• Tartalom
Oldalmenü

36/2018. (XII. 13.) OGY határozat

az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozatnak az Alaptörvény hetedik módosításával összefüggő módosításáról1

2019.01.01.

1. § Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 31. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A törvényjavaslat tartalmazza a javasolt címet és szöveget. Az előterjesztő a törvényjavaslathoz – annak benyújtásával egyidejűleg – indokolást fűz.”

2. § Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat XI. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

„XI. FEJEZET
AZ IROMÁNY-NYILVÁNTARTÁS
90/A. Az iromány-nyilvántartás tartalma és az Országgyűléshez érkezett beadványok
136. § (1) Az iromány-nyilvántartás tartalmazza
a) az irományokat,
b) a 31. § (1) bekezdése és a 137/A. § szerinti indokolást, és
c) az irományokkal összefüggő olyan, a plenáris és bizottsági eseményekre vonatkozó, továbbá a tárgyalást és döntéshozatalt érintő adatokat, amelyek iromány-nyilvántartásba vételét a házelnök elrendelte.
(2) Az irományokról bármely országgyűlési bizottság, képviselő vagy szószóló kérésére az Országgyűlés Hivatala másolatot készít.
137. § (1) Az Országgyűléshez érkezett beadványokat – az irományok és a 136. § (1) bekezdés b) pontja szerinti indokolás kivételével – a házelnök a beadvány tárgya szerint feladatkörrel rendelkező bizottságnak vagy a főigazgatónak adja át intézkedésre, vagy azokat a feladat- és hatáskörrel rendelkező szervhez továbbítja.
(2) Az országgyűlési bizottságok, a képviselőcsoportok, a képviselők és a szószólók a hozzájuk érkezett beadványokat önállóan dolgozzák fel.
90/B. A törvényjavaslathoz fűzött indokolás újraszerkesztése
137/A. § (1) Az előterjesztő az egységes javaslattervezethez készített, a 31. § (1) bekezdése szerinti indokolás és a módosító javaslatok indokolásainak figyelembevételével megszövegezett indokolást – annak iromány-nyilvántartásba vétele céljából – kézjegyével ellátva megküldi a házelnöknek legkésőbb annak az ülésnapnak a megnyitása előtt egy órával, amely ülésnap napirendjén vagy tervezett napirendjén a törvényjavaslathoz benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája szerepel.
(2) Ha az előterjesztő a 48. § (3) bekezdése, a 48. § (7) bekezdése, a 49. § (4) bekezdése vagy a 71. § (6) bekezdése alapján új egységes javaslattervezetet küld meg a törvényalkotási bizottság elnöke részére, akkor ezzel egyidejűleg az új egységes javaslattervezethez készített, a 31. § (1) bekezdése szerinti indokolás és a módosító javaslatok indokolásainak figyelembevételével megszövegezett indokolást – annak iromány-nyilvántartásba vétele céljából – kézjegyével ellátva megküldi a házelnöknek.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározottakat kell alkalmazni az 52. alcímben foglalt eljárásban tárgyalt törvényjavaslathoz fűzött indokolásra is.
(4) Az 57. §-ban meghatározott esetben az előterjesztő az elfogadott törvény szövegének megküldésével egyidejűleg az elfogadott törvényhez készített, a 31. § (1) bekezdése szerinti indokolás és az elfogadott módosító javaslatok indokolásainak figyelembevételével megszövegezett indokolást – annak iromány-nyilvántartásba vétele céljából – kézjegyével ellátva megküldi a házelnöknek.
(5) Az (1)–(4) bekezdést a 63–65. alcímben foglalt eljárásban tárgyalt törvényjavaslathoz fűzött indokolásra nem kell alkalmazni.”

3. § Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat a következő 160/A. §-sal egészül ki:

160/A. § E határozatnak az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozatnak az Alaptörvény hetedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 36/2018. (XII. 13.) OGY határozattal megállapított XI. Fejezetét a 2019. január 1-jén és az azt követően benyújtott törvényjavaslatok esetében kell alkalmazni.”

4. § Ez a határozat 2019. január 1-jén lép hatályba.

1

A határozatot az Országgyűlés a 2018. december 12-i ülésnapján fogadta el. A határozat a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2019. január 2. napjával.