• Tartalom

2018. évi IV. törvény

2018. évi IV. törvény

a pénzügyi közvetítőrendszer hatósági felügyeletét érintő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi CXCI. törvény módosításáról1

2018.03.02.

1. § A pénzügyi közvetítőrendszer hatósági felügyeletét érintő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi CXCI. törvény a következő 16–18. §-sal egészül ki:

16. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – ideértve annak szerveit is – (a továbbiakban: MNB), a hatáskörébe tartozó döntések ellen 2018. január 1-jét megelőzően indított, jogerősen még el nem bírált bírósági eljárásban – ide nem értve a felülvizsgálati eljárást –, valamint az e perek kapcsán indított perújítás során a keresetlevélben állított, valamint az MNB által hivatalból észlelt jogsérelem orvoslása érdekében az eljárást befejező határozat meghozataláig eljárást indíthat.
(2) Az MNB az (1) bekezdés szerinti eljárásának megindításáról – a jogsérelem pontos megjelölésével – haladéktalanul értesíti a bíróságot és az ügyfelet. Az MNB az eljárásban kizárólag az értesítésben megjelölt jogsérelmek orvoslása érdekében szükséges eljárási cselekményeket végezhet. A bíróság eljárását az MNB eljárásának befejezéséig felfüggeszti.
(3) Az MNB az (1) bekezdés szerinti eljárása során a megtámadott döntést annak megsemmisítése vagy visszavonása helyett, a hatályvesztés időpontjának pontos megjelölésével hatályon kívül helyezheti. Ez esetben a hatályon kívül helyezés időpontjára tekintettel – azzal megegyező időpontban – hozza meg új döntését, kivéve, ha az új döntés meghozatala okafogyottá vált. A döntéseket az MNB egybefoglalhatja.
(4) Az MNB (3) bekezdés szerinti döntései a megtámadott döntéshez képest
a) kötelezettséget nem tehetnek terhesebbé,
b) nem állapíthatnak meg a megtámadott közigazgatási döntésben foglalt kötelezettségen túli egyéb kötelezettséget,
c) nem állapíthatják meg a megtámadott közigazgatási döntésben foglalt magatartáson túli egyéb magatartás jogellenességét, valamint
d) nem vonhatnak el vagy korlátozhatnak jogosultságot.
(5) Ha a megtámadott döntés fizetési kötelezettséget ír elő, az új döntésben az MNB akként rendelkezhet, hogy a fizetési kötelezettség megfizetettnek tekintendő a megtámadott döntés folytán teljesített fizetési kötelezettség erejéig.
(6) Az MNB a jogsérelem orvoslása érdekében hozott döntéséről haladéktalanul értesíti a bíróságot. Az értesítéshez csatolni kell a döntés másolatát.
(7) Ha az MNB a jogsérelem orvoslása érdekében indított eljárást harminc napon belül nem fejezi be, erről és a megtett eljárási cselekményekről tájékoztatja a bíróságot. A tájékoztatás tartalma alapján vagy annak elmaradása esetén a bíróság az eljárást folytathatja. Ha az MNB a felfüggesztő végzés közlésétől számított harminc napon belül nem ad tájékoztatást, a bíróság az eljárást folytatja. A tájékoztatás elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.
(8) A bíróság az MNB-nek a jogsérelem orvoslására tett cselekményére tekintettel nyilatkozattételre hívja fel a felperest. Ha a felperes nyilatkozata szerint a cselekmény a kereseti kérelemnek nem tesz eleget, a felperes a keresetét a jogsérelem orvoslása érdekében tett cselekményre is kiterjesztheti.
(9) Ha a felperes a bíróság által meghatározott határidőn belül nem nyilatkozik, és a jogsérelem orvoslása érdekében tett cselekmény a kereseti kérelemnek eleget tett, a bíróság az eljárást megszünteti, és az alperest a felperes perköltségének megfizetésére kötelezi. Az eljárás részben való megszüntetése folytán az MNB-t terhelő költségek megfizetéséről a bíróság az eljárást befejező határozatában dönt.
(10) Az e § szerinti, első fokon folyamatban lévő perekben a Fővárosi Törvényszék jár el. Az ügyeket a közigazgatási és munkaügyi bíróság megküldi a Fővárosi Törvényszéknek.
17. § Az MNB hatáskörébe tartozó döntések ellen 2018. január 1-jét követően indított közigazgatási perben – ide nem értve a felülvizsgálati eljárást –, valamint az e perek kapcsán indított perújítás esetén a keresetlevélben állított, valamint az MNB által hivatalból észlelt jogsérelem orvoslása érdekében az eljárást befejező határozat meghozataláig eljárást indíthat, amely során a 16. § (2)–(5) bekezdését megfelelően alkalmazni kell.
18. § (1) Az MNB-nek a döntés saját hatáskörben történő visszavonása esetén a 16. § (2)–(3) és (5) bekezdését megfelelően alkalmazni kell.
(2) A 16. § (2)–(5) bekezdésének megfelelő alkalmazásával jogosult az MNB a döntés közlésétől számított egy éven túl, de legkésőbb öt éven belül a döntés saját hatáskörben történő módosítására vagy visszavonására.”

2. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2018. február 20-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2018. március 1. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. március 3. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére