a képzésben részt vevőt érintő következményeket.
(8) A (7) bekezdés szerint folytatott képzés esetében
a) a képzési programnak tartalmaznia kell
aa) a képzés megnevezését és a megszerezhető kompetenciát,
ab) a tervezett képzési időt,
ac) a képzés egyéni felkészítés vagy csoportos képzés formájának megjelölését,
ad) a tananyag tartalmát, terjedelmét,
ae) a maximális csoportlétszámot,
af) a képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételeit,
b) a résztvevők által aláírt jelenléti ívet kell vezetni, és
c) a képzési program szerinti tényleges megvalósítást dokumentálni kell.
(9) A támogató 26. § (1) bekezdésében meghatározott ellenőrzési jogköre gyakorlásának biztosítása érdekében a (7) és (8) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülését igazoló magyar nyelvű dokumentumokat, és a külső képzés esetében megkötésre kerülő szolgáltatási szerződést a kedvezményezettnek kell biztosítania.”

6. § Az R. 8. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A tanműhely-létesítési vagy -fejlesztési támogatásban az a szakképzési hozzájárulásra kötelezett részesíthető,)

b) amely a tanulószerződés alapján gyakorlati képzésben részt vevő tanulók létszámát – a támogatás iránti kérelem benyújtását megelőző két tanév szakképző iskolai tanulólétszám átlagához képest – a létrehozandó tanműhelyben tervezett gyakorlati képzésben legalább huszonöt fővel növeli a támogatás iránti kérelem benyújtását követő második tanév végéig, és ezt a létszámot a létszámnövekmény elérésének napját követő hónaptól számított legalább három év 1–6. és 9–12. hónapjában folyamatosan fenntartja.”

7. § Az R. a következő 8/A. §-sal egészül ki:

8/A. § (1) Az 5/A. § b) pontjában meghatározott megállapodást a 14. § (2) bekezdésben meghatározott kérelemhez csatolni kell.
(2) Az (1) bekezdés szerinti megállapodásnak tartalmaznia kell:
a) a megállapodást kötő felek
aa) nevét,
ab) székhelyét,
ac) adószámát,
ad) cégjegyzékszámát, szakképző iskola esetén OM azonosítóját,
b) a gyakorlati képzés célját és tartalmát,
c) a gyakorlati képzés szakképző iskolában megvalósított részének
ca) helyszínét,
cb) naptári évenként meghatározott tervezett képzési időtartamát,
d) a gyakorlati képzésen használt, a támogatás terhére beszerzett eszközök listáját,
e) az iskolai tanműhely gyakorlati képzési célokra történő biztosításának feltételeit, különös tekintettel a kárviselés szabályaira,
f) a támogatás terhére beszerzett eszköznek esetlegesen a szakképző iskola által gyakorlati képzési célra történő használatának feltételeit, különös tekintettel az eszköz fenntartási és javítási költségei viselésének szabályaira,
g) a támogató 26. §-ban rögzített ellenőrzési joga gyakorlásának biztosítását szolgáló, a szakképző iskolát érintő feltételeket.”

8. § Az R. 15. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A támogatási szerződésben a támogatott projekt megkezdésére, zárására, valamint a kapott támogatás elszámolására vonatkozóan meghatározott határidő
a) három és hat hónap közötti időtartamú meghosszabbításáról a támogató,
b) hat hónapot meghaladó időtartamú meghosszabbításáról a miniszter
dönt.”

9. § Az R. 22. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A kedvezményezett a képzési időszak alatt benyújtott beszámolóiban a támogatási szerződés módosítása nélkül az egyes elszámolható költségek teljes költséghez viszonyított arányát illetően legfeljebb 50%-ban térhet el a támogatás iránti kérelemben foglalt arányoktól azzal, hogy a képzési időszak végén a beszámolók összesített adatai alapján az egyes költségek teljes költséghez viszonyított aránya legfeljebb 25%-os eltérést mutathat a támogatás iránti kérelemben megjelölt arányokhoz képest.”

10. § Az R. 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

25. § (1) A gyakorlati képzést közvetlenül szolgáló tárgyi eszközt a kedvezményezett köteles elkülönítetten nyilvántartani és az üzembe helyezés napjától 5 évig – ingatlan esetében a használatbavételi engedély véglegessé válása napjától 10 évig – gyakorlati képzés céljaira használni azzal, hogy ebbe az időtartamba nem számítható be a gyakorlati képzés szünetelésének időtartama.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott időszak alatt a tárgyi eszköz termelési célra történő használatából származó bevételt a kedvezményezett köteles az általa folytatott gyakorlati képzés céljaira fordítani a támogatási szerződésben meghatározott módon.”

11. § Az R. 27. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ha a tanműhely-létesítési vagy -fejlesztési támogatásban részesített kedvezményezett a 25. §-ban megállapított fenntartási kötelezettsége időtartamának lejárta előtt
a) megszűnik,
b) a támogatással érintett gyakorlati képzést kettő, egymást követő tanéven túl szünetelteti, vagy
c) a támogatással érintett gyakorlati képzést megszünteti
a fenntartási időszak hátralévő hónapjaira időarányosan eső támogatási összeget vissza kell követelni.”

12. § Az R. a következő 30/A. §-sal egészül ki:

30/A. § (1) E rendeletnek a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter egyedi döntésével nyújtható képzési, továbbá tanműhely-létesítési és -fejlesztési támogatások részletes szabályairól szóló 3/2015. (II. 13.) NGM rendelet módosításáról szóló 32/2018. (XII. 15.) ITM rendelettel (a továbbiakban: Mód. r.) megállapított 2. § 6a. és 6b. pontját, 11. pont a) alpontját, 11a. és 17. pontját, 4. § (4) bekezdését, 5. §-át, 5/A. §-át, 7. § (1) bekezdés f) és g) pontját, 8. § b) pontját, 8/A. §-át, 14. § (1) és (2) bekezdését, 15. § (1) bekezdését, 22. § (4) és (5) bekezdését, 25. §-át, 27. § (2) bekezdését, az 5. mellékletet, a 7. melléklet 1.1. és 1.2. pontját, 2.2.1. és 2.2.2. pontját a Mód. r. hatálybalépése előtt benyújtott, de elbírálásra nem került támogatás iránti kérelem esetében akkor kell alkalmazni, ha a kérelmező a Mód. r. hatálybalépésétől számított 30 napon belül a Mód. r.-rel megállapított 3. vagy 4. melléklet szerint új támogatás iránti kérelmet nyújt be a miniszternek.
(2) E rendeletnek a Mód. r.-rel megállapított 15. § (3) bekezdését a Mód. r. hatálybalépése előtt megkötött támogatási szerződések tekintetében a Mód. r. hatálybalépését követően felmerülő határidő-hosszabbítási igény esetében kell alkalmazni.”

13. § Az R.

a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,

lép.

14. § Az R.

1. 2. § 11. pont a) alpontjában az „új munkahely létrehozásával összefüggő” szövegrész helyébe az „első” szöveg,

2. 3. §-ában a „nem működési célból nyújtott, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges támogatás” szövegrész helyébe a „vissza nem térítendő támogatás” szöveg,

3. 4. § (1) bekezdésében az „intezitás” szövegrész helyébe az „intenzitás” szöveg, a „figyelmbe” szövegrész helyébe a „figyelembe” szöveg,

4. 6. § (1) és (2) bekezdésében az „5. § (2)” szövegrész helyébe az „5. § (2) és (3)”szöveg,

5. 7. § (1) bekezdés f) pontjában a „teljes” szövegrész helyébe az „a képzésük megkezdésekor a munkakörükre meghatározott napi munkaidőnek megfelelő” szöveg,

6. 7. § (1) bekezdés g) pontjában a „18” szövegrész helyébe a „24” szöveg,

7. 7. § (2) bekezdésében a „2. § 15. pontja” szövegrész helyébe a „2. § 17. pontja” szöveg,

8. 13. § (3) bekezdésében, 14. § (4) bekezdésében, 15. § (1) bekezdésében a „30” szövegrész helyébe a „60” szöveg,

9. 14. § (1) bekezdésében az „5. melléklet szerinti nyilatkozat” szövegrész helyébe az „5. mellékletben foglalt I. számú nyilatkozat” szöveg,

10. 14. § (2) bekezdésében az „5. melléklet szerinti nyilatkozat” szövegrész helyébe az „5. mellékletben foglalt II. számú nyilatkozat” szöveg,

11. 22. § (1) bekezdésében a „(2)–(6)” szövegrész helyébe a „(2)–(5)” szöveg,

12. 22. § (4) bekezdésében az „– a támogató egyetértésével –” szövegrész helyébe az „– a támogató előzetes egyetértésével –” szöveg,

13. 23. §-ában a „kérelem adatai” szövegrész helyébe a „kérelem adatai, a fejlesztések költségkalkulációja” szöveg,

14. 6. melléklet 1.1.8. pontjában a „kérelemírásra, valamint a támogatáséletútja alatti bármilyen, a támogatásmegvalósítására irányuló” szövegrész helyébe a „kérelem elkészítésére, valamint a támogatás időszaka alatt a támogatás megvalósításával, az elszámolások elkészítésével összefüggő” szöveg,

15. 6. melléklet 1.5.1. pontjában az „ÁFÁ-val” szövegrész helyébe az „ÁFA-val” szöveg,

16. 7. melléklet 1.1. és 1.2. pontjában, 2.2.1. és 2.2.2. pontjában a „teljes munkaidőben” szövegrész helyébe az „a képzésük megkezdésekor a munkakörükre meghatározott napi munkaidőnek megfelelő munkaidőben” szöveg

lép.

15. § (1) Hatályát veszti az R.

(2) Hatályukat vesztik az R. 19. § (2) bekezdésében a „csak” szövegrészek.

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

17. § Ez a rendelet a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet I. és II. fejezetének, valamint III. fejezet 31. cikkének hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

1. melléklet a 32/2018. (XII. 15.) ITM rendelethez

Szándéknyilatkozat

a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből

a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter döntésével nyújtható képzési támogatáshoz

 

 

 

 

 

 

 

1.

A

 

B

C

A nyilatkozatot benyújtó

1.1.

cégszerű megnevezése:

 

 

 

1.2.

címe (székhelye) és elérhetőségei:

 

 

 

1.3.

adószáma:

 

 

 

1.4.

képviselőjének neve, beosztása:

 

 

 

1.5.

cégmérete *

 

 

 

1.6.

tulajdonosának (tulajdonosainak) neve és címe:

 

 

 

1.7.

üzleti tevékenységének bemutatása:

 

 

 

1.8.

a támogatásra vonatkozó igényének benyújtási napját megelőző 12 hónap átlagos statisztikai állományi létszáma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

A

 

B

C

Az új munkahelyek adatai:

2.1.

A projekt zárása napja hónapjának tervezett statisztikai állományi létszáma:

 

 

 

2.2.

Az új munkahelyek száma (2.1. - 1.8.):

 

 

 

2.3.

Az új munkahelyek létesítésének időszaka (év, hónap -- év, hónap):

 

 

 

2.4.

Az új munkahelyek létesítésének célja:

 

 

 

2.5.

Az új munkahelyek létesítésének helyszíne:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

A

 

B

C

A képzési program adatai:

3.1.

A képzési program időszaka (év, hónap, nap -- év, hónap, nap)

 

 

 

3.2.

A képzésben résztvevők száma:

 

 

 

3.3.

Tervezett képzések megnevezése és lebonyolításuk helyszíne:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

A

 

B

C

 

Tervezetten felmerülő költségek (IGEN / NEM szó szerepeltetése a rubrikában)

Tervezett elszámolható költségek:

4.1.

az oktatók személyi jellegű ráfordításai azokra az órákra vonatkozóan, amikor az oktatók részt vesznek a képzésen

 

 

4.2.

az oktatóknak és a képzés résztvevőinek közvetlenül a képzési projekthez kapcsolódó működési költségei:

közvetlenül a projekthez kapcsolódó útiköltség

 

 

4.3.

anyagok és fogyóeszközök, kizárólag a képzési projekt céljaira való használatuk mértékéig

 

 

4.4.

az eszközök és berendezések értékcsökkenése, kizárólag a képzési projekt céljaira való használatuk mértékéig

 

 

4.5.

közvetlenül a projekthez kapcsolódó szállásköltség

 

 

4.6.

a képzési projekthez kapcsolódó tanácsadás költségei

 

 

4.7.

a képzés résztvevőinek személyi jellegű ráfordításai azokra az órákra vonatkozóan, amikor a képzés résztvevői részt vesznek a képzésen

 

 

4.8.

általános közvetett költségek azokra az órákra vonatkozóan, amikor a képzés résztvevői részt vesznek a képzésen:

adminisztrációs költségek

 

 

4.9.

rezsiköltségek

 

 

4.10.

bérleti díj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

A

 

 

B

 

5.1.

A képzési projekt megvalósításának teljes elszámolható költsége (HUF)

 

 

5.2.

A képzési projekt megvalósításához szükséges állami támogatás összege (HUF)

 

 

5.3.

A képzési projekt megvalósításához szükséges állami támogatás összege (EUR) **

 

 

5.4.

Az állami támogatás összegének és a képzésben résztvevők számának hányadosa (EUR/fő)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* kisvállalkozás vagy középvállalkozás vagy nagyvállalkozás (az egyes vállalkozási méretek definíciója a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU BIZOTTSÁGI RENDELET 1. sz. mellékletében található)

 

 

** A szándéknyilatkozat benyújtását megelőző hónap utolsó munkanapján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján.

 

 

 

 

 

 

 

 

Keltezés

 

 

………………………………

 

 

 

 

 

(cégszerű aláírás)

 

2. melléklet a 32/2018. (XII. 15.) ITM rendelethez

Szándéknyilatkozat

a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter döntésével nyújtható tanműhely-létesítési és -fejlesztési támogatáshoz

 

 

 

 

 

 

1 / A

A

 

B

C

A nyilatkozatot önálló gazdálkodó szervezetként benyújtó:

1.1.

cégszerű megnevezése:

 

 

1.2.

címe (székhelye) és elérhetőségei:

 

 

1.3.

adószáma:

 

 

1.4.

képviselőjének neve, beosztása:

 

 

1.5.

tulajdonosának (tulajdonosainak) neve és címe:

 

 

1.6.

üzleti tevékenységének bemutatása:

 

 

1.7.

jelenlegi alkalmazotti létszáma:

 

 

 

 

 

 

 

 

1 / B

A

 

B

C

A nyilatkozatot ágazati képző központként benyújtó *:

1.1.

cégszerű megnevezése:

 

 

1.2.

címe (székhelye) és elérhetőségei:

 

 

1.3.

adószáma:

 

 

1.4.

képviselőjének neve, beosztása:

 

 

1.5.

tulajdonosainak neve és címe:

 

 

1.6.

tulajdonosai üzleti tevékenységeinek bemutatása:

 

 

1.7.

jelenlegi alkalmazotti (oktatói) létszáma:

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

A

 

B

C

A nyilatkozatot benyújtó gyakorlati szakképzésének adatai:

2.1.

A Támogatási Kérelem tervezett benyújtási időpontját (tanévét) megelőző két tanév tanulószerződéses létszámainak átlaga:

 

 

2.2.

A tanulószerződéssel rendelkező tanulók tervezett létszáma a Támogatási Kérelem benyújtási időpontját (tanévét) követő második tanév végén:

 

 

2.3.

A tanulószerződéssel rendelkező tanulók létszámának tervezett növekménye (2.2. - 2.1.):

 

 

2.4.

A támogatással létrehozandó tanműhelyben gyakorlati képzésben részesülő tanulók tervezett létszáma:

 

 

2.5.

A tanulószerződéses létszám-növekmény létrehozásának időszaka (tanév -- tanév):

 

 

2.6.

Gyakorlati szakképzés keretében jelenleg oktatott szakképesítések:

 

 

2.7

A tanulói létszámnövekmény létrehozásának és fenntartásának időszakában gyakorlati képzés keretében a támogatással létrehozott tanműhelyben oktatni tervezett szakképesítések:

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

A

 

B

C

Tanműhely adatok

3.1.

A tanműhely jelenlegi állapotának, felszerelésének leírása:

 

 

3.2.

Tervezett fejlesztések leírása, időszaka, a tanműhely (a gyakorlati képzést szolgáló eszközök) helyszínének megjelölése : **

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

A

 

B

C

Költség adatok

4.1.

A tanműhely-fejlesztési projekt tervezett teljes, elszámolható beruházási összege (HUF)

 

4.2.

A tanműhely fejlesztési projekt megvalósításához szükséges állami támogatás összege (HUF)

 

4.3.

Az állami támogatásnak (HUF) a tervezett teljes, elszámolható beruházási összeghez (HUF) viszonyított aránya (%):

 

4.4.

A tanműhely-fejlesztési projekt megvalósításához szükséges állami támogatás összege (EUR) ***

 

4.5.

A z igényelt támogatásnak (EUR) és a támogatással létrehozni tervezett tanműhelyben gyakorlati képzésben részesülő tanulók tervezett létszámának hányadosa (4.4.C / 2.4.C) (EUR / fő)

 

 

 

 

 

 

 

* a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 2. § 51. pontjában meghatározott ágazati képző központ

 

 

** amennyiben a szándéknyilatkozatot benyújtó a tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzését vagy annak egy részét a támogatás terhére beszerzett eszközökkel egy szakképző iskola tanműhelyében – e tárgyban megkötött megállapodás alapján – valósítja meg, fel kell tüntetni a szakképző iskola nevét, címét és OM azonosítóját.

*** A szándéknyilatkozat benyújtását megelőző hónap utolsó munkanapján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján.

 

 

 

 

 

 

 

Keltezés

 

 

………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

(cégszerű aláírás)

3. melléklet a 32/2018. (XII. 15.) ITM rendelethez

 

Támogatási Kérelem

a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter döntésével nyújtható képzési támogatáshoz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

B

C

 

1.

A nyilatkozatot benyújtó:

1.1.

cégszerű megnevezése:

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

címe (székhelye) és elérhetőségei:

 

 

 

 

 

 

 

1.3.

adószáma:

 

 

 

 

 

 

 

1.4.

képviselőjének neve, beosztása, e-mail címe:

 

 

 

 

 

 

 

1.5.

cégmérete *

 

 

 

 

 

 

 

1.6.

tulajdonosának (tulajdonosainak) neve és címe:

 

 

 

 

 

 

 

1.7.

üzleti tevékenységének bemutatása:

 

 

 

 

 

 

 

1.8.

a támogatásra vonatkozó igényének benyújtási napját megelőző 12 hónap átlagos statisztikai állományi létszáma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

B

C

 

2.

Az új munkahelyek adatai:

2.1.

A projekt zárása napja hónapjának tervezett statisztikai állományi létszáma:

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Az új munkahelyek száma (2.1. - 1.8.):

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

Az új munkahelyek létesítésének időszaka (év, hónap -- év, hónap):

 

 

 

 

 

 

 

2.4.

Az új munkahelyek létesítésének célja:

 

 

 

 

 

 

 

2.5.

Az új munkahelyek létesítésének helyszíne:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

A

 

B

 

C

D

E

F

G

 

 

 

.….. év (HUF) (a támogatásról szóló miniszteri döntést megelőző év)

……. év (HUF) (a támogatásról szóló miniszteri döntés éve)

.….. év (HUF) (a támogatásról szóló miniszteri döntést követő 1. év)

.….. év (HUF) (a támogatásról szóló miniszteri döntést követő 2. év)

 

Képzési költség-
kalkuláció

3.1.

az oktatók személyi jellegű ráfordításai azokra az órákra vonatkozóan, amikor az oktatók részt vesznek a képzésen

 

 

 

 

 

3.2.

az oktatóknak és a képzés résztvevőinek a közvetlenül a képzési projekthez kapcsolódó működési költségei:

3.2.1.

közvetlenül a projekthez kapcsolódó útiköltség

 

 

 

 

 

3.2.2.

anyagok és fogyóeszközök, kizárólag a képzési projekt céljaira való használatuk mértékéig

 

 

 

 

 

3.2.3.

az eszközök és berendezések értékcsökkenése, kizárólag a képzési projekt céljaira való használatuk mértékéig

 

 

 

 

 

3.2.4.

közvetlenül a projekthez kapcsolódó szállásköltség

 

 

 

 

 

3.3.

a képzési projekthez kapcsolódó tanácsadás költségei

 

 

 

 

 

3.4.

a képzés résztvevőinek személyi jellegű ráfordításai azokra az órákra vonatkozóan, amikor a képzés résztvevői részt vesznek a képzésen

 

 

 

 

 

3.5.

általános közvetett költségek azokra az órákra vonatkozóan, amikor a képzés résztvevői részt vesznek a képzésen:

3.5.1.

adminisztrációs költségek

 

 

 

 

 

3.5.2.

rezsiköltségek

 

 

 

 

 

3.5.3.

bérleti díj

 

 

 

 

 

3.6.

Elszámolható költségek évenként (folyó ár, HUF):

 

 

 

 

 

3.7.

Elszámolható költségek mindösszesen (folyó ár, HUF):

 

 

 

 

 

3.8.

Igényelt támogatási összegek évenként (folyó ár, HUF):

 

 

 

 

 

3.9.

Igényelt támogatás mindösszesen (folyó ár, HUF):

 

 

 

 

 

3.10.

Diszkont kamatláb (%)

 

 

 

 

 

3.11.

Elszámolható költségek mindösszesen (jelenérték, HUF)

 

 

 

 

 

3.12.

Támogatástartalom (az igényelt támogatás mindösszesen, jelenértéken) (HUF):

 

 

 

 

 

3.13.

Támogatás-intenzitás (jelenérték) (3.12./ 3.11.) (%) **

 

 

 

 

 

3.14.

Az igényelt (folyó áron számított) teljes támogatási összeg (EUR) ***

 

 

 

 

 

3.15.

A képzésben résztvevők összlétszáma ****

 

 

 

 

 

3.16.

A képzésben résztvevők összlétszámán belül a megváltozott munkaképességű vagy hátrányos helyzetű személyek száma *****

 

 

 

 

 

3.17.

Egy-egy képzésben résztvevő személyre átlagosan jutó támogatási összeg (3.14. / 3.15.) ; (EUR / fő)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

A képzési program teljes időszaka (év, hónap, nap --- év, hónap, nap)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

B

C

D

E

F

G

H

I

5.

A képzéscsoport neve

 

A képzés neve és az elsajátítandó főbb kompetenciák

a képzés típusa (külső vagy belső)

a képzés helyszíne (ország)

a képzés várható kezdése és befejezése (év, hó --- év, hó)

a képzés összes résztvevőre vetített óraszáma

a képzésben résztvevők létszáma

tervezett elszámolható költség (HUF)

fajlagos költség (HUF / fő)

 

5.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* kisvállalkozás vagy középvállalkozás vagy nagyvállalkozás (az egyes vállalkozási méretek definíciója a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU BIZOTTSÁGI RENDELET 1. sz. mellékletében található)

 

** A támogatási-intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50 %-át. A támogatási intenzitás az elszámolható költségek 70 %-ának megfelelő maximális támogatási intenzitásig növelhető a következők szerint:

a) megváltozott munkaképességű vagy hátrányos helyzetű munkavállalóknak biztosított képzés esetében 10 százalékponttal;

b) középvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetében 10 százalékponttal, kisvállalkozásoknak nyújtott támogatás

esetében pedig 20 százalékponttal.

 

*** a támogatási kérelem benyújtását megelőző hónap utolsó munkanapján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján

 

**** a képzésben részt vevők összlétszámának meghatározása során a több támogatott képzésben is részt vett munkavállaló csak egyszer vehető figyelembe.

 

***** hátrányos helyzetű munkavállaló: bármely olyan személy, aki:

a) az előző 6 hónapban nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban; vagy

b) 15 és 24 év közötti életkorú; vagy

c) nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakmai képesítést (az oktatás egységes nemzetközi osztályozási rendszerének 3. szintje), vagy a nappali tagozatos tanulmányait legfeljebb két éve fejezte be, és még nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban; vagy

d) 50 éven felüli személy; vagy

e) egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt; vagy

f) valamely tagállamban olyan ágazatban vagy szakmában dolgozik, amelyben a két nem megoszlásában mutatkozó különbség legalább 25%-kal meghaladja a tagállam valamennyi gazdasági ágazatára összességében jellemző átlagos különbséget, és aki az alulreprezentált nemhez tartozik; vagy

g) egy tagállam etnikai kisebbségéhez tartozik, és akinek szakmai, nyelvi képzésre vagy szakmai tapasztalatszerzésre van szüksége ahhoz, hogy javuljon a tartós foglalkoztatásra való esélye;

 

megváltozott munkaképességű munkavállaló: bármely olyan személy, aki:

a) a nemzeti jog szerint megváltozott munkaképességű munkavállaló; vagy

b) aki olyan hosszan tartó fizikai, értelmi, szellemi vagy érzékszervi károsodással él, amely különböző akadályok fellépése mellett korlátozhatja az adott személy teljes, hatékony és más munkavállalókkal egyenlő szerepvállalását a munkakörnyezetben;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………….

 

 

 

 

 

……………………………………

 

 

Keltezés

 

 

 

 

 

 

(cégszerű aláírás)

 

4. melléklet a 32/2018. (XII. 15.) ITM rendelethez

Támogatási Kérelem

a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter döntésével nyújtható tanműhely-létesítési és -fejlesztési támogatáshoz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

B

C

1 / A

A kérelmet önálló gazdálkodó szervezetként benyújtó

1/A 1.

cégszerű megnevezése:

 

 

 

 

 

 

 

1/A 2.

címe (székhelye) és elérhetőségei:

 

 

 

 

 

 

 

1/A 3.

adószáma:

 

 

 

 

 

 

 

1/A 4.

képviselőjének neve, beosztása, e-mail címe:

 

 

 

 

 

 

 

1/A 5.

tulajdonosának (tulajdonosainak) neve és címe:

 

 

 

 

 

 

 

1/A 6.

üzleti tevékenységének bemutatása:

 

 

 

 

 

 

 

1/A 7.

jelenlegi alkalmazotti létszáma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

B

C

1 / B

A kérelmet ágazati képző központként benyújtó *

1/B 1.

cégszerű megnevezése:

 

 

 

 

 

 

 

1/B 2.

címe (székhelye) és elérhetőségei:

 

 

 

 

 

 

 

1/B 3.

adószáma:

 

 

 

 

 

 

 

1/B 4.

képviselőjének neve, beosztása, e-mail címe:

 

 

 

 

 

 

 

1/B 5.

tulajdonosainak neve és címe:

 

 

 

 

 

 

 

1/B 6.

tulajdonosai üzleti tevékenységének bemutatása:

 

 

 

 

 

 

 

1/B 7.

jelenlegi alkalmazotti (oktatói) létszáma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

B

C

D

E

F

G

H

I

2.

Tanulói létszámadatok

2.1.

 

A tanulószerződéses tanulók

 

 

 

 

 

 

2.2.

A szakképesítés neve és OKJ száma

létszáma a Támogatási Kérelem benyújtási időpontját (tanévét) megelőző második tanévben

létszáma a Támogatási Kérelem benyújtási időpontját (tanévét) megelőző tanévben

átlaglétszáma a Támogatási Kérelem benyújtási időpontját (tanévét) megelőző két tanévben

tervezett létszáma a Támogatási Kérelem benyújtási időpontját (tanévét) követő tanévben

tervezett létszáma a Támogatási Kérelem benyújtási időpontját (tanévét) követő második tanév végén

létszámának tervezett növekménye (G - E)

tervezett létszáma a támogatással létrehozni tervezett tanműhelyben folyó gyakorlati képzésben

2.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.

ÖSSZESEN:

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

B

C

3.

Az állami támogatással fejleszteni tervezett tanműhely adatai

3.1.

Jelenlegi helyszín és alapterület

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

Jelenlegi állapot, felszereltség

 

 

 

 

 

 

 

3.3.

A fejlesztéssel létrejövő tanműhely helyszíne és a fejlesztés eredményeként létrejövő alapterülete **

 

 

 

 

 

 

 

3.4.

A fejlesztéssel létrejövő állapot, felszereltség

 

 

 

 

 

 

 

3.5.

Információk a tanműhely működtetéséhez, a gyakorlati szakképzés megvalósításához a fejlesztést követően szükséges személyi feltételek rendelkezésre állásáról

 

 

 

 

 

 

 

3.6.

A tanulói létszámfejlesztést megalapozó kapcsolatok, együttműködés szakképző intézményekkel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

B

C

D

 

 

 

 

 

4.

A fejlesztések költségkalkulációja

 

Építési célú beruházás költségcsoportjai

Nettó / Bruttó költségek összesen (HUF)***

Igényelt támogatási összeg (HUF)

 

 

 

 

 

….. év
(a támogatásról szóló miniszteri döntést megelőző év)

4.1.

Egyéb kiegészítő erőforrások

 

 

 

 

 

 

 

4.2.

Keverékek és ideiglenes segédszerkezetek

 

 

 

 

 

 

 

4.3.

Alépítményi munkák

 

 

 

 

 

 

 

4.4.

Építőmesteri munkák

 

 

 

 

 

 

 

4.5.

Szakipari munkák

 

 

 

 

 

 

 

4.6.

Közmű és vízépítési munkák

 

 

 

 

 

 

 

4.7.

Közlekedés építési munkák

 

 

 

 

 

 

 

4.8.

Elektromos munkák

 

 

 

 

 

 

 

4.9.

Épületgépészeti munkák

 

 

 

 

 

 

 

4.10.

Kiegészítő tevékenységek, létesítmények

 

 

 

 

 

 

 

4.11.

Technológiai szerelési munkák

 

 

 

 

 

 

 

4.12.

Összesen:

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fejlesztések költségkalkulációja

 

Építési célú beruházás költségcsoportjai

Nettó / Bruttó költségek összesen (HUF)***

Igényelt támogatási összeg (HUF)

 

 

 

 

 

…. év
(a támogatásról szóló miniszteri döntés éve)

4.13.

Egyéb kiegészítő erőforrások

 

 

 

 

 

 

 

4.14.

Keverékek és ideiglenes segédszerkezetek

 

 

 

 

 

 

 

4.15.

Alépítményi munkák

 

 

 

 

 

 

 

4.16.

Építőmesteri munkák

 

 

 

 

 

 

 

4.17.

Szakipari munkák

 

 

 

 

 

 

 

4.18.

Közmű és vízépítési munkák

 

 

 

 

 

 

 

4.19.

Közlekedés építési munkák

 

 

 

 

 

 

 

4.20.

Elektromos munkák

 

 

 

 

 

 

 

4.21.

Épületgépészeti munkák

 

 

 

 

 

 

 

4.22.

Kiegészítő tevékenységek, létesítmények

 

 

 

 

 

 

 

4.23.

Technológiai szerelési munkák

 

 

 

 

 

 

 

4.24.

Összesen:

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fejlesztések költségkalkulációja

 

Építési célú beruházás költségcsoportjai

Nettó / Bruttó költségek összesen (HUF)***

Igényelt támogatási összeg (HUF)

 

 

 

 

 

…. év
(a támogatásról szóló miniszteri döntést követő év)

4.25.

Egyéb kiegészítő erőforrások

 

 

 

 

 

 

 

4.26.

Keverékek és ideiglenes segédszerkezetek

 

 

 

 

 

 

 

4.27.

Alépítményi munkák

 

 

 

 

 

 

 

4.28.

Építőmesteri munkák

 

 

 

 

 

 

 

4.29.

Szakipari munkák

 

 

 

 

 

 

 

4.30.

Közmű és vízépítési munkák

 

 

 

 

 

 

 

4.31.

Közlekedés építési munkák

 

 

 

 

 

 

 

4.32.

Elektromos munkák

 

 

 

 

 

 

 

4.33.

Épületgépészeti munkák

 

 

 

 

 

 

 

4.34.

Kiegészítő tevékenységek, létesítmények

 

 

 

 

 

 

 

4.35.

Technológiai szerelési munkák

 

 

 

 

 

 

 

4.36.

Összesen:

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.37.

ÉPÍTÉSI CÉLÚ BERUHÁZÁS ÖSSZESEN:

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

A fejlesztések költségkalkulációja

 

Beszerzésre kerülő tárgyi eszközök

Mennyiség (db)

Nettó / Bruttó egységár (HUF / db) ***

Nettó / Bruttó költségek összesen (HUF) ***

 

 

 

 

….. év
(a támogatásról szóló miniszteri döntést megelőző év)

4.38.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.39.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.40.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.41.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.42.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.43.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.44.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.45.

Összesen:

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fejlesztések költségkalkulációja

 

Beszerzésre kerülő tárgyi eszközök

Mennyiség (db)

Nettó / Bruttó egységár (HUF / db) ***

Nettó / Bruttó költségek összesen (HUF) ***

Igényelt támogatási összeg (HUF)

 

 

 

… év
(a támogatásról szóló miniszteri döntés éve)

4.46.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.47.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.48.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.49.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.50.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.51.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.52.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.53.

Összesen:

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fejlesztések költségkalkulációja

 

Beszerzésre kerülő tárgyi eszközök

Mennyiség (db)

Nettó / Bruttó egységár (HUF / db) ***

Nettó / Bruttó költségek összesen (HUF) ***

Igényelt támogatási összeg (HUF)

 

 

 

….. év
(a támogatásról szóló miniszteri döntést követő év)

4.54.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.55.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.56.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.57.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.58.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.59.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.60.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.61.

Összesen:

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.62.

BESZERZÉSRE KERÜLŐ TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

0

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

B

C

D

E

F

 

 

 

A fejlesztések összesítő költségkalkulációja

4.63.

DISZKONT KAMATLÁB (%) ****

 

 

 

 

 

 

 

4.64.

ÉPÍTÉSI CÉLÚ BERUHÁZÁS ÉS BESZERZÉSRE KERÜLŐ TÁRGYI ESZKÖZÖK KÖLTSÉGE MINDÖSSZESEN
(HUF; FOLYÓ ÁR):

0

 

 

 

4.65.

ÉPÍTÉSI CÉLÚ BERUHÁZÁS ÉS BESZERZÉSRE KERÜLŐ TÁRGYI ESZKÖZÖK KÖLTSÉGE MINDÖSSZESEN
(HUF; A TÁMOGATÁS MEGÍTÉLÉSÉNEK ÉVÉRE SZÁMÍTOTT JELENÉRTÉK):

 

 

 

 

4.66.

IGÉNYELT TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN (FOLYÓ ÁR; HUF)

0

 

 

 

4.67.

TÁMOGATÁSTARTALOM (JELENÉRTÉK; HUF)

 

 

 

 

4.68.

TÁMOGATÁSI INTENZITÁS (4.67. F / 4.65. F) (%)

#ZÉRÓOSZTÓ!

 

 

 

4.69.

IGÉNYELT TÁMOGATÁSI ÖSSZEG (FOLYÓ ÁR; EUR) *****

 

 

 

 

4.70.

AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁSI ÖSSZEGNEK (EUR) ÉS A TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSI IDŐPONTJÁT (TANÉVÉT) KÖVETŐ MÁSODIK TANÉV VÉGÉTŐL A TÁMOGATÁSSAL FEJLESZTETT TANMŰHELYBEN TANULÓSZERZŐDÉSSEL GYAKORLATI KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ TANULÓK LÉTSZÁMÁNAK HÁNYADOSA (4.69.F / 2.7.I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 2. § 51. pontjában meghatározott ágazati képző központ

 

** Építési célú beruházás esetén a Támogatási Kérelemhez csatolandó a tervezett beruházás helyszínrajza és a létrehozandó tanműhely alaprajza. Továbbá amennyiben a támogatási kérelemet benyújtó a tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzését vagy annak egy részét a támogatás terhére beszerzett eszközökkel egy szakképző iskola tanműhelyében – e tárgyban megkötött megállapodás alapján – valósítja meg, fel kell tüntetni a szakképző iskola nevét, címét és OM azonosítóját is.

 

*** A Nettó vagy Bruttó megjelölések közül a nem relevánsat törölni kell.

 

**** Az aktuális diszkont kamatláb mértékéről a következő honlap ad tájékoztatást: http://tvi.kormany.hu/referencia-rata

 

***** Az EUR érték kiszámításához a támogatási kérelem benyújtását megelőző hónap utolsó munkanapján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamot kell figyelembe venni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keltezés

 

 

……………………………….................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(cégszerű aláírás)

 

 

 

 

 

5. melléklet a 32/2018. (XII. 15.) ITM rendelethez

I. A képzési támogatást kérelmező nyilatkozata
Alulírott .........................., a ............................... Kérelmező törvényes képviselőjeként (cégszerű aláírásra jogosult személy) nyilatkozom arról, hogy:
    1.    a támogatási kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok valódiak, hitelesek és teljes körűek;
    2.    a Kérelmező nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban;
    3.    a Kérelmező megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48/B. §-ában és 50. §-ában meghatározott követelményeknek;
    4.    a Kérelmező a költségvetési támogatás tekintetében ÁFA adólevonási joggal rendelkezik / nem rendelkezik (a nem megfelelő rész törlendő);
    5.    a Kérelmezőnek nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja;
    6.    a Kérelmező a támogató által előírt biztosítékokat rendelkezésre bocsátja legkésőbb a költségvetési támogatás folyósítását megelőzően (a biztosítéknak a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségek megszűnéséig rendelkezésre kell állnia);
    7.    a támogatással érintett képzésekben a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerint munkaviszonyban álló munkavállalók vesznek részt;
    8.    a támogatással érintett képzésekben résztvevő munkavállalók tervezett létszáma nem több, mint az újonnan létesített munkahelyek tervezett száma;
    9.    a támogatással érintett képzési program nem tartozik külön jogszabályban meghatározott munkakör betöltésének feltételeként előírt képzések közé, és nem tartozik azon képzések körébe, melyekről a kérelmezőnek külön jogszabály alapján gondoskodnia kell;
    10.    a Kérelmező a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdés c)–d) pontjában, (3) bekezdés c) pontjában, (4) bekezdés a) pontjában és (5) bekezdésében meghatározott korlátozásokat betartja;
    11.    a Kérelmező nem minősül az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-a hatálya alá tartozó vállalkozásnak;
    12.    a Kérelmező kijelenti, hogy – ha a képzési támogatást olyan projekthez igényli, amelynek céljai között szerepel egy regionális beruházási támogatásban részesülő beruházás munkavállalóinak képzése – a képzés nem feltétlenül szükséges az új beruházás beindításához és működtetéséhez;
    13.    a Kérelmező kijelenti, hogy az azonos azonosítható elszámolható költségek tekintetében az alábbiak szerint részesült támogatásban:
a)    a támogatás jogalapja (európai bizottsági jogszabály száma és jogcím megnevezése):
b)    a támogatás odaítélésének időpontja:
c)    a támogatást nyújtó szervezet:
d)    a támogatás összege és a halmozandó elszámolható költségek összege költségnemenként felsorolva:
    14.    a Kérelmező kijelenti, hogy a támogatással kapcsolatos jogszabályi rendelkezéseket ismeri, azoknak megfelel és vállalja az azokból fakadó kötelezettségek maradéktalan teljesítését;
    15.    a Kérelmező jelen nyilatkozathoz csatoltan benyújtja
a.    a nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját vagy az aláírásminta közjegyző által hitesített másolatát,
b.    a létesítő okiratának vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okiratának eredeti példányát,
c.    a saját forrás rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozatát,
    16.    az átlátható szervezetnek minősüléséről szóló nyilatkozatát.
Kelt: ......................................................................
    ...................................................................................
    a Kérelmező törvényes képviselőjének aláírása
Kérelmező neve, székhelye, adószáma: ..........................................................., .......................................
    P. H.”
II. A tanműhely-létesítési vagy -fejlesztési támogatást kérelmező nyilatkozata
Alulírott .........................., a ............................... Kérelmező törvényes képviselőjeként (cégszerű aláírásra jogosult személy) nyilatkozom arról, hogy:
    1.    a támogatási kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok valódiak, hitelesek és teljes körűek;
    2.    a Kérelmező nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban;
    3.    a Kérelmező megfelel az Áht. 48/B. §-ában és 50. §-ában meghatározott követelményeknek;
    4.    a Kérelmező a költségvetési támogatás tekintetében ÁFA adólevonási joggal rendelkezik / nem rendelkezik (a nem megfelelő rész törlendő);
    5.    a Kérelmező a tanulószerződéssel gyakorlati képzésben részt vevő tanulók létszámát − a támogatás iránti kérelem benyújtását megelőző két tanév szakképző iskolai tanulólétszám átlagához képest – a létrehozandó tanműhelyben tervezett gyakorlati képzésben legalább huszonöt fővel növeli a támogatás iránti kérelem benyújtását követő második tanév végéig, és ezt a létszámot további, legalább három év 1–6. és 9–12. hónapjaiban folyamatosan fenntartja;
    6.    a Kérelmező azonos azonosítható elszámolható költségekre vonatkozóan más támogatásban nem részesül;
    7.    a Kérelmező kijelenti, hogy a támogatással kapcsolatos jogszabályi rendelkezéseket ismeri, azoknak megfelel és vállalja az azokból fakadó kötelezettségek maradéktalan teljesítését;
    8.    a Kérelmező jelen nyilatkozathoz csatoltan benyújtja
a.    a nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját vagy az aláírás minta közjegyző által hitesített másolatát,
b.    a létesítő okiratának vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okiratának eredeti példányát,
c.    a saját forrás rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozatát,
d.    az átlátható szervezetnek minősüléséről szóló nyilatkozatát,
e.    – ha releváns – nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy rendelkezik a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 43. § (7) bekezdése szerinti, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolással.
Kelt: ......................................................................
    ...................................................................................
    a Kérelmező törvényes képviselőjének aláírása
Kérelmező neve, székhelye, adószáma: ..........................................................., .......................................
    P. H.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. december 24. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére