• Tartalom

37/2018. (XII. 10.) AM rendelet

37/2018. (XII. 10.) AM rendelet

az egyes kedvezőtlen piaci helyzettel érintett agrárgazdasági szakágazatok részére az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott mezőgazdasági csekély összegű támogatásról

2019.04.11.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók: az Üzletszabályzatban nevesített és ott meghatározott feltételrendszer mellett igénybe vehető hiteltermékek, amelyek a Széchenyi Kártya Program (a továbbiakban: SZKP) részét képező, azon belül elkülönült szabályok szerint működő konstrukciókat jelentik;

2. átlagos hitelösszeg: az adott kamatperiódusban a szerződött hitelkeret alapján ténylegesen igénybevett kölcsön átlagszámítás szabályai szerint számított átlagos napi összege;

3. bírálati díj: a hatályos Üzletszabályzat szerint a hitelszerződés megkötésekor és felülvizsgálatakor a hitelintézet által a hitel biztosításának ellenértékeként beszedett díjtétel (különösen: kártyadíj, bírálati díj, keretbeállítási jutalék);

4. egységes kérelem: az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 72. cikk (1) bekezdése alapján, a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 11. cikke szerint benyújtásra kerülő támogatási kérelem;

5. egy és ugyanazon vállalkozás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. § 5a. pontja szerinti vállalkozás;

6. fás szárú gyümölcs: az 1. mellékletben megnevezett növénykultúra;

7. hitelintézet: a KAVOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: KAVOSZ Zrt.) honlapján nevesített, a KAVOSZ Zrt.-vel szerződéses kapcsolatban álló hitelintézet;

8. igénylőlap: az Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel (a továbbiakban: Folyószámlahitel) igényléséhez szükséges, Üzletszabályzatban közzétett nyomtatvány;

9. mezőgazdasági csekély összegű támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1408/2013/EU bizottsági rendelet) szerinti támogatás;

10. mezőgazdasági csoportmentességi rendelet: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 702/2014/EU bizottsági rendelet);

11. sertés: az ex 0103921900 vámtarifaszámú, legalább 70 kg élősúlyú vágósertés vagy az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer szerinti tenyészsertés;

12. támogatástartalom: a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 19. pontjában meghatározott támogatási egyenérték;

13. Üzletszabályzat: az SZKP keretén belül kiadott, a KAVOSZ Zrt. honlapján közzétett, az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók (a továbbiakban: ASZK Konstrukciók) részletes szabályait tartalmazó szabályzat.

2. A mezőgazdasági csekély összegű támogatás címzettje, formája és mértéke

2. § (1) A Folyószámlahitelhez az ASZK Konstrukciók keretében mezőgazdasági csekély összegű támogatást vehet igénybe az a 702/2014/EU bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott kis- és középvállalkozási kritériumoknak megfelelő vállalkozás, valamint természetes személy (a továbbiakban együtt: mezőgazdasági vállalkozás), aki vagy amely

a) sertéstartással, illetve fás szárú gyümölcs termesztésével foglalkozik, és

b) megfelel a mezőgazdasági csekély összegű támogatás Üzletszabályzatban rögzített igénybevételi feltételeinek.

(2) A Folyószámlahitelhez biztosított mezőgazdasági csekély összegű támogatás

a) kamattámogatás,

b) kezességi díjtámogatás,

c) költségtámogatás

formában vehető igénybe.

(2a)1 Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, a folyó üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti évben Magyarországon megállapított mezőgazdasági csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 25 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1408/2013/EU bizottsági rendelet II. mellékletében foglalt felső határt.

(3) A mezőgazdasági vállalkozásnak az (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenység vagy tevékenységek végzését, a tenyészetében tartott, állategységben kifejezett sertésállományát, valamint a fás szárú gyümölcs termesztéssel érintett terület nagyságát az alábbi dokumentumok igénylőlaphoz történő csatolásával kell igazolnia a KAVOSZ Zrt. számára:

a) sertéstenyésztő tevékenységhez kapcsolódóan a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által üzemeltetett, ügyfélkapun keresztül elérhető webENAR felületen közzétett és onnan letölthető, a mezőgazdasági vállalkozás saját tenyészetére vonatkozó – a 2. melléklet szerinti számítási módszertan alapján meghatározott, átlagos állategységben kifejezett sertésállományról szóló – igazolás nyomtatott és a mezőgazdasági vállalkozás által aláírt példánya;

b) a fás szárú gyümölcstermesztéshez kapcsolódóan a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) honlapján elérhető ügyfélkapun keresztül kinyomtatott, a 2018. év vonatkozásában benyújtott egységes kérelem ügyfél- és iratazonosító adatait összesítő, valamint a „10 Területek összesítése hasznosítási adatok szerint” elnevezésű adatlapok másolati példánya.

(4) A Folyószámlahitelhez az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (a továbbiakban: AVHGA) kezessége kapcsolódik. Ha a kezességi díjtámogatásra a mezőgazdasági vállalkozásnak nincs szabad mezőgazdasági csekély összegű egyéni támogatási kerete, a Folyószámlahitel kezességi díjtámogatás nélkül is nyújtható.

(5) A (2) bekezdésben meghatározott támogatás azon Folyószámlahitelhez vehető igénybe, amely esetében a hitelszerződés

a) – a határnapokat is beleértve – 2019. január 1. és december 31. között lépett hatályba,

b) futamideje legfeljebb 3 év, és

c) összege százezer forint pozitív egész számú többszöröse, de mezőgazdasági vállalkozásonként legalább ötszázezer forint és legfeljebb százmillió forint.

(6) A támogatás mértéke

a) minden megkezdett egész állategység után számított, legfeljebb ötszázezer forint összegű hitelkeret, illetve a fás szárú gyümölcsültetvény igényelt területének minden megkezdett hektárja után számított legfeljebb egymillió forint összegű hitelkeret együttes összege alapján megállapított hitelkeretből igénybe vett folyószámlahitel esedékes kamatfizetései tekintetében 100% kamattámogatás a hitel teljes futamidejére úgy, hogy a hitelkeret 100%-os kamattámogatású részén felüli része terhére igénybe vett folyószámlahitel után a kamattámogatás mértéke megegyezik az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 39/2011. (V. 18.) számú VM rendelet [a továbbiakban: 39/2011. (V. 18.) VM rendelet] 2. § (8) bekezdés a) pontjában foglalt mértékkel, amely a rá vonatkozó szabályok szerint vehető igénybe, és a kamattámogatás számítása történhet az átlagos hitelösszegből kiinduló módszertan alapján,

b) minden megkezdett egész állategység után számított, legfeljebb ötszázezer forint összegű hitelkeret, illetve a fás szárú gyümölcsültetvény minden megkezdett hektárja után számított legfeljebb egymillió forint összegű hitelkeret együttes összege alapján megállapított hitelkeretre eső kezességi díjak tekintetében 100% kezességi díjtámogatás a kezességvállalás teljes idejére úgy, hogy a hitelkeret 100%-os kezességi díjtámogatású részén felüli részére számított kezességi díjtámogatás mértéke megegyezik a 39/2011. (V. 18.) számú VM rendelet 2. § (8) bekezdés b) pontjában foglalt mértékkel, és amely a rá vonatkozó szabályok szerint vehető igénybe,

c) a regisztrációs díj, a fedezetek egy alkalommal történő értékbecslésének költsége, az egyszeri szerződéskötési díj, az egyszeri közjegyzői díj, a hitel teljes futamidejére megfizetett bírálati díj (a továbbiakban együtt: kezelési költségen kívüli költség) és az a) pontban meghatározott szabályok szerint kiszámított kezelési költség együttes összegének 100%-ára vonatkozó költségtámogatás.

(7) A hitelfelvevő esedékességkor a támogatással csökkentett kamatot, kezelési költséget és kezességi díjat fizeti meg a hitelintézet részére.

(8) A (6) bekezdés c) pontja szerinti költségtámogatás általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) levonási joggal rendelkezők esetén a költség nettó összegére, ÁFA-levonási joggal nem rendelkezők esetén a költség bruttó összegére vonatkozik.

(9) A támogatástartalom kiszámítása a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglaltak alapján történik azzal, hogy a támogatástartalom forintösszegének kiszámításánál az igénylőlap benyújtásának időpontjában érvényes adatokat kell figyelembe venni.

(10) Az ASZK Konstrukciók keretében létrejött ügylet támogatástartalmának kimutatása során a mezőgazdasági csekély összegű támogatás összegének euróra történő átszámításakor az igénylőlap benyújtásának hónapját megelőző hónap utolsó napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett forint/euró átváltási árfolyamot kell alkalmazni.

(11) A (6) bekezdés c) pontja szerinti kezelési költségen kívüli költség támogatása esetén a támogatás összegét – a 6. § (2) bekezdése szerinti – kezelési költségen kívüli költségtámogatás iránti kérelem benyújtását megelőző hónap utolsó napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett forint/euró átváltási árfolyam alapján kell euróban meghatározni.

3. A támogatás forrása

3. § A támogatás forrása az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium 10032000-01220191-51200002 számú, Nemzeti agrártámogatások előirányzat-felhasználási keretszámlája.

4. A támogatás igénybevételének feltételei

4. § (1) Igénylőlapot nyújthat be és ahhoz kapcsolódóan – hatályos hitelszerződés alapján – mezőgazdasági csekély összegű támogatást vehet igénybe az a mezőgazdasági vállalkozás, aki vagy amely

a) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Törvény) szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, vagy legkésőbb az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg igazolja, hogy az erre vonatkozó kérelmét benyújtotta;

b) nyilatkozik arról, hogy az igénylőlap benyújtásának időpontjában:

ba) nincs adók módjára behajtható köztartozása vagy lejárt esedékességű adótartozása, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,

bb) nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás alatt, és

bc) eleget tett az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának, vagy nem áll ilyen határozat hatálya alatt;

c) megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feltételeknek;

d) a 2. § (3) bekezdésében meghatározott dokumentumokat benyújtotta;

e) nem rendelkezik Széchenyi Kártya Folyószámlahitellel, illetve Folyószámlahitellel, vagy ha rendelkezik, akkor vállalja, hogy az Üzletszabályzatban foglaltaknak megfelelően a Széchenyi Kártya Folyószámla hitelszerződésből, illetve Folyószámla hitelszerződésből fennálló tartozását abból a Folyószámla hitelből megfizeti, amelyhez a csekély összegű támogatást igénybe veszi.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a mezőgazdasági vállalkozásnak az igénylőlapon nyilatkoznia kell a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet I. melléklete szerinti üzemméretéről.

(3) Az (1) bekezdés e) pontjában foglalt feltétel ellenőrzését a KAVOSZ Zrt. végzi, a feltétel nem teljesítése esetén – támogatáshalmozódás fennállására tekintettel – a Törvény szerinti, jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(4) A 2. § (6) bekezdés c) pontja szerinti kezelési költségen kívüli költségekhez kapcsolódóan – hatályos hitelszerződés alapján – mezőgazdasági csekély összegű támogatást vehet igénybe az a mezőgazdasági vállalkozás, aki vagy amely

a) megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feltételeknek, és erről nyilatkozik,

b) nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás alatt, és

c) az a)–b) pontban foglaltakról a – 6. § (2) bekezdése szerinti – kezelési költségen kívüli költségtámogatás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik, továbbá nyilatkozik arról, hogy a vállalkozás és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján mekkora összegű általános csekély összegű támogatást vett igénybe a kezelési költségen kívüli költség támogatási kérelem benyújtását megelőző két üzleti évben és a folyamatban lévő üzleti évben.

5. Az intézkedés lebonyolítása, a támogatás igénylése

5. § (1) Az ASZK Konstrukciók lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a Kincstár és a KAVOSZ Zrt. látja el.

(2) A Kincstár

a) teljesíti a KAVOSZ Zrt., valamint az AVHGA részére a mezőgazdasági vállalkozás – a Törvény 26. § (1) bekezdésének f) pontja szerint vezetett nyilvántartásában – nyilvántartott mezőgazdasági csekély összegű támogatási keretének ellenőrzéséhez kapcsolódó elektronikus adatszolgáltatást;

b) ellátja a mezőgazdasági vállalkozások vonatkozásában a feladatkörébe utalt mezőgazdasági csekély összegű támogatási keretek ellenőrzéséhez és nyilvántartásához szükséges feladatokat;

c) ellátja a mezőgazdasági vállalkozások vonatkozásában a mezőgazdasági csekély összegű támogatási kerethez kapcsolódó zárolási, lekötési, továbbá szükség esetén a keretfelszabadítási műveleteket;

d) kiállítja a kamat- és kezességi díjtámogatásról, valamint a költségtámogatásról a támogatástartalom-igazolást;

e) elvégzi a támogatáslehívási kérelmekkel és a támogatási kérelmekkel kapcsolatos hatósági feladatokat; valamint

f) intézkedik a mezőgazdasági csekély összegű támogatás folyósításáról.

(3) A KAVOSZ Zrt. a miniszter egyetértésével elkészíti az Üzletszabályzatot, ellátja az ASZK Konstrukciók koordinálásával és lebonyolításával kapcsolatos, az Üzletszabályzatban meghatározott feladatokat, így különösen a támogatások elszámolásával, az informatikai rendszer fejlesztésével és üzemeltetésével összefüggő teendőket.

(4) A KAVOSZ Zrt. a jogszabályi változásokból, illetve az Agrár Széchenyi Kártya Kezességi Üzletszabályzat módosításokból adódó változások miatt a miniszter előzetes egyetértése nélkül is módosíthatja az Üzletszabályzatot, amely módosításokról a módosítás hatálybalépését követő tizenöt napon belül köteles tájékoztatni a minisztert.

6. § (1) Az igénylőlap az Üzletszabályzatban nevesített szervezetek területileg illetékes irodáiban folyamatosan nyújtható be. A mezőgazdasági vállalkozásnak az igénylőlaphoz csatolnia kell a 4. § szerinti nyilatkozatokat, az Üzletszabályzatban meghatározott dokumentumokat, valamint nyilatkoznia kell az Üzletszabályzatban előírt feltételek elfogadásáról. Ha a mezőgazdasági vállalkozás rendelkezik társult szervezet által kibocsátott ajánlással – amely igazolja, hogy mezőgazdasági tevékenységet folytat –, akkor azt csatolnia kell az igénylőlaphoz, amely regisztrációs díjfizetési kedvezményre jogosít. A kezelési költségtámogatást a mezőgazdasági vállalkozás szintén az igénylőlapon igényelheti.

(2) A kezelési költségen kívüli költségtámogatás iránti kérelmet a mezőgazdasági vállalkozás évente január 1. és 31. között, valamint július 1. és 31. között a Kincstár által rendszeresített és honlapján közzétett nyomtatványon nyújthatja be a Kincstárhoz. A támogatási kérelemhez csatolni kell a mezőgazdasági vállalkozás által igényelt támogatási igényt alátámasztó számlák, számviteli bizonylatok másolatát, valamint a költségek és díjak megfizetését igazoló bizonylatok másolatát. A benyújtott számlák, számviteli bizonylatok esetében az ellenérték megfizetésének dátuma legfeljebb tizenkét hónappal lehet korábbi, mint a támogatási kérelem benyújtásának időpontja.

(3) A KAVOSZ Zrt. a hitelszerződés hatálybalépésére vonatkozó banki adatszolgáltatást követő tíz napon belül adatot szolgáltat a Kincstár részére a kamattámogatás, a kezességi díjtámogatás és a kezelési költségtámogatás támogatástartalmáról.

(4) A Kincstár a mezőgazdasági csekély összegű támogatás megállapítása esetén a kamattámogatásról, kezességi díjtámogatásról és a kezelési költségtámogatásról támogatástartalom-igazolást állít ki, amelyet a KAVOSZ Zrt.-től kapott adatok beérkezésétől számított harminc napon belül megküld a mezőgazdasági vállalkozás részére.

(5) A Kincstár a (2) bekezdés szerinti támogatási kérelem Kincstárhoz történő beérkezésétől számított hatvan napon belül tájékoztatja a mezőgazdasági vállalkozást a kezelési költségen kívüli költségtámogatás támogatástartalmáról.

(6) A támogatáshoz kapcsolódó iratokat és dokumentumokat a hitelszerződés hatálybalépésétől, illetve a támogatási döntés közlésétől számított tíz évig meg kell őrizni.

6. Kifizetés

7. § (1) A hitelintézet a támogatáslehívási kérelmet

a) a teljes mértékben megelőlegezett kamattámogatásra és kezelési költségtámogatásra vonatkozóan naptári negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap végéig,

b) a teljes mértékben megelőlegezett kezességi díjtámogatás tekintetében az első évi (törtévi) kezességi díjtámogatásra vonatkozóan a hitelszerződés hatálybalépését követő hónap végéig, ezt követően évente egy alkalommal

a Kincstár által rendszeresített és honlapján közzétett nyomtatványon nyújthatja be a KAVOSZ Zrt. részére.

(2) A KAVOSZ Zrt. a támogatáslehívási kérelmet a támogatáslehívási igény adminisztratív ellenőrzését, és az átlagos hitelösszegből kiinduló módszertan alapján történő támogatásigénylések esetén a Kincstár vonatkozó közleményében foglaltak szerint a támogatás összegének megállapításához szükséges adatok megadását és hitelintézettel történő egyeztetését követően továbbítja a Kincstár részére.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti támogatáslehívási kérelmek Kincstárhoz történő beérkezésétől számított tizenöt napon belül meghozott döntést követően a Kincstár haladéktalanul folyósítja a hitelösszeghez kapcsolódó kamat- és kezességi díjtámogatást, valamint kezelési költségtámogatást a hitelintézet részére.

(4) A Kincstár a 6. § (2) bekezdése szerinti kezelési költségen kívüli költségtámogatás iránti kérelemről az igénylő mezőgazdasági vállalkozás rendelkezésére álló szabad mezőgazdasági csekély összegű támogatási keret figyelembevételével hoz döntést, és a mezőgazdasági csekély összegű támogatás megállapítása esetén intézkedik annak a mezőgazdasági vállalkozás részére történő folyósítása iránt.

(5) Ha az ASZK Konstrukciók keretében létrejött hitelszerződéshez kapcsolódóan a hitelszerződés futamidejének lejárta előtt

a) a hitelszerződés hitelintézet vagy mezőgazdasági vállalkozás általi felmondására vagy a hitelszerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére,

b) a hitelkeret összegének csökkentésére vagy

c) a hitelkeret ütemezett visszafizetésére

kerül sor, akkor a hitelintézet az a) pont szerinti esetben legkésőbb a hitelszerződés felmondását vagy megszüntetését, a b) és c) pont szerinti esetben legkésőbb a módosítást rögzítő hitelszerződés hatálybalépését követő negyven napon belül elszámol, és a Kincstár által korábban folyósított kezességi díjtámogatás hitelintézetet meg nem illető részét a Kincstár 10032000-00287560-00000031 számú, Szabálytalanságok lebonyolítási számlájára visszafizeti.

(6) A mezőgazdasági csekély összegű támogatás (5) bekezdés szerinti visszafizetésével egyidejűleg a hitelintézet – a kapcsolódó támogatástartalom módosításának KAVOSZ Zrt. felé történő kezdeményezése mellett – elektronikus úton tájékoztatja a Kincstárt a visszafizetéssel érintett ügyletről, valamint a visszafizetés indokáról.

(7) A hitelintézet vonatkozásában a Törvény 56. § (2) bekezdés i) pontját nem kell alkalmazni.

7. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

8/A. §2 E rendeletnek az egyes mezőgazdasági csekély összegű támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 14/2019. (IV. 10.) AM rendelettel megállapított 2. § (2a) bekezdését a 2019. március 14-től nyújtott támogatásokra kell alkalmazni.

8/B. §3 Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

9. § Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatásokat tartalmaz.

10. §4

1. melléklet a 37/2018. (XII. 10.) AM rendelethez

Fás szárú gyümölcs (növénykultúra) megnevezése

1. Ribiszke

2. Málna

3. Piszke

4. Szeder

5. Tüske nélküli szeder

6. Homoktövis

7. Fekete Bodza

8. Egyéb bodza

9. Áfonya

10. Berkenye

11. Alma

12. Őszibarack

13. Kajszibarack (sárgabarack)

14. Nektarin

15. Szilva

16. Naspolya

17. Dió

18. Mogyoró

19. Mandula

20. Szelídgesztenye

21. Vegyes gyümölcsös

22. Körte

23. Meggy

24. Cseresznye

25. Birs

26. Minőségi borszőlő ültetvény

27. Egyéb borszőlő szőlőültetvény

28. Csipkebogyó

29. Kivi

30. Egyéb ültetvény

31. Csemegeszőlő ültetvény

32. Fehér eperfa

33. Fekete eperfa

34. Fekete berkenye

2. melléklet a 37/2018. (XII. 10.) AM rendelethez

A sertéstenyészetekben megállapítható átlagos állategység számítási módszertana
SZÁE: az e rendelet alapján számított átlagos állategység
t: adott termelő
H: a sertés Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerbe (a továbbiakban: ENAR) hiánytalan adatszolgáltatással lejelentett és berögzített, a vizsgált időszakban havonta kiszállított hízólétszám
K: a sertés ENAR-ba hiánytalan adatszolgáltatással bejelentett és élőként nyilvántartott, jelölt tenyészsertés létszám 2018. október 31-i napra vonatkozóan
Vizsgált időszak: 2017. november 1. és 2018. október 31. közötti időszak (i=1-12)
1

A 2. § (2a) bekezdését a 14/2019. (IV. 10.) AM rendelet 45. §-a iktatta be.

2

A 8/A. §-t a 14/2019. (IV. 10.) AM rendelet 46. §-a iktatta be.

3

A 8/B. §-t a 14/2019. (IV. 10.) AM rendelet 46. §-a iktatta be.

4

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére