• Tartalom

35/2018. (XII. 21.) BM rendelet

35/2018. (XII. 21.) BM rendelet

egyes migrációs tárgyú és más kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról1

2019.01.01.

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (2) bekezdés a) pontjában, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben –,

a 2. alcím tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (2) bekezdés c) pontjában, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben –,

a 3. alcím és a 4 melléklet tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (3) bekezdésében, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –,

a 4. alcím tekintetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím és az 5. melléklet tekintetében a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 35. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés q) pontjában és 85. § (8) bekezdés b) pontjában, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 21. pont f) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. alcím tekintetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. alcím tekintetében a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 87. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 9. alcím és a 6. melléklet tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 10. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben –

a következőket rendelem el:

1. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosítása

1. § A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet [a továbbiakban: 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet] 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A tartózkodási kártya cseréjére illetékes regionális igazgatóság az új tartózkodási kártyát – a meglévő tartózkodási kártya bevonása mellett – a magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja, illetve az EGT-állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére kiadja.”

2. § A 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet 10/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

10/A. § A tartózkodási jogot igazoló okmányt az érvénytelenségét megállapító, az okmány cseréjét vagy pótlását végző regionális igazgatóság kártya formátumú okmány esetén kilyukasztással érvényteleníti, és gondoskodik az érvénytelenség tényének, okának és időpontjának a központi idegenrendészeti nyilvántartásba történő bejegyzéséről.”

3. § A 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A harmadik országbeli állampolgárt terhelő költségek megállapítása során a következő kiadásokat kell figyelembe venni:
a) az utazási költségek,
b) a kitoloncolás végrehajtásának szabályairól szóló jogszabályban felsorolt, a kitoloncolás foganatosításában közreműködő kísérő költsége, különösen a menetjegy, a vízumdíj, az egészségügyi támogatás és a biztosítás díja,
c) a harmadik országbeli állampolgár ellátásával kapcsolatos költségek, beleértve az idegenrendészeti őrizet, a kiutasítást előkészítő őrizet időtartama alatt a tartására és ellátására fordított költségeket is,
d) a harmadik országbeli állampolgár részére megelőlegezett költségek, különösen a kitoloncolás végrehajtásához szükséges menetjegy, úti okmány kiállításának díja, vízumdíj, valamint a Harmtv. 61. § (4) bekezdés e) pontja szerinti, illetve a Harmtv. 62. § (4) bekezdésében meghatározott költségek.”

4. § A 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet a 26. §-t követően a következő alcímmel, valamint 27. §-sal és 28. §-sal egészül ki:

„Átmeneti rendelkezések
27. § E rendeletnek az egyes migrációs tárgyú és más kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 35/2018. (XII. 21.) BM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
28. § A magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére az 5. § (2) bekezdése vagy a 6. § (2) bekezdése alapján kiállított tartózkodási kártyát az okmány érvényességi idejéig a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló,
2002. június 13-i 1030/2002/EK tanácsi rendeletben, valamint a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. április 18-i 380/2008/EK tanácsi rendeletben meghatározott formátumú és adattartalmú okmányként kell kiállítani.”

a) 3. § (1) bekezdésében az „EGT-állampolgár és a magyar állampolgár” szövegrész helyébe az „EGT-állampolgár” szöveg,

b) 3. § (4) bekezdés b) pontjában a „részére” szövegrész helyébe a „részére kiadott okmány pótlása vagy cseréje esetén” szöveg,

c) 6. § (3) bekezdésében a „kártyát, illetve tartózkodási kártyát tartalmazó úti okmányt” szövegrész helyébe a „kártyát” szöveg

lép.

a) 2. melléklete helyébe az 1. melléklet,

lép.

2. A kitoloncolás végrehajtásának szabályairól szóló 26/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosítása

8. § A kitoloncolás végrehajtásának szabályairól szóló 26/2007. (V. 31.) IRM rendelet

a) 5. § b) pontjában és 9. § (6) bekezdésében a „köztisztviselője” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselője” szöveg,

b) 5. § d) pontjában a „szakorvos” szövegrész helyébe a „szakorvos, valamint egészségügyi dolgozó” szöveg

lép.

3. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló
28/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosítása

9. § A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet 2. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

4. A menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet módosítása

10. § A menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet [a továbbiakban: 52/2007. (XII. 11.)
IRM rendelet] 1. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A menekültügyi hatóság jogszabályban meghatározott feladatait a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) látja el.”

11. § Az 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet 3. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1a) Természetben biztosított étkezés esetén naponta legalább 10 900 Kjoule energiatartalmú élelmet kell biztosítani. Az élelmezésnél az elhelyezett egészségi állapotát, korát, és vallásának étkezési előírásait figyelembe kell venni. Várandós nőnek vagy szoptatós anyának, valamint kiskorúnak naponta tejterméket és gyümölcsöt, illetve
– ha az egészségügyi okból indokolt – ezekkel egyenértékű más élelmiszert kell biztosítani.”

12. § Az 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet 4/D. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az étkeztetés során naponta legalább 10 900 Kjoule energiatartalmú élelmet kell biztosítani. Az élelmezésnél a tranzitzónában elhelyezett egészségi állapotát, korát és vallásának étkezési előírásait figyelembe kell venni. Várandós nőnek vagy szoptatós anyának, valamint kiskorúnak naponta tejterméket és gyümölcsöt, illetve – ha az egészségügyi okból indokolt – ezekkel egyenértékű más élelmiszert kell biztosítani.”

a) 1. § (2) bekezdés e) pontjában a „felügyeli” szövegrész helyébe a „fenntartja” szöveg,

b) 2. § (5) bekezdésében és 1. melléklet 14. pontjában az „igazgatójának” szövegrész helyébe a „vezetőjének” szöveg,

c) 1. melléklet 1. pontjában a „Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal Befogadó Állomás, Bicske valamennyi telephelye azok” szövegrész helyébe a „Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal által fenntartott befogadó állomás annak” szöveg,

d) 1. melléklet 4. pontjában az „igazgatójához” szövegrész helyébe a „vezetőjéhez” szöveg,

e) 1. melléklet 15. pontjában a „telephelyen” szövegrész helyébe a „befogadó állomáson” szöveg,

f) 1. melléklet 15. pontjában a „telephely” szövegrész helyébe a „befogadó állomás” szöveg,

g) 1. melléklet 17. pontjában az „igazgatójánál” szövegrész helyébe a „vezetőjénél” szöveg,

h) 1. melléklet 21. pontjában az „igazgatója” szövegrész helyébe a „vezetője” szöveg

lép.

14. § Hatályát veszti az 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet

5. A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet módosítása

15. § A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet 2. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

6. A lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet módosítása

16. § A lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet 3. § b) pont bi) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A belügyi szervek lakásügyi szervei:

helyi lakásügyi szerv:)

bi) a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal: a saját dolgozói állománya vonatkozásában,”

7. A menekültügyi őrizet végrehajtásának szabályairól és a menekültügyi óvadékról szóló
29/2013. (VI. 28.) BM rendelet módosítása

17. § A menekültügyi őrizet végrehajtásának szabályairól és a menekültügyi óvadékról szóló 29/2013. (VI. 28.)
BM rendelet [a továbbiakban: 29/2013. (VI. 28.) BM rendelet] 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A menekültügyi őrzött befogadó központ rendjének fenntartása érdekében a napirendet – az országos rendőrfőkapitány egyetértésével – a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal főigazgatója határozza meg. Ettől eltérni csak rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a menekültügyi őrzött befogadó központ vezetőjének utasítására lehet.”

a) 9. § (1) bekezdésében a „14 éven aluli elismerését kérő” szövegrész helyébe a „kiskorú gyermek, várandós nő vagy szoptatós anya” szöveg,

b) 9. § (2) bekezdésében a „joule” szövegrész helyébe a „Kjoule” szöveg,

c) 9. § (2) bekezdésében a „Terhes és kisgyermekes anyának” szövegrész helyébe a „Várandós nőnek vagy szoptatós anyának” szöveg

lép.

8. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 75/2013. (XII. 18.) BM rendelet módosítása

20. § A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 75/2013. (XII. 18.) BM rendelet 2. § b) pont bi) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A belügyi szervek lakásügyi szervei:

helyi lakásügyi szerv:)

bi) a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal: a saját dolgozói állománya vonatkozásában,”

9. A belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet módosítása

21. § A belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

10. A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal által fenntartott, a menekültügyi őrizet végrehajtására szolgáló intézményre, a befogadó állomásra és a közösségi szállásra, valamint a rendőrség által fenntartott, az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet végrehajtására szolgáló őrzött szállásra vonatkozó közegészségügyi követelményekről, a közegészségügyi ellenőrzésekről, valamint az egészségügyi államigazgatási szervvel való együttműködés rendjéről szóló
57/2016. (XII. 22.) BM rendelet módosítása

22. § A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal által fenntartott, a menekültügyi őrizet végrehajtására szolgáló intézményre, a befogadó állomásra és a közösségi szállásra, valamint a rendőrség által fenntartott, az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet végrehajtására szolgáló őrzött szállásra vonatkozó közegészségügyi követelményekről, a közegészségügyi ellenőrzésekről, valamint az egészségügyi államigazgatási szervvel való együttműködés rendjéről szóló 57/2016. (XII. 22.) BM rendelet 1. § 2. pontjában a „főigazgatójának irányítása alatt álló” szövegrész helyébe az „által fenntartott” szöveg lép.

11. Záró rendelkezések

23. § Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 35/2018. (XII. 21.) BM rendelethez

2. melléklet a 35/2018. (XII. 21.) BM rendelethez


tartózkodási kártya kiállításához>

3. melléklet a 35/2018. (XII. 21.) BM rendelethez8K36291_0

BEVÁNDORLÁSI ÉS
MENEKÜLTÜGYI
HIVATAL

ELTARTÁSI NYILATKOZAT

A nyilatkozattevő:

c EGT-állampolgár (I. pont kitöltendő)

 

 

I. Alulírott
Születési hely és idő:
Anyja neve:
kijelentem, hogy
nevű
állampolgár
Születési hely és idő:
Anyja neve:
eltartására magyarországi tartózkodása idejére kötelezettséget vállalok.
II. Alulírott
Születési hely és idő:
Anyja neve:
kijelentem, hogy elegendő forrással rendelkezem ahhoz, hogy magyarországi tartózkodásom ne jelentsen indokolatlan terhet Magyarország szociális ellátórendszerére.
Kelt

nyilatkozattevő aláírása

Előttünk mint tanúk előtt:

 

 

(név, lakcím)

(név, lakcím)


4. melléklet a 35/2018. (XII. 21.) BM rendelethez


Hatályát veszti a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet 2. melléklet V. pont 2. és 3. alpontja.

5. melléklet a 35/2018. (XII. 21.) BM rendelethez


Hatályát veszti a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet 2. melléklet 14. és 15. pontja.

6. melléklet a 35/2018. (XII. 21.) BM rendelethez


Hatályát veszti a belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet 1. melléklet C) rész 1. pont 1.7. alpontja.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2019. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére