• Tartalom

4/2018. (VII. 5.) ITM rendelet

4/2018. (VII. 5.) ITM rendelet

az egyes atomenergetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2018.07.13.

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 19. és 20. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben,

a 2. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 19. és 20. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben,

3. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (1) bekezdés c) pontjában, a 68. § (4) bekezdésében, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 20. alpontjában, a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 22. pontjában és a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 6. és 18. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró agrárminiszterrel egyetértésben

a következőket rendelem el:

1. A nukleáris anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének szabályairól szóló
7/2007. (III. 6.) IRM rendelet módosítása

1. § A nukleáris anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 7/2007. (III. 6.) IRM rendelet (a továbbiakban: IRM r.) 2. §-a a következő 26. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„26. Leltárkülönbözet: a könyv szerinti készlet és a tényleges leltárkészlet közötti különbség.”

2. § Az IRM r.

a) 9. § (2) bekezdésében a „három” szövegrész helyébe a „tizenkét” szöveg,

b) 9. § (3) bekezdésében az „értesítést 3 héttel” szövegrész helyébe az „értesítést nyolc munkanappal” szöveg, a „legalább 3 héttel” szövegrész helyébe a „legalább nyolc munkanappal” szöveg,

c) 10. § (1) bekezdésében a „2 héttel” szövegrész helyébe az „öt munkanappal” szöveg,

d) 15. § (1) bekezdés b) pontjában a „létesítési engedély” szövegrész helyébe a „nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló kormányrendelet szerinti létesítési engedély” szöveg,

e) 15. § (1) bekezdés d) pontjában az „az üzembe helyezési engedély” szövegrész helyébe az „a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló kormányrendelet szerinti üzembe helyezési engedély” szöveg

lép.

3. § Hatályát veszti az IRM r.

2. A radioaktív anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének rendjéről, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatásról szóló 11/2010. (III. 4.) KHEM rendelet módosítása

4. § (1) A radioaktív anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének rendjéről, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatásról szóló 11/2010. (III. 4.) KHEM rendelet (a továbbiakban: KHEM r.) 1. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet hatálya kiterjed – a (2) bekezdés szerinti kivételekkel – minden radioaktív anyagra, ideértve]

b) a természetben előforduló radionuklidokat tartalmazó természetes anyagokat és érceket (a továbbiakban: NORM), ha az anyag aktivitás-koncentrációja nagyobb, mint az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Svr.) 1. melléklete szerinti általános mentességi aktivitás-koncentráció 10-szerese (a továbbiakban: NORM×10);”

(2) A KHEM r. 1. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(E rendelet hatálya nem terjed ki)

a) az Svr. hatálya alá nem tartozó radioaktív anyagokra, továbbá azon NORM-okra, melyek aktivitás-koncentrációja nem haladja meg az Svr. 1. melléklete szerinti általános mentességi aktivitás-koncentráció 10-szeresét;
b) az Svr. által meghatározott mentességi aktivitás-koncentráció vagy mentességi aktivitás szintje alatti radioaktív anyagokra;”

5. § (1) A KHEM r. 2. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

e) nem mentes fogyasztási cikk: az Svr. 1. § (3) bekezdés f) pontjában meghatározott feltételeknek nem megfelelő vagy az Svr. 1. § (3) bekezdés f) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő, de nem rendeltetésszerűen használt és ezáltal az Svr. hatálya alá tartozó fogyasztási cikk;”

(2) A KHEM r. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az (1) bekezdésben nem szabályozott fogalmakat az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Atv.) 2. §-a, az Svr. 4. §-a, valamint a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek országhatáron át történő szállításának engedélyezéséről szóló 34/2009. (II. 20.) Korm. rendelet 2. § 1. és 4. pontja szerint kell értelmezni.”

6. § A KHEM r. 17. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) E rendelet az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról, valamint a 89/618/Euratom, a 90/641/Euratom, a 96/29/Euratom, a 97/43/Euratom és a 2003/122/Euratom irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 5-i 2013/59/Euratom tanácsi irányelv 4. cikk 41. pontjának, valamint a III. mellékletének való megfelelést szolgálja.”

7. § A KHEM r. Melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

8. § A KHEM r.

a) 2. § (1) bekezdés f) pontjában az „a Cf-252 esetében nem kisebb, mint 0,5 GBq, egyéb nuklidok esetében nem kisebb, mint az ADR rendeletben” szövegrész helyébe az „a Mellékletben” szöveg,

b) 4. § (3) bekezdés i) pontjában az „(amennyiben ismert)” szövegrész helyébe az „(a felhasználási idő hossza eltérő engedély hiányában a gyártó által meghatározott szolgálati idő)” szöveg,

c) 7. § (2) bekezdés b) pontjában a „nem mentes használati cikkekről, a NORM×10-ről és az alapanyagokról” szövegrész helyébe a „beépített radioaktív sugárforrással működő – transzurán elem esetén 100 kBq-nél nagyobb aktivitású radioaktív izotópot tartalmazó – füstérzékelőkről, a NORM×10-ről, továbbá a természetes izotóp összetételű tóriumot tartalmazó fényforrásról és hegesztőpálcáról, radioaktív izotópot tartalmazó (hideg) irányfényről és az alapanyagokról” szöveg

lép.

3. A radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló
51/2013. (IX. 6.) NFM rendelet módosítása

9. § (1) A radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló 51/2013. (IX. 6.) NFM rendelet (a továbbiakban: 51/2013. NFM r.) 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az a gazdálkodó szervezet, amely – akár csak részben is – 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjárművel végzi díj ellenében a közúti árutovábbítási tevékenységet, a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási tevékenységéhez használt minden tehergépjárműve tekintetében e rendeletnek a 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjárművel végzett tevékenységre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.”

(2) Az 51/2013. NFM r. a következő 1/A. §-sal egészül ki:

1/A. § (1) E rendelet alkalmazásában:
1. radioaktív anyag belvízi szállítása: a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 177/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. melléklet (a továbbiakban: ADN Szabályzat) 7. osztályába tartozó áruk és anyagok belvízen történő árutovábbítása;
2. radioaktív anyag közúti szállítása: a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. melléklet (a továbbiakban: ADR Szabályzat) 7. osztályába tartozó áruk és anyagok közúti árutovábbítása;
3. radioaktív anyag vasúti szállítása: a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 179/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. melléklet (a továbbiakban: RID Szabályzat) 7. részébe tartozó áruk és anyagok vasúton történő árutovábbítása;
4. közúti fuvarozás: a díj ellenében végzett közúti árutovábbítás, beleértve a vontatást;
5. saját számlás közúti szállítás: árunak vagy más radioaktív anyagnak gazdálkodó szervezet által közúton végzett szállítása, ha a szállított áru vagy más radioaktív anyag a szállítást végző tulajdona vagy birtoka, valamint azt a szállítást végző megvette, eladta, bérbe vette, bérbe adta, vagy az a szállítást végző által előállított, kinyert, feldolgozásra, javításra átvett, feldolgozott, javított dolog, és a szállítás célja az árunak vagy más dolognak a szállítást végzőhöz beszállítása vagy a szállítást végzőtől való elszállítása, a szállítást végző saját céljaira, és a szállítást végző által üzemben tartott vagy bérelt tehergépjárművel végzik a szállítást.”

10. § Az 51/2013. NFM r. 5. §-a a következő (3)–(9) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Radioaktív anyag saját számlás közúti szállítása csak abban az esetben megengedett, ha a gazdálkodó szervezet rendelkezik a szállítandó anyag mennyiségére kiterjedő, az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló kormányrendelet szerinti, a radioaktív anyag alkalmazására vonatkozó engedéllyel.
(4) A radioaktív anyagokat szállító járművön vagy a radioaktív anyagok berakodási és kirakodási helyén rendelkezésre kell állnia gamma- és neutron sugárzás dózisteljesítmény-mérésre alkalmas eszköznek, kivéve, ha:
a) a küldeménydarabok ellenőrzése a küldeménydarab átadója részéről kellőképpen és dokumentumokkal igazolt, és
b) I-Fehér kategóriájú vagy engedményes küldeménydarabok szállítása történik.
(5) A radioaktív anyagokat szállító járművön vagy a radioaktív anyagok berakodási és kirakodási helyén rendelkezésre kell állnia a felületi szennyezettség ellenőrzésére alkalmas eszköznek, kivéve, ha:
a) a szállított radioaktív anyag megfelel az ADR Szabályzat, a RID Szabályzat és az ADN Szabályzat szerinti különleges formájú radioaktív anyagok mintáinak, vagy
b) a szállított radioaktív anyag megfelel az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló kormányrendelet zárt sugárforrás fogalmának, vagy
c) a küldeménydarabok ellenőrzése a küldeménydarab átadója részéről kellőképpen és dokumentumokkal igazolt, és engedményes vagy IP-1 típusú csomagolású küldeménydarabok szállítása történik.
(6) A radioaktív anyagok csomagolása, szállítás során be kell tartani az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló kormányrendelet vonatkozó előírásait.
(7) A sugárvédelmi program minimális tartalma:
a) a szállítási módozat meghatározása,
b) az alkalmazott küldeménydarabok típusa,
c) a tevékenység folyamatainak leírása,
d) szervezeti és munkaköri hatáskörök és felelősségek,
e) a személyi sugárterhelés ellenőrzésének és a munkaterület sugárvédelmi felügyeletének módszere,
f) a munkavállalókra vonatkozó dóziskorlátok, dózismegszorítások meghatározása,
g) a szállítandó anyagok maximális aktivitása, küldeménydarabonként és szállítmányonként,
h) a sugárzási szintre vonatkozó korlátok a küldeménydarabok és a szállító jármű tekintetében,
i) felületi szennyezettségekre vonatkozó korlátok, és a felületi szennyezettségek kezelése,
j) az áru elhelyezése a szállítás során,
k) elkülönítés és egyéb védelmi intézkedések (hozzáférés korlátozása, idővédelem, műszaki sugárvédelem, hasadó anyagok elhelyezésére vonatkozó korlátozások),
l) rendkívüli események kezelése: sérült vagy szivárgó küldeménydarabok kezelése, hiányosságok észlelése, teendők balesetek esetén,
m) a szállításban részt vevők képzése,
n) a radioaktív anyagok szállításával összefüggő minőségellenőrzési program, melynek tartalmaznia kell a csomagolóeszközök ellenőrzését, a biztonsági eszközök ellenőrzését, valamint a feljegyzések kezelését.
(8) Ha az engedélyes a szállítási módozatok hatályán kívül eső egyéb, az Atv. hatálya alá tartozó tevékenységet is végez, a sugárveszélyes tevékenységek rendszerszemléletű megközelítése szükséges, és a munkavállalók sugárterhelésének elemzésekor és a megfelelő sugárvédelmi intézkedések meghatározásakor nemcsak a szállítási folyamat, hanem az egyéb alkalmazások közben potenciálisan lehetséges sugárterhelést egységes rendszerben kell figyelembe venni.
(9) A sugárvédelmi program beépíthető az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló kormányrendelet szerint elkészített Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzatba, azzal a kitétellel, hogy a (7) bekezdésben meghatározott, a radioaktív anyagok szállítására vonatkozó sugárvédelmi program elemeinek egyértelmű megkülönböztetését biztosítja.”

11. § Az 51/2013. NFM r. a következő 15. §-sal egészül ki:

15. § E rendelet 13. § (1) bekezdése az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról, valamint a 89/618/Euratom, a 90/641/Euratom, a 96/29/Euratom, a 97/43/Euratom és a 2003/122/Euratom irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 5-i 2013/59/Euratom tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

12. § Az 51/2013. NFM r.

a) 3. § (2) bekezdésében a „3” szövegrész helyébe az „5” szöveg,

b) 6. § (2) bekezdésében a „küldeményekre” szövegrész helyébe a „mentesített küldeményekre” szöveg

lép.

4. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

14. § (1) E rendelet 2. alcíme az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról, valamint a 89/618/Euratom, a 90/641/Euratom, a 96/29/Euratom, a 97/43/Euratom és a 2003/122/Euratom irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 5-i 2013/59/Euratom tanácsi irányelv 4. cikk 41. pontjának, valamint a III. mellékletének való megfelelést szolgálja.

(2) E rendelet 3. alcíme az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról, valamint a 89/618/Euratom, a 90/641/Euratom, a 96/29/Euratom, a 97/43/Euratom és a 2003/122/Euratom irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 5-i 2013/59/Euratom tanácsi irányelv 97. cikk (1) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 4/2018. (VII. 5.) ITM rendelethez

1.     A KHEM r. Mellékletébe foglalt táblázat a következő sorral egészül ki:

 

Am-241/Li-7

6×10–2

2.     A KHEM r. Melléklete Magyarázatok szövegrészében a „neutronforrások” szövegrész helyébe az „és Am-241/Li-7 neutronforrások” szöveg lép.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. július 14. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére