• Tartalom

37/2018. (VI. 29.) ORFK utasítás

37/2018. (VI. 29.) ORFK utasítás

a bűnügyi felügyelettel kapcsolatban a Rendőrségre háruló feladatok végrehajtásáról

2023.01.01.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 281–294. §-a értelmében, a bűnügyi felügyelettel kapcsolatban a Rendőrségre háruló feladatok egységes és szakszerű végrehajtása érdekében kiadom az alábbi utasítást:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az utasítás hatálya a határrendészeti kirendeltségek kivételével kiterjed az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervre (a továbbiakban: Rendőrség).

2. A bűnügyi felügyelet mint személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés céljának érvényre juttatásában, a gyakorlati megvalósításával összefüggő feladatok végrehajtásában a bűnügyi, a közrendvédelmi szolgálati ágak, a gazdasági szakszolgálat, valamint az ügyeleti szolgálat együttműködik, különösen a kényszerintézkedés magatartási szabályai megtartásának ellenőrzése, valamint a terhelt szökésének, elrejtőzésének vagy újabb bűncselekmény elkövetésének megelőzése céljából.

3. Az utasítás alkalmazásában:
a) ellenőrző szerv: az előírt magatartási szabályok megtartásának ellenőrzését végző rendőrkapitányság, amelynek az illetékességi területén a kényszerintézkedés alatt álló terhelt részére kijelölt terület, körzet vagy ingatlan található, illetőleg – ha a terhelt életkörülményei vagy az előírt magatartási szabályok ezt indokolttá teszik – a bíróság által határozatban kijelölt más rendőrkapitányság;
b) ellenőrzésben közreműködő szerv: a terhelt tényleges tartózkodási helye szerint illetékes rendőrkapitányságtól eltérő más rendőrkapitányság, melyet az előírt magatartási szabályok megtartásának ellenőrzésében való részvételre a bíróság a kényszerintézkedésről szóló határozatában kijelölt;
c) eseti ellenőrzés: az ellenőrző szerv közrendvédelmi vagy rendészeti osztály vezetőjének vagy osztály jogállású őrs parancsnokának (a továbbiakban együtt: közrendvédelmi vezető) javaslata alapján az ellenőrző szerv vezetője részéről meghatározott időpontban a járőr-, illetve őrszolgálatot ellátó rendőr által végzett, a kényszerintézkedés magatartási szabályai megtartásának ellenőrzésére irányuló tevékenység, melyben szükség esetén – a magatartási szabályok szerinti korlátozások betartásának ellenőrzése tekintetében – a települési körzeti megbízott is részt vesz;
d) folyamatos ellenőrzés: őrszolgálatot ellátó rendőr által végzett, a bűnügyi felügyelet magatartási szabályai megtartásának ellenőrzésére irányuló, a nap 24 órájára kiterjedő tevékenység;
e) járőr útján történő ellenőrzés: a járőrszolgálat ellátása során, az ellenőrző szerv közrendvédelmi vezetőjének javaslata alapján az ellenőrző szerv vezetője részéről meghatározott rendszerességgel a járőr-, illetve őrszolgálatot ellátó rendőr vagy – külön utasításra – a körzeti megbízott által végzett, a kényszerintézkedés magatartási szabályai megtartásának ellenőrzésére irányuló tevékenység;
f) kényszerintézkedés: a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 281. §-a szerinti bűnügyi felügyelet;
g) kényszerintézkedés magatartási szabályainak megszegése: minden olyan eset, amikor a terhelt a bűnügyi felügyelet elrendelésére vonatkozó bírósági határozatban előírt magatartási szabályokat megszegi, így különösen, ha
ga) a bíróság által kijelölt területet, lakást, egyéb helyiséget, intézményt vagy ahhoz tartozó bekerített helyet a bíróság határozatában meghatározottól eltérően engedély nélkül elhagyta,
gb) a bűnügyi felügyelet elrendeléséről szóló határozatban foglalt magatartási szabályoktól a Be. 292. § (6) bekezdése szerinti engedély nélküli eltérés esetén az idézésről, illetve az értesítésről az ellenőrző szervnek nem adott tájékoztatást, az idézésen, illetve az értesítésen történt megjelenését, valamint annak időtartamát utólag nem igazolta,
gc) a bűnügyi felügyelet elrendeléséről szóló határozatban meghatározott nyilvános helyet, nyilvános rendezvényt vagy közterületet látogatta,
gd) a bűnügyi felügyelet elrendeléséről szóló határozatban foglalt jelentkezési kötelezettségét nem teljesítette,
ge) a technikai eszközt eltávolította, működésképtelenné tette, illetve azon más, a rendeltetésszerű működést befolyásoló változtatás végzett, a kezelésére vonatkozó utasításoknak nem tesz eleget,
gf) a technikai eszköz működtetésében nem működik közre,
gg) a technikai eszköz telepítését végző rendőri szervvel történő együttműködési kötelezettségét megszegi;
h)1 technikai eszköz telepítését végző szerv: az ellenőrző szerv vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság vezetője által kijelölt szervezeti eleme, amely a technikai eszköz telepítését, fel- és leszerelését, cseréjét és megfelelő működését biztosítja;
i) technikai eszköz: olyan, a kényszerintézkedés hatálya alatt álló terhelt testéhez rögzíthető, a terhelt mozgását nyomon követő eszköz, amely összeköttetésben áll a Rendőrségen működtetett, a terhelt helyzetének meghatározására alkalmas berendezéssel, és amely roncsolás nélkül nem távolítható el;
j) technikai eszközzel történő ellenőrzés: a kényszerintézkedés hatálya alatt álló személy tartózkodási helyének és az előírt magatartási szabályok megtartásának technikai eszközzel történő folyamatos nyomon követése;
k) webes alkalmazás: a terhelt felügyeletét elektronikusan nyilvántartó és követő felhasználói felület (program), amely kizárólag rendőrségi hálózaton belül érhető el;
l)2 webes alkalmazás felügyeletét ellátó szerv: a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság tevékenységirányítási központja (a továbbiakban: TIK), amely a technikai eszköz alkalmazásának felügyeletét látja el olyan módon, hogy biztosítják a webes alkalmazás TIK-ben történő folyamatos figyelését, és a beérkező riasztás esetén az ügyeleti szolgálatra vonatkozó 35. pont szerinti intézkedési protokoll alapján járnak el.

II. FEJEZET
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

1. A kényszerintézkedés hatálya alatt álló terhelt ellenőrzésével kapcsolatos általános feladatok

4. A kényszerintézkedés alatt álló terheltek járőr útján, eseti vagy folyamatos ellenőrzéssel történő ellenőrzésének személyi és tárgyi feltételeit az ellenőrző szerv köteles biztosítani.

5. Amennyiben a kényszerintézkedés elrendelését, részleges feloldását, módosítását, a terhelt számára enyhébb vagy hátrányosabb magatartási szabályok megállapítását tervezi a bíróság elrendelni vagy az ügyészség indítványozni, és a bíróság vagy az ügyészség annak ellenőrzése érdekében, hogy az indítványozott magatartási szabályok megtartásának feltételei adottak-e, megkeresi az ellenőrző szervet, a megkeresett ellenőrző szerv felveszi a kapcsolatot a kényszerintézkedés helyéül kijelölt ingatlan tulajdonosával – amennyiben az nem azonos a terhelttel – vagy más jogcímen ténylegesen az ingatlanban élő személlyel a bűnügyi felügyelet céljára kijelölt lakás dokumentált módon történő megtekintésére. A kényszerintézkedés alkalmazási feltételeinek vizsgálata kiterjed annak megállapítására, hogy
a) a terhelt által megadott ingatlan emberi tartózkodásra alkalmas-e;
b) amennyiben az ingatlan tulajdonosa vagy önkormányzat tulajdonában álló ingatlan bérlője nem azonos a kényszerintézkedés alatt álló személlyel, a tulajdonos írásban hozzájárul(t)-e, hogy a terhelt életvitelszerűen az ingatlanban tartózkodjon.

6. Az 5. pont szerinti vizsgálat végrehajtására az ellenőrző szerv vezetőjének döntése alapján a bűnügyi vagy a közrendvédelmi szolgálati ág intézkedik. A helyszínen tapasztaltakról az ellenőrző szerv vezetője a megkeresésben megjelölt módon és határidőn belül tájékoztatja a megkeresőt.

7. A közrendvédelmi vezető a kényszerintézkedés elrendeléséről történő tudomásszerzést követően soron kívül intézkedik az ellenőrzés végrehajtásához szükséges járőr körzetleírást vagy járőrútirány elkészítésére, módosítására, a kényszerintézkedés technikai eszközzel történő ellenőrzése esetén az őrutasítás kidolgozására, a járőr- és őrszolgálatokkal összefüggő ellenőrzési feladatok meghatározására. Az őrutasítást a 18. pontban leírtak szerint kell kezelni, és a TIK-ben elérhetővé kell tenni.

8. A bűnügyi szolgálati ág a tudomására jutott kényszerintézkedéssel kapcsolatos valamennyi információt – így különösen a fogvatartásra, az eljárási cselekményekre, a kényszerintézkedés alá vont napirendjére vonatkozó adatokat – soron kívül átadja az ellenőrzést ténylegesen végrehajtó közrendvédelmi szolgálati ág vezetője részére, aki – amennyiben a terhelt ellenőrzése technikai eszközzel valósul meg – a napirend rögzítése érdekében intézkedik azok soron kívüli megküldésére a technikai eszköz telepítését végző szerv és tájékoztatásul a TIK részére.

9. A kényszerintézkedés magatartási szabályai megtartásának ellenőrzése során a rendőr
a) a kijelölt lakásban kizárólag az ellenőrzés végrehajtásához szükséges ideig tartózkodhat;
b) amennyiben az ellenőrzést a terhelt magatartása miatt nem lehet végrehajtani (így különösen, ha a rendőr felhívására nem jelentkezik vagy nem nyit ajtót, illetve, ha a terhelt a kényszerintézkedés szabályait, az azzal kapcsolatos kötelezettségeit megszegi), úgy szóban haladéktalanul jelentést tesz a szolgálatparancsnoknak, a szolgálat befejezése után – a közrendvédelmi vezető és/vagy a bűnügyi osztály vezetője, akadályoztatásuk esetén a szolgálatparancsnok ilyen irányú utasítása alapján soron kívül – írásban jelentést tesz a közvetlen szolgálati elöljárójának;
c) amennyiben a terhelt a kényszerintézkedés magatartási szabályait megszegi, úgy a terheltet – a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 33. § (1) bekezdés d) pontja alapján – elfogja, és az ellenőrző szervhez előállítja;
d) szem előtt tartja a magánélet sérthetetlenségét, a magánélethez fűződő érdekeket, ennek során tartózkodik attól, hogy a terhelt környezetében élő más személyek a terhelttel kapcsolatos információkat – így különösen a terhelti státuszt, a gyanúsítás alapjául szolgáló jogsértést, a kényszerintézkedés jellegét – megismerjék;
e) a kényszerintézkedéssel kapcsolatban tudomására jutott adatot, illetve egyéb információt a személyes és – minősítés alkalmazása esetén – a minősített adat védelmére vonatkozó előírások megtartásával kezeli.

10. Amennyiben bűnügyi vagy rendészeti érdek nem indokolja, illetve nincs információ az előírt magatartási szabályok megsértésének megkísérlésére, akkor a rendőr a 9. pont d) alpontjában írtak figyelembevételével az ellenőrzést 6 óra és 22 óra között hajtja végre.

11. Az ellenőrző szerv vezetője – akadályoztatása esetén a vezető ügyeletes – a kényszerintézkedés elrendelésére vonatkozó bírósági határozatban előírt magatartási szabály megszegésére vonatkozó tájékoztatást írásban, haladéktalanul megteszi.

12. Ha a magatartási szabályok megszegése miatt a terheltet a Rendőrség az Rtv. 33. § (1) bekezdés d) pontja alapján elfogja, az őrizet elrendelése érdekében a büntetőeljárást folytató bíróság, ügyészség vagy nyomozó hatóság elé állítja.

13. A kényszerintézkedés hatálya alatt álló terhelttel kapcsolatos közbiztonsági, bűnügyi helyzetet az ellenőrző szerv bűnügyi és közrendvédelmi szolgálati ága, technikai eszköz alkalmazása esetén annak tapasztalatait az ügyeleti szolgálattal közösen folyamatosan értékeli, szükség esetén az ellenőrző szerv vezetője az eljáró nyomozó hatóság vezetője részére javaslatot készít a terhelt részére előírt magatartási szabályok módosításának kezdeményezésére.

14. Amennyiben az ellenőrző szerv vezetője a kényszerintézkedés végrehajtását akadályozó és/vagy befolyásoló tény(ek)ről szerez tudomást – különös tekintettel, ha az áramszolgáltatás megszűnik, a terhelt tulajdonjogában változás áll be, a kényszerintézkedés helyéül kijelölt ingatlannal kapcsolatban a terhelt bérleti szerződése megszűnik –, írásban, haladéktalanul értesíti a kényszerintézkedést elrendelő bíróságot és az ügyben eljáró ügyészt, valamint tájékoztatja a TIK-et.

15. Az ellenőrző szerv vezetője a szolgálati út betartásával – részletes indokolással ellátott – javaslatot tehet a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettesnek arra, hogy a terheltnek a bűnügyi felügyelettel kapcsolatos magatartási szabályok megtartásának ellenőrzését – amennyiben az eseti vagy folyamatos ellenőrzéssel kerül végrehajtásra – a Készenléti Rendőrség hajtsa végre.

16. Amennyiben a terhelt ellenőrzését a Készenléti Rendőrség állománya hajtja végre, úgy a 9. pont b) alpontjában írt szóbeli és írásos jelentési kötelezettséget az ellenőrző szerv szolgálatparancsnoka részére teljesíti.
17.3 A kényszerintézkedés hatálya alatt álló terhelttel kapcsolatban keletkezett valamennyi iratot, így különösen
a) a bírósági határozatot;
b) az értesítéseket;
c) a jelentéseket;
d) az indítványokat;
e) ha a bíróság a kényszerintézkedés magatartási szabályaként a terhelt meghatározott időközönkénti és módon történő jelentkezési kötelezettségét írta elő, annak megtörténtére vonatkozó hivatalos feljegyzést;
f) ha a bíróság a kényszerintézkedés magatartási szabályainak megtartását technikai eszközzel rendelte ellenőrizni, a technikai eszköz működtetésével kapcsolatban keletkezett valamennyi iratot
az iratkezelési szabályoknak megfelelően a közrendvédelmi szolgálati ág, valamint az f) alpont esetében – a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság vezetőjének döntése alapján – a technikai eszköz telepítését végző szerv kezeli.

18. A közrendvédelmi szolgálati ág az iratokat a Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszerben (a továbbiakban: Robotzsaru rendszer) terheltenként általános iktatószámra, a további keletkezett iratokat alszámra iktatja, technikai eszköz alkalmazása esetén az elrendelésre, a hosszabbításra, a megszüntetésre, a módosításra vonatkozó iratok egy másolati példányát az illetékes TIK-nek és a technikai eszköz telepítését végző szervnek soron kívül megküldi. Amennyiben a helyi sajátosságok indokolják, az iratokat terheltenként elkülönítve, iktatószámmal ellátott dossziéban – a Robotzsaru rendszerben történő iratkezeléssel egyidejűleg – is el lehet helyezni. A másolati példányt kezelő szerv a kényszerintézkedés megszűnését követően azokat haladéktalanul, selejtezési eljárás mellőzésével megsemmisíti.

19. Amennyiben a kényszerintézkedés módosítása, enyhébb vagy hátrányosabb magatartási szabályok megállapítása folytán az előírt magatartási szabályok megtartásának ellenőrzésére másik rendőrkapitányság rendelkezik illetékességgel, az ellenőrző szerv vezetője az erre vonatkozó határozatot, valamint a terhelttel kapcsolatos, a kényszerintézkedés magatartási szabályai megtartásának ellenőrzése során keletkezett valamennyi – így különösen a 17. pont c) és d) alpontjában meghatározott – irat másolatát megküldi az illetékességgel rendelkező ellenőrző, valamint az ellenőrzésben közreműködő szervnek.

20. A 19. pont szerinti bírósági döntés esetén a korábbi ellenőrző szerv gondoskodik a technikai eszköz új ellenőrző szerv részére történő átadásáról. Az erre vonatkozó eljárási rendet a 35. pont szerinti protokoll határozza meg.

2. Kényszerintézkedés szabályai megtartásának technikai eszközzel történő ellenőrzése során végrehajtandó speciális feladatok

21. Amennyiben a kényszerintézkedés magatartási szabályai megtartása ellenőrzésének végrehajtását a bíróság technikai eszközzel tervezi elrendelni, továbbá, ha az ügyész indítványozza a technikai eszköz alkalmazását, és a bíróság vagy az ügyészség annak ellenőrzése érdekében, hogy az indítványozott magatartási szabályok megtartásának feltételei adottak-e, megkeresi az ellenőrző szervet, az ellenőrző szerv vezetője a technikai eszköz telepítését végző szerv egyidejű értesítése mellett az erre rendszeresített felhívás megküldésével felveszi a kapcsolatot a kényszerintézkedés helyéül kijelölt ingatlan tulajdonosával – amennyiben az nem azonos a terhelttel – vagy más jogcímen ténylegesen az ingatlanban élő személlyel, és a 6. pont szerinti szolgálati ág vezetője a technikai eszköz telepítését végző szerv vezetőjével közösen intézkedik az 5. pontban előírtak, továbbá a technikai eszköz alkalmazásához szükséges feltételek meglétének megvizsgálására.

22. A technikai eszköz alkalmazásához szükséges feltételek vizsgálata – az 5. pontban előírtakon túl – kiterjed annak megállapítására, hogy:
a) rendelkezésre áll-e az eszköz működtetéséhez szükséges állandó és szabályszerű elektromos áramellátás;
b) elérhető-e az eszköz működtetéséhez szükséges GPRS adatkapcsolatú hálózat.

23. Amennyiben a kényszerintézkedés magatartási szabályai megtartása ellenőrzésének végrehajtását a bíróság technikai eszközzel rendelte el, az ellenőrző szerv vezetője az erre rendszeresített irat megküldésével – szükség esetén a terheltet addig fogvatartó büntetés-végrehajtási intézet közreműködésével – felveszi a kapcsolatot a terhelttel annak érdekében, hogy biztosítsa a technikai eszköz testére történő rögzítésének, valamint a technikai eszköz telepítésének lehetőségét.
24.4 A vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság vezetője – a közrendvédelmi és az ügyeleti szakterület kivételével – kijelöli a technikai eszköz telepítését végző szervet, amely az ellenőrző szervtől és/vagy a TIK-től beérkező engedélyek alapján a webes alkalmazás segítségével a szükséges beállításokat, módosításokat – így különös tekintettel a terhelt napirendjére, integrációs vagy kizárási zónájára – elvégzi.

25. A technikai eszköz telepítésével egyidejűleg az azt végző személy a technikai eszközt az erre rendszeresített tájékoztatóval és telepítési jegyzőkönyvvel együtt a terhelt részére átadja. A jegyzőkönyvet szkennelt formában a 18. pont szerint kell iktatni, hiteles elektronikus példányát az ellenőrző szervnek és a TIK-nek kell megküldeni.
26.5 A technikai eszköz cseréje, illetve annak eltávolítása esetén a technikai eszköz telepítését végző szerv az erre rendszeresített jegyzőkönyvet elkészíti, és a 18. pont szerint szkennelt formában iktatja, hiteles elektronikus példányát az ellenőrző szervnek és a TIK-nek megküldi. A vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság vezetőjének döntése alapján a technikai eszköz eltávolítását – a feladat végrehajtásának szabályozása mellett – az ellenőrző szerv állománya is elvégezheti.

27. Az ellenőrző szerv közrendvédelmi parancsnoka intézkedik a telepítés biztonságos végrehajtása érdekében közrendvédelmi járőr helyszínre irányítására.

28. A kényszerintézkedés tárgyi feltételeit – az ellenőrző szerv igényének megfelelően – a működtetést biztosító szerv biztosítja, intézkedik a technikai eszközök és tartozékaik igénylésére, cseréjére, javíttatására, karbantartására és pótlására.
29.6 A technikai eszköz pótlását, cseréjét, karbantartását, javíttatását a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság igényei alapján a Készenléti Rendőrség Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóság az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK) GF Informatikai Főosztályon keresztül biztosítja.

30. A technikai eszköz telepítésekor az ellenőrző szerv – szükség esetén az ellenőrzésben közreműködő szerv bevonásával – kockázatelemzést készít, amit az ellenőrző szerv megküld a TIK részére.

31. A technikai eszköz üzemszünete, üzemzavara – a webes alkalmazás működésében jelentkező kiesés – esetén, amennyiben a bíróság a kényszerintézkedés elrendelésekor nem rendelkezett az ilyen helyzetben a bűnügyi felügyelet magatartási szabályai ellenőrzésének módjáról, az ellenőrző szerv – szükség esetén az ellenőrzésben közreműködő szerv bevonásával – az illetékességi területén lévő valamennyi, technikai eszközzel ellenőrzött kényszerintézkedés alatt álló terhelt tekintetében a 30. pont szerint elkészített kockázatelemzést aktualizálja, különös hangsúlyt fektetve a terhelt addigi magatartásának vizsgálatára, az általa elkövetett jogsértés súlyára, illetve a bűnügyi felügyelet elrendelésének indokára, és ennek megfelelően a rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes meghatározza a magatartási szabályok megtartása ellenőrzésének járőr útján, eseti vagy folyamatos ellenőrzéssel történő végrehajtását, továbbá intézkedik a bűnügyi felügyelet és a távoltartás végrehajtásáról szóló 15/2018. (VI.15.) IM rendelet vonatkozó rendelkezésében foglalt tájékoztatás teljesítésére. Az így elkészített kockázatelemzést az ellenőrző szerv megküldi a TIK részére.

32. A technikai eszköz alkalmazásának elrendelését követően a technikai eszköz telepítését végző szerv tagja – szükség esetén az ellenőrző szerv közrendvédelmi járőrének közreműködésével – a terheltet a bíróság által kijelölt tényleges tartózkodási helyére kíséri. Ha a kísérést a telepítést végző szerv állománya önállóan hajtja végre, a kísérés tényleges időpontjáról az ellenőrzést végző szervet és a TIK-et tájékoztatja.

33. Ha a kényszerintézkedés elrendelése után a technikai eszköz telepítését végző szerv azt állapítja meg, hogy bűnügyi felügyelet céljára kijelölt ingatlanban a technikai eszköz nem telepíthető, a terheltet az Rtv. 33. § (1) bekezdés e) pontja alapján elfogja, és az ellenőrző szervhez előállítja a Be. 293. § (1) bekezdése szerinti őrizetet elrendelésére, melynek tényéről a bíróságot haladéktalanul tájékoztatja. Amennyiben az ellenőrző szerv nem azonos az eljárást folytató nyomozó hatósággal, úgy a terhelt elfogását követően az ellenőrző szerv az eljárást folytató nyomozó hatóságot haladéktalan értesíti, és annak rendelkezése szerint gondoskodik a terhelt őrizetbe vételéről vagy az eljárást folytató nyomozó hatósághoz történő előállításáról.

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

34. Ez az utasítás 2018. július 1-jén lép hatályba.

35. A rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes és a feladatkörükben érintett további országos rendőrfőkapitány-helyettesek gondoskodnak a bűnügyi és közrendvédelmi szolgálati ágak, az ügyeleti szolgálat és a gazdasági szakszolgálat feladatait meghatározó, eljárási rendre vonatkozó intézkedési protokollok (a továbbiakban: protokoll) elkészítéséről vagy ezek szükség szerinti aktualizálásáról. A feladatkörükben érintett további országos rendőrfőkapitány-helyettesek – az utasítás hatálybalépését követő 30 napon belül – átadják az általuk kidolgozott protokollt a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettesnek, aki intézkedik a protokollok kiadására és a Rendőrség intranetes oldalán történő megjelenítésére.

36. Ha a protokoll módosítása a későbbiekben szükségessé válik, azt a módosítással egységes szerkezetben az érintett országos rendőrfőkapitány-helyettes önállóan adja ki a többi országos rendőrfőkapitány-helyettes egyidejű tájékoztatása mellett.

37. Az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Közrendvédelmi Főosztály az utasítás hatálybalépését követő 8 napon belül elkészíti a technikai eszköz használatához alkalmazandó útmutatót, a terhelti felhívás és tájékoztatás mintáit, valamint a technikai eszköz telepítése, cseréje, illetve levétele esetén készítendő jegyzőkönyv mintákat, melyeket a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes jóváhagyását követően az utasítás hatálya alá tartozó szervek kötelesek alkalmazni.
38.7 A műveleti országos rendőrfőkapitány-helyettes a bűnügyi felügyelet ellenőrzésében részt vevő, a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok vezetői a kényszerintézkedés magatartási szabályai megtartása ellenőrzésében érintett állomány tekintetében gondoskodnak arról, hogy az érintettek az utasítás és a protokollok rendelkezéseit az utasítás hatálybalépését követő 30 napon belül, ezt követően évente, a protokoll esetleges módosítása esetén a módosításokat soron kívül dokumentált módon megismerjék.
39.8 A kényszerintézkedés hatálya alatt álló terhelt technikai eszközzel történő ellenőrzése vonatkozásában az ellenőrző szerv szerinti vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság vezetője minden év január és július hónap 15-éig az előző félévre vonatkozóan, valamennyi érintett szakterület észrevételeit tartalmazó, a gyakorlati alkalmazás tapasztalatait – beleértve az illetékes bíróságokkal történő kapcsolattartást is – tartalmazó értékelő jelentést terjeszt fel a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes részére.

40.9
1

A 3. pont h) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 151. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

2

A 3. pont l) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 151. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

3

A 17. pont záró szövegrésze a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 151. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

4

A 24. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 151. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

5

A 26. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 151. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

6

A 29. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 151. pont a) és b) alpontja szerint módosított szöveg.

7

A 38. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 151. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

8

A 39. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 151. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

9

A 40. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére