• Tartalom

4/2018. (X. 10.) NVTNM rendelet

4/2018. (X. 10.) NVTNM rendelet

a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet központi kezelésű előirányzatai felhasználásáról1

2018.10.12.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 29. alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában megállapított feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya

a) a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások címbe sorolt központi kezelésű előirányzatokra és

b) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben a költségvetési év során megállapított új központi kezelésű kiadási előirányzatokra

[az a) és b) pont a továbbiakban együtt: előirányzatok] terjed ki.

2. § Az előirányzatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdése szerinti felhasználásának részletes szabályait az 1. melléklet tartalmazza.

3. § Az e rendelet hatálya alá tartozó központi kezelésű előirányzatok vonatkozásában e rendelet hatálybalépését megelőzően tett kötelezettségvállalások az adott előirányzat tekintetében e rendeletben kijelölt kezelő szerv által tett kötelezettségvállalásnak minősülnek.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. §2

1. melléklet a 4/2018. (X. 10.) NVTNM rendelethez

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

Áht. azonosító

Cím-
név

Alcím-
név

Jogcímcsop. név

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete

2

 

Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

329639

 

 

 

Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai

Az előirányzat ingatlanoknak az állam javára a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) vagy meghatalmazással központi költségvetési szerv útján történő megvásárlását, létesítését, illetve részben vagy egészben az állam tulajdonában álló ingatlanok MNV Zrt vagy központi költségvetési szerv vagy egyéb vagyonkezelők, bérlők útján történő felújítását szolgálja. Minden kiadást itt kell elszámolni, amely az ingatlan megszerzéséhez, létesítéséhez, felújításához kapcsolódik, így különösen a vételárat (ideértve a kártalanítási kiadásokat, amennyiben azzal az MNV Zrt. ingatlan vételárat fizet meg), a kapcsolódó előkészítési fázisok (megvalósíthatósági tanulmánytól a kiviteli terv készítéséig), valamint a terv- és műszaki ellenőri, a lebonyolítói, a szakértői jellegű és a régészeti munkák kiadásait. A kiadásokhoz előzetesen felszámított általános forgalmi adófizetés is kapcsolódhat.

Az adásvétellel érintett szerződéses partnerek, beruházási szállítók, kapcsolódó szolgáltatások nyújtói.

-

-

Szerződések, egyéb dokumentumok alapján szállítói számlák, kötelezettségek kiegyenlítése

-

-

MNV Zrt.

-

-

6

329628

 

 

 

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott ingatlanvásárlások és ingatlan beruházások

Az előirányzat a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. (a továbbiakban: a NET Zrt.) részére szolgál forrásul a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvényben (a továbbiakban: NET törvény) meghatározott ingatlanvásárlási és értéknövelő ingatlanberuházási feladatokhoz.

NET Zrt.

Az előirányzat felhasználása az MNV Zrt. által, a NET Zrt.-vel kötött támogatási szerződés alapján történik

előleg nyújtása lehetséges

Részletekben, teljesítésarányosan

-

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték

MNV Zrt.

-

-

7

358628

 

 

 

Dagály strandfürdő felújítása

Az előirányzat azokra a kifizetésekre nyújt fedezetet, melyek közvetlenül, vagy közvetve a Dagály Strandfürdő felújításához szükséges létesítmény-fejlesztés projektjeihez kapcsolódnak. A kiadásokhoz előzetesen felszámított általános forgalmi adófizetés is kapcsolódhat.

Az adásvétellel, beruházással, termékbeszerzéssel, szolgáltatás igénybevételével érintett szerződéses partnerek, gazdasági társaságok.

-

-

Szerződések, egyéb dokumentumok alapján szállítói számlák, kötelezettségek kiegyenlítése

-

-

MNV Zrt.

-

-

8

352006

 

 

 

Budapesti konferencia-központ megvalósítása

Az előirányzat azokra a kifizetésekre nyújt fedezetet, melyek közvetlenül, vagy közvetve a Budapesti konferencia-központ megvalósításához szükséges létesítmény-fejlesztés projektjeihez kapcsolódnak. A kiadásokhoz előzetesen felszámított általános forgalmi adófizetés is kapcsolódhat.

Az adásvétellel, beruházással, termékbeszerzéssel, szolgáltatás igénybevételével érintett szerződéses partnerek, gazdasági társaságok.

-

-

Szerződések, egyéb dokumentumok alapján szállítói számlák, kötelezettségek kiegyenlítése

-

-

MNV Zrt.

-

-

9

352017

 

 

 

A Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósítása

Az előirányzat azokra a kifizetésekre nyújt fedezetet, melyek közvetlenül, vagy közvetve a Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításához szükséges projektekhez kapcsolódnak. A kiadásokhoz előzetesen felszámított általános forgalmi adófizetés is kapcsolódhat.

Az adásvétellel, beruházással, termékbeszerzéssel, szolgáltatás igénybevételével érintett szerződéses partnerek, gazdasági társaságok.

-

-

Szerződések, egyéb dokumentumok alapján szállítói számlák, kötelezettségek kiegyenlítése

-

-

MNV Zrt.

-

-

10

359317

 

 

 

Ipari parkok kialakítása, fejlesztése

Az előirányzat azokra a kifizetésekre, forrásjuttatásokra nyújt fedezetet, melyek közvetlenül, vagy közvetve az Ipari parkok kialakításához, fejlesztéséhez szükséges létesítmény-fejlesztési projektekhez kapcsolódnak. Társasági forrásjuttatás esetén tőkeemelés és pótbefizetés.

Az adásvétellel, beruházással, termékbeszerzéssel, szolgáltatás igénybevételével érintett szerződéses partnerek, gazdasági társaságok. Tőkeemeléssel, pótbefizetéssel érintett állam tulajdonában lévő gazdasági társaság.

-

-

Szerződések, megállapodások alapján, illetve tőkeemelés, pótbefizetés jogcímen

Pótbefizetés esetén a szerződés szerint

-

MNV Zrt.

-

-

11

359928

 

 

 

Hungexpo fejlesztése

Az előirányzat azokra a kifizetésekre, forrásjuttatásokra nyújt fedezetet, melyek közvetlenül, vagy közvetve a Hungexpo fejlesztéséhez szükséges létesítmény-fejlesztés projektjeihez kapcsolódnak. Társasági forrásjuttatás esetén tőkeemelés és pótbefizetés.

Az adásvétellel, beruházással, termékbeszerzéssel, szolgáltatás igénybevételével érintett szerződéses partnerek, gazdasági társaságok. Tőkeemeléssel, pótbefizetéssel érintett állam tulajdonában lévő gazdasági társaság.

-

-

Szerződések, megállapodások alapján, illetve tőkeemelés, pótbefizetés jogcímen

Pótbefizetés esetén a szerződés szerint

-

MNV Zrt.

-

-

12

367828

 

 

 

A zalaegerszegi Göcseji Falumúzeum fejlesztése

Az előirányzat azokra a kifizetésekre nyújt fedezetet, melyek közvetlenül, vagy közvetve a zalaegerszegi Göcseji Falumúzeum fejlesztéséhez szükséges létesítmény-fejlesztési projekthez kapcsolódnak. A kiadásokhoz előzetesen felszámított általános forgalmi adófizetés is kapcsolódhat.

Az adásvétellel, beruházással, termékbeszerzéssel, szolgáltatás igénybevételével érintett szerződéses partnerek, gazdasági társaságok.

-

-

Szerződések, egyéb dokumentumok alapján szállítói számlák, kötelezettségek kiegyenlítése

-

-

MNV Zrt.

-

-

13

367839

 

 

 

A Modern Városok Program végrehajtását szolgáló ingatlanprojektek

Az előirányzat azokra a kifizetésekre, forrásjuttatásokra nyújt fedezetet, melyek közvetlenül, vagy közvetve a Modern Városok Program megvalósítása kapcsán felmerülő állami ingatlanvásárlásokhoz és -beruházásokhoz kapcsolódnak. A kiadásokhoz előzetesen felszámított általános forgalmi adófizetés is kapcsolódhat. Társasági forrásjuttatás esetén tőkeemelés és pótbefizetés.

Az adásvétellel, beruházással, termékbeszerzéssel, szolgáltatás igénybevételével, érintett szerződéses partnerek, gazdasági társaságok. Tőkeemeléssel, pótbefizetéssel érintett állam tulajdonában lévő gazdasági társaság.

-

-

Szerződések, egyéb dokumentumok alapján szállítói számlák, kötelezettségek kiegyenlítése, illetve tőkeemelés, pótbefizetés jogcímen

Pótbefizetés esetén a szerződés szerint

-

MNV Zrt.

-

-

14

367840

 

 

 

A Liget Budapest projekt megvalósítása kapcsán felmerülő ingatlanvásárlások és -beruházások

Az előirányzat azokra a kifizetésekre nyújt fedezetet, melyek közvetlenül, vagy közvetve a Liget Budapest projekt megvalósítása kapcsán felmerülő ingatlanvásárlásokhoz és -beruházásokhoz kapcsolódnak. A kiadásokhoz előzetesen felszámított általános forgalmi adófizetés is kapcsolódhat.

Az adásvétellel, beruházással, termékbeszerzéssel, szolgáltatás igénybevételével érintett szerződéses partnerek, gazdasági társaságok.

-

-

Szerződések, egyéb dokumentumok alapján szállítói számlák, kötelezettségek kiegyenlítése

-

-

MNV Zrt.

-

-

15

367851

 

 

 

Az Iparművészeti Múzeum rekonstrukciója

Az előirányzat azokra a kifizetésekre nyújt fedezetet, melyek közvetlenül, vagy közvetve az Iparművészeti Múzeum rekonstrukciója megvalósításához szükséges létesítmény-fejlesztési projektekhez kapcsolódnak. A kiadásokhoz előzetesen felszámított általános forgalmi adófizetés is kapcsolódhat.

Az adásvétellel, beruházással, termékbeszerzéssel, szolgáltatás igénybevételével érintett szerződéses partnerek, gazdasági társaságok.

-

-

Szerződések, egyéb dokumentumok alapján szállítói számlák, kötelezettségek kiegyenlítése

-

-

MNV Zrt.

-

-

16

367862

 

 

 

Sportcélú fejlesztésekhez kapcsolódó ingatlanvásárlások és -beruházások

Az előirányzat azokra a kifizetésekre nyújt fedezetet, melyek közvetlenül, vagy közvetve sportcélú fejlesztésekhez kapcsolódó ingatlanvásárlások és -beruházások megvalósításához szükséges létesítmény-fejlesztési projektekhez kapcsolódnak. A kiadásokhoz előzetesen felszámított általános forgalmi adófizetés is kapcsolódhat.

Az adásvétellel, beruházással, termékbeszerzéssel, szolgáltatás igénybevételével érintett szerződéses partnerek, gazdasági társaságok.

-

-

Szerződések, egyéb dokumentumok alapján szállítói számlák, kötelezettségek kiegyenlítése

-

-

MNV Zrt.

-

-

17

 

 

 

Ingatlanok fenntartásával járó kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

278412

 

 

 

Az MNV által kezelt ingatlanok üzemeltetése, fenntartása, karbantartása, javítása

Az előirányzat az állam tulajdonában, az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásában lévő, valamint az MNV Zrt. által bérelt ingatlan vagyonelemek használatával, üzemeltetésével, fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos kifizetésekre, illetőleg az ingatlanokhoz kapcsolódó egyéb, beruházásként nem figyelembe vehető, az érintett ingatlanra nem aktiválható javítási és állagmegóvási ráfordításokra nyújt fedezetet. A kiadásokhoz előzetesen felszámított általános forgalmi adófizetés is kapcsolódhat.

A szolgáltatások teljesítését végző szerződéses partnerek.

-

-

Szerződések, egyéb dokumentumok alapján szállítói számlák, kötelezettségek kiegyenlítése

-

-

MNV Zrt.

-

-

19

278423

 

 

 

Ingatlanok őrzése

Az előirányzat az MNV Zrt. portfóliójába tartozó, közvetlen kezelésben lévő, illetve bérelt ingatlanok, valamint egyéb vagyonelemek vagyonvédelmével, őrzés-védelmével, illetőleg a vagyonvédelmet szolgáló biztonságtechnikai eszközök kihelyezésével, üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatos kiadásokra nyújt fedezetet. A kiadásokhoz előzetesen felszámított általános forgalmi adófizetés is kapcsolódhat.

A szolgáltatások teljesítését végző szerződéses partnerek.

-

-

Szerződések, egyéb dokumentumok alapján szállítói számlák, kötelezettségek kiegyenlítése

-

-

MNV Zrt.

-

-

20

334240

 

 

 

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által kezelt ingatlanok fenntartása, karbantartása

Az előirányzat olyan kifizetésekre biztosít forrást, melyek a NET Zrt. által a NET törvény alapján megvásárolt ingatlanok üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatosak és olyan ráfordítások, melyek beruházásként nem vehetők figyelembe, nem aktiválhatók az érintett ingatlanra. A kiadások között kell elszámolni így különösen az ingatlanok műszaki felülvizsgálatát, állapotfelmérését, javítását, karbantartását és biztosítását; a Bérbeadót terhelő hozzájárulások ráfordításait; kizárólagos jog alapján a NET Zrt. részére nyújtott, ingatlanok fenntartására vonatkozó szolgáltatások után a 2012/21/EU bizottsági határozat szerinti kompenzációt. A kiadásokhoz előzetesen felszámított általános forgalmi adófizetés is kapcsolódhat.

NET Zrt.

Az előirányzat felhasználása az MNV Zrt. által, a NET Zrt.-vel kötött támogatási szerződés alapján történik

előleg nyújtása lehetséges

Részletekben

-

Az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték

MNV Zrt.

-

-

21

278345

 

 

Ingóságok és egyéb eszközök vásárlása

Az előirányzat az ingatlannak nem minősülő, egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak, valamint készletek megszerzéséhez kapcsolódó kiadásokra szolgál (ideértve az egyes kártalanítási kiadásokat, amennyiben a kártalanítás megfizetésével az MNV Zrt. ingóság vételárat fizet meg). A kiadások között kell elszámolni így különösen, de nem kizárólagosan ingóságok, gépek, berendezések, műkincsek, tenyészállatok vételárát, követelésvásárlások ráfordításait. A kiadásokhoz előzetesen felszámított általános forgalmi adófizetés is kapcsolódhat.

Az adásvétellel érintett szerződéses partnerek, beruházási szállítók, kapcsolódó szolgáltatások nyújtói.

-

-

Szerződések, egyéb dokumentumok alapján szállítói számlák, kötelezettségek kiegyenlítése

-

-

MNV Zrt.

-

-

22

 

 

Társaságokkal kapcsolatos kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

296335

 

 

 

Az MNV Zrt. által végrehajtott részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés

Az előirányzat gazdasági társaság részesedésének megszerzéséhez, alapításához, a gazdasági társaságban az állam nevében végrehajtott készpénzes tőkeemelésre, illetve törvényben szabályozott pótbefizetésre szolgál. A kiadás elszámolása független attól, hogy a részesedés a befektetett vagy a forgóeszközök között kerül nyilvántartásba vételre.

Az adásvétellel érintett szerződéses partnerek, az állam tulajdonában lévő gazdasági társaságok.

-

-

Szerződések, megállapodások alapján, illetve tőkeemelés, pótbefizetés jogcímen

Pótbefizetés esetén a szerződés szerint

-

MNV Zrt.

-

-

25

348339

 

 

 

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott tőkeemelés

Az előirányzat a NET Zrt. által az állam nevében megvalósított gazdasági társasági részesedés megszerzéséhez, alapításához, a gazdasági társaságban végrehajtott készpénzes tőkeemeléshez, illetve törvényben szabályozott pótbefizetéshez nyújt fedezetet. A kiadás elszámolása független attól, hogy a részesedés a befektetett vagy a forgóeszközök között kerül nyilvántartásba vételre.

NET Zrt.

-

-

Szerződések, megállapodások alapján, illetve tőkeemelés, pótbefizetés jogcímen

Pótbefizetés esetén a szerződés szerint

-

MNV Zrt.

-

-

26

 

 

 

Állami tulajdonú társaságok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

296391

 

 

 

Az MNV Zrt. működésének támogatása

Az előirányzat az MNV Zrt. működési kiadásaira biztosít fedezetet.

MNV Zrt.

-

-

A kifizetést az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény rendelkezése alapján a Magyar Államkincstár havonta egyenlő részletekben utalja

-

-

 

-

-

28

296357

 

 

 

Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok támogatása

Az előirányzat az állam többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok támogatását szolgálja. Ilyen kiadások különösen, de nem kizárólagosan a közszolgáltatási szerződésben meghatározott feladatok költségeinek megtérítése.

Az állam többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) szerinti, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter jóváhagyása esetén a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően

előleg nyújtása lehetséges

Megállapodásoktól függően részletekben, vagy egyösszegben

-

Az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték

MNV Zrt.

-

-

29

330017

 

 

 

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. támogatása

Az előirányzat a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt-nek a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben meghatározott filmszakmai támogatási feladatainak és működési költségeinek fedezetéül szolgál.

Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt

Az Áht. szerinti, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter jóváhagyása esetén a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően

előleg nyújtása lehetséges

Részletekben

-

Az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték

MNV Zrt.

-

-

30

368340

 

 

 

A nemzeti filmvagyon kezelésével és védelmével kapcsolatos támogatás

Az előirányzat célja a magyar és egyetemes filmkultúra tárgyi, írásos, digitális és egyéb dokumentumainak gyűjtésével, feldolgozásával, megőrzésével, digitalizálásával kapcsolatos feladatok, valamint a Magyar Nemzeti Filmarchívum közgyűjteményként történő működtetésének támogatása.

Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt

Az Áht. szerinti, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter jóváhagyása esetén a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően

előleg nyújtása lehetséges

Részletekben

-

Az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték

MNV Zrt.

-

-

31

334251

 

 

 

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésének támogatása és tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások

Az előirányzat célja a NET Zrt. működési kiadásainak, illetve a megszerzett ingatlanokkal kapcsolatos adminisztratív jellegű kiadásainak - különösen az ingatlanvásárlásokkal kapcsolatos állapot-felmérési költségeknek, ügyvédi díjaknak és hatósági díjaknak - biztosítása.

NET Zrt.

Az előirányzat felhasználása az MNV Zrt. által, a NET Zrt.-vel kötött támogatási szerződés alapján

előleg nyújtása lehetséges

Részletekben

-

Az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték

MNV Zrt.

-

-

32

360284

 

 

 

Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. támogatása

Az előirányzat a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. támogatására szolgál. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 32/A. § (1) bekezdésében foglalt valamennyi közfeladat, ide nem értve a Koordináló szerv által a közszolgáltatók részére fizetendő szolgáltatási díj kifizetését.

Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.

Az Áht. szerinti, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter jóváhagyása esetén a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően

előleg nyújtása lehetséges

Megállapodásoktól függően részletekben, vagy egyösszegben

-

Az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték

MNV Zrt.

-

-

33

375184

 

 

 

A Magyar Nemzeti Filmarchívum épületének felújítása céljából a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. részére nyújtott támogatás

Az előirányzat a a Magyar Nemzeti Filmarchívum közgyűjteményként történő működtetésének helyszíneként szolgáló, a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében lévő 1021, Budapest, Budakeszi út 51/E. szám alatti főépületének felújítását szolgálja.

Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt

Az Áht. szerinti, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter jóváhagyása esetén a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően

előleg nyújtása lehetséges

Megállapodásoktól függően részletekben, vagy egyösszegben

-

Az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték

MNV Zrt.

-

-

34

349162

 

 

Tulajdonosi kölcsönök elszámolása

Az előirányzat terhére kell elszámolni az MNV Zrt. által az állam nevében nyújtott tulajdonosi kölcsönök vissza nem térülő tőkeösszegét a visszafizetés elmaradásának – így különösen a kölcsön, a követelés elengedésének, beszámításának vagy tőkévé alakításának – időpontjában. Itt kerülnek elszámolásra azon tulajdonosi kölcsönök vissza nem térülő tőkeösszegei is, amelyek jogutódlással, vagy átadás-átvétellel az MNV Zrt. nyilvántartásaiba kerültek. Itt számolhatók el továbbá a finanszírozási kiadásként nem kezelhető tulajdonosi kölcsönök is.

A tulajdonosi kölcsön adósa.

-

-

A kölcsönnyújtás az Áht. szerinti, az államháztartásért és az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszterek jóváhagyása esetén a kölcsönszerződésben foglaltaknak megfelelően történik.
A vissza nem térülő kölcsönök esetében kifizetés az ügyletről szóló szerződés, tulajdonosi döntés vagy más, a kifizetés jogalapját megteremtő dokumentum alapján, finanszírozási számlával szemben kerül rendelkezésre bocsátásra.

-

-

MNV Zrt.

-

-

35

 

 

Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

278467

 

 

Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések

Az előirányzat az államot korábbi tulajdonosi döntései, ügyletei (elsősorban, de nem kizárólagosan állami tulajdonú társaságok, vagyonelemek értékesítése) következményeként - jótállás és szavatosság címén - terhelő fizetési kötelezettségek forrását biztosítja.

Az elismert, jogos követeléssel rendelkező üzleti partnerek.

-

-

Megállapodás alapján

-

-

MNV Zrt.

-

-

37

278478

 

 

Kezesi felelősségből eredő kifizetések

Az előirányzat az államot korábbi tulajdonosi döntései, ügyletei (elsősorban, de nem kizárólagosan állami tulajdonú társaságok, vagyonelemek értékesítése) következményeként terhelő - kezesi felelősségvállalásból eredő - fizetési kötelezettségek forrásául szolgál.

Az elismert, jogos követeléssel rendelkező üzleti partnerek.

-

-

Megállapodás alapján

-

-

MNV Zrt.

-

-

38

278489

 

 

Konszernfelelősség alapján történő kifizetések

Az előirányzat az államot korábbi tulajdonosi döntései, ügyletei (elsősorban, de nem kizárólagosan állami tulajdonú társaságok, vagyonelemek értékesítése) következményeként terhelő - konszernfelelősségből eredő - fizetési kötelezettségek forrásául szolgál.

Az elismert, jogos követeléssel rendelkező üzleti partnerek.

-

-

Megállapodás alapján

-

-

MNV Zrt.

-

-

39

278501

 

 

Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása

Az előirányzat az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi kötelezettségek (beruházásokat is ideértve) teljesítését szolgálja. A környezetvédelmi programokból, hatósági előírásokból adódó kötelezettségeket éves környezetvédelmi terv alapján kell meghatározni.

A szolgáltatások teljesítését végző szerződéses partnerek, hatóságok, többségi állami tulajdoni részesedéssel rendelkező gazdasági társaságok.

Támogatási szerződés, egyéb szerződés, megállapodás, hatósági előírás alapján

előleg nyújtása lehetséges

Támogatási szerződés esetén egyösszegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

Az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték

MNV Zrt.

-

-

40

278545

 

 

Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása

Az előirányzat az állam kárpótlási jegyek életjáradékra váltásból adódó fizetési kötelezettségének forrásául szolgál.

Életjáradékra jogosultak köre.

-

-

Megállapodás alapján

-

-

MNV Zrt.

-

-

41

278512

 

 

Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások

Az előirányzat az államot korábbi tulajdonosi döntései, ügyletei következményeként - bírósági döntés alapján - terhelő fizetési kötelezettségek forrásául szolgál. A bírósági döntésekben meghatározott kifizetendő összegek, a kapcsolódó megítélt perköltségek, eljárási díjak kifizetésére nyújt fedezetet.

A bírósági döntésben megjelölt jogosult, hatóságok, hivatali szervezetek.

-

-

Megállapodás, bírósági kötelezés alapján

-

-

MNV Zrt.

-

-

42

278523

 

 

Egyéb szerződéses kötelezettségekből eredő kifizetések

Az előirányzat az államot korábbi tulajdonosi döntései, ügyletei következményeként terhelő fizetési kötelezettségek forrásául szolgál, melyek nem sorolhatók be a jogcímcsoport más jogcímei alá.

Az elismert, jogos követeléssel rendelkező üzleti partnerek.

-

-

Megállapodás, szerződés alapján

-

-

MNV Zrt.

-

-

43

 

 

A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

278589

 

 

Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja

Az előirányzat egyrészt az állam tulajdonában lévő egyes vagyontárgyak eredeti tulajdonosainak történő visszaszolgáltatásával, restitúciójával kapcsolatos, a vagyontárgyak tulajdonjogának vizsgálatából, a megindított eljárásokban az állam képviseletéből adódó fizetési kötelezettségekre nyújt fedezetet. Az előirányzat másrészt azon kifizetésekre szolgál, melyek az MNV Zrt. vagyonkezelői, valamint tulajdonosi joggyakorlási tevékenysége során az egyes ügyletek előkészítésére, lebonyolítására irányulnak és azok a rábízott vagyon egyes meghatározott vagyonelemeihez, vagyonelem-csoportjaihoz köthetők. Ilyen kiadások különösen, de nem kizárólagosan az MNV Zrt. által foglalkoztatott tanácsadók, szakértők, jogi képviselők megbízási díjai, az állami tulajdonú részvények kezelésével kapcsolatos kiadások, hirdetmények költségei, reklám kiadások, vagyonértékelések, értékbecslések kiadásai, hatósági és közjegyzői díjak.

A szolgáltatások teljesítését végző szerződéses partnerek, hatóságok, hivatali szervezetek.

-

-

Szerződés, megállapodás, valamint hatósági döntések alapján

-

-

MNV Zrt.

-

-

45

278590

 

 

Eljárási költségek

Az előirányzat az MNV Zrt. által indított hatósági (közbeszerzési, végrehajtási, törvényszéki, egyéb) eljárások díjainak kifizetésére szolgál.

Hatóságok, hivatali szervezetek.

-

-

Hatósági előírás alapján

-

-

MNV Zrt.

-

-

46

282256

 

 

Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése

Az előirányzat az "Országleltár program" megvalósítását szolgálja. A kiadások között kerülnek elszámolásra a programot megvalósító közreműködő szervezetek támogatásai, a programhoz kapcsolódó vagyonelemek beszerzésével kapcsolatos kiadások is. A kiadásokhoz előzetesen felszámított általános forgalmi adófizetés is kapcsolódhat.

A szolgáltatások teljesítését végző szerződéses partnerek, többségi állami tulajdoni részesedéssel rendelkező gazdasági társaságok.

Támogatási szerződés, egyéb szerződés, megállapodás alapján, tőkeemelés jogcímén

előleg nyújtása lehetséges

Támogatási szerződés esetén egyösszegben vagy részletekben (teljesítésarányosan)

-

Az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték

MNV Zrt.

 

-

47

282045

 

 

ÁFA elszámolás

Az előirányzat biztosítja az MNV Zrt.-nek az állam nevében végzett tevékenységével kapcsolatos ÁFA fizetési kötelezettségek és levonásba helyezett tételeinek, továbbá a közös adószám miatt a saját vagyonát érintő tételekkel való elszámolás (az MNV Zrt. saját és a rábízott vagyon közötti rendezés) egyenlegéből meghatározott, az adóhatóság részére fizetendő összeget, a vagyoni körök közötti technikai rendezést, valamint a térítésmentesen állami tulajdonba került vagyonelemeket terhelő ÁFA fizetési kötelezettséget.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV), MNV Zrt., mint gazdasági társaság.
Térítésmentes átadás-átvétellel érintett gazdasági társaság, önkormányzat.

-

-

ÁFA bevallás alapján a NAV és az MNV Zrt., mint gazdasági társaság felé történő rendezés (az MNV Zrt. saját és rábízott vagyona közötti rendezés).
Térítés mentes átadás-átvétel esetén számla, vagy számlát helyettesítő okirat a gazdasági társaság, önkormányzat felé.

-

-

MNV Zrt.

-

-

48

278612

 

 

Átváltoztatható kötvény kamatfizetése

Az előirányzat az MNV Zrt. által az állam nevében kibocsátott átcserélhető kötvényből eredő, költségvetési kiadásként elszámolandó kifizetések és az ezekhez kapcsolódó technikai jellegű (így különösen banki, letétkezelői) költségek teljesítését szolgálja.

A kötvények jogosultjai, a tőkepiaci tranzakcióban közreműködő teljesítési ügynökön keresztül.

-

-

Szerződés, megállapodás alapján

-

-

MNV Zrt.

-

-

49

303280

 

 

Európai Uniós pályázatokhoz forrás biztosítása

Az előirányzat az európai uniós pályázatokhoz kapcsolódó kifizetésekre nyújt fedezetet. Az előirányzaton a teljes támogatási összeg (önrész és támogatás) kerül elszámolásra. A pályázatok kedvezményezettje lehet az MNV Zrt., valamint a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaság is. Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok esetében az önrész biztosítása támogatás formájában valósul meg. Az EU 100%-os intenzitású projektek előfinanszírozása szintén erről az előirányzatról történhet. Ezekben az esetekben az éven belüli visszatérülések elszámolását a jogcímen belül kell végrehajtani.

A pályázattal érintett szerződéses partnerek, az állam tulajdonában lévő gazdasági társaságok.

Támogatási szerződés útján, valamint szerződések, egyéb dokumentumok alapján szállítói számlák kiegyenlítése

előleg nyújtása lehetséges

Támogatás esetén egyösszegben, vagy részletekben (teljesítményarányosan)

-

Az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték

MNV Zrt.

-

-

50

278434

 

 

Egyéb vagyonkezelési kiadások

Az előirányzat olyan kifizetésekre biztosít forrást, melyek az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásához kapcsolódnak és más előirányzati jogcímhez nem kapcsolhatók. Ilyen kiadások különösen, de nem kizárólagosan az MNV Zrt. által bérelt ingatlanok bérleti díjai, üzemeltetési jogok megváltásának kiadásai, az állami örökléssel kapcsolatos kiadások (főként hagyatéki hitelezői igények, temetési költségek, hagyatéki ingóságok szállítási költségei), egyes kártérítési, kártalanítási kiadások (amennyiben a kártalanítás megfizetésével az MNV Zrt. nem ingó- vagy ingatlan vételárat fizet meg). A kiadásokhoz előzetesen felszámított általános forgalmi adófizetés is kapcsolódhat.

A szolgáltatások teljesítését végző szerződéses partnerek, hatóságok, hivatali szervezetek.

-

-

Szerződés, megállapodás, hatósági előírás alapján

-

-

MNV Zrt.

-

-

51

278645

 

Fejezeti tartalék

 

Az előirányzat a fejezet év közben felmerülő, előre nem látható kiadásaira használható fel.

-

-

-

Az előirányzat felhasználása fejezeten belüli átcsoportosítással történik a Fejezeti tartalék éves költségvetési törvényben meghatározott felhasználási szabályai szerint

-

-

 

-

-

1

A rendeletet a 2/2020. (IV. 22.) NVTNM rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte 2020. április 23. napjával.

2

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére