• Tartalom

4/2018. (III. 8.) HM rendelet

4/2018. (III. 8.) HM rendelet

a Magyar Honvédség légvédelmi készenléti repüléseiről szóló 7/2009. (VI. 11.) HM rendelet módosításáról1

2018.04.07.

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (2) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A Magyar Honvédség légvédelmi készenléti repüléseiről szóló 7/2009. (VI. 11.) HM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következő c) ponttal egészül ki:

(A légvédelmi készenléti repülés olyan – az állami repülések céljára kijelölt légterekben végrehajtott repülések szabályairól szóló jogszabályban meghatározott – honvédelmi célú, műveleti repülés, amely rendeltetése szerint)

c) a légvédelmi rendszer készenlétének ellenőrzése érdekében végrehajtott repülés, amely forgalmi elsőbbség szempontjából megegyezik a légvédelmi készenléti gyakorló repüléssel (a továbbiakban: légvédelmi készenléti ellenőrző repülés).”

2. § Az R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § (1) A légvédelmi készenléti valós repülés kivételével az éles levegő-levegő rakétákkal függesztett katonai légijármű a légi célok elfogását magában foglaló légvédelmi készenléti repülési feladatban csak akkor vehet részt, ha arról a végrehajtási parancs külön rendelkezik.
(2) Az éles felfüggesztett fegyverzettel, engedéllyel végrehajtott légvédelmi készenléti repülési feladat során
a) a légijármű-vezetőnek minden esetben kerülnie kell a véletlen fegyveralkalmazás lehetőségét, és
b) a fedélzeti fegyverzeti főkapcsoló alapállapotán változtatni kizárólag a Hvt.-ben meghatározott, légierőre vonatkozó különös fegyverhasználati szabályok alkalmazása esetén lehet.
(3) Az üzembentartó e rendelettel összhangban, a katonai légijármű fegyverrendszerének üzemeltetési utasítása és technikai jellemzői alapján meghatározza az éles függesztett fegyverzettel, engedéllyel végrehajtott légvédelmi készenléti repülési feladat részletes biztonsági rendszabályait és eljárásait.”

3. § Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 2. § szerinti légvédelmi készenléti repülést végző katonai légijármű az elfogás végrehajtásának körzetébe történő kirepüléskor a légvédelmi készenléti repülési feladatban nem érintett, az általános légiforgalomra vonatkozó szabályok szerint közlekedő légijárművet (a továbbiakban: GAT légijármű) oldalirányban 5 NM (9,3 km) vagy függőlegesen a légiforgalmi szolgálatok ellátásának és eljárásainak szabályairól szóló rendelet által meghatározott távolságnál kisebb mértékben nem közelítheti meg.”

4. § Az R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

6. § (1) A légvédelmi készenléti repülés gyakorlása érdekében, valamint a légvédelmi készenléti ellenőrző repülés során lehetőség van olyan magyar vagy szövetséges állami légijármű előre nem tervezett elfogására, amely útvonalrepülést hajt végre az ellenőrzött légtérben vagy az állami repülések céljára kijelölt légtérben, és polgári légiforgalmi vagy katonai repülésirányító szolgálat kezelése alatt áll (a továbbiakban: koordinált eseti légi cél).
(2) Az (1) bekezdés szerinti elfogási feladat végrehajtása során
a) a feladat- és hatáskörrel rendelkező légiforgalmi irányító és a légvédelmi készenléti repülési feladatot végrehajtó katonai légijárművek vezetői az 5. §-ban meghatározott szabályok szerint járnak el,
b) a koordinált eseti légi cél elfogását akkor lehet végrehajtani, ha az radarirányítás alatt áll, és a koordinált eseti légi cél parancsnoka a koordinált eseti légi célként történő igénybevételének lehetőségét a rávezetés megkezdése előtt rádión megerősítette, valamint az elfogás végrehajtásához az (1) bekezdésben meghatározott légtérben a feladat- és hatáskörrel rendelkező légiforgalmi irányító hozzájárul,
c) a védekező, megtévesztő manőver alkalmazása tilos, és
d) a koordinált eseti légi cél elfogását akkor lehet végrehajtani, ha az (1) bekezdésben meghatározott légtérben látvarepülési meteorológiai körülmények állnak fenn.”

5. § Az R. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

8. § A végrehajtó állománynak a légvédelmi készenléti repülés megkezdése előtt a 4. § (3) bekezdése szerinti biztonsági rendszabályokból és eljárásokból fel kell készülnie.”

6. § (1) Az R. 9. § 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„2. Állami repülések céljára kijelölt légtér: az állami repülések céljára kijelölt légterekben végrehajtott repülések szabályairól szóló rendeletben ekként meghatározott fogalom,”

(2) Az R. 9. §-a a következő 4. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

„4. Üzembentartó: az állami repülések céljára kijelölt légterekben végrehajtott repülések szabályairól szóló rendeletben ekként meghatározott fogalom.”

7. § Az R. 2. § b) pontjában az „(a továbbiakban: légvédelmi készenléti gyakorló repülés).” szövegrész helyébe az „(a továbbiakban: légvédelmi készenléti gyakorló repülés), vagy” szöveg lép.

8. § Hatályát veszti az R. 2. § a) pontjában a „vagy” szövegrész.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. április 8. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére