• Tartalom
Oldalmenü

4/2018. (II. 15.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet 2018. évi fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásával összefüggő módosításáról1

2018.02.16.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 10. alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. § Az R. 42. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet 2018. évi fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásával összefüggő módosításáról szóló 4/2018. (II. 15.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépése napján folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.”

1. melléklet a 4/2018. (II. 15.) MvM rendelethez

XI. Miniszterelnökség fejezet 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

 

ÁHT
azonosító

Címnév

Alcím-
név

Jogcím-
csoport név

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebonyo-
lító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete

2

296635

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok

3

334706

30/1 Célelőirányzatok

4

302213

30/1/4 Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai

Az előirányzaton kerül sor a fejezeti általános tartalék közvetlen fejezeti kifizetéseinek a kimutatására. Ezen az előirányzaton kerül sor az Áht. szerinti várható költségvetési megtakarítások átcsoportosításából
keletkező költségvetési előirányzat-többlet kimutatására, mely a fejezet előre nem tervezhető többletfeladatainak finanszírozására használható fel. Az előirányzat felhasználható a Miniszterelnökség fejezet irányítása alá tartozó intézmények működésével kapcsolatos likviditási problémák kezelésének finanszírozására. Az előirányzat felhasználható a Szép Magyar Könyv miniszterelnöki különdíjához, továbbá szponzoráció finanszírozására is. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy
megvalósult tevékenységre is nyújtható.

jogi személy különösen: költségvetési szerv, gazdálkodó szervezet, civil szervezet, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, fenntartott intézmény, bevett egyház, egyházi jogi személy, közalapítvány

jogszabály vagy - pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott - egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal vagy megállapodással

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

-

-

-

5

331684

30/1/6 Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások

Az előirányzat a nemzeti sírkert és a történelmi, nemzeti és kiemelt nemzeti emlékhelyek gondozására, ápolására, valamint felújítására szolgáló költségvetési forrásokat tartalmazza. Ezen felül az előirányzat fedezetet biztosít a kiemelt jelentőségű, a nemzeti sírkert részeként megvalósítandó síremlékek létesítésének költségeire. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

a temetők tulajdonosa vagy a temetők üzemeltetését, fenntartását végző, továbbá az emlékhellyé nyilvánítással érintett ingatlanok esetén a tulajdonos, a vagyonkezelő vagy az ingatlant használó gazdasági társaság, helyi önkormányzat, helyi önkormányzat által fenntartott intézmény, bevett egyház, egyházi jogi személy, költségvetési szerv

jogszabály vagy - pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott - egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal vagy megállapodással

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel, vagy előirányzat-
átcsoportosítással

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

-

igénybe vehető

-

6

334217

30/1/7 A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos kiadások

Az előirányzat célja költségvetési forrás biztosítása a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma részére az érdekképviseletek és a kormányzati szervek közötti együttműködés erősítése, a gazdasági növekedés elősegítése, a versenyképesség javítása, az üzleti környezet fejlesztése, valamint a társadalmi párbeszéd versenyszférán belüli erősítése érdekében. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Magyar Szakszervezeti Szövetség, Munkástanácsok Országos Szövetsége, Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége, Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége, Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége

pályázati rendszeren kívül kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

-

-

-

7

335751

30/1/8 Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány támogatása

Az előirányzat elsődleges célja az Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány működésének támogatása. Az éves szakmai programban nem szereplő tevékenység az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben
(a továbbiakban: Civil törvény) foglaltak szerint támogatható. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

Antall József Politika- és Társadalomtudo-mányi Tudásközpont Alapítvány

pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

-

-

-

8

338140

30/1/9 „Az Élet Menete” Alapítvány támogatása

Az előirányzat elsődleges célja „Az Élet Menete” Alapítvány működésének támogatása. Az éves szakmai programban nem szereplő tevékenység a Civil törvényben foglaltak szerint támogatható. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

„Az Élet Menete” Alapítvány

pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

-

-

-

9

335173

30/1/10 Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő szervezetek támogatása

Az előirányzat célja az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács működésével és feladataival kapcsolatos kiadások fedezetének biztosítása.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Szakszervezetek Együttműködési Fóruma, Értelmiségi Szakszervezeti Tömörüléssel, Magyar Szakszervezeti Szövetség, Munkástanácsok Országos Szövetsége

pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

-

-

-

10

334951

30/1/11 A kommunizmus áldozatai emlékmúzeumának létrehozásához való hozzájárulás

Az előirányzat célja az Amerikai Egyesült Államokban törvénnyel alapított, washingtoni székhelyű „The Victims of Communism Memorial Foundation” által megvalósítandó, a kommunizmus áldozatainak emléket állító múzeum létrehozásának támogatása. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

The Victims of Communism Memorial Foundation

pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

-

-

-

11

339740

30/1/14 The Hungary Initiatives Foundation támogatása

Az előirányzat célja a „The Hungary Initiatives Foundation Inc.” projektjeinek és működésének támogatása. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

The Hungary Initiatives Foundation Inc.

pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

-

-

-

12

294668

30/1/17 A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás

Az előirányzat elsődlegesen a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működésének támogatására szolgál. Az éves szakmai programban nem szereplő tevékenység az alapító okiratban meghatározott feladatokkal összhangban támogatható. Az előirányzat forrást biztosít továbbá a Közalapítvány által megvalósításra kerülő Zsidótemető-rekonstrukciós program támogatására. A program elsődleges célja a magyarországi zsidó temetők fennmaradását veszélyeztető helyzet elhárítását és a síremlékek halaszthatatlan állagmegóvását szolgáló felújítások megvalósítása. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány

pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

-

-

-

13

295546

30/1/18 Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány

Az előirányzat elsődlegesen a Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány működéséhez biztosít fedezetet. Az éves szakmai programjában nem szereplő projektjei az alapító okiratában meghatározott feladataival összhangban támogathatóak. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány

pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

-

-

-

14

295557

30/1/19 Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért

Az előirányzat elsődleges célja az Alapítvány a Kelet- és Közép-
európai Kutatásért és Képzésért elnevezésű civil szervezet működésének támogatása. Az éves szakmai programban nem szereplő tevékenység a Civil törvényben foglaltak szerint támogatható. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért

pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

-

-

-

15

345340

30/1/27 Tokaj-Hegyalja borvidék településeinek fejlesztési támogatása

Az előirányzat célja:
a) a Világörökség részét képező Tokaj-hegyaljai borvidékhez tartozó települések fejlesztéséről szóló kormányhatározat alapján a Világörökség részét képező Tokaj-hegyaljai borvidékhez tartozó települések fejlesztése.
b) a Világörökség részét képező Tokaj-hegyaljai borvidékhez tartozó települések fejlesztésének megvalósításához kapcsolódó szakmai feladatok és működés támogatása. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

helyi önkormányzat, Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató NKft.

támogatási kérelemre hozott támogatási döntés alapján, támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

-

igénybe vehető

-

16

345673

30/1/23 A Sport XXI. létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban létesült önkormányzati sportlétesítmények kiváltása

Az előirányzat célja a Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban létesült helyi önkormányzati sportlétesítmények kiváltásáról szóló 1966/2013. (XII. 17.) Korm. határozat alapján a Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban létesült helyi önkormányzati sportlétesítmények kiváltása.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy
megvalósult tevékenységre is nyújtható.

helyi önkormányzat, helyi önkormányzat által fenntartott intézmény

1966/2013. (XII. 17.) Korm. határozat szerint benyújtott támogatási kérelemre hozott támogatási döntés alapján, támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

-

-

-

17

345773

30/1/24 Civil Alap - pályázati program

Az előirányzat célja a Magyar Holokauszt Emlékév 2014. keretében Civil Alap - pályázati program megvalósítása a pályázati kiírásban és a Civil Alap - 2014 pályázati program keretében nyújtott támogatások sajátos szabályairól szóló 499/2013. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

499/2013. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint

499/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet szerint benyújtott támogatási kérelemre hozott támogatási döntés alapján, támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal vagy megállapodással

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

-

-

-

18

345784

30/1/25 Önkormányzatok átmeneti támogatása

Az előirányzat célja az, hogy a Világörökség részét képező tokaj-hegyaljai borvidékhez tartozó települések fejlesztéséről szóló
1991/2013. (XII. 29.) Korm. határozat végrehajtásáról, és a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és a
XI. Miniszterelnökség fejezetek közötti előirányzat átcsoportosításról szóló 1083/2014. (II. 26.) Korm. határozat 2. pontja szerint részére átadott támogatói feladat végrehajtása. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

helyi önkormányzat

1083/2014. (II. 26.) Korm. határozat szerint benyújtott támogatási kérelemre hozott támogatási döntés alapján, támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

-

-

-

19

347739

30/1/32 Bocuse d’Or versenyek támogatása

Az előirányzat célja
a) összhangban a Bocuse d’Or szakácsolimpia 2016. évi európai döntője rendezési jogának megszerzése esetén szükséges egyes kormányzati intézkedésekről szóló 1853/2013.
(XI. 19.) Korm. határozatban és a 2016. évi Bocuse d’Or szakácsolimpia európai döntőjének budapesti megrendezésével kapcsolatos kormányzati intézkedésekről szóló 1575/2014. (X. 10.) Korm. határozatban foglaltakkal - a Bocuse d’Or szakácsverseny 2016. évi európai döntője budapesti megrendezésének, és a szervezési feladatokért felelős Magyar Bocuse d’Or Akadémia Egyesület működésének a támogatása,
b) összhangban a Bocuse d’Or szakácsverseny 2016. évi európai döntője jogcímcsoport megnevezésének módosításáról szóló 1458/2016.
(VIII. 24.) Korm. határozatban foglaltakkal, Magyarország Bocuse d’Or versenyeken - különösen a Lyonban megrendezésre kerülő 2017. évi világdöntőn, továbbá
c) a Bocuse d’Or 2018. évi európai, valamint a 2019. évi világdöntőjére való felkészüléshez szükséges egyes intézkedésekről szóló 1362/2017.
(VI. 12.) Korm. határozatban foglaltaknak megfelelően a Torinóban megrendezésre kerülő 2018. évi európai, valamint a Lyonban megrendezésre kerülő 2019. évi világdöntőn
való részvételének támogatása. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

Magyar Bocuse d’Or Akadémia Egyesület

pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

-

-

-

20

343751

30/1/34 Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztése

Az előirányzat a Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztése keretében megvalósuló Kárpát-medencei vezetőképzési és ifjúsági központ létrehozására nyújt fedezetet. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

Magyar Cserkész-szövetség

jogszabály vagy - pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott - egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

-

-

-

21

223702

30/1/36 Építésügyi célelőirányzat

Az előirányzat az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 50. §-a alapján befolyt, építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok által kivetett építésügyi, építésfelügyeleti, egyéb közigazgatási és eljárási bírságok kezelésére szolgál, amely bírságok átutalásra kerülnek a Magyar Államkincstár központosított bevételek beszedésére vonatkozó számlára. Az előirányzat felhasználási célját az
Étv. 50. § (2) bekezdése határozza meg.

Magyar Államkincstár, gazdasági társaság

-

-

részletekben történő utalással

-

-

-

-

-

22

296246

30/1/37 Országos Építésügyi és Területrendezési e-Nyilvántartás működtetése

Az előirányzat célja az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok megvalósításának finanszírozása, valamint az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
3. § (1) bekezdés d)-e) pontjaival összefüggésben az Országos Építésügyi Nyilvántartás rendszerének fenntartásával és fejlesztésével kapcsolatban felmerült feladatok, illetve a tulajdonosi joggyakorló által meghatározott egyéb feladatok megvalósításának finanszírozása. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft.

jogszabály vagy - pályázati rendszeren kívül kérelemre hozott - egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

-

-

-

23

302624

30/1/38 Építésügyi, építészeti és településügyi feladatok

Az előirányzat az Étv. 50. § (2) bekezdésében meghatározott építésügyi feladatok, az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján ellátott feladatok támogatására szolgál. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

jogi személy, különösen központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzat által fenntartott intézmény, köztestület

jogszabály vagy - pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott - egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal vagy megállapodással

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

-

-

-

24

302635

30/1/39 Dokumentációs Központ működtetése, fenntartása és fejlesztése

Az előirányzat felhasználásának célja a Dokközpont rendelet és a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet szabályozási tárgykörébe tartozó dokumentumgyűjtési, nyilvántartási, hasznosítási, kezelési és archiválási, és az ezekkel kapcsolatos fejlesztési feladatok finanszírozása.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft.

jogszabály vagy - pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott - egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

-

-

-

25

341751

30/1/40 Örökségvédelmi feladatok

Az előirányzat célja a kulturális örökségvédelmi és egyéb kulturális közfeladatok, szakmai feladatok ellátásának és az ahhoz kapcsolódó működés elősegítésének finanszírozása.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

gazdasági társaság, központi költségvetési szerv

jogszabály vagy - pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott - egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel, támogatói okirattal vagy megállapodással

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

-

igénybe vehető

-

26

302091

30/1/42 Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása

27

354384

30/1/42/1 Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány működésének támogatása

Az előirányzat célja a Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, továbbá az általa fenntartott XX. Század Intézet,
a XXI. Század Intézet, a Habsburg Történeti Intézet, valamint a Kommunizmus Kutató Intézet és a Terror Háza Múzeum működésének biztosítása.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

Közép- és Kelet-
európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány

pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott - egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

-

-

-

28

354395

30/1/42/2 Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány szakmai feladatainak támogatása

Az előirányzat célja a Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, továbbá az általa fenntartott XX. Század Intézet, a XXI. Század Intézet, a Habsburg Történeti Intézet, valamint a Kommunizmus Kutató Intézet és a Terror Háza Múzeum szakmai feladatainak támogatása.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

Közép- és Kelet-
európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány

pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott - egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel vagy megállapodással

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

-

-

-

29

368995

 

 

 

30/1/42/3 Kertész Imre Intézet működésével és feladatellátásával kapcsolatos kiadások

Az előirányzat a 2016-ban elhunyt Nobel-díjas író, Kertész Imre hagyatékának gondozására és írói emlékének ápolására létrehozott Kertész Imre Intézet feladatellátásához és működéséhez biztosít forrást.

Közép- és Kelet-
európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány

pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott - egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

-

-

-

30

295146

30/1/43 Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok

Az előirányzat a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény alapján a kulturális örökség ingó és ingatlan elemeinek védelmével, megóvásával, fenntartásával és bemutatásával kapcsolatos állami feladatok ellátásának támogatására szolgál, beleértve a szakmai rendezvényeket is.
Az előirányzatból indokolt esetben helyi védettség alatt álló ingatlannal kapcsolatos feladatok is támogathatók. Az előirányzat biztosítja továbbá az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) kulturális tárgyú egyezményeinek, valamint az Európai Unió és az Európa Tanács kulturális örökséggel összefüggő kezdeményezéseinek végrehajtásából fakadó szakmai feladatok támogatását.
A költségvetési támogatás a támogatási
igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

költségvetési szerv, közgyűjtemény, muzeális intézmény, helyi önkormányzat, helyi önkormányzat által fenntartott intézmény, helyi nemzetiségi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás, egyesület, alapítvány, egyházi jogi személy és gazdasági társaság részére.

jogszabály vagy - pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott - egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal vagy megállapodással

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

-

igénybe vehető

-

31

303002

30/1/44 Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása

Az előirányzat elsődlegesen a világörökségről szóló 2011. évi
LXXVII. törvény 12. § (3) bekezdésében foglalt feladatok, továbbá a magyarországi világörökségi és világörökségi várományos helyszínek védelmével, megóvásával, kezelésével, fenntartásával kapcsolatos egyéb feladatok (különösen világörökségi gondnokságok támogatása, világörökségi helyszínek védelme, megóvása, bemutatása, ismertté tétele, világörökségi kezelési tervek elkészítése) ellátásának támogatására szolgál.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

költségvetési szerv, közgyűjtemény, muzeális intézmény, helyi önkormányzat, helyi önkormányzat által fenntartott intézmény, helyi nemzetiségi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás, egyesület, alapítvány, egyházi jogi személy, gazdasági társaság

jogszabály vagy - pályázati rendszeren kívül kérelemre hozott - egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel vagy megállapodással

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

-

igénybe vehető

-

32

343239

30/1/45 Magyar Kormánytisztviselői Kar működésének támogatása

Az előirányzat a Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar működésének támogatására szolgál. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

Magyar Kormánytiszt-viselői és Állami Tisztviselői Kar

pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

-

-

-

33

333751

30/1/46 Ludovika Campus

Az előirányzat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban állami beruházáshoz kapcsolódó feladatok megvalósítására nyújt fedezetet. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

jogszabály vagy - pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott - egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel vagy megállapodással

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

-

-

-

34

296735

30/1/47 Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata

Az előirányzat költségvetési támogatást nyújt a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata működéséhez. Az éves szakmai programban nem szereplő tevékenység a Civil törvényben foglaltak szerint támogatható.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

Határon Átnyúló Kezdeményezé-sek Közép-európai Segítő Szolgálata

pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

-

-

-

35

303013

30/1/48 Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása

Az előirányzat a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvényben meghatározott, a nemzeti emlékhelyek védelmével, megóvásával, fenntartásával, bemutatásával, fejlesztésével kapcsolatosan felmerülő működési vagy felhalmozási jellegű kiadások fedezetét biztosító állami feladatok ellátásának támogatására szolgál. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

költségvetési szerv, közgyűjtemény, muzeális intézmény, helyi önkormányzat, helyi önkormányzat által fenntartott intézmény, helyi nemzetiségi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás, egyesület, alapítvány, egyházi jogi személy, gazdasági társaság

jogszabály vagy - pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott - egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel, támogatói okirattal vagy megállapodással

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosí tással

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

-

igénybe vehető

-

36

347773

30/1/50 Határon túli műemlék-felújítási program

Az előirányzat célja a határon túli magyar vonatkozású épített kulturális örökség értékeinek feltárását, megóvását, megismertetését célzó Rómer Flóris Tervről szóló 1549/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat alapján a Rómer Flóris Terv végrehajtásának támogatása.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

Teleki László Alapítvány, hazai vagy külföldi jogi személy, helyi önkormányzat, helyi önkormányzat által fenntartott intézmény, egyesület, alapítvány, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság

jogszabály vagy - pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott - egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül azzal, hogy a határon túli szervezetnek és a külföldi szervezetnek támogatási kérelem alapján nyújtott határon túli költségvetési támogatás esetén biztosíték kikötésére nem kerül sor.

-

igénybe vehető

-

37

347862

30/1/54 Nemzeti Táncszínház új játszóhelye kialakításának támogatása

Az előirányzat célja – különös tekintettel a Nemzeti Táncszínház új játszóhelyének kialakításáról szóló 1435/2014. (VII. 31.) Korm. határozatra – a Nemzeti Táncszínház új játszóhelye kialakításának finanszírozása. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

gazdasági társaság, jogi személy, költségvetési szerv

jogszabály vagy - pályázati rendszeren kívül kérelemre - meghozott egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal vagy megállapodással

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

-

igénybe vehető

-

38

347917

30/1/55 Területrendezési feladatok

Az előirányzat célja a területrendezési közfeladatok támogatása, valamint e szakmai feladatokhoz kapcsolódó egyéb projektek és feladatarányos működési költségek támogatása. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft., megyei önkormányzat, központi költségvetési szerv

jogszabály vagy - pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott - egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

-

-

-

39

348040

30/1/56 Holokauszt emlékévvel kapcsolatos kiemelt projektek támogatása

Az előirányzat célja – különös tekintettel a magyarországi Holokauszt
70. évfordulójához kapcsolódó megemlékezések és programok megvalósításával kapcsolatos intézkedésekről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1512/2014. (IX. 16.) Korm. határozatra, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat átcsoportosításról, a pártalapítványok tartalékának átcsoportosításáról, egyes kormányhatározatok módosításáról, továbbá egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről szóló 1563/2014.
(X. 2.) Korm. határozatra, valamint az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 2012. évben elfogadott 1883. számú határozatában foglalt egyes ajánlások végrehajtásáról szóló 1833/2014. (XII. 29.) Korm. határozatra – támogatás nyújtása egyházak, belső egyházi jogi személyek, költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, közalapítványok és egyéb, a Holokauszt emlékévvel kapcsolatos egyes kiemelt projekteket megvalósító civil és gazdálkodó szervezetek részére.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

jogi személy, központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzat által fenntartott intézmény, bevett egyház, egyházi jogi személy, civil szervezet, közalapítvány, gazdasági társaság

jogszabály vagy – pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott – egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal vagy megállapodással

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

-

igénybe vehető

-

40

348617

30/1/57 Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

367728

 

 

 

30/1/57/1 Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának támogatása

Az előirányzat a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. által ellátott szakmai feladatok, valamint azzal kapcsolatos általános (működési, felhalmozási) költségeinek támogatásához biztosít forrást.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

gazdasági társaság

jogszabály vagy
– pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott – egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

-

igénybe vehető

-

42

367739

 

 

 

30/1/57/2 Helikon Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása

Az előirányzat a Helikon Nonprofit Kft. által ellátott szakmai feladatok, valamint azzal kapcsolatos általános (működési, felhalmozási) költségeinek támogatásához biztosít forrást.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

gazdasági társaság

jogszabály vagy
– pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott – egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

-

igénybe vehető

-

43

367740

 

 

 

30/1/57/3 Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása

Az előirányzat a Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. által ellátott szakmai feladatok, valamint azzal kapcsolatos általános (működési, felhalmozási) költségeinek támogatásához biztosít forrást.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

gazdasági társaság

jogszabály vagy
– pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott – egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

-

igénybe vehető

-

44

367751

 

 

 

30/1/57/4 Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása

Az előirányzat a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. által ellátott szakmai feladatok, valamint azzal kapcsolatos általános (működési, felhalmozási) költségeinek támogatásához biztosít forrást.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

gazdasági társaság

jogszabály vagy
– pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott – egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

-

igénybe vehető

-

45

367762

 

 

 

30/1/57/5 Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása

Az előirányzat a Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft által ellátott szakmai feladatok, valamint azzal kapcsolatos általános (működési, felhalmozási) költségeinek támogatásához biztosít forrást.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

gazdasági társaság

jogszabály vagy
– pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott – egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

-

igénybe vehető

-

46

367773

 

 

 

30/1/57/6 Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása

Az előirányzat az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. által ellátott szakmai feladatok, valamint azzal kapcsolatos általános (működési, felhalmozási) költségeinek támogatásához biztosít forrást.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

gazdasági társaság

jogszabály vagy
– pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott – egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

-

igénybe vehető

-

47

374751

 

 

 

30/1/57/7 Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának támogatása

Az előirányzat a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. által ellátott szakmai feladatok, valamint azzal kapcsolatos általános (működési, felhalmozási) költségeinek támogatásához biztosít forrást.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

gazdasági társaság

jogszabály vagy
– pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott – egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

-

igénybe vehető

-

48

374762

 

 

 

30/1/57/8 Egyéb gazdasági társaság kulturális, fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának támogatása

Az előirányzat gazdasági társaságok által ellátott kulturális, fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb szakmai feladatok támogatásához biztosít forrást.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

gazdasági társaság

jogszabály vagy
– pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott – egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

-

igénybe vehető

-

49

348751

30/1/58 Örökségvédelmi civil szervezetek támogatása

A kulturális örökség védelmét, ismertté tételét, nemzetközi és határon túli feladatainak ellátását segítő örökségvédelmi civil szervezetek támogatása.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

civil szervezet

jogszabály vagy – pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott – egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

-

igénybe vehető

-

50

348351

30/1/60 Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb feladatok

Az előirányzat célja:
1. a fővárosi és megyei kormányhivatalok – különösen a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos likviditási problémák kezelésével összefüggő – költségeinek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatban más szervnél felmerülő költségek biztosítása;

központi költségvetési szerv, gazdasági társaság

jogszabály vagy – pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott – egyedi döntés alapján támogatói okirattal vagy támogatási szerződéssel vagy megállapodással

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással

okirat és szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

-

-

-

2. a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 8. § (14) bekezdése szerinti felügyeleti díj fogadásának és továbbutalásának, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokat megillető felügyeleti díjak átutalásának biztosítása. A fővárosi és megyei kormányhivatalokat mint az élelmiszerlánc-felügyeleti szerveket megillető díjak az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 47/B. § (10) bekezdésében meghatározott felhasználási célokra használhatók fel;

 

 

 

 
3. a zártcélú rendészeti hálózaton (zRH) biztosított szolgáltatás és közcélú (nyilvános) távközlési szolgáltatás biztosítása;
4. a fővárosi és megyei kormányhivatal uniós forrásból megvalósított projektjéhez kapcsolódó fenntartási, üzemeltetési költségekből eredő működési kiadásokhoz forrás biztosítása előirányzat-átcsoportosítással a központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezet, 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím javára.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.
A költségvetési támogatás visszatérítendő formában is nyújtható.


visszterhes polgári jogi szerződéssel

-

-

51

348373

30/1/61 Szigetszentmiklósi Járási
Hivatal kialakítása

Az előirányzat célja – a Szigetszentmiklósi Járási Hivatal és egyéb állami szervek elhelyezése megvalósításához szükséges beruházási források biztosításáról szóló 1431/2013. (VII. 10.) Korm. határozat alapján – a Szigetszentmiklósi Járási Hivatal, a Járási Kormányablak, egyes járási szakigazgatási szervek, a Ráckevei Járásbíróság, Ráckevei Járási Ügyészség, a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság Járási Hivatallal megegyező ingatlanban történő elhelyezése, ezáltal egy új igazgatási központ létrehozása.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

központi költségvetési szerv

pályázati rendszeren kívüli kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatói okirattal vagy támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

-

-

-

52

348384

30/1/62 Bicskei Járási Kormányhivatal felújítása

Az előirányzat célja – a Bicskei Járási Hivatal irodaépületének beruházásához szükséges források biztosításáról szóló 1754/2013. (X. 24.) Korm. határozat alapján – a Bicskei Járási Hivatal jelenlegi elhelyezésére szolgáló épület elbontása, valamint a Járási Hivatal új épületben történő elhelyezése céljából.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

központi költségvetési szerv

pályázati rendszeren kívüli kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatói okirattal vagy támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

-

-

-

53

32696

30/1/63 Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása

Az előirányzat elsődlegesen a Szabadságharcosokért Közalapítvány működésének támogatására szolgál. Az éves szakmai programban nem szereplő tevékenység az alapító okiratban foglaltakkal összhangban támogatható.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

Szabadságharcosokért
Közalapítvány

pályázati rendszeren kívül kérelemre meghozott egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

-

-

-

54

349617

30/1/66 Kormányablak program megvalósítása

Az előirányzat az alábbi célok bármelyikére felhasználható:
a) a Kormányablak Program fizikai megvalósítása, új kormányablakok létrehozása, teljes körű kialakítása,
b) a már működő kormányablakok állagmegóvása (beleértve a fizikai infrastruktúrát és az ingóságokat is) és fejlesztése, számítógép szoftver licencek beszerzése, informatikai infrastruktúra kialakítása, fejlesztése, fenntartása,
c) a NAV ügyfélszolgálatainak kormányablakokba integrálása, vagy más ügyfélszolgálat kormányablakká történő átalakítása,
d) települési ügysegédi rendszer kialakítása és fejlesztése.
Az előirányzat céljához illeszkedő fejlesztési célkitűzésekhez szükséges források fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítással is biztosíthatóak, amennyiben az előirányzat célját más fejezet, vagy más fejezeten belüli szervezet valósítja meg.
Az előirányzat a fővárosi és megyei kormányhivatal uniós forrásból megvalósított projektjéhez kapcsolódó fenntartási, üzemeltetési költségekből eredő működési kiadásokhoz forrás biztosítása fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítással a XI. Miniszterelnökség fejezet, 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím javára, vagy fejezetek közötti előirányzat-átcsopor-tosítással, amennyiben e költségek
– a tevékenységéből adódóan – más fejezetnél, vagy más fejezet alá tartozó szervezetnél merülnek fel.
A költségvetési támogatás valamennyi esetben a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

központi költségvetési szerv

jogszabály vagy - pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott - egyedi döntés alapján támogatói okirattal vagy támogatási szerződéssel vagy megállapodással

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

-

igénybe vehető

-

55

355717

30/1/67. Egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatása

Az előirányzat célja az egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatásáról szóló 1003/2016. (I. 13.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1003/2016. (I. 13.) Korm. határozat] 3. pontjában meghatározott költségvetési támogatás biztosítása
a) az 1003/2016. (I. 13.) Korm. határozat 3. pont b) alpontjában meghatározott támogatott tevékenységnek
a 2015. december 3. és 2017. december 31. közötti támogatási időszakban történő megvalósításához,
b) a támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozó,
ba) a költségvetési támogatás felhasználásának szakmai vonatkozásait és tapasztalatait részletező, a támogatott tevékenység megvalósítása során lefolytatott közbeszerzést és egyéb beszerzést bemutató, a megvalósítás eredményességét elemző, a szükséges hatósági engedélyek másolatát tartalmazó szakmai elszámolást, valamint
bb) a támogatott tevékenységnek a támogatási időszakban felmerült és 2018. január 31-éig pénzügyileg teljesített költségeket tartalmazó pénzügyi elszámolást magában foglaló beszámolónak 2018. március 31-éig történő benyújtása és annak a nemzeti fejlesztési miniszter általi felülvizsgálata, illetve az Ávr. 100. § (1) bekezdése szerinti ellenőrzése mellett, a költségvetési támogatás felhasználásáról a kedvezményezett által vezetett elkülönített nyilvántartás alapján. Az előirányzat terhére nyújtott támogatás nem használható fel olyan tevékenységre, amely megvalósításának következtében az előirányzat terhére nyújtott támogatás az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősülne.

Az 1003/2016.
(I. 13.) Korm. határozat 2. mellékletében meghatározott települési önkormányzat.

Támogatói okirattal, egyedi döntés és kérelem benyújtása nélkül, jogszabály alapján.

A költség-vetési támogatás 100%-a támogatási előlegként kerül kifizetésre.

egyösszegű közvetlen kifizetéssel

A költségvetési támogatás 2018. január 31-éig fel nem használt részét 2018. március 31-éig kell visszafizetni.
A jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét a nemzeti fejlesztési miniszter javaslata alapján
az 1. §
a) pontja szerinti miniszter állapítja meg, és kötelezi annak visszafizetésére a kedvez-
ményezettet.

Az Ávr. 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján a támogató eltekint a biztosíték nyújtásától.

-

-

-

56

350928

30/1/68 Károlyi József Alapítvány támogatása

Az előirányzat elsődleges célja a Károlyi József Alapítvány működésének támogatása. Az éves szakmai programban nem szereplő tevékenység a Civil törvényben foglaltak szerint támogatható. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

Károlyi József Alapítvány

pályázati rendszeren kívül kérelemre meghozott egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

-

-

-

57

352039

30/1/71 Antall József Tudásközpont Brüsszeli képviseletével összefüggő feladatok támogatása

Az előirányzat célja az Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont brüsszeli képviselete létrehozásának és programjainak támogatása.

Antall József Politika- és Társadalom-tudományi Tudásközpont Alapítvány

pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

-

-

-

58

353584

30/1/72 Építésügyi bontási feladatok

Az előirányzat célja az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti, a járási építésügyi és építésfelügyeleti hatóság által elrendelt munkálatok költségeinek biztosítása, ha a végrehajtás elmaradása az állékonyságot, az életet és egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyezteti, és a végrehajtás önkéntes teljesítése, valamint a megelőlegezett költség behajthatósága nem várható.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

központi költségvetési szerv

jogszabály vagy – pályázati rendszeren kívül kérelemre – meghozott egyedi döntés alapján, támogatói okirattal vagy támogatási szerződéssel vagy megállapodással

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

-

-

-

59

353628

30/1/73 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése

Az előirányzat fedezetet biztosít az EASTR Területi Kormányhivatalok Európai Szervezete, az IHRA Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség felé fennálló nemzetközi kötelezettségek, valamint az URBACT, UNESCO, ICCROM tagdíjak teljesítésére.

EASTR Területi Kormányhivatalok Európai Szervezete, IHRA Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség, UNESCO, Európai Unió, ICCROM (International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property - Kulturális Javak Megőrzésének és Helyreállításának Nemzetközi Tudományos Központja)

-

-

egyösszegű
közvetlen kifizetéssel

-

-

-

-

-

60

353639

30/1/74 Egyes kiemelt rekonstrukciók és szakmai programok támogatása

Az előirányzat célja az egyes kiemelt rekonstrukciók és szakmai programok, valamint támogatás nyújtása a magyarországi zsidó temetők felújítása céljából a temetők tulajdonosainak, fenntartóinak, gondozóinak vagy a tulajdonos megbízásából eljáró civil szervezeteknek az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 2012. évben elfogadott 1883. számú határozatában foglalt egyes ajánlások végrehajtásáról szóló 1833/2014. (XII. 29.) Korm. határozatban foglalt szempontok érvényesítésével. A költségvetési támogatás támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

magyarországi székhelyű jogi személy, központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzat által fenntartott intézmény, bevett egyház, egyházi jogi személy, civil szervezet, közalapítvány, gazdasági társaság, nem magyarországi székhelyű jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, határon túli egyház, egyházi jogi személy és intézménye

jogszabály vagy – pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott – egyedi döntés alapján, vagy pályázati úton támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal vagy megállapodással

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül, azzal, hogy az Ávr. 84. § b) és d) pontja szerinti esetben biztosíték kikötésére nem kerül sor.

-

igénybe vehető

-

61

353640

30/1/75 Nemzeti Hauszmann Terv

Az előirányzat célja a Nemzeti Hauszmann Terv (2014–2024) előkészítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1377/2014.
(VII. 10.) Korm. határozat alapján a „Nemzeti Hauszmann-
terv a budai Várnegyed megújításáért” címmel indított átfogó rekonstrukciós program, annak keretében a Palotanegyed és a Polgárváros nagyszabású rekonstrukciója támogatására szolgál. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

jogi személy, központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzat által fenntartott intézmény, bevett egyház, egyházi jogi személy, civil szervezet, közalapítvány, gazdasági társaság

jogszabály vagy – pályázati rendszeren kívüli kérelemre hozott – egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal vagy megállapodással

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

-

igénybe vehető

-

62

354851

30/1/76 AVICENNA Kutatási Nonprofit Kft. működésének támogatása

Az előirányzat célja az AVICENNA Kutatási Nonprofit Kft. működésének támogatásához forrás biztosítása. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

AVICENNA Kutatási
Nonprofit Kft.

pályázati rendszeren kívül kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

-

-

-

63

356051

30/1/77 Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató NKft. működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás

A Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató NKft. működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás biztosítása, amely magában foglalja a közfeladatához kapcsolódóan a tulajdonosi joggyakorló jóváhagyásával megvalósított uniós projektek uniós forrásból nem támogatható költségeinek biztosítását is. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató NKft.

jogszabály vagy – pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott – egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

-

-

-

64

359506

30/1/80 Borsi, Rákóczi-kastély helyreállítása

Az előirányzat célja a borsi Rákóczi-kastély helyreállítása, a borsi Rákóczi-kastély közös hasznosítása érdekében az épületegyüttes helyreállításának folytatása.
A helyreállítással összefüggő kiadások finanszírozása, beleértve különösen az előkészítést, tervezést és a megvalósításhoz kapcsolódó művezetést és egyéb kötelező tevékenységeket is.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

hazai és külföldi jogi személy, központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzat által fenntartott intézmény, bevett egyház, egyházi jogi személy, civil szervezet, közalapítvány, alapítvány, gazdasági társaság

jogszabály alapján vagy
– pályázati rendszeren kívüli kérelemre hozott – egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal vagy megállapodással

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül azzal, hogy a határon túli szervezetnek és a külföldi szervezetnek támogatási kérelem alapján nyújtott határon túli költségvetési támogatás esetén biztosíték kikötésére nem kerül sor.

-

igénybe vehető

-

65

359517

30/1/81 Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatok

Az előirányzat célja a Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatok megvalósításának támogatása.

magyarországi székhelyű jogi személy, nem magyarországi székhelyű jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
(a továbbiakban: külföldi szervezet), Magyarországgal szomszédos országban székhellyel rendelkező, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező külföldi szervezet (a továbbiakban: határon túli szervezet), központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv

jogszabály vagy – pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott – egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal vagy megállapodással

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül azzal, hogy a határon túli szervezetnek és a külföldi szervezetnek támogatási kérelem alapján nyújtott határon túli költségvetési támogatás esetén biztosíték kikötésére nem kerül sor.

-

-

-

66

359528

30/1/82 Építésügyi szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása

Az épített és természeti környezetünk minősége és az általános építészeti kultúra népszerűsítését, ismertté tételét megvalósító építésügyi civil szervezetek támogatása.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

civil szervezet

jogszabály vagy – pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott – egyedi döntés alapján vagy pályázati úton támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

-

igénybe vehető

-

67

362040

30/1/83 Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás

Az előirányzat célja a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok szakmai feladatainak és működésének ellátásához szükséges források biztosítása.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

a Miniszterelnök-ség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok

kérelemre hozott egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel

előleg adható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

-

-

-

68

367028

30/1/84 Területi infrastrukturális fejlesztések

Az előirányzat célja egyes megyei jogú városok helyi hatással bíró infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása (különösen helyi közutak és közművek fejlesztése).
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

megyei jogú város önkormányzata

pályázati rendszeren kívüli kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár
megjelölése nélkül azzal, hogy a támogató a biztosíték kikötésétől eltekint akkor, ha az Ávr.
84. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt feltételek valamelyike fennáll.

-

-

-

69

368662

30/1/85 Az Óbudai-sziget állami tulajdonban lévő területeinek fejlesztése és hasznosítása

Az előirányzat a Hajógyári-sziget közösségi és kulturális fejlesztési koncepciójáról szóló 1604/2014. (XI. 4.) Korm. határozat 1. pontja alapján elkészített, az Óbudai-sziget állami tulajdonban lévő területeinek elsősorban közcélú hasznosítást szolgáló fejlesztéséhez kapcsolódó, azokat előkészítő – beleértve a terület hasznosításához elengedhetetlen egyéb (pl. árvízvédelem) – feladatok támogatására szolgál.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

Jogi személy különösen: költségvetési szerv, közgyűjtemény, muzeális intézmény,
gazdálkodó szervezet, civil szervezet,
helyi önkormányzat, fenntartott intézmény, nemzetiségi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás, egyesület, alapítvány, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, bevett egyház, egyházi jogi személy, közalapítvány részére

jogszabály vagy
- pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott - egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal vagy megállapodással

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

-

igénybe vehető

-

70

360562

30/1/86 Népi Építészeti Program

Az előirányzat célja a Népi Építészeti Program keretében közel 2000, műemléki értékkel rendelkező népi építészeti emlék támogatása. A Népi Építészeti Program támogatási kerete révén elősegíti a nemzet közös örökségéhez tartozó népi műemlékállomány és népi építészetünk egyéb hiteles emlékeinek fennmaradását.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.
A támogatásnak nem feltétele a műemléki védettség fennállása.

jogi személy, központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzat által fenntartott intézmény, bevett egyház, egyházi jogi személy, civil szervezet, közalapítvány, alapítvány gazdasági társaság, magánszemély

jogszabály alapján vagy
- pályázati rendszeren kívüli kérelemre hozott - egyedi döntés alapján vagy pályázati úton támogatási szerződéssel, támogatói okirattal vagy megállapodással

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

-

igénybe vehető

-

71

360584

30/1/88 Nemzeti Kastélyprogram

Az előirányzat célja – különös tekintettel a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram felülvizsgálatáról szóló 1773/2016. (XII. 15.) Korm. határozatra – a Nemzeti Kastélyprogramhoz kapcsolódó fejlesztések finanszírozása, melyek az egyes helyszínek fenntartható működtetéséhez szükségesek, de európai uniós forrásból nem biztosíthatóak.

jogi személy, központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, gazdasági társaság

jogszabály vagy – pályázati rendszeren kívül kérelemre hozott – egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel és előirányzat átcsoportosítással

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdése alapján a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

-

igénybe vehető

-

72

360606

30/1/90 Nemzeti Várprogram

Az előirányzat célja – különös tekintettel a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram felülvizsgálatáról szóló 1773/2016. (XII. 15.) Korm. határozatra – a Nemzeti Várprogramhoz kapcsolódó várak megőrzése, bemutatása, turisztikai célú fejlesztése és a fejlesztések finanszírozása, melyek az egyes helyszínek fenntartható működtetéséhez szükségesek, de európai uniós forrásból nem biztosíthatóak.

jogi személy, központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, gazdasági társaság

jogszabály vagy – pályázati rendszeren kívül kérelemre hozott – egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel és előirányzat átcsoportosítással

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdése alapján a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

-

igénybe vehető

-

73

367273

30/1/92 Habsburg Ottó Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás

Az előirányzat célja a Habsburg Ottó Alapítvány szakmai feladatainak és működésének támogatása. Az éves szakmai programban nem szereplő tevékenység a Civil törvényben foglaltak szerint támogatható.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

Habsburg Ottó Alapítvány

pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

-

-

-

74

367784

 

 

30/1/93 Településképi- és Okos Város feladatok

A magyarországi települések jellegzetes és értékes arculatának megóvása, kialakítása, az épített és a természeti környezet egységes védelme, egyben az építési beruházások gyors és sikeres megvalósíthatósága érdekében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.
(XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. §-a alapján kötelező a településképi arculati kézikönyv elkészítése, amelynek szakmai véleményezését (a továbbiakban: szakmai feladat) a Magyar Építész Kamara végzi.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet kijelölései alapján az okos város fejlesztések koordinálásával kapcsolatos fejlesztési módszertani, szemléletformáló és konzultációs feladatok ellátásával, a településértékelés és monitoring rendszer működtetésével kapcsolatos szakmai és koordinációs feladatokat a Lechner Tudásközpont, Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végzi.
Az előirányzat a szakmai feladatok finanszírozásához biztosít forrást.

Magyar Építész Kamara
Lechner Tudásközpont, Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

-

-

-

75

368840

 

 

30/1/94 Paks II. projekthez kapcsolódó egyéb beruházások

Az előirányzat a Paks II. projekt ún. kerítésen kívüli (vagyis az atomerőmű építéséhez közvetlenül nem kötődő) beruházásainak megvalósításához szükséges forrást biztosítja.

helyi önkormányzat, helyi önkormányzat által fenntartott intézmény, köztestület;
gazdasági társaság;
központi költségvetési szerv

jogszabály vagy
- pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott - egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel, előirányzat- átcsoportosítással

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

-

igénybe vehető

-

76

363651

30/1/98 Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont megszüntetésével összefüggő zárási feladatok

Az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpontnak
(a továbbiakban: Eszterháza Központ), a Miniszterelnökség fizetési számlájára átvezetett 2016. december 31-ei pénzeszközeinek a közfeladatokat
2017. január 1-ét követően ellátó szervezet részére történő biztosítása.
A pénzeszközök továbbutalása az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 38. § (5) bekezdése szerint – a megszűnő Eszterháza Központ éves költségvetési beszámolójának elkészítéséért felelős – kijelölt szervezet által benyújtott adatszolgáltatása alapján történik.

gazdasági társaság

-

-

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel

-

-

-

-

-

77

363662

30/1/99 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ megszüntetésével összefüggő zárási feladatok

A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központnak (a továbbiakban: Forster Központ), a Miniszterelnökség fizetési számlájára átvezetett – az európai uniós forrásokból és
a Norvég Alapból finanszírozott programokhoz nem kapcsolódó –
2016. december 31-ei pénzeszközeinek a közfeladatokat 2017. január 1-jét követően ellátó
szervezetek részére történő biztosítása. A pénzeszközök továbbutalása az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdése szerint – a megszűnő Forster Központ éves költségvetési beszámolójának elkészítéséért felelős – kijelölt szervezet által benyújtott adatszolgáltatása alapján történik.

gazdasági társaság, központi költségvetési szerv, köztestületi költségvetési szerv

-

-

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel

-

-

-

-

-

78

296668

30/2 Fejezeti általános tartalék

Az előirányzat az esetlegesen felmerülő, előre nem tervezhető év közbeni kiadások finanszírozására nyújt fedezetet.
A Fejezeti általános tartalék – az Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai (ÁHT azonosító: 302213) előirányzat közbeiktatásával – használható fel. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

jogi személy, költségvetési szerv, gazdasági szervezet, civil szervezet, helyi önkormányzat, helyi önkormányzat által fenntartott intézmény, bevett egyház, egyházi jogi személy, közalapítvány

-

-

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel vagy előirányzat-
átcsoportosítással

-

-

-

-

-

79

258767

30/3 Határon túli magyarok programjainak támogatása

 

 

 

 

80

228895

30/3/1 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása

1. Az előirányzat terhére a következő felhasználási célok bármelyikén nyújtható vissza nem térítendő költségvetési támogatás feladatfinanszírozás és az ahhoz kapcsolódó arányos működési költség támogatására:
a) a külhoni magyarok oktatási vagy kiemelten fontos egyházi, kulturális programjainak, tevékenységeinek, illetve a külhoni média vagy könyvkiadás támogatása céljából,
b) a nemzetpolitikai szempontból kiemelt jelentőségű tevékenységek és fejlesztési célok támogatására,
c) a határon túli magyarsággal együttműködő magyarországi székhelyű jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet határon túli, illetve külföldi szervezet megerősítését szolgáló tevékenységének támogatására,
d) a Kőrösi Csoma Sándor Program keretében a program célkitűzéseivel összhangban olyan tevékenységek megvalósítására, amelyeknek a célja a diaszpórában élő magyar közösségek megerősítése, a hétvégi iskolák szakmai színvonalának emelése, a cserkészcsapatok munkájának segítése, a magyar néptánc és népzenei hagyományok ápolása, a magán és közösségi gyűjtemények (könyvtárak, levéltárak, múzeumok) anyagainak felméréséhez szakmai segítség nyújtása, az egyházi közösségek munkájának segítése, a diaszpóra történetét kutató munka végzése, a magyar identitás megőrzése, a többedik generáció bátorítása magyar gyökereik megismerésére,
e) a Mikes Kelemen Program keretében a program célkitűzéseivel összhangban lévő tevékenységek megvalósítására,
f) határon túli szervezetek tevékenységeinek támogatására, amelyek elősegítik a magyar igazolvánnyal, magyar hozzátartozói igazolvánnyal rendelkező ukrán állampolgárok oktatási, kulturális, művészeti, közművelődési, tudományos,

magyarországi székhelyű jogi személy, nem magyarországi székhelyű jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
(a továbbiakban: külföldi szervezet), Magyarországgal szomszédos országban székhellyel rendelkező, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező külföldi szervezet (a továbbiakban: határon túli szervezet), központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv,

jogszabály vagy - pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott - egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal vagy megállapodással

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül azzal, hogy a határon túli szervezetnek és a külföldi szervezetnek támogatási kérelem alapján nyújtott határon túli költségvetési támogatás esetén biztosíték kikötésére nem kerül sor.

-

-

-

nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv

hitéleti, média, sport, civil társadalmi, helyi önkormányzati együttműködési, magyar-magyar együttműködési, illetve kegyeleti okokból Magyarországra történő utazásait,
g) a Magyarság Háza nemzeti identitás kiállítása, látogató és oktatás-módszertani központja kialakítása, valamint a Magyarság Háza egyéb járulékos felújítása céljából.
2. Az előirányzat terhére a határon túli szervezetek és külföldi szervezetek tevékenységhez kapcsolódó működési költségeinek támogatása érdekében vissza nem térítendő költségvetési támogatás nyújtható.
3. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

81

344762

30/5 Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei

Az előirányzat a miniszter egyedi döntése alapján a fővárosi és megyei kormányhivatallal – ideértve a fővárosi és megyei kormányhivatal önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egységét – vagy annak jogelődjével szemben 9,0 millió forint pertárgyértéket meghaladó peres vagy nemperes eljárásban hozott jogerős bírósági döntés alapján megállapított fizetési kötelezettség ellentételezésére, illetve teljesítésére használható fel, ha annak viselése a költségvetése terhére nem biztosítható, és a marasztalást tartalmazó döntéssel összefüggő bírósági eljárásban eljárási hiba vagy mulasztás nem terheli.
Az 50,0 millió forint pertárgyértéket meg nem haladó peres vagy nemperes eljárás esetén a kifizetés feltétele a fizetési kötelezettség fővárosi és megyei kormányhivatal általi teljesítése. Az előirányzatból munkaügyi perekkel kapcsolatos kifizetések nem finanszírozhatók, kivéve, ha a per tárgyát képező vitatott munkáltatói intézkedés meghozatalára a fővárosi és megyei kormányhivatalok létrehozását megelőzően került sor. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

központi költségvetési szerv

jogszabály vagy - pályázati rendszeren kívül kérelemre - meghozott egyedi döntés alapján, támogatói okirattal vagy támogatási szerződéssel vagy megállapodással

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel

-

-

-

-

-

82

352073

30/6 Fejezeti stabilitási tartalék

Az előirányzat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
23/A. § alapján használható fel.

Kormány határozata szerint

-

-

Kormány határozata szerint

-

-

-

-

-

83

359206

30/7 Európai uniós fejlesztési programok

 

 

 

 

 

 

 

 

84

263067

30/7/1 EU utazási költségtérítések

Az előirányzat forrást nyújt az Európai Unió tanácsi ülésein való részvétellel kapcsolatban felmerülő utazási költségek egy részének megtérítésére a Magyarország számára évente előre rögzített összeg erejéig.

központi költségvetési szervek

-

-

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel

-

-

-

-

-

85

359251

32 Központi kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

86

349306

32/5 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

87

360973

32/5/3 Részesedés-
vásárlással összefüggésben felmerülő kiadások

Az előirányzat célja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 29. § (3) bekezdése és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a Miniszterelnökség részére kiadott meghatalmazás alapján a Miniszterelnökség által gazdálkodó szervezetben tagsági, részesedési viszony megszerzésére irányuló kifizetések teljesítése.

jogi személyek és természetes személyek

-

-

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel

-

-

-

-

-

88

361951

32/5/4 A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok tőkeemelése

Az előirányzat a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságban az állam nevében végrehajtott tőkeemelésére szolgál.

A Miniszter-elnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó, az állam tulajdonában lévő gazdasági társaságok.

-

-

Alapítói/
részvényesi határozat alapján

-

-

-

-

-

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. február 17. napjával.