• Tartalom

35/2018. (XII. 6.) AM rendelet

35/2018. (XII. 6.) AM rendelet

az egyes agrárágazati támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról1

2019.01.01.

Az 1–5., 9–11., 13., 14. és 18. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében,

a 6. alcím tekintetében a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés g) pontjában,

a 7., 8., 12., 15., 16. és 19. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában,

a 17. alcím tekintetében a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 28. § (1) bekezdés d) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló
139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosítása

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

2. A sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló
140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosítása

5. §6

3. Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosítása

6. § (1)7

„(7) A 2019. évben rendelkezésre álló keret összege 12 000 millió forint, amelyből 2500 millió forintot a baromfi ágazatban, 8000 millió forintot az egyéb állattenyésztési ágazatban, 1500 millió forintot pedig vemhes üszők állat-egészségügyi szolgáltatására, gyógykezelésére és immunizálására kell felhasználni. Ha a baromfi ágazatban vagy az egyéb állattenyésztési ágazatban megállapított támogatás mértéke meghaladja az adott ágazatra a 2019. évben rendelkezésre álló keretből felhasználható összeget, akkor a 2019. évben elvégzett szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények az e bekezdésben meghatározott más ágazatokban felhasználható keretek terhére is teljesíthetőek. E keretek terhére a 2019. évben elvégzett szolgáltatásokra benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények és a 2018. évben elvégzett szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmekben foglalt, de még ki nem fizetett jogos igények teljesíthetők.”

4. A rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet módosítása

7. § A rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A tárgyévben rendelkezésre álló forrás legfeljebb 90 millió forint, amelynek terhére a tárgyévben elvégzett szolgáltatásokra benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények és a tárgyévet megelőző évben elvégzett szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmekben foglalt, de még ki nem fizetett jogos igények teljesíthetők.”

5. Az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról szóló
56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet módosítása

8. § Az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról szóló 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet [a továbbiakban: 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet] 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A tárgyévben rendelkezésre álló támogatási keret összege 4000 millió Ft, amelynek terhére a tárgyévet megelőző évben elvégzett, de ki nem fizetett szolgáltatások után járó jogos igények és a tárgyévben elvégzett szolgáltatások támogatása teljesíthető.”

9. §8

10. §9

6. A szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet módosítása

11. §10

12. §11

7. A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet módosítása

13. §12

14. §13

8. A húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 22/2012. (III. 9.) VM rendelet módosítása

15. §14

9. A méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 4/2014. (I. 27.) VM rendelet módosítása

16. § (1)15

(2) A 4/2014. (I. 27.) VM rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A jogcím finanszírozására a 2019. évben 100 millió forint használható fel.”

10. A fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 37/2014. (IV. 4.) VM rendelet módosítása

17. § (1)16

(2) A 37/2014. (IV. 4.) VM rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A tárgyévben rendelkezésre álló forrás legfeljebb 170 millió forint.”

11. A tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet módosítása

18. § (1)17

(2) Az 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A tárgyévben rendelkezésre álló forrás legfeljebb 100 millió forint.”

12. Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása

19. §18

20. §19

21. §20

22. §21

13. A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló
9/2016. (II. 15.) FM rendelet módosítása

23. §22

24. §23

25. §24

26. §25

27. §26

28. §27

14. Az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről szóló 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet módosítása

29. § Az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről szóló 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet [a továbbiakban: 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet] 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1) E rendelet szerinti támogatás a tárgyévre vonatkozóan legfeljebb 1500 millió forint összegig nyújtható a 2. mellékletben rögzített támogatási keretfelosztás szerint.
(1a) A jogorvoslati eljárásban meghozott döntésekre tekintettel az e rendelet szerinti támogatás (1) bekezdésben meghatározott keretösszege legfeljebb 1%-kal léphető túl.”

15. Az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 21/2017. (IV. 26.) FM rendelet módosítása

31. §28

32. §29

33. §30

34. §31

16. Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról szóló 29/2017. (VI. 7.) FM rendelet módosítása

35. §32

36. §33

37. §34

38. §35

17. A zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet módosítása

39. §36

40. §37

18. A 2017. októberi viharkár által a fóliás növénykultúrák termesztésére szolgáló építményekben keletkezett károk kompenzálására igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról szóló 65/2017. (XII. 22.) FM rendelet módosítása

41. §38

19. Az agrártámogatások 2018. évi mértékének megállapításáról szóló 31/2018. (X. 15.) AM rendelet módosítása

42. §39

20. Záró rendelkezések

43. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 6. § (2) bekezdése, 7. és 8. §-a, 16. § (2) bekezdése, 17. § (2) bekezdése, 18. § (2) bekezdése, valamint 29. és 30. §-a, valamint a 4. melléklet 2019. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 35/2018. (XII. 6.) AM rendelethez40

2. melléklet a 35/2018. (XII. 6.) AM rendelethez41

3. melléklet a 35/2018. (XII. 6.) AM rendelethez42

4. melléklet a 35/2018. (XII. 6.) AM rendelethez

A tárgyévre vonatkozó támogatási keret nagysága

 

A

B

1.

Baromfi megnevezés-csoport

Támogatási keret
(millió Ft)

2.

étkezési tojást termelő tyúk, valamint tenyésztyúk

1180

3.

tenyészliba

90

4.

tenyészkacsa

90

5.

tenyészpulyka

140

6.

Összesen

1500

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2019. január 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 16. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 17. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 18. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére