• Tartalom

36/2018. (XII. 21.) BM rendelet

36/2018. (XII. 21.) BM rendelet

vízgazdálkodási és vízvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2019.01.01.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (12) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés a), d) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint

a 6. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (13a) bekezdésében, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti feladatkörében eljáró adópolitikáért felelős miniszter egyetértésével,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 25. pontja szerinti feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről szóló 2/1997. (II.18.) KHVM rendelet módosítása

1. § (1) A mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről szóló 2/1997. (II.18.) KHVM rendelet (a továbbiakban: R1.) 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § A mezőgazdasági vízszolgáltatás díjképzési rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott mezőgazdasági vízhasználó (a továbbiakban: vízhasználó) a részére mezőgazdasági vízszolgáltatást biztosító vízszolgáltató mű üzemeltetőjével a vízjogi engedély véglegessé válásától számított 30 napon belül szolgáltatási szerződést köt.”

(2) Az R1. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

6. § (1) A vízhasználat a vízigény bejelentése, valamint a vízjogi üzemeltetési engedély vagy fennmaradási engedély alapján a vízhasználó és vízszolgáltató mű üzemeltetője között létrejött szolgáltatási szerződés szerint gyakorolható. A mezőgazdasági vízhasznosítási idényen kívüli vízszolgáltatás tekintetében – az igazgatóság véleménye alapján – az üzemeltető és a vízhasználó közötti szolgáltatási szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelően kell elszámolni.
(2) A vízhasználó a vízhasznosítási idényre vonatkozó vízigényét a vízszolgáltató mű üzemeltetőjének – annak hiányában az igazgatóságnak – tárgyévenként legkésőbb február 10. napjáig jelenti be. A vízhasználó a február 10. napja után kiadott vízjogi üzemeltetési engedélyre vonatkozó vízigényét a szolgáltatási szerződés megkötésekor, a vízhasznosítási idényen belül is bejelentheti, ha az 5. §-ban foglaltak szerint köti meg a szolgáltatási szerződést.
(3) A vízigény bejelentése során közölni kell:
a) a vízhasználó (megnevezését, címét) székhelyét;
b) a tervezett vízfelhasználás célját, időszakát és mennyiségét, az igényelt vízmennyiség alsó és felső határát (vízsugarat), valamint az engedélyezett éves vízmennyiséget;
c) a végleges vízjogi engedély számát, vízikönyvi számát;
d) az öntözendő terület, tógazdaság esetén a tóterület nagyságát;
e) a vízkivétel módjának, helyének meghatározását, továbbá a vízmérés módját;
f) az esetleges lecsapolás, vízbevezetés időpontjának, helyének és az elvezetni tervezett víz mennyiségének meghatározását;
g) az üzemnapló vezetésének helyét;
h) a vízátadás helyén engedélyezett minimum és maximum üzemvízszintet;
i) vízszolgáltatás igénybe vételének kezdetét, befejezését.
(4) A mezőgazdasági vízszolgáltatást végző üzemeltető tájékoztatja a szolgáltatási szerződéssel rendelkező vízhasználókat a tárgyévre érvényes vízszolgáltatási díjról a vízhasználat megkezdéséig, de legkésőbb április 10. napjáig.
(5) A vízhasznosítási idény öntözés esetén április 15. napjától szeptember 30. napjáig, tógazdálkodásnál március 1. napjától november 30. napjáig, a téli vízellátás december 1. napjától február 28. napjáig tart. Az üzemeltető és a vízhasználó az igazgatóság hozzájárulása esetén ettől eltérő időpontban is megállapodhatnak.
(6) A vízhasználó a tényleges vízhasználatot annak megkezdését megelőzően három nappal korábban köteles bejelenteni a vízszolgáltató területi képviselőjének.”

(3) Az R1. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A vízjogi üzemeltetési engedély kiadásának feltétele a vízszolgáltató művek üzemeltetési szabályzatának megléte, annak módosítása, amelyet az üzemeltető készít elő és az igazgatóság véglegesít.”

(4) Az R1. 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A szolgáltatott víznek a vízhasználat szempontjából hátrányos megváltozásával kapcsolatos kölcsönös feladatokat (ellenőrzés, tájékoztatási és beavatkozási kötelezettség), jogokat és kötelezettségeket az üzemeltető és a vízhasználó az üzemeltetési, valamint a szolgáltatási szerződésben állapítják meg.”

(5) Az R1. 9. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A vízkorlátozást a Vgtv. 15. § (5) bekezdésének megfelelően, mezőgazdasági célú vízhasználat esetén az alábbi – sorrendben fokozatosan alkalmazható – intézkedésekkel kell végrehajtani a vízjogi engedélyben meghatározott egyidejűleg elvételezhető maximális vízsugárhoz viszonyítva:
a) vízpótló öntözések 30%-os csökkentése;
b) az öntözésre használt valamennyi vízmennyiség szükség szerinti arányos csökkentése;
c) a rizstelepek vízpótlásának szükség szerinti arányos, de legfeljebb 50%-os csökkentése;
d) a halastavak (áruhal termelő tavak) vízpótlásának szükség szerinti arányos, de legfeljebb 50%-os csökkentése;
e) a halastavak vízpótlásának a d) pontban rögzítetten felüli további 20%-os csökkentése.”

(6) Az R1.

a) 2. § (1) bekezdésében a „vízszolgáltatási fürt” szövegrész helyébe a „mezőgazdasági vízszolgáltató mű” szöveg, a „nyilvános pályázat” szövegrész helyébe a „pályázat” szöveg,

b) 7. § (3) bekezdésében az „üzemeltető a vízhasználó” szövegrész helyébe az „üzemeltető és az igazgatóság a vízhasználó” szöveg, az „üzemeltető kezdeményezheti” szövegrész helyébe az „igazgatóság kezdeményezheti” szöveg,

c) 7. § (4) bekezdésében a „vízszolgáltatási szerződésben” szövegrész helyébe a „szolgáltatási szerződésben” szöveg,

d) 8/A. § (1) bekezdésében az „október 1. és március 31. között” szövegrész helyébe az „a vízszolgáltatási egységre meghatározott hasznosítási idényen kívül” szöveg

lép.

(7) Hatályát veszti az R1.

a) 4. §-a,

b) 7. § (6) bekezdésében a „kölcsönös” szövegrész,

2. Az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet módosítása

2. § (1) Az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet (a továbbiakban: R2.) 15. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A III. fokú árvízvédelmi készültség elrendelésével egyidejűleg el kell rendelni a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti I. fokú készültséget.”

(2) Az R2. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(3) Az R2.

a) 3. § (3) bekezdés d) pontjában a „töltés koronaszintjének” szövegrész helyébe a „védvonal magassági adatainak” szöveg,

b) 3. § (3) bekezdés e) pontjában a „jellemző töltés-keresztszelvények” szövegrész helyébe a „védvonal jellemző keresztszelvényei” szöveg

lép.

3. A felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól szóló
31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet módosítása

3. § (1) A felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól szóló 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet (a továbbiakban: R3.) 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) E rendelet a vízpolitika területén uniós szintű monitoring alá helyezendő anyagok megfigyelési listájának a 2008/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján történő összeállításáról és az (EU) 2015/495 bizottsági végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2018. június 5-i (EU) 2018/840 bizottsági végrehajtási határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

(2) Az R3. 8. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Hatályát veszti az R3. 7. § (6) bekezdésében az „Az első megfigyelési lista esetében a megfigyelési időszak 2015. szeptember 14-én kezdődik.” szövegrész.

4. A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet módosítása

4. § (1) A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet (a továbbiakban: R4.) 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

23. § Az árvízvédelmi földmű és fal mentén a hullámtéren a vízoldali töltésláb vonalától mért 60 méteren, a mentett oldalon pedig 110 méteren belül anyaggödröt, munkagödröt nyitni, szabadkifolyású kutat létesíteni, tavat kialakítani, illetve a fedőréteg tartós eltávolításával járó tevékenységet folytatni csak a vízügyi igazgatóság (a továbbiakban: igazgatóság), települési önkormányzat fenntartásában lévő másodrendű árvízvédelmi mű esetén a védelemvezető polgármester hozzájárulásával, szükség esetén részletes talajfeltárás, állékonysági és szivárgási vizsgálat alapján lehet.”

(2) Az R4. 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az árvízvédelmi vonal folytonosságát megszakító átvágás vagy a védőképességet jelentősen érintő megbontás előtt ideiglenes árvízvédelmi vonalat kell létesíteni és árvízvédelmi tervet kell készíteni.”

(3) Az R4. 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Földtöltés – egyszerű hozzáépítéssel történő – mentett oldali erősítéséhez a meglevő földmű anyagánál csak kevésbé vízzáró vagy azzal azonos minőségű talajt lehet beépíteni. Ha a hozzáépítés a meglévőnél vízzáróbb háttöltést eredményezne, csak a régi és az új töltéstest határfelületére megépített szivárgóhoz csatlakozóan valósítható meg a szelvény erősítése.”

(4) Az R4. 35. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az árvízvédelmi töltéseken való közlekedés szabályozására, ha azon egyébként nincs kijelölt közforgalmú út, a helyi viszonyoknak megfelelő közlekedést szabályozó töltéstartozékokat, így sorompókat, kerékvetőket és tiltó táblákat kell elhelyezni. A közforgalmú útnak nem minősülő töltések használata az árvízvédelmi töltés fenntartója által szabályozottan történhet.”

(5) Az R4. 36. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Amennyiben az elsőrendű árvízvédelmi vonalon szilárd burkolatú út vagy kerékpárút létesül, az útalap szerkezete és a burkolat beleszámít a mértékadó árvízszint feletti magassági biztonságba. Ha az út rétegrendje tartalmaz vízáteresztő réteget, akkor az csak a vízoldali vízbejutást tartósan megakadályozó szigeteléssel ellátott módon építhető meg. Az útpálya csak olyan szélességi és szerkezeti kialakítással készülhet, amely alkalmas a fenntartási, védekezési munkák elvégzéséhez szükséges gépek árvízi művön történő közlekedésére.”

(6) Az R4. 80. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Tó belvízvédelmi készültség időszakában történő leürítését a belvízvédelmi szakasz védelemvezetője engedélyezi.”

(7) Az R4.

a) 8. § (1) bekezdésében a „középvízhozam” szövegrész helyébe a „középvízhozam, vagy, ha rendelkezésre állnak adatok, a napi középvízhozam” szöveg,

b) 26. § (1) bekezdésében a „mértékadó magasságú és tartósságú árvízszinteknek a” szövegrész helyébe a „mértékadó magasságú árvízszintek és a talajok telített állapotához tartozó talajfizikai jellemzők” szöveg,

c) 28. § (2) bekezdés záró szövegrészében a „kell készíteni.” szövegrész helyébe a „kell készíteni. Kötött talajú mentett oldali feltöltés csak drénezett kivitelben készíthető.” szöveg,

d) 32. § (2) bekezdésében a „kilométerenként és hektométerenként” szövegrész helyébe a „legfeljebb kétszáz méterenként” szöveg,

e) 41. §-ában az „Az anyaggödröt” szövegrész helyébe az „A hullámtéri anyaggödröt” szöveg,

f) 58. § (1) bekezdésében a „fakadó vizek” szövegrész helyébe a „fakadó, belterületi csapadék- és egyéb használt vizek” szöveg,

g) 69. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „létesítményként” szövegrész helyébe a „létesítményenként” szöveg

lép.

(8) Az R4. 1. számú melléklet 1. pont b) alpontjában a „3” szövegrész helyébe a „4” szöveg lép.

5. A folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet módosítása

5. § (1) A folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet (a továbbiakban: R5.) 3. §-ában az „50 cm-nél.” szövegrész helyébe az „50 cm-nél. Az alépítményt és a szivárgó rendszert az előírt biztonsági mértéknek megfelelően kell kialakítani.” szöveg lép.

(2) Az R5. 2. mellékletében foglalt 1. DUNA táblázat C:42 és C:43 mezőjében az „1,0” szövegrészek helyébe az „1,30” szöveg lép.

6. A vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló
13/2015. (III. 31.) BM rendelet módosítása

6. § (1) A vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet (a továbbiakban: R6.) 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(2) Az R6. 9. § záró szövegrészében a „2018. december 31. napjáig” szövegrész helyébe az „a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (7) bekezdésében meghatározott időpontig” szöveg lép.

7. Záró rendelkezés

7. § Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 36/2018. (XII. 21.) BM rendelethez

Az R2. 1. számú mellékletében szereplő táblázat a következő 246a–246f sorral egészül ki:

 

(A védelmi szakasz száma, neve

Hossza (km)

A folyó, vízfolyás, csatorna neve és védvonala

A fővédvonal

A védekezési készültség elrendelésére és megszűntetésére mértékadó

I. fok

II. fok

III. fok

Megjegyzés)

kezdő szelvénye

végső szelvénye

Hossza (km)

vízmérce

LNV

neve, helye

fkm

„0” pont mBf

cm

kelte

„246a

05.04.
Kaposvári

1,338

Kapos vésztározó
völgyzárógát

0,000

0,291

0,291

Központi műtárgy vízmérce (Kapos)

96,387

127,50

250

350

450

Riasztási szint (I. fok): Kapos Kaposvár-Kecelhegyi vízmércén 260 cm”

246b

Kapos vésztározó
1. sz hossztöltés

0,000

0,405

0,405

246c

Kapos vésztározó
2. sz hossztöltés

0,000

0,142

0,142

246d

Kapos vésztározó
1. sz lokalizációs töltés

0,000

0,236

0,236

246e

Kapos vésztározó
2. sz lokalizációs töltés

0,000

0,108

0,108

246f

Kapos vésztározó
3. sz lokalizációs töltés

0,000

0,156

0,156

2. melléklet a 36/2018. (XII. 21.) BM rendelethez

A megfigyelési lista keretében monitorozandó anyagok a második megfigyelési időszakban

 

A

B

C

D

E

1.

Az anyag vagy anyagcsoport neve

CAS szám1

EU szám2

Indikatív elemzési módszer3, 4

A módszer legnagyobb elfogadható kimutatási határa
(ng/l)

2.

17-alfa-etinil-ösztradiol (EE2)

57-63-6

200-342-2

SPE nagy mennyiségen – LC-MS-MS

0,035

3.

17-béta-ösztradiol (E2), ösztron (E1)

50-28-2, 53-16-7

200-023-8

SPE – LC-MS-MS

0,4

4.

Makrolid antibiotikumok5

 

 

SPE – LC-MS-MS

19

5.

Metiokarb

2032-65-7

217-991-2

SPE – LC-MS-MS
vagy GC-MS

2

6.

Neonikotinoidok6

 

 

SPE – LC-MS-MS

8,3

7.

Metaflumizon

139968-49-3

604-167-6

LLE–LC-MS-MS
vagy SPE – LC-MS-MS

65

8.

Amoxicillin

26787-78-0

248-003-8

SPE – LC-MS-MS

78

9.

Ciprofloxacin

85721-33-1

617-751-0

SPE – LC-MS-MS

89

1 CAS=Chemical Abstracts Service (Vegyianyag Nyilvántartási Szolgálat)
2 Európai uniós szám – nem minden anyag esetében áll rendelkezésre
3 A különböző tagállamokból származó eredmények összehasonlíthatósága érdekében minden anyagot teljes vízmintákban kell megfigyelni.
4 Kivonási módszerek:
LLE–liquid liquid extraction: folyadék/folyadék extrakció;
SPE–solid-phase extraction: szilárd fázisú extrakció.
Elemzési módszerek:
GC-MS–Gas chromatography-mass spectrometry: gáz kromatográfia/tömeg spektrometria;
LC-MS-MS–Liquid chromatography (tandem) triple quadrupole mass spectrometry: folyadék-kromatográffal kapcsolt tandem tripla kvadrupól
tömegspektrométer.
5 Eritromicin (CAS-szám: 114-07-8, EU-szám: 204-040-1), klaritromicin (CAS-szám: 81103-11-9), azitromicin (CAS-szám: 83905-01-5, EU-szám:
617-500-5).
6 Imidakloprid (CAS-szám: 105827-78-9/ 138261-41-3, EU-szám: 428-040-8), tiakloprid (CAS-szám: 111988-49-9), tiametoxam (CAS-szám:
153719-23-4, EU-szám: 428-650-4), klotianidin (CAS-szám: 210880-92-5, EU-szám: 433-460-1), acetamiprid (CAS-szám: 135410-20-7/ 160430-64-8).

3. melléklet a 36/2018. (XII. 21.) BM rendelethez

Az igazgatási szolgáltatási díjköteles vízügyi és vízvédelmi szakhatósági eljárások, illetve az igazgatási szolgáltatási díj mértéke

A

B

1.

Az igazgatási szolgáltatási díjköteles vízügyi és vízvédelmi szakhatósági eljárások megnevezése

Igazgatási szolgáltatási díj mértéke (Ft)

2.

Vezetékjog engedélyezési eljárása [531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet
3. táblázat 20. sor]

14 000

3.

Légiközlekedési építési engedélyezési eljárás [531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
1. melléklet 10. táblázat 40. és 41. sor]

18 000

4.

Utak építési engedélyezési eljárása [531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet
10. táblázat 17–22. sor]

14 000

5.

Hajózási építési engedélyezési eljárás [531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet
10. táblázat 149., 150., 151., 153., 154., 156., 157., 162., 171., 172., 176. sor]

14 000

6.

Bányafelügyeleti építési és építésfelügyeleti eljárás [531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
1. melléklet 1. táblázat 3., 4., 22., 23. sor]

23 000

7.

Egyéb bányafelügyeleti eljárás [531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. táblázat 12., 13., 14., 15., 17., 29., 30., 49. sor]

28 000

8.

Elektronikus hírközlési nyomvonalas, nyomvonal jellegű építményekkel és egyéb műtárgyakkal kapcsolatos eljárás [531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet
19. táblázat 36–37. sor]

7000

9.

Tárolótartály, veszélyes töltetű nyomástartó berendezés létesítési, használatbavételi és javítási engedélyezési eljárása [531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 12. táblázat 2., 3.,
8., 9. sor]

18 000

10.

Természetes fürdővízzé nyilvánítás, fürdőhely kijelölés, fürdővízprofilra irányuló vagy vízminőség romlásánál lefolytatott eljárás, természetes vizek minőségi védelmének vizsgálata
[531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 13. táblázat 5., 9., 10., 11. sor]

8000

11.

Az építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont, az engedély hatályának meghosszabbítási, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás [531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 4. táblázat 17–18. sor]

14 000

12.

Az építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó használatbavételi engedélyezési eljárás
[531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 4. táblázat 17–18. sor]

8500

13.

Telephely engedélyezési eljárás [531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet
19. táblázat 39–40. sor]

23 000

14.

Víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési terv egyes tervrészeinek jóváhagyása
[531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 41–42. sor]

 

14.1. Felújítási és pótlási tervrész jóváhagyása

18 300

14.2. Beruházási tervrész jóváhagyása

18 300

15.

Művelés alól kivett terület újrahasznosítási eljárása [531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
1. melléklet 18. táblázat 1. sor]

8000

16.

Termőföld végleges vagy időleges más célú hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárás
[531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 18. táblázat 2., 4. sor]

12 000

17.

Talajvédelmi hatósági eljárás [531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat
23–24. sor]

14 000

18.

Halászati hatósági eljárás [531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 21–22. sor]

12 000

19.

Erdészeti hatósági eljárás [531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 19–20. sor]

14 000

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2019. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére