• Tartalom

33/2018. (XII. 17.) ITM rendelet

33/2018. (XII. 17.) ITM rendelet

a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelet módosításáról1

2018.12.25.

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró agrárminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Koordinált légteret az LHSG1, LHSG2/V, LHSG3 légterek esetében Budaörs repülőtér, Farkashegy repülőtér, az LHSG10 légtér esetében az Esztergomi repülőtér üzemben tartója, az LHSG2/S légtér esetében a Szabad Repülők Szövetsége és az LHSG20, LHSG20/A, LHSG21, LHSG22, LHSG23, LHSG24, LHSG25 légterek esetében a Dunakeszi repülőtér üzemben tartója igényelhet.”

2. § Az R. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A koordinációs feladatok az LHSG1, LHSG2/V, LHSG3 légterek esetében Budaörs repülőtér vagy Farkashegy repülőtér üzemben tartójának valamelyike, az LHSG10 légtér esetében az Esztergom repülőtér üzemben tartója, az LHSG2/S légtér esetében a Szabad Repülők Szövetsége és az LHSG20, LHSG20/A, LHSG21, LHSG22, LHSG23, LHSG24, LHSG25 légterek esetében a Dunakeszi repülőtér üzemben tartója a légiközlekedési hatóság engedélyével láthatja el.”

3. § Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. § Hatályát veszti az R. 5. §-a, valamint 6. §-a.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet a 33/2018. (XII. 17.) ITM rendelethez

Az R. 2. melléklet III. NEM ELLENŐRZÖTT LÉGTEREK című fejezetének 4. Drop Zone légterek táblázata a következő 20. sorral egészül ki:

 

A

B

C

(1.

Légtér azonosítója/Oldalhatárai

Felső/alsó határa

Megjegyzés)

„20.

LHSDZLHOY/Őcsény
2NM sugarú kör
a 461843N 184549E középpont körül

FL145 (4400m STD)/GND

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. december 26. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére