• Tartalom
Oldalmenü

4/2018. (I. 23.) EMMI rendelet

a javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet módosításáról1

2018.01.24.

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel és 21. § 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § A javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Jr.) a következő 10/A. alcímmel egészül ki:

„10/A. A javítóintézet igazgatójának intézkedése az együttes elhelyezéssel kapcsolatban
20/A. § (1) A javítóintézet igazgatója a fiatalkorú és gyermeke együttes elhelyezéséről való döntés meghozatala előtt beszerzi a fiatalkorú gyermekének ügyében eljáró gyámhivatal véleményét arról, hogy az együttes elhelyezés a gyermek érdekét megfelelően szolgálja-e. A véleményben a gyámhivatal adatot szolgáltat arról is, hogy fennáll-e a Bv. tv. 351. § (3) bekezdésében meghatározott, az együttes elhelyezést kizáró valamely ok.
(2) A javítóintézet igazgatója a fiatalkorú és gyermeke
a) együttes elhelyezésének biztosításáról értesíti a fiatalkorú gyermekének ügyében eljáró gyámhivatalt, és – ha arra még nem került sor – kéri a gyámrendelés szükségességének vizsgálatát,
b) befogadásáról értesíti az előzetes letartóztatásról és a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezéséről döntést hozó bíróságot, valamint a fiatalkorú gyermekének ügyében eljáró gyámhivatalt,
c) együttes elhelyezésének megszüntetésére vonatkozó döntéséről értesíti a fiatalkorú gyermekének ügyében eljáró gyámhivatalt.
(3) Ha a fiatalkorú gyermekének ügyében eljáró gyámhivatal a (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti értesítés alapján induló eljárásban a fiatalkorú gyermekének a javítóintézet fiatalkorú és gyermeke együttes elhelyezését szolgáló részlegén történő elhelyezését nem javasolta, illetve ahhoz nem járult hozzá, a javítóintézet igazgatója a gyámhivatal határozatában foglaltak szerint gondoskodik a gyermek kiadásáról.
(4) A (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben a javítóintézet igazgatója a fiatalkorú gyermekének ügyében eljáró gyámhivatal határozatában foglaltak szerint gondoskodik a gyermek kiadásáról.
(5) A fiatalkorú gyermekének további gondozására a (3) vagy (4) bekezdés szerinti eljárásban hozott döntés alapján jogosult személy kérelmére a javítóintézet – szabad kapacitása terhére – gondoskodhat a gyermeket átvevő személynek és a gyermeknek a tartózkodási helyére történő szállításáról.”

2. § (1) A Jr. 11. alcím címmegjelölése helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. Az együttes elhelyezés során a fiatalkorú gyermeke számára biztosított ellátás tartalma”

(2) A Jr. 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Együttes elhelyezés során a javítóintézet szükség szerint, de legalább félévente tájékoztatja a fiatalkorú gyermekének ügyében eljáró gyámhivatalt a gyermeknek a fiatalkorú általi gondozásának, nevelésének tapasztalatairól.”

3. § A Jr. 55. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A befogadáskor a fiatalkorút tájékoztatni kell az orvosi vizsgálathoz való jogáról és arról, hogy kérelemre mely esetekben kötelező azt elvégezni.”

4. § A Jr. a következő 69. §-sal egészül ki:

69. § Ez a rendelet a büntetőeljárás során gyanúsított vagy vádlott gyermekek részére nyújtandó eljárási biztosítékokról szóló 2016. május 11-i (EU) 2016/800 európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezéseinek való megfelelést szolgálja.”

5. § A Jr. 3. melléklet 1.2.2.1. és 2.2.2.1. pontjában a „Camping út HRSZ 4918/10” szövegrész helyébe a „Kemping utca 6.” szöveg lép.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a büntetőeljárás során gyanúsított vagy vádlott gyermekek részére nyújtandó eljárási biztosítékokról szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/800 európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezéseinek való megfelelést szolgálja.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. január 25. napjával.