• Tartalom

36/2018. (XII. 21.) ITM rendelet

36/2018. (XII. 21.) ITM rendelet

egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2019.04.01.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 1. pontjában,

a 2. és 3. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 3. pontjában,

a 4. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet módosítása

1. §2

2. §3

3. §4

2. Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló
67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosítása

4. §5

5. §6

3. A motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 17/2017. (V. 26.) NFM rendelet módosítása

6. § A motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 17/2017. (V. 26.) NFM rendelet (a továbbiakban: R3.) 10. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A motorhajtóanyagot kiszolgáló kútoszlopon és annak töltőpisztolyán az MSZ EN 16942 legkésőbbi évjelzetű szabványban meghatározott jelöléseket kell elhelyezni.”

7. § Az R3. 10. § (2) bekezdésében az „Az (1) bekezdés” szövegrész helyébe az „Az (1) és (1a) bekezdés” szöveg lép.

8. § Az R3. 15. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

h) az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről szóló 2014. október 22-i 2014/94/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek”

(való megfelelést szolgálja.)

4. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2019. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 6–8. § 2019. április 1-jén lép hatályba.

10. § E rendelet 6–8. §-a az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről szóló, 2014. október 22-i 2014/94/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 36/2018. (XII. 21.) ITM rendelethez7

2. melléklet a 36/2018. (XII. 21.) ITM rendelethez8

3. melléklet a 36/2018. (XII. 21.) ITM rendelethez9

4. melléklet a 36/2018. (XII. 21.) ITM rendelethez10

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2019. április 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére