• Tartalom

39/2018. (XII. 13.) AM rendelet

39/2018. (XII. 13.) AM rendelet

a sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről

2022.09.01.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. mezőgazdasági csekély összegű támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatás;

2. nagyvállalkozás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott kritériumokat nem teljesítő vállalkozás;

3. negyedév: a vágósertéseknek, illetve a tenyészkoca süldőknek a számlán, felvásárlási jegyen vagy belső bizonylaton feltüntetett értékesítési időpontja, amennyiben ez nem szerepel, úgy a számla, felvásárlási jegy vagy belső bizonylat teljesítésének időpontja szerinti naptári negyedév;

4. sertéságazati területi felelős: a Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetségének a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 83/2015. (XII. 16.) FM rendeletben (a továbbiakban: Sertés-ENAR rendelet) meghatározott feladatok ellátását végző munkavállalója;

5. támogatási év: tárgyév január 1-től december 31-ig tartó időszak;

6. tenyészkoca süldő: az elismert sertés tenyésztőszervezet igazolásával rendelkező egyed;

7. termelői csoport: a termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet szerinti határozattal elismert, valamint a termelői csoportok elismeréséről szóló 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet hatálya alá tartozó termelői csoport;

8. vágósertés: az ex 0103921900 vámtarifaszámú, legalább 70 kg élősúlyú vágósertés, illetve nem bemutatásos vagy közvetlen vadászati hasznosítás céljából fogságban tartott vaddisznó egyed.

2. § (1) A sertés egyedenként – az átlagos állatsűrűség megállapításának szabályairól szóló 57/2014. (IV. 30.) VM rendelet alapján – 0,3 állategységnek felel meg.

(2) A támogatásban részesülő sertések számát a Sertés-ENAR rendelet előírásainak megfelelően nyilvántartott létszám szerint, a sertéságazati területi felelős által kiállított dokumentum alapján kell meghatározni az adott tenyészetből a támogatási évben közvetlenül vagy kereskedő útján, vágóhídra vagy élve külföldre – beleértve az Európai Unió tagállamaiba – kiszállított vágósertések vagy tenyésztésre tovább értékesített koca süldők száma alapján.

(3) E rendelet szerinti intézkedés vonatkozásában a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 45/B. §-ában foglaltakat nem kell alkalmazni.

3. § A támogatás forrása az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium 10032000-01220191-51200002 számú, Nemzeti agrártámogatások előirányzat-felhasználási keretszámla.

4. §1 E rendelet szerinti támogatásra az a jogi személy, egyéb gazdálkodó szervezet, valamint a családi gazdaságokról szóló törvény szerinti mezőgazdasági őstermelő és az őstermelők családi gazdaságának képviselője (a továbbiakban együtt: igénylő) jogosult, aki vagy amely

a) a Tv. 28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, vagy legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi nyilvántartásba vételét a Tv. alapján vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben,

b) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában

ba) nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás alatt,

bb) megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: 2011. évi CXCV. törvény) 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, valamint a 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül,

bc) a mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokról szóló miniszteri rendelet szerint közvetlen támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőnek minősül,

c) nem címzettje érvényben lévő támogatás visszafizetésére kötelező olyan európai bizottsági határozatnak, amely a támogatást jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánította,

d) eleget tesz a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet előírásainak,

e) a támogatási alapot képező állatok nevelését, hizlalását, termelését saját kockázatára végzi, saját vagy integrátori finanszírozással a vágósertést közvetlenül vagy közvetve vágásra, feldolgozásra vagy külföldi értékesítésre, a tenyészkoca süldőt hazai vagy külföldi továbbtenyésztésre adja át,

f) vállalja az 5. § (1) bekezdés a)–e) pontjában és a 14. § (1) bekezdés a)–b) pontjában meghatározott kötelezettségvállalások egy éven át történő folytatását;

g) a tevékenységének megfelelő, az érintett termékpályán működő, olyan államilag elismert termelői csoport, Beszerzési és Értékesítő Szövetkezet, tenyésztő szervezet, terméktanács vagy szakmai szervezet tagja, amely nyitott tagsággal rendelkezik,

h) eleget tesz a Sertés-ENAR rendelet előírásainak,

i) a támogatási évben valamennyi állategészségügyi nyilvántartási kötelezettségének eleget tesz, valamint betartja az állategészségügyi és állatvédelmi szabályokat,

j) nem minősül az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 6. §-a szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,

k) jogerős határozatban megállapított, jogosulatlanul igénybe vett agrár- vagy agrár-vidékfejlesztési támogatásból eredő tartozással nem rendelkezik,

l) az 5. § (1) bekezdése és a 14. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségvállalásokra vonatkozó állatjóléti előírások módosulása esetén az azon túlmutató, e rendelet szerinti állatjóléti kötelezettségvállalásnak a módosulás hatálybalépésének napjától megfelel, és

m) a b)–l) pontban foglaltakról a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik.

2. Az uniós állami támogatási szabályok szerint nyújtott sertés állatjóléti támogatás igénybevételére vonatkozó feltételek

5. § (1) E rendelet alapján a vágósertés és tenyészkoca süldő (a továbbiakban együttesen: sertés) tartása során az előírásokon túlmutató állatjóléti kötelezettségvállalás ellentételezésére vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe

a) az előírtnál legalább 10%-kal nagyobb férőhely,

b) a tartási rendszerben természetes feltétel,

c) a verekedés, kimarás megelőzéséhez szükséges feltételek,

d) az almozás,

e) a megfelelő mikroklíma

biztosítására.

(2)2 E rendelet alapján támogatás adott támogatási évre vonatkozóan legfeljebb 7 milliárd forint összegig állapítható meg.

6. § (1) A támogatási kérelmet a 4. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelő igénylő a támogatási évet megelőző év december 15-től december 31-ig a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által rendszeresített és a honlapján közzétett, a (2) bekezdés szerinti adattartalmú nyomtatványon nyújthatja be a lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatalhoz.

(2) Az igénylő támogatási kérelme az alábbi adatokat és dokumentumokat tartalmazza:

a) az igénylő az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: mezőgazdasági csoportmentességi rendelet) I. melléklete szerinti üzemméretét (KKV besorolása);

b) a tevékenységgel érintett tartási hely vagy helyek adatait;

c) a támogatással érintett év megjelölését;

d) a tevékenységekre vonatkozó kötelezettségvállalás és a hozzá kapcsolódó sertés darabszám, valamint állategység – két tizedesjegy pontossággal történő – megjelölését tartási helyenként;

e) a tevékenység megvalósításához szükséges, tervezett támogatás összeget;

f) nagyvállalkozás esetén a (7) bekezdés a) pontja szerinti élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatal igazolását;

g) a (7) bekezdés b) pontja szerinti sertés létszámról szóló igazolást.

(3) Egy támogatási évre kizárólag egy támogatási kérelem nyújtható be.

(4) A határidőn túl benyújtott támogatási kérelem alapján az igénylő az adott támogatási évben támogatásra nem jogosult.

(5) A támogatási kérelemben meg kell jelölni a támogatási évben vállalni kívánt, az 5. § (1) bekezdése szerinti tevékenységet vagy tevékenységeket, valamint az egyes tevékenységekhez kapcsolódó állategységeket két tizedesjegy pontossággal.

(6) Az adott támogatási évben a támogatási kérelemben megjelölt állategység száma nem haladhatja meg a támogatási évet megelőző év decemberében az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer (a továbbiakban: ENAR) nyilvántartás adataiban szereplő teljes férőhely kapacitása háromszorosának megfelelő állategységet. Ha a támogatási kérelemben megjelölt igény magasabb állategységre vonatkozik, akkor a különbözetet a Kincstár elutasítja.

(7) A támogatási kérelemhez csatolni kell

a) a nagyvállalkozásnak minősülő ügyfél esetében az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal) által a nagyvállalkozás támogatás igénybevételével előálló és a támogatás igénybevétele nélkül várható helyzetére vonatkozó, az 1. mellékletben meghatározott adattartalmú elemzés alapján kiállított igazolást arról, hogy részvétele a támogatási programban indokolt; és

b) az állattartó telep fekvése szerint illetékes járási hivatal igazolását az ENAR nyilvántartásba bejelentett sertés férőhely kapacitása alapján megállapított maximálisan tarható sertés létszámról darabszámban kifejezve.

(8) A Kincstár a támogatási kérelemről az ott megjelölt, tervezett állatlétszám alapján jóváhagyott állatlétszámra vonatkozóan hoz döntést.

(9) A támogatási évben az (1) bekezdés szerinti támogatási kérelemben megjelölt sertések vonatkozásában a támogatási kérelem benyújtása előtt megkezdett tevékenység nem támogatható.

7. § (1) A teljes negyedévre vonatkozó támogatás kifizetése iránti kérelmet az ügyfél egy alkalommal, a Kincstár által a (2) bekezdésben meghatározott adattartalommal rendszeresített és a Kincstár honlapján közleményben közzétett nyomtatványon a negyedévet követő hónap utolsó napjáig nyújthatja be a jogosult lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatalhoz. A kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszakot a sertéseknek a számlán, felvásárlási jegyen vagy belső bizonylaton feltüntetett értékesítési időpontja, ennek hiányában a számla, felvásárlási jegy vagy belső bizonylat teljesítésének időpontja határozza meg.

(2) Az igénylő kifizetési kérelme az alábbi adatokat tartalmazza:

a) a támogatási igénnyel érintett tevékenységek megnevezését;

b) a sertés darabszámát;

c) az igénylői minőség

ca) alapanyag-termelőként,

cb) bérhizlalóként vagy bérnevelőként,

cc) bérhízlaltatóként vagy bérneveltetőként

történő meghatározását;

d) a tartási hely azonosítót vagy azonosítókat;

e) az igényelt támogatás forintban megjelölt összegét.

(3) A kifizetési kérelemben kizárólag a támogatási kérelemben megjelölt és a támogatási döntésben jóváhagyott tartási helyre, állatlétszámra, és tevékenységre vonatkozó igények szerepelhetnek. A támogatási kérelemben meg nem jelölt vagy a támogatási döntésben jóvá nem hagyott tartási helyre, tevékenységre, illetve a jóváhagyott állatlétszámot meghaladó állatlétszámra vonatkozó kifizetési igényt a Kincstár elutasítja.

(4) A kifizetési kérelemhez csatolni kell

a) az egyes tevékenységeknél az e rendeletben meghatározott dokumentumokat,

b) a sertés értékesítéséről szóló számla, illetve felvásárlási jegy másolatát (saját vágás esetén a vágás végrehajtását igazoló belső bizonylat másolatát),

c) a tenyésztésre értékesített koca süldők esetében a tenyésztő szervezet igazolásának eredeti példányát,

d) a sertéságazati területi felelős által kiállított eredeti dokumentumot arról, hogy

da) az ügyfélnek az adott negyedévre vonatkozó, a kérelemben megjelölt támogatási igénye megalapozott,

db) az ügyfél eleget tesz a Sertés-ENAR rendelet előírásainak,

dc) az ügyfél a támogatási igénnyel érintett tevékenységre vonatkozóan a 9–13. §-ban foglalt feltételeket az adott negyedévben teljesítette,

e) az állattartó telep fekvése szerint illetékes járási hivatalnak az állategészségügyi nyilvántartási kötelezettségek igénylő általi teljesítéséről szóló igazolását, és

f) az állattartó telep fekvése szerint illetékes járási hivatalnak az állategészségügyi és állatvédelmi szabályok igénylő általi betartásáról szóló, igazolását.

8. § (1) Ha az igénylő bérhízlalást, bérnevelést végez, akkor a kifizetési kérelemhez csatolni kell a 7. § (4) bekezdésében előírt dokumentumokat és

a) a bérhízlalásról, bérnevelésről szóló szerződés másolatát,

b) a bérhízlalásról, bérnevelésről szóló számla másolatát,

c) a bérhízlaltató, bérneveltető által kiállított, a sertés értékesítéséről szóló számla, illetve felvásárlási jegy másolatát (a bérhízlaltatónál, bérneveltetőnél végrehajtott saját vágás esetén a vágás végrehajtását igazoló belső bizonylat másolatát, illetve a sertések leadásáról szóló szállítóleveleket) és

d) a bérhízlaltató, bérneveltető nyilatkozatának eredeti példányát arról, hogy a bérhízlaló, bérnevelő a c) pont szerinti számlákon, felvásárlási jegyeken, belső bizonylatokon feltüntetett állomány után kifizetési kérelmet nem nyújt be.

(2) Ha az igénylő bérhízlaltatást, bérneveltetést végez, úgy a kifizetési kérelemhez csatolni kell a 7. § (4) bekezdésében előírt dokumentumokat és

a) a bérhízlalásról, bérnevelésről szóló szerződés másolatát,

b) az általa kiállított, a sertés értékesítéséről szóló számla, illetve felvásárlási jegy másolatát (saját vágás esetén a vágás végrehajtását igazoló belső bizonylat másolatát) és

c) a bérhízlaló, bérnevelő nyilatkozatának eredeti példányát arról, hogy a bérhízlaltató, bérneveltető a b) pont szerinti számlákon, felvásárlási jegyeken, belső bizonylatokon feltüntetett állomány után kifizetési kérelmet nem nyújt be.

(3) A Kincstár a döntését az adott negyedévre vonatkozóan benyújtott összes kifizetési kérelem ellenőrzését követően hozza meg.

(4) Ha az adott támogatási évre vonatkozóan a jogos igény az 5. § (2) bekezdése szerinti összeget meghaladja, akkor a támogatás összege a túligénylés által érintett negyedévre vonatkozóan benyújtott kifizetési kérelmek között a túllépés mértékével arányosan csökken.

(5) A támogatási év I., II. és – a támogatási évben elsőfokú döntéssel lezárt – III. negyedévre vonatkozó jogos igények kifizetésére a támogatási évben, a IV. negyedévre vonatkozó kérelmek kifizetésére a támogatási évet követő évben kerül sor.

(6) A beérkezett összes igényről, a jóváhagyott igényekről és a kifizetett támogatásról a Kincstár havonta tájékoztatást küld az agrárpolitikáért felelős miniszternek.

(7) A támogatás azonos elszámolható költségek fedezése céljából nem halmozható más helyi, regionális, nemzeti, vagy közösségi támogatási programból kapott támogatással.

9. § (1) A nagyobb férőhely biztosítására vonatkozó tevékenység alapján az az igénylő jogosult támogatásra, aki vagy amely a sertés tartása során a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet 2. számú melléklet 1.2.1. pontjában meghatározott nagyságú férőhelynél (a továbbiakban: előírt férőhely) legalább 10%-kal nagyobb alapterületet biztosít, amely

a) 110 kg alatti sertés esetén legalább 0,715 m2,

b) 110 kg feletti sertés esetén legalább 1,1 m2

nagyságú férőhelyet jelent állategyedenként, és rendelkezik az istállók méretére vonatkozó alaprajzzal, vagy az állattartó telep fekvése szerint illetékes általános építésügyi hatóság által kiadott, az istállóméretre vonatkozó hatósági bizonyítvánnyal.

(2) Támogatás kizárólag istállóban tartott sertések esetében nyújtható.

(3) A támogatás mértéke állategységenként egyezerhétszázhuszonöt forint.

(4) Az (1) bekezdés szerinti feltétel teljesítését a sertéságazati területi felelős támogatási évente legalább egy alkalommal

a) az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény alapján vezetett állomány-nyilvántartás szerinti állatlétszám és az engedélyezett építési engedély szerinti istállóméret,

b) az istálló méretére vonatkozó alaprajz vagy

c) az állattartó telep fekvése szerint illetékes általános építésügyi hatóságnak az istálló méretére vonatkozó hatósági bizonyítványa

alapján vizsgálja.

(5) A kifizetési kérelemhez csatolni kell

a) az adott támogatási évre vonatkozó – az ezen tevékenység tekintetében – első kifizetési kérelemhez az istállók méretét is tartalmazó alaprajz másolati példányát vagy az állattartó telep fekvése szerint illetékes általános építésügyi hatóságnak az istálló méretére vonatkozó hatósági bizonyítványát és

b) a sertéságazati területi felelős által kiállított eredeti dokumentumot az (1) bekezdésben meghatározott feltétel teljesítéséről, valamint a (4) bekezdés szerinti vizsgálatokról, amely esetben az adott támogatási év első negyedévére vonatkozó dokumentum kelte nem lehet korábbi a támogatási kérelem benyújtásának időpontjánál.

10. § (1) A tartási rendszerben a természetes feltételek megteremtésére vonatkozó tevékenység alapján az az igénylő jogosult támogatásra, aki vagy amely természetes feltétel biztosítása érdekében a tartási rendszerét úgy módosítja, hogy legalább az előírt férőhely 20%-ával növeli a férőhelyet kifutó formájában, és az alkalmazott kifutó állagmegőrzéséről gondoskodik.

(2) A támogatás mértéke állategységenként négyszázkilencvenkét forint.

(3) Az (1) bekezdés szerinti feltétel biztosítását a sertéságazati területi felelős a támogatási évben legalább egy alkalommal vizsgálja.

(4) A kifizetési kérelemhez csatolni kell a sertéságazati területi felelős által kiállított eredeti dokumentumot az (1) bekezdésben meghatározott feltétel teljesítéséről, valamint a (3) bekezdés szerinti vizsgálatról. Az igazoláson fel kell tüntetni annak időbeli hatályát.

11. § (1) A verekedés, kimarás megelőzéséhez szükséges feltételek biztosítására vonatkozó tevékenység alapján az az igénylő jogosult támogatásra, aki vagy amely teljesíti a verekedések, kimarások megelőzéséhez szükséges követelményeket, és gondoskodik a sertések naponta két alkalommal történő ellenőrzéséről.

(2) A támogatás mértéke állategységenként egyezerhatszáznegyven forint.

(3) Az igénylő által tartott vágósertések vonatkozásában a fülroncsolás és farokrágás, valamint a mechanikai sérülések aránya nem haladhatja meg az 5%-ot, amelynek teljesülését a sertéságazati területi felelős legalább negyedévente ellenőrzi.

(4) A csoportosan tartott tenyészkoca süldők elkerülhetetlen újrafalkásítása esetén az igénylő a csoportosan tartott tenyészkoca süldők számára 1,72 m2/állat férőhelyet biztosít, amely teljesülését a sertéságazati területi felelős legalább negyedévente ellenőrzi.

(5) A kifizetési kérelemhez csatolni kell a sertéságazati területi felelős által kiállított eredeti dokumentumot

a) az (1) és (3) bekezdés szerinti feltételek teljesítéséről, illetve

b) tenyészkoca süldők tartása esetén a (4) bekezdés szerinti feltételek teljesítéséről.

(6) Az (5) bekezdés szerinti igazolásokon fel kell tüntetni azok felhasználhatóságának idejét. Az igazolás kiállításának időpontja legfeljebb negyed évvel lehet korábbi a kifizetési kérelem benyújtásának időpontjánál.

12. § (1) Az almozásra vonatkozó tevékenység alapján az az igénylő jogosult támogatásra, aki vagy amely alom alkalmazásával a sertésnek száraz, meleg tartási helyet biztosít.

(2) A támogatás mértéke vásárolt, illetve saját előállítású alom esetén állategységenként legfeljebb kilencszázötvenhat forint.

(3) Az (1) bekezdés szerinti feltétel biztosítását a sertéságazati területi felelős a támogatási évben legalább két alkalommal vizsgálja.

(4) A kifizetési kérelemhez csatolni kell

a) a sertéságazati területi felelős által kiállított eredeti dokumentumot az (1) bekezdésben meghatározott feltétel biztosításáról és

b) az alom kezelésének, valamint beszerzésének költségeiről kiállított számla másolati példányát, amelynek kiállítási időpontja a támogatási évet megelőző év június 1. napjától kezdődő időpont lehet, vagy saját előállítású alom felhasználása esetén az igénylő nyilatkozatát a saját előállítású alom használatáról és az alom mozgatására (be- és kivételezésre) vonatkozó belső bizonylatok másolatait.

13. § (1) A megfelelő mikroklíma biztosítására vonatkozó tevékenység alapján az az igénylő jogosult támogatásra, aki vagy amely vállalja, hogy az istállóban szén-dioxid (CO2) esetében a 2850 ppm-t, ammónia (NH3) esetében legfeljebb 9,5 ppm-t nem haladja meg a gázkoncentráció.

(2) A támogatás mértéke állategységenként egyezernégyszázkilencven forint.

(3) A kifizetési kérelemhez csatolni kell az (1) bekezdésben meghatározott mikroklíma-paraméterek méréséről negyedévente készült, a sertéságazati területi felelős által ellenjegyzett jegyzőkönyv másolatát.

3. A mezőgazdasági csekély összegű támogatás szabályai szerint nyújtott sertés állatjóléti támogatás igénybevételére vonatkozó feltételek

14. § (1) E rendelet alapján sertés tartása során az előírásokon túlmutató állatjóléti kötelezettségvállalás ellentételezésére, mezőgazdasági csekély összegű támogatásként, vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe

a) fény, illetve

b) a takarmányozáshoz ivóvíz minőségű víz

biztosítására.

(1a)3 Az ezen alcím szerinti támogatás a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013 EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk (2) bekezdés q) pontjában meghatározott termékágazathoz kapcsolódó támogatásnak minősül.

(2) A mezőgazdasági csekély összegű támogatás igénybevételére jogosult az az igénylő, aki vagy amely

a) a 4. § j) pontjában foglaltak kivételével a mezőgazdasági csekély összegű kérelem benyújtásának időpontjában megfelel a 4. §-ban foglaltaknak;

b) a mezőgazdasági csekély összegű támogatás iránti kérelméhez csatolja az Atr. 11/A. §-ában meghatározott nyilatkozatokat; és

c) a mezőgazdasági csekély összegű támogatás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik a 4. § b) pont ba) alpontjában, c)–e) pontjában, g)–i) pontjában és k) pontjában foglaltakról.

(3) A mezőgazdasági csekély összegű támogatás igénylése esetén a 7. § (1)–(2) és (4) bekezdésében, valamint a 8. §-ban foglaltakat megfelelően alkalmazni kell. A 7. § (4) bekezdésében meghatározott dokumentumokat elegendő egy példányban benyújtania az igénylőnek, amennyiben ugyanarra a negyedévre vonatkozóan a 9–13. § szerinti tevékenységre kifizetési kérelmet és az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti tevékenységre mezőgazdasági csekély összegű támogatás iránti kérelmet is benyújt.

(4) A Kincstár a mezőgazdasági csekély összegű támogatás összegét a 4. §-ban, valamint a (2)–(3) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülése esetén a mezőgazdasági termelő és a vele egy és ugyanazon vállalkozás rendelkezésére álló szabad mezőgazdasági csekély összegű támogatási keret alapján állapítja meg.

(5) Ha a mezőgazdasági csekély összegű támogatások esetében az adott negyedévre igényelt támogatás összegével az igénylő túllépi az Atr. 11. § (8) bekezdésében meghatározott csekély összegű támogatási keretet, akkor a kifizetési kérelemben feltüntetett igénynek a fenti összeget meghaladó részét a Kincstár elutasítja.

(5a)4 Az Átr. 2. § 10d. pontjában meghatározott mezőgazdasági csekély összegű ágazati korlát mértékéig arányosan kell csökkenteni az adott tárgyévben támogatásra jogosult igényeket, ha azok együttes összege meghaladja a mezőgazdasági csekély összegű ágazati korlát mértékét.

(6) A mezőgazdasági csekély összegű támogatások tekintetében a forintban meghatározott összegek euróra történő átszámításánál a mezőgazdasági csekély összegű támogatás iránti kérelem benyújtási hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó.

(7)5 E rendelet alapján mezőgazdasági csekély összegű támogatás az adott támogatási évre vonatkozóan, valamint a 2020. támogatási év I–IV. negyedévére megállapított átmeneti támogatás összege tekintetében legfeljebb 2 milliárd forint összegig állapítható meg.

(7a)6 E rendelet alapján a 2021. támogatási évben és a 2022. támogatási évben is az átmeneti, a válság-, valamint a mezőgazdasági csekély összegű támogatásokra megállapítható támogatás összege legfeljebb 3,2 milliárd forint.

(8)7 Ha a benyújtott mezőgazdasági csekély összegű támogatás vagy a koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet [a továbbiakban: 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet] 1. § b) pontja szerinti átmeneti támogatás (a továbbiakban: átmeneti támogatás) iránti kérelmekben foglalt összes jogos igény meghaladja a (7) bekezdés szerinti keretösszeget, akkor az igénylő részére megállapítható legmagasabb támogatási összeg a túllépés mértékével arányosan csökken.

(9) A Kincstár a forrás rendelkezésre állását követően intézkedik a támogatás folyósításáról.

15. § (1) A fény biztosítására vonatkozó tevékenység alapján az az igénylő jogosult támogatásra, aki vagy amely legalább 9 órán át természetes vagy legalább 11 órán át mesterséges (50 lux/m2) fényt biztosít a sertések tartási helyén.

(2) A támogatás mértéke állategységenként egyezeregyszázhuszonegy forint.

(3) A mezőgazdasági csekély összegű támogatási iránti kérelemhez csatolni kell a sertéságazati területi felelős igazolásának eredeti példányát az (1) bekezdésben meghatározott feltétel teljesítéséről. Az igazoláson fel kell tüntetni annak időbeli hatályát.

16. § (1) Az ivóvíz minőségű víz takarmányozáshoz történő biztosítására vonatkozó tevékenység alapján az az igénylő jogosult támogatásra, aki vagy amely a sertés takarmányozásához – a (4) bekezdésben meghatározott dokumentumokkal igazolt – az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet] előírásainak megfelelő minőségű vizet használ.

(2) A támogatás mértéke állategységenként egyezerkilencszázhatvanegy forint.

(3) Az igénylőnek az általa takarmányozáshoz használt víz (1) bekezdés szerinti feltételnek való megfelelését évente ellenőriztetnie kell ivóvízvizsgálatra akkreditált laboratóriummal, amennyiben a vízellátása saját víznyerőhelyről történik.

(4)8 A takarmányozáshoz használt itatóvizet ivóvíz-minőségűnek kell tekinteni, ha az igénylő a mezőgazdasági csekély összegű támogatás iránti kérelemhez csatolja

a) az akkreditált laboratórium vizsgálati eredményét tartalmazó dokumentum másolatát arról, hogy az itatásra használt víz a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében a víz nyerési módjától függően meghatározott határértékek tekintetében megfelel az ivóvíz-minőségi követelményeinek a következő paraméterek vonatkozásában:

aa) mikrobiológiai vizsgálatok: E. coli, telepszám 22 °C-on,

ab) kémiai vizsgálatok: szín, szag, nitrit, permanganát index, vezetőképesség, és

b) az igénylő nyilatkozatának eredeti példányát arról, hogy a víznyerőhely megfelelően van kialakítva, biztosítva ezzel az itatóvíz szennyeződésének megakadályozását, vagy

c) ha a telepen az állatok vízellátása vezetékes vízhálózatról történik, a vízszolgáltató írásos nyilatkozatának eredeti példányát arról, hogy az általa szolgáltatott víz ivóvíz-minőségű.

3a.9 Átmeneti támogatás

16/A. § (1) A 14. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti állatjóléti intézkedések tekintetében a 2020. támogatási év I., valamint II. negyedévére jóváhagyott támogatás átmeneti támogatásnak minősül.

(2) Az átmeneti támogatásra a 14–16. §-ban foglaltakat az ezen alcímben megállapított eltérésekkel kell alkalmazni.

(3) A Kincstár az átmeneti támogatás tekintetében a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti támogatási feltétel teljesülését a rendelkezésére álló adatok, illetve nyilatkozatok alapján vizsgálja, a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (4) bekezdésében foglalt nyilatkozattartalmaknak való megfelelést az Atr. 11/A. § (2) bekezdése alapján tett nyilatkozatok és átmeneti támogatást nyújtó, más szervhez intézett megkeresés útján ellenőrzi.

(4) Nem minősül átmeneti támogatásnak az (1) bekezdés szerinti negyedévekre megállapított támogatási összeg, ha az átmeneti támogatás összege meghaladja az igénylőnek a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szabad átmeneti támogatási keretét.

(5) Az igénylő az (1) bekezdés szerinti átmeneti támogatásként legfeljebb a 2020. támogatási év I., illetve II. negyedévére – a mezőgazdasági csekély összegű támogatás iránt – benyújtott kérelmére meghozott elsőfokú támogatási döntésben megállapított támogatási összegre jogosult.

16/B. § (1)10 Az igénylő a 14. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti állatjóléti intézkedések tekintetében a 2020. támogatási év III. és IV. negyedévére, valamint a 2021. támogatási év I–IV. negyedévére és a 2022. támogatási év I. negyedévére – a 14. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően – kizárólag átmeneti támogatás igénybevételére jogosult.

(2)11 Az átmeneti támogatás iránti kérelem az egyes agrártámogatások támogatási formáját érintő módosításokról szóló 18/2021. (IV. 14.) AM rendelet hatálybalépésének12 napja [a továbbiakban: 18/2021. (IV. 14.) AM rendelet] és 2021. április 30., 2021. július 1. és július 31., 2021. október 1. és október 31. , 2022. január 5. és január 31., valamint 2022. április 1. és 30. között ügyfélkapus azonosítást követően, az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen (a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület) keresztül nyújtható be a Kincstárhoz a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltaknak megfelelően.

(3) Az (1) bekezdés szerinti átmeneti támogatás vonatkozásában nem kell alkalmazni a 14. § (1a) bekezdésében, 14. § (2) bekezdés b) pontjában, 14. § (5a) bekezdésében, valamint a 16/A. § (3)–(5) bekezdésében foglaltakat.

(4) Az (1) bekezdés szerinti átmeneti támogatás igénybevételére az az igénylő jogosult, aki

a) a Tv. 28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, és a támogatási kérelem benyújtásakor az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel; és

b) az átmeneti támogatás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik

ba)13 arról, hogy középvállalkozóként 2019. december 31-én nem minősült az Atr. 6. § (4a) bekezdése szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,

bb) a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet hatálya alá nem tartozó támogatási program vagy egyedi támogatás alapján általa a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 1. § i) pontja szerinti vállalkozásnak (a továbbiakban: kapcsolt vállalkozás) minősülő vállalkozások által korábban már igénybe vett egyéb átmeneti támogatás összegéről euróban kifejezve,

bc) arról, hogy a vállalkozása kapcsolt vállalkozásnak minősül-e és

bd) a kapcsolt vállalkozások adatairól (név, adószám vagy adóazonosító jel, ügyfél-azonosító).

(5) Az igénylő (2) bekezdés szerinti átmeneti támogatás iránti kérelme – a 7. § (2) bekezdésében foglaltakon túl – tartalmazza a (4) bekezdésben foglalt nyilatkozatokat.

(6) Az eljárás során minden dokumentumot, így a hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumokat és – a felügyeleti eljárás kivételével – a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat (a továbbiakban együtt: beadvány) is az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. A nem elektronikus úton benyújtott beadvány a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.

(7) Ha a kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítése során az igénylő helyett és nevében meghatalmazottja jár el, a meghatalmazott a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető elektronikus felületet használja az eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez. A meghatalmazott útján történő eljárásra az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(8)14 Az átmeneti támogatás iránti kérelem legkésőbb a (2) bekezdésben meghatározott benyújtási határidő végéig az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül módosítható. Módosítás esetén az utolsó átmeneti támogatás iránti kérelmet kell elbírálni. Az átmeneti támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontja az utolsó módosító kérelem benyújtásának időpontja.

16/C. § (1)15 A Kincstár a 16/B. § (2) bekezdése szerinti,

a) 2020. október 1. és október 31. között benyújtott átmeneti támogatás iránti kérelmekről legkésőbb 2021. január 31-éig,

b)16 2021. január 5. és január 31., 2021. április 1. és április 30., 2021. július 1. és július 31., valamint 2021. október 1. és október 31. között benyújtott átmeneti támogatás iránti kérelmekről legkésőbb 2021. december 31-éig

c)17 2022. január 5. és január 31. és 2022. április 1. és 30. között benyújtott átmeneti támogatás iránti kérelmekről legkésőbb 2022. június 30-áig

dönt.

(2)18 A Kincstár – a 16/B. § (2) bekezdésében meghatározott időszakokban benyújtott átmeneti támogatás iránti kérelmek vonatkozásában – a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatárt meghaladó átmeneti támogatási igényt elutasítja, illetve annak összegét a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel állapítja meg.

16/D. §19 (1) A 14. § (7) bekezdésétől eltérően a 2020. támogatási év IV. negyedévére vonatkozóan benyújtott átmeneti támogatás iránti kérelmek alapján a Kincstár által kiadott és véglegessé vált döntésben jóváhagyott, továbbá kizárólag a 14. § (7) bekezdése szerinti keretösszeg kimerülése miatt elutasított támogatási összeg háromszorosára jogosult az igénylő azzal, hogy a részére megállapított támogatás összege nem haladhatja meg a rendelkezésére álló szabad átmeneti keretét.

(2) A 14. § (7a) bekezdésétől eltérően a 2021. támogatási év I. negyedévére, valamint II. negyedévére vonatkozóan benyújtott átmeneti támogatás iránti kérelmek alapján a Kincstár által kiadott és véglegessé vált döntésben jóváhagyott támogatási összeg háromszorosára jogosult az igénylő, azzal, hogy a részére megállapított támogatás összege nem haladhatja meg a rendelkezésére álló szabad átmeneti keretét.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerint támogatásokra – a már a 14. § (7) és (7a) bekezdése szerint kifizetett támogatási összegeken felül – legfeljebb 3 milliárd forint használható fel.

(4) A Kincstár az (1) és (2) bekezdés szerinti támogatási összegeket az érintett negyedévek időbeli sorrendjét figyelembe véve állapítja meg. Amennyiben a kifizethető támogatások összege meghaladja a 3 milliárd forintot, úgy a Kincstár az érintett negyedévben a rendelkezésre álló keret és a jóváhagyott támogatás összegének hányadosával számított értékkel növeli a támogatások összegét, azzal, hogy a hányados értéke az egyes negyedévekben legfeljebb hárommal lehet egyenlő.

3b.20 Válságtámogatás

16/E. § (1) Az igénylő a 14. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti állatjóléti intézkedések tekintetében a 2022. támogatási év II. és III. negyedévére – a 14. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően – kizárólag az orosz–ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozó vállalkozások részére nyújtandó válságtámogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet [a továbbiakban: 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet] 1. § 13. pontja szerinti támogatás (a továbbiakban: válságtámogatás) igénybevételére jogosult.

(2) A válságtámogatás iránti kérelem a 2022. támogatási év II. negyedéve tekintetében 2022. szeptember 7. és 21. között, a 2022. támogatási év III. negyedéve tekintetében 2022. október 1. és 31. között ügyfélkapus azonosítást követően, az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen (a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület) keresztül nyújtható be a Kincstárhoz a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltaknak megfelelően.

(3) Az (1) bekezdés szerinti válságtámogatás vonatkozásában nem kell alkalmazni a 14. § (1a) bekezdésében, (2) bekezdés b) pontjában és (5a) bekezdésében, valamint a 16/A–16/D. §-ban foglaltakat.

(4) Az (1) bekezdés szerinti válságtámogatás igénybevételére az az igénylő jogosult, aki

a) a Tv. 28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, és a támogatási kérelem benyújtásakor az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel, és

b) a válságtámogatás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik

ba) a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet hatálya alá nem tartozó támogatási program vagy egyedi támogatás alapján általa a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 1. § 7. pontja szerinti vállalkozásnak (a továbbiakban: kapcsolt vállalkozás) minősülő vállalkozások által korábban már igénybe vett egyéb válságtámogatás összegéről euróban kifejezve,

bb) arról, hogy a vállalkozása kapcsolt vállalkozásnak minősül-e,

bc) a kapcsolt vállalkozása nevéről, adóazonosító számáról és ügyfél-azonosítójáról, és

bd) arról, hogy a gazdasági nehézsége összefüggésben áll az Oroszország és Ukrajna közötti konfliktussal.

(5) Az igénylő (2) bekezdés szerinti válságtámogatás iránti kérelme – a 7. § (2) bekezdésében foglaltakon túl – tartalmazza a (4) bekezdésben foglalt nyilatkozatokat.

(6) Az eljárás során minden dokumentumot, így a hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumokat és – a felügyeleti eljárás kivételével – a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat (a továbbiakban együtt: beadvány) is az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. A nem elektronikus úton benyújtott beadvány a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.

(7) Ha a kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítése során az igénylő helyett és nevében meghatalmazottja jár el, a meghatalmazott a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető elektronikus felületet használja az eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez. A meghatalmazott útján történő eljárásra az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(8) A válságtámogatás iránti kérelem legkésőbb a (2) bekezdésben meghatározott benyújtási határidő végéig az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül módosítható. Módosítás esetén az utolsó válságtámogatás iránti kérelmet kell elbírálni. A válságtámogatás iránti kérelem benyújtásának időpontja az utolsó módosító kérelem benyújtásának időpontja.

16/F. § (1) A Kincstár a 16/E. § (2) bekezdése szerint 2022. szeptember 7. és 21. között, valamint 2022. október 1. és 31. között benyújtott válságtámogatás iránti kérelmekről legkésőbb 2022. december 31-éig dönt.

(2) A Kincstár – a 16/E. § (2) bekezdésében meghatározott időszakokban benyújtott válságtámogatás iránti kérelmek vonatkozásában – a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott értékhatárt meghaladó válságtámogatási igényt elutasítja, illetve annak összegét a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 3. § (7) bekezdésében foglaltakra tekintettel állapítja meg.

4. Záró rendelkezések

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

18. § Ez a rendelet

a) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2014. július 17-i 808/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet;

b) az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló, 2014–2020 időszakra vonatkozó európai uniós iránymutatás I. és III. részének, illetve II. részének az állatjóléti kötelezettségvállalások teljesítéséhez nyújtott támogatásról szóló 1.1.5.2 alfejezete;

c) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

18/A. §21 Ez a rendelet az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret a gazdaságnak Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából” című, 2022. március 23-i 2022/C 131 I/01 számú európai bizottsági közlemény hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

19. §22 E rendeletnek az egyes agrár-, valamint mezőgazdasági csekély összegű támogatást tartalmazó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 41/2020. (VIII. 19.) AM rendelettel megállapított 16/A. §-át a 2020. támogatási év I., valamint II. negyedévére vonatkozóan benyújtott mezőgazdasági csekély összegű támogatás iránti kérelmeket elbíráló támogatási döntések esetében kell alkalmazni.

20. §23 A 14. § (1) bekezdése szerinti tevékenységek támogatására 2021. április 1-jétől a 18/2021. (IV. 14.) AM rendelet hatálybalépése24 napjáig benyújtott kérelem átmeneti támogatás iránti kérelemnek minősül.

21. §25 E rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 49/2021. (XII. 28.) AM rendelettel megállapított 16/D. §-át a 2020. támogatási év IV. negyedévére, valamint a 2021. támogatási év I. negyedévére és 2021. támogatási év II. negyedévére vonatkozóan benyújtott átmeneti támogatás iránti kérelmeket elbíráló támogatási döntések esetében kell alkalmazni.

1. melléklet a 39/2018. (XII. 13.) AM rendelethez

A 6. § (7) bekezdés a) pontja szerinti elemzés adattartalma

 

A

B

C

D

1.

 

5. § (1) bekezdés a)–e) pontja szerinti tevékenységek megvalósítása nélkül

5. § (1) bekezdés a)–e) pontja szerinti tevékenységek megvalósításával,
támogatás nélkül

5. § (1) bekezdés a)–e) pontja szerinti tevékenységek megvalósításával,
támogatással

2.

Foglalkoztatottak létszáma

 

 

 

3.

Támogatásban érintett állatlétszám
ÁE

 

 

 

4.

Üzemi tevékenység eredménye
ezer Ft

 

 

 

5.

a) minőségi adatok
aa) férőhely mértéke,
ab) természetes tartási feltételek javulása (%-ban),
ac) verekedés, kimarás gyakorisága (%-ban),
ad) almozás gyakorisága,
ae) gázkoncentráció szintje;
b) elhullások száma (ÁE);
c) csökkent értékű értékesítés száma (ÁE)

 

 

 

1

A 4. § nyitó szövegrésze a 28/2021. (VIII. 18.) AM rendelet 28. §-a szerint módosított szöveg.

2

Az 5. § (2) bekezdése a 29/2021. (VIII. 31.) AM rendelet 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 14. § (1a) bekezdését a 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet 16. § (1) bekezdése iktatta be.

4

A 14. § (5a) bekezdését a 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet 16. § (2) bekezdése iktatta be.

5

A 14. § (7) bekezdése a 41/2020. (VIII. 19.) AM rendelet 17. §-ával megállapított, a 65/2020. (XII. 17.) AM rendelet 9. § a) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 14. § (8) bekezdése a 41/2020. (VIII. 19.) AM rendelet 17. §-ával megállapított szöveg.

8

A 16. § (4) bekezdése a 4/2019. (III. 6.) AM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

9

A 3a. alcímet (16/A–16/C. §) a 41/2020. (VIII. 19.) AM rendelet 18. §-a iktatta be.

10

A 16/B. § (1) bekezdése a 18/2021. (IV. 14.) AM rendelet 18. §-ával megállapított, az 50/2021. (XII. 29.) AM rendelet 25. § b) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 16/B. § (2) bekezdése a 18/2021. (IV. 14.) AM rendelet 18. §-ával megállapított, az 50/2021. (XII. 29.) AM rendelet 25. § c) pontja szerint módosított szöveg.

12

A hatálybalépés időpontja 2021. április 15.

13

A 16/B. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontja a 65/2020. (XII. 17.) AM rendelet 9. § d) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 16/B. § (8) bekezdése a 65/2020. (XII. 17.) AM rendelet 10. §-a szerint módosított szöveg.

15

A 16/C. § (1) bekezdése a 65/2020. (XII. 17.) AM rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

16

A 16/C. § (1) bekezdés b) pontja a 18/2021. (IV. 14.) AM rendelet 19. §-ával megállapított szöveg.

17

A 16/C. § (1) bekezdés c) pontját az 50/2021. (XII. 29.) AM rendelet 24. §-a iktatta be.

18

A 16/C. § (2) bekezdése a 65/2020. (XII. 17.) AM rendelet 9. § e) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 16/D. §-t a 49/2021. (XII. 28.) AM rendelet 15. §-a iktatta be.

20

A 3b. alcímet (16/E–16/F. §) a 26/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 18. §-a iktatta be.

21

A 18/A. §-t a 26/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 19. §-a iktatta be.

22

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 41/2020. (VIII. 19.) AM rendelet 19. §-a iktatta be.

23

A 20. §-t a 18/2021. (IV. 14.) AM rendelet 20. §-a iktatta be.

24

A hatálybalépés időpontja 2021. április 15.

25

A 21. §-t a 49/2021. (XII. 28.) AM rendelet 16. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére