• Tartalom

2018. évi XXXVIII. törvény

2018. évi XXXVIII. törvény

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek az Európai Unió adatvédelmi reformjával összefüggő módosításáról, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról1

2018.08.26.

1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosítása

1–18. §2

19. § (1)–(2)3

(3)4

(4)–(7)5

20–23. §6

24. §7

25–32. §8

33. § (1)9

1–14.10

15.11

(2)12

34. §13

2. A nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény módosítása

35. §14

36. §15

37. §16

38. §17

39. §18

40. §19

3. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

41–43. §20

4. Záró rendelkezések

44. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 19. § (3) bekezdése, a 24. §, a 33. § (1) bekezdés 15. pontja, valamint a 35–40. §-a az e törvény kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

45. § A 19. §, a 33. § (2) bekezdése és a 34. § (2) bekezdése az Alaptörvény VI. cikk (4) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

46. § (1) Az 1. és a 3. alcím a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/680 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a törvény a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet) végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2018. július 17-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2018. július 25.

2

Az 1–18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 19. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 19. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 19. § (4)–(7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 20–23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 25–32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 33. § (1) bekezdés nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 33. § (1) bekezdés 1–14. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 33. § (1) bekezdés 15. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 33. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 41–43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére