• Tartalom

323/2018. (XII. 28.) Korm. rendelet

323/2018. (XII. 28.) Korm. rendelet

az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvénnyel összefüggő Korm. rendeletek módosításáról1

2019.06.02.

A Kormány

a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (1) bekezdés a)–e) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 37. § e) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 37. § c) és d) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés h) pontjában,

az 5. alcím tekintetében a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 35. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 6. alcím tekintetében a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 250. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 7. alcím tekintetében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105. § (2) bekezdés c) pontjában,

a 8. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § b) és h) pontjában,

a 9. alcím tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) bekezdés e), g), i) és j) pontjában, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés s) pontjában és a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában,

a 10. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § a) pontjában,

a 11. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában,

a 12. alcím tekintetében az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 24. § (1) bekezdés g) pontjában,

a 13. alcím tekintetében az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 24. § (1) bekezdés a)–c), h) és i) pontjában,

a 14. alcím tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 15. alcím tekintetében a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 8. § (1) bekezdésében,

a 16. alcím tekintetében a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény 172. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 17. alcím tekintetében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105. § (1) bekezdés a), c) és r) pontjában, 105. § (2) bekezdés f) pontjában,

a 18. alcím tekintetében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105. § (1) bekezdés p) pontjában,

a 19. alcím tekintetében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105. § (1) bekezdés a), c), f), i), k), m) pontjában, 105. § (3) bekezdés c)–e), g), k), m) és n) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló

101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. §2

2. §3

2. Az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

7. §8

8. §9

3. A minősített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági felügyeletének részletes szabályairól szóló 161/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

9. §10

10. §11

11. §12

12. §13

13. §14

14. §15

15. §16

16. §17

17. §18

18. §19

19. §20

20. §21

21. §22

22. §23

4. A terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

23. §24

24. §25

5. A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet módosítása

25. §26

6. Az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása

26. §27

7. Egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló

84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet módosítása

27. §28

8. A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet módosítása

28. §29

29. §30

30. §31

31. §32

32. §33

9. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 379/2013. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

33. §34

10. Egyes rendvédelmi szervek létfontosságú rendszerei és létesítményei azonosításáról, kijelöléséről és védelméről, valamint a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 512/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

34. §35

11. A 2014–2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról szóló

135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet módosítása

35. §36

36. §37

37. §38

38. §39

39. §40

12. A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltató információbiztonsággal kapcsolatos feladatköréről szóló 186/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet módosítása

40. §41

41. §42

42. §43

43. §44

13. Az elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok, valamint az információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, továbbá a zárt célú elektronikus információs rendszerek meghatározásáról szóló 187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet módosítása

44. §45

45. §46

46. §47

47. §48

48. §49

49. §50

50. §51

51. §52

52. §53

53. §54

54. §55

14. A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

55. §56

15. A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról szóló

99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása

56. §57

16. Az alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló

225/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

57. §58

17. Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

58. §59

59. §60

60. §61

18. A bizalmi felügyelet által vezetett nyilvántartások tartalmáról és a bizalmi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos bejelentésekről szóló 470/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

61. §62

19. Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos egyes Korm. rendeletek módosításáról szóló

179/2018. (X. 2.) Korm. rendelet módosítása

62. § Nem lép hatályba az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos egyes Korm. rendeletek módosításáról szóló 179/2018. (X. 2.) Korm. rendelet 15. §-a.

20. Záró rendelkezések

63. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(5) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3–32. §, a 34. §, a 40–46. §, a 48–51. §, az 53–55. §, az 57–58. §, a 60–62. § 2019. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 47. §, az 52. § és az 1. melléklet az e rendelet kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.

(4) Az 1. § és a 2. § 2019. április 1-jén lép hatályba.

(5) Az 59. § az e rendelet kihirdetését követő hatodik hónap első napján lép hatályba.

64. § (1) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) E rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti bejelentése megtörtént.

1. melléklet a 323/2018. (XII. 28.) Korm. rendelethez63

2. melléklet a 323/2018. (XII. 28.) Korm. rendelethez64

1

A rendeletet az 561/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet 54. § j) pontja hatályon kívül helyezte 2024. január 1. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 3–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 3–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 3–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 3–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 3–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9–22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 9–22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 9–22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 9–22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 9–22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 9–22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 9–22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 9–22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 9–22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 9–22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 9–22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 9–22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 9–22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 9–22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 23–24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 23–24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 28–32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 28–32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 28–32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 28–32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 28–32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 35–39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 35–39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 35–39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 35–39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 35–39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 40–43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 40–43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 40–43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 40–43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 44–46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 44–46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 44–46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 48–51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 48–51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 48–51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 48–51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

Az 53–54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

Az 53–54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére