• Tartalom

39/2018. (III. 12.) Korm. rendelet

39/2018. (III. 12.) Korm. rendelet

a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről

2018.03.13.

A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A távhőszolgáltató a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 3. melléklet 2.1.2.1. pontja szerinti fűtési célú távhőszolgáltatást az e rendelet hatálybalépésekor igénybe vevő,

a) a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 3. § b) pontja szerinti díjfizetők közül a lakossági díjfizető,

b) – épületrészenkénti díjmegosztás esetén – a Tszt. 3. § g) pont ga) alpontja szerinti lakossági felhasználók közül az egyes épületrészek tulajdonosa vagy

c) – ha a távhőszolgáltatás díja díjszétosztás nélkül kerül megfizetésre – a Tszt. 3. § g) pont ga) alpontja szerinti lakossági felhasználó

[az a)–c) pont a továbbiakban együtt: fogyasztó] részére az 1. mellékletben meghatározott mértékű, a téli fogyasztási időszakban bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő árkompenzációt (a továbbiakban: juttatás) ír jóvá az e rendeletben meghatározott feltételek szerint.

(2) A juttatás csak a lakás céljára használt ingatlanban, lakossági díjszabással igénybe vett távhőszolgáltatás után jár.

2. § (1) A juttatásról, annak jóváírása módjáról és (2) bekezdés szerinti időpontjáról a távhőszolgáltató az e rendelet hatálybalépését követő 15 napon belül a 2. melléklet szerinti tájékoztatásban értesíti a fogyasztót.

(2) A távhőszolgáltató a juttatást a 2018. április havi számlában írja jóvá. Ha a számla összege alacsonyabb, mint a juttatás összege, a távhőszolgáltató a korábban jóvá nem írt juttatást a következő hónapokban kibocsátott számlában írja jóvá úgy, hogy az legkésőbb 2018. június 30-áig teljes összegében jóváírásra kerüljön.

(3) A lakóépület fogyasztói közössége esetében, ha a fűtési célú távhőszolgáltatás díja díjszétosztás nélkül kerül megfizetésre, a juttatást az arra jogosult felé a fogyasztói közösség megbízottja – a távhőszolgáltató által a fogyasztói közösség részére kiállított számlában jóváírt juttatás alapján – lakás céljára szolgáló épületrészenként azonos mértékben érvényesíti.

(4) A juttatás összegét az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény 5–7. melléklete szerint kiállított számla egyéb tétel részében kell feltüntetni.

3. § (1) A juttatás ellenértékét az energiapolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) az általa vezetett minisztérium fejezetében e célra létrehozott költségvetési kiadási előirányzat terhére – a távhőszolgáltatónak az e rendelet hatálybalépését követő 15 napos jogvesztő határidőn belüli, fogyasztói kategóriák szerinti bontást tartalmazó, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) részére benyújtott adatszolgáltatása alapján – 2018. április 15-éig fizeti meg a távhőszolgáltató részére. A Hivatal a juttatás fedezeteként elismert összeget távhőszolgáltatónként megjelölve közli a miniszterrel.

(2) A távhőszolgáltató által a fogyasztó számlájában ténylegesen jóváírt juttatásról és az azzal összefüggésben felmerült indokolt költségről és ráfordításról a távhőszolgáltató elkülönített nyilvántartást vezet, amely alapján a Hivatal részére az e rendelet hatálybalépését követő 120 napon belül elszámolást nyújt be.

(3) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás és a (2) bekezdés szerinti elszámolás formáját és adattartalmát a Hivatal állapítja meg és az e rendelet hatálybalépését követő 8 napon belül teszi közzé a honlapján.

4. § (1) Ha a távhőszolgáltató

a) a juttatás ellenértékének megállapításához valótlan adatot szolgáltatott,

b) az igénybe vett juttatást nem a megjelölt célra használta fel, illetve

c) a juttatásra vonatkozóan az e rendeletben meghatározott valamely feltételt megszegett

[az a)–c) pont a továbbiakban együtt: jogosulatlanul igénybe vett támogatás], a jogosulatlanul igénybe vett támogatást a Hivatal által lefolytatott ellenőrzés és az az alapján indított hatósági eljárásban hozott döntés alapján egy összegben a központi költségvetés számára visszafizeti.

(2) A visszafizetési kötelezettség elmulasztása esetén a távhőszolgáltató által igényelt távhőszolgáltatási támogatást a jogosulatlanul igénybe vett támogatással csökkentett mértékben lehet kifizetni.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 39/2018. (III. 12.) Korm. rendelethez

A téli rezsicsökkentésként, a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő fogyasztók részére biztosított juttatás mértéke

1. Az 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti fogyasztó részére jóváírandó juttatás mértéke fogyasztónként 12 000 Ft.

2. Az 1. § (1) bekezdés c) pontja szerinti fogyasztó részére jóváírandó juttatás mértéke az 1. pontban meghatározott összeg és a lakás céljára szolgáló épületrészek számának szorzata.

2. melléklet a 39/2018. (III. 12.) Korm. rendelethez

A juttatásról, annak jóváírása módjáról és időpontjáról szóló tájékoztatás tartalma
Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya téli rezsicsökkentésről döntött. A 2018. március 12. napján kihirdetett, a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III. 12.) Korm. rendelet alapján Ön a rendkívüli hideg időjárás miatt a társaságunk által kiállított számlában szereplő fűtési célú költségekből árkompenzációra jogosult.
A Kormány döntése alapján az árkompenzáció mértéke 12 000 Ft, amelyet társaságunk a 2018. áprilisi számlában érvényesít. Az Ön eddig megszokott ütemezés szerint érkező következő fűtésszámlája ennek megfelelő mértékben csökken. Ha a számla összege alacsonyabb, mint az érvényesítendő árkompenzáció összege, a fennmaradó rész a legkésőbb 2018. június 30. napjáig kibocsátandó számlákban kerül érvényesítésre.
A téli rezsicsökkentésről további részleteket a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal honlapján, a http://www.mekh.hu címen olvashat.
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére