• Tartalom

36/2018. (X. 12.) EMMI rendelet

36/2018. (X. 12.) EMMI rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításáról1

2018.10.15.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés b) és c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) „A nappali melegedő” alcíme a következő 103/A. §-sal egészül ki:

103/A. § A nappali melegedő – a 76. §-ban foglaltaktól eltérően – a hét minden napján legalább 8 óra és 18 óra között nyitva tart.”

2. § Az R. 107. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az éjjeli menedékhely a hét minden napján legalább 18 óra és 8 óra között nyitva tart.”

3. § Az R. 107/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

107/B. § (1) Az időszakos férőhelyszám-bővítés abban az esetben hajtható végre, ha a bővítés az időszakot megelőző férőhelyeket igénybe vevők ellátását nem zavarja.
(2) A végrehajtott férőhelyszám-bővítés nem haladhatja meg az intézmény ideiglenes vagy állandó működési engedélyében szereplő férőhelyszám 30%-át.
(3) Az időszakos férőhelyszám-bővítéskor az intézmény biztosítja a 105. § (2) bekezdésében és a 107. § (2) bekezdésében foglaltakat, azzal, hogy
a) a lakószobában egy ellátottra legalább három négyzetméter nagyságú lakóterület jut,
b) huszonöt ellátottra jut legalább egy zuhanyzó és egy illemhely,
c) folyamatosan biztosítja a fűtést, világítást és a meleg vízzel való ellátást,
d) biztosítja az egészségügyi alapellátás megszervezését, szükség szerint a szakellátáshoz való hozzájutás segítését.”

4. § Az R. a következő 123. §-sal egészül ki:

123. § A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott állami támogatásra való jogosultságot nem érinti, ha a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításáról szóló 36/2018. (X. 12.) EMMI rendelettel megállapított 103/A. §-ban foglaltakat 2019. január 1-je előtt nem teljesítik.”

5. § Az R. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

6. § Hatályát veszti az R.

b) 107. § (1) bekezdésében az „egy lakószobában legfeljebb húsz személy helyezhető el, és” szövegrész,

7. § Ez a rendelet 2018. október 15-én lép hatályba.

1. melléklet a 36/2018. (X. 12.) EMMI rendelethez

Az R. 2. számú melléklet IV. Hajléktalan személyek ellátása IV. 1. Alapszolgáltatások táblázata helyébe a következő rendelkezés lép:

IV. 1.

Alapszolgáltatások

MUNKAKÖRÖK

utcai szociális munka

hajléktalan személyek nappali melegedője

intézményvezető

– a szociális munkatársak közül 1 fő,
– integrált intézmény esetében az integrált intézmény vezetője vagy az általa kijelölt személy

1 fő

szolgálatonként

intézményenként

ezenfelül 50 főre vetítve

szociális munkatárs

2 fő

heti 20 óra

további heti 20 óra

segítő

2 fő

további 1 fő

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. október 16. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére