• Tartalom

4/2018. (VI. 22.) AM rendelet

4/2018. (VI. 22.) AM rendelet

a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosításáról1

2018.06.27.

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet [a továbbiakban: 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet] 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A vetőmag-előállítónak a vetőmag-szaporítást vetőmag-minősítés céljából
a) az őszi vetésű növények és őszi telepítésű évelő növények esetében a vetést, telepítést követő év február 28-ig,
b) a szareptai mustár, a fehér mustár, a fekete mustár, a borsó, a tavaszi káposztarepce, a tavaszi réparepce, a tavaszi vetésű gabonafélék, az olajretek, a mézontófű, valamint a fűfélék esetében április 30-ig,
c) a dugványozással vagy palántázással szaporított növények, a tavaszi telepítésű évelő növények, a b) ponton kívüli egyéb tavaszi vetésű növények és a rizs esetében június 10-ig,
d) a másodvetésű vetőmagok előállítása esetében július 30-ig
be kell jelentenie szuperelit szaporítási fok esetében a NÉBIH-nek, egyéb esetben a járási hivatalnak az általuk rendszeresített és honlapjukon közzétett nyomtatványon.”

2. § A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 39. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) Az (5) bekezdés szerinti fémzárolásra történő bejelentés minősül a törvény 20. § (4) bekezdése szerinti címke megrendelésének.”

a) 39. § (3) bekezdésében a „minősíteni” szövegrész helyébe a „minősíteni a szántóföldi ellenőrzés eredményére is figyelemmel” szöveg, a „nemzetközi” szövegrész helyébe a „hazai és nemzetközi” szöveg,

b) 39. § (6) bekezdésében az „A NÉBIH” szövegrész helyébe az „Az eljáró hatóság” szöveg

lép.

5. § Hatályát veszti a 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet

b) 14. § (3) bekezdésében az „ , illetve a pótbejelentést követő 15 napon belül” szövegrész.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2018. (VI. 22.) AM rendelethez

A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 5. számú melléklet C. rész XII. pont 1.2. pontja helyébe a következő pont lép:
„1.2. Az egy tételként fémzárolható vetőgumó tömege legfeljebb 25 tonna lehet. A maximális tételsúly 5%-nál nagyobb mértékben nem léphető túl. A kiszerelt csomagolási egységek tömege legfeljebb 10 kg lehet.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. június 28. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére