• Tartalom

4/2018. (II. 28.) NGM rendelet

4/2018. (II. 28.) NGM rendelet

az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és a díj megfizetésére vonatkozó szabályokról

2024.01.01.

A megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (2) bekezdés e) pontjában, valamint

a 4. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. és 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény szerinti, az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölési eljárásáért a kérelmező igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) fizet.

(2) A kijelölésért fizetendő díj mértéke, ha a kérelem a megfelelőségértékelési tanúsítás végzésének engedélyezésére irányul, 230 000 forint, ha a kérelem a megfelelőségértékelési ellenőrzés végzésének engedélyezésére irányul, 260 000 forint. A megfelelőségértékelési tanúsítás és megfelelőségértékelési ellenőrzés végzésére is jogosító engedély esetén 260 000 forintot kell megfizetni.

(3)1 A díjat a kijelölés iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni a Nemzetgazdasági Minisztérium Előirányzat felhasználási keretszámla elnevezésű 10032000-00005503-06010011 számú számlájára.

2. § A díjfizetési kötelezettségre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2) bekezdésében foglaltakat, a díj meg nem fizetése esetén alkalmazandó hiánypótlás tekintetében az Itv. 73/A. §-ában foglaltakat, a díj visszatérítésére az Itv. 79. § (2) bekezdésében és az Itv. 80. § (1) bekezdés f) és g) pontjában foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy illeték helyett díjat, az ügyfél lakóhelye, székhelye, a bíróság székhelye szerint illetékes állami adóhatóság helyett a kijelölő hatóságot, lelet helyett jegyzőkönyvet kell érteni.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2018. március 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1–2. §, a 3. § (3) bekezdése és a 4. § b) és c) pontja 2018. április 21-én lép hatályba.

(3) Az e rendelet hatálybalépése előtt megindult és folyamatban lévő bejelentési eljárásokban az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölésének, tevékenységének, valamint ellenőrzésének különös szabályairól szóló 17/2013. (VI. 4.) NGM rendeletben foglaltak szerint kell eljárni.

4. §2

1

Az 1. § (3) bekezdése a 67/2023. (XII. 28.) GFM rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére